+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Sv. Mikuláš prišiel aj do našej dedinky Brezovica a navštívil našu farnosť. V kostole ho po sv. omši čakali s radosťou rozjarené detské tváre. Porozprával nám odkiaľ prišiel a doniesol naším deťom balíčky plné sladkosti. Dá sa povedať, že bol veľmi štedrý. O sv. Mikulášovi vieme, že bol aj štedrý a k tejto jeho štedrosti sa viažu mnohé legendy. Napríklad o obdarovaní dcér, ktoré nemali na vydaj. Ďakujeme sv. Mikulášovi za to že nás navštívil. Sv. Mikuláš, oroduj za nás.

Na  stretnutí Pastoračnej rady farnosti som ako správca tejto farnosti, navrhol kúpiť a osadiť sochu Jána Pavla II. v priestoroch farskej záhrady. Samozrejme, toto rozhodnutie malo byť schválenie PRF na HRF, kde o tom ďalej rozhodli jej členovia. Táto socha sa mi zapáčila na nádvorí jednej firmy v Poľsku pri kúpe mramorovej podlahy do kaplnky Božieho hrobu v našom kostole. Bolo to asi pred troma rokmi. Do uší sa nám dostalo, že bl. Ján Pavol II. bude svätorečený 27. 4.2014 a preto bolo vhodné sochu včas zabezpečiť. Našiel sa aj darca, ktorý sochu zaplatil. Chce ostať v anonymite. Vyjadrujem darkyni s úctou úprimné Pán Boh zaplať a nech ju Všemohúci sprevádza na všetkých jej životných cestách. Bl. Ján Pavol II., oroduj za nás!

Dňa 23.11.2013 do našej farnosti zavítal komorný spevácky zbor Cantica, Collegium musicum pod vedením dirigenta Doc. Štefana Sedlického. Ich spevácky výkon nás, hŕstku brezovičanov, ohromil. Zazneli diela P.I. Čajkovského a iných známych autorov.V staroslovienčine zaznel v podaní vynikajúceho výkonu Otčenáš. Týmto speváckym zborom naša farnosť zakončila Jubilejný rok viery sv. Cyrila a Metóda. Náš pán farár poďakoval tomuto zboru a aj všetkým prítomným, ktorí mali vo veľkej úcte a vďačnosti tento požehnaný rok viery.

Dňa 15.11.2013 do našej farnosti zavítala socha fatimskej Panny Márie. Je to pre nás veľká milosť, pretože jednak sa zvláštnym spôsobom k tejto Panne Márii Fatimskej môžme utiekať a jednak je to socha z celoslovenského večeradla, kde sa rozdávajú milosti mariánskym ctiteľom. V dekanáte sme boli oslovení prijať túto sochu do svojich farnosti. Prihlásili sme sa štyria kňazi, ktorí máme záujem o túto ponuku. Keďže sme ešte v Roku Viery a v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metóda, považoval som za dôležite túto sochu P.M. prijať do farnosti. Každý deň pred sv. omšou máme jeden desiatok ruženca a v sobotu 23. 11. bude večeradlo spojené s fatimskou sobotou. Panna Mária fatimská, oroduj za našu farnosť.

Dňa 3. 11. 2013 som uviedol do služby mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania Pavla Šuhaja. Keďže naša farnosť si túto službu vyžaduje zvlášť vo veľkonočnom, vianočnom, odpustovom a dušičkovom období, bolo potrebné požiadať otca biskupa o toto dovolenie. Pavol Šuhaj, ako môj farník spadá do mojej farskej iurisdikcie a je zodpovedným veriacim. Žije v peknom manželskom zväzku a spolu s manželkou vychovávajú dvoch synov Michala a Pavla, ktorí aj miništrujú. Okrem tohto rozdavateľa máme aj Martina Kaníka, ktorý tak isto dekrétom otca biskupa rozdáva sv. prijímanie. Pomáhajú našej farnosti aj sestričky, ktoré však nemajú dekrét, pretože nespadajú do mojej farskej iurisdikcie. Ale aj im ďakujem za túto službu.

Slávnosť Všetkých svätých je dôležitý sviatok pri ktorom si spomíname na tých, ktorí už získali veniec slávy. Oni majú byť naším vzorom na ceste do večnosti. Pamiatka na všetkých verných zosnulých ma byť duchovnou posilou pre duše, ktoré sú v stave očisťovania. Táto farnosť si to uvedomuje a preto aj dôstojne k tomu pristupuje. Chcem sa poďakovať mojím farníkom, ktorí splnili podmienky k získaniu odpustkov za duše v očistci. K sv. spovedi pristúpilo 440 penitentov. Dlhé rady na sv. prijímanie, modlitby na úmysel sv. otca, stav posväcujúcej milosti a návšteva cintorína je pre túto farnosť samozrejmosťou. Odpočinutie večné daj dušiam ó Pane a svetlo večné nech im svieti.


Dňa 18.10.2013 sme si spoločne na sv. omši aj po nej spomenuli na tých, ktorí si už na dôchodku užívajú svoj zaslúžený odpočinok. Pán farár Verianus pripravil spolu s deťmi a detským spevokolom malú akadémiu na ktorej rozdal darčeky všetkým prítomným dôchodcom. Boli to obrázky, na ktorých bol sv. otec František a sv. František. Obidvaja držia v náruči bieleho holuba a k tomu bol pribalený malý ruženček s desiatimi zrniečkami, na ktoróm sa maju vyhradne modliť za toho kňaza, ktorý pôsobí momentálne vo farnosti Brezovica. Tieto darčeky kúpil  v bazilike sv. Františka keď bol na púti so svojimi veriacimi v Assisi. Dobrotivý a všemohúci Bože, sprevádzaj svojou nekonečnou láskou mojich veriacich, ktorí sa v pokročilom veku venujú svojím vnúčatám a pomáhajú im hľadať Teba nekonečne Dobro. Skrze Krista nášho Pána.

Kde ho oslovil Boh: „František, oprav moju Cirkev.“
Odtiaľ sme sa presunuli do prímorského mesta Nettuno a navštívili sme baziliku Márie Goretti, ktorá sa nachádza pri pobreží Stredozemného mora a rodný dom Márie Goretti. Tu nás milo prekvapili rehoľné setry. Hoci už bolo neskoro večer a bolo zatvorené, ochotne otvorili bránu a umožnili nám navštíviť jej rodný dom, kde bola dobodaná svojim vrahom.
V stredu 2. októbra sme absolvovali audienciu u sv. Otca na Vatikánskom námestí. Bol to úžasný zážitok a duchovné posilnenie vidieť sv. Otca v skutočnosti, z ktorého vyžaruje charizma pokoja a pokory.
Spoznávanie Ríma pokračovalo obhliadkou Baziliky sv. Petra, ktorá stojí od čias prvých kresťanov s až k nebu sa vypínajúcou Michelangelovou kupolou, pápežských hrobiek a ďalších pútnických pamiatok Ríma ako Anjelský hrad, kde socha anjela na hradbách pripomína zázrak vypočutých modlitieb za ukončenie moru v Ríme, námestie umelcov Piaza Navona, Panteon z čias starého Ríma z roku 27 pred Kristom, ktorý je jediný neporušený pamätník klasickej architektúry na území Ríma a nádherná Fontána Di Trevi.
Naša pútnická cesta ďalší deň pokračovala návštevou Baziliky Panny Márie Snežnej, Baziliky sv. Pavla, najmladšou rímskou bazilikou, ktorá je postavená priamo nad hrobom sv. Pavla. Umiestnené sú v nej portréty všetkých pápežov, ktorí ukončili pontifikát na pápežskom stolci do dnešných čias.
Nasledujúcou vzácnou pamiatkou, ktorá bola cieľom našej pútnickej cesty je Bazilika sv. Klimenta. V jej podzemí sa nachádza hrobka sv. Cyrila. Tu sme sa duchovne spojili s našou farnosťou a modlitbou sme prosili o požehnanie našej farnosti. Pomodlili sme sa na úmysel a za sv. otca Františka, aby sme mohli získať plno mocné odpustky.
Obhliadli sme aj rímske Koloseum a poslednou zastávkou bola najstaršia - Lateránska Bazilika – matka všetkých kresťanov a kostolov. Našu púť sme ukončili modlitbami na Svätých schodoch.
Domov sme sa vrátili obohatení duchom a posilnení vo viere.
Veriaca z Brezovice.

V roku viery a v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metóda sa naša farnosť rozhodla v rámci získania plnomocných odpustkov vzdať úctu a  pomodliť pri hrobe jedného z patrónov našej farnosti sv. Cyrila v bazilike sv. Klimenta v Ríme. Cestou sme navštívili pútnické miesta sv. Antona Paduánskeho v Padove, Marianskú baziliku v Lorette, v Santa Mária degli Angeli Porciunkulu, sv. Františka a sv. Kláru v Asissi a sv. Máriu Goretti v Netune. V Ríme sme navštívili všetky štyri hlavné baziliky: Sv. Petra, sv. Pavla za hradbami, Santa Maria Magiore a Laterán. Jeden z najkrajších zážitkov bolo stretnutie sa zo svätým otcom na audiencii vo Vatikáne. Máme mnoho zážitkov, ktoré nám ostanú v srdciach. Podrobnejší informátor o púti napíše pod vedením svojho farára Helena Jendrášková. Všemohúci Bože požehnávaj našu farnosť, aby sme posilnený milosťami nasledovali našich svätcov v ich živote až do konca.

Dňa 22.9.2013, aj naša farnosť s celým slovenskom prijala výzvu Konferencie biskupov slovenska a aktívne sa zúčastnila spolu so svojím správcom farnosti na pochode za život v Košiciach. Desaťtisíce ľudí sa v zúčastnili tohto pochodu za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Podporili tiež rodinu založenú na manželstve muža a ženy. V nedeľu celebrovalo v košických kostoloch sv. omše až 16 biskupov, čo v histórii mesta nemá obdoby. Ďakujme každý deň za nádherný dar - za život - ktorý máme. Je od Boha od ktorého sme vyšli a k nemu smerujeme. Nech Všemohúci Boh požehnáva naších otcov biskupov, ktorým záleži na živote každého z nás. Kráľovná rodiny, oroduj za nás!

Dňa 8.9.2013 sa veriaci farnosti Brezovica stretli na tradičnej sv. omši v okolí najvyššom vrchu Skorušina. Je to pre veriacich ďakovná sv. omša za udelené dobrodenia počas celého roka. Tam si spomínajú na tvrdú prácu svojich predkov. Toto miesto v roku 1995 určil vtedajší starosta pán Lužbeťák za miesto mementa pre budúce generácie ich predkov. Sv. omšu slúžil vdp. Mgr. Anton Horník, zamestnanec biskupského úradu na Spišskej Kapitule spolu s miestnym správcom farnosti. Keďže v ten deň bol aj sviatok Narodenia P. Márie, sv. omša bola z nedele a texty piesni mariánske. Všetkým zúčastneným veriacim z farnosti Brezovica sa chcem poďakovať tak, ako všetkým veriacim z farnosti Zábiedovo, Trstená, Liesek a iných farnosti. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Dňa 02.08.2013 správca farnosti Brezovica vdp. Jaroslav Rusnák slávil sv. omšu k výročiu smrti bl. sestry Zdenky v Krivej, preto pozval aj svoju farnosť, aby sa na tejto slávnosti zúčastnila spolu s ním. Po slávnostnej sv. omši bola aj krížová cesta, z ktorej máme tiež duchovný zážitok. Púte sa zúčastnilo 65 veriacich - obsadili sme maximálny počet miest v autobuse. Atmosféra bola vynikajúca. Veriaci z Krivej sa nám venovali a prichystali nám aj bohaté občerstvenie. Bl. sestra Zdenka oroduj za nás.