+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

V pondelok 29.08.2022 uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho rodáka, kňaza a tajného biskupa ThDr.  Martina Hrbču.
Večernú svätú omšu slávil pán farár z Velčíc Vdp. Tomáš Gračka, kde zosnulý pán dekan Hrbča v rokoch 1971-1990 pôsobil. Z farnosti Velčice prišli aj zástupcovia obecných samospráv a skupina veriacich, ktorí na pána dekana s láskou spomínajú.
ThDr. Martin Hrbča sa narodil 11. septembra 1924 v Brezovici. Kňazskú vysviacku prijal 20. júna 1954. Ako kaplán pôsobil v Sládkovičove, Šahách, Želiezovciach a v Bratislave - Nové Mesto. Od r. 1964 zastával funkciu ceremoniára, aktuára i notára cirkevného súdu na biskupskom úrade v Trnave. V septembri 1968 bol tajne vysvätený za biskupa. Viazal ho sľub, že svoju biskupskú službu bude vykonávať len v prípade vážnej duchovnej potreby (napr. pri deportácii do ZSSR). Spravoval farnosť Velčice (1971-1990) a Šulekovo (1990-2002). Bol sudcom Arcidiecézneho súdu.
Od 1. júla 2002 odišiel na dôchodok do Brezovice, ale zakrátko zomrel. Dobrotivý Pán si ho povolal 29. augusta 2002 v 78. roku života a 49. roku kňazstva. Pochovaný bol  3. septembra 2002 vo svojom rodisku v Brezovici. Pohrebné obrady viedol Mons. Ján Sokol, trnavský arcibiskup a metropolita.

V sobotu 27.08.2022 sme sa 53 pútnici vybrali na horu Butkov, na ktorej sa 130 rokov ťaží kameň a ktorá sa v posledných rokoch stala novým pútnickým miestom na Slovensku. Videli sme mnoho výnimočných sakrálnych stavieb a objektov, ako napr. 8 metrový detviansky kríž, kamennú Bránu rodiny so súsoším Svätej rodiny, sv. Michala archanjela a sv. Antona, Krížovú cestu Božieho milosrdenstva, ktorú 17. septembra 2016 požehnal žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Krížová cesta je ukončená bronzovou sochou Zmŕtvychvstalého Krista.
Ako prvý bol na hore Butkov v roku 2013 postavený monumentálny kríž, ktorý spolu so skalou, v ktorej je ukotvený, meria 12 metrov. V areály sanktuária je Kaplnka Božieho milosrdenstva, pamätník sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny, 8 metrová zvonica s 280 kg zvonom a mnoho kaplniek s relikviami svätých.
Spomenúť musíme nádhernú sochu Panny Márie – Matky Milosrdenstva. Výška sochy je 6 metrov a je postavená na 3 metrovom podstavci. Socha má hmotnosť cca 22 t. Na podstavci sochy je znázornený ruženec a text:

SOM NIELEN KRÁĽOVNOU NEBA, ALE AJ MATKOU MILOSRDENSTVA A TVOJOU MATKOU.

Foto: Jozef Kovalík

28. 7. 2022 sme sa zúčastnili púte do Krivej - rodiska blahoslavenej sestry Zdenky. Hlavným celebrantom bol náš pán farár Vdp. J. Barta, ktorý v príhovore vyzdvihol vernosť a horlivosť blahoslavenej Zdenky, ktoré boli prejavom jej lásky. Obdivujeme jej tiché svedectvo vernosti.
Foto: Jozef Kovalík

Tento rok prijal pozvanie sláviť odpustovú slávnosť v našej farnosti rodák z Liesku ThDr. Viktor Pardeľ, PhD., Delegát pre katechézu a katolícke školstvo Spišskej diecézy a riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Spišskej Novej Vsi.

12. júna 2022 prijalo v našej farnosti 18 detí Prvé sväté prijímanie (6 dievčat a 12 chlapci). Na tento mimoriadny deň sme sa pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky, a stretnutiami v kostole, tak ako nám to umožňovala pandemická situácia.
Prvýkrát mali v našej farnosti deti oblečené biele rúcha, ktoré nám pripomínajú sviatosť krstu a sú symbolom Božej milosti a čistoty duše. Pripomínajú nám, že pred Pánom Bohom sme si všetci rovní a že sa máme snažiť o svätosť života, aby sme raz mohli stáť pred Božím Baránkom v bielych rúchach s palmami víťazstva (Zjv 7,9-10).
Témou tohtoročnej slávnosti a výzdoby bol anjel, ktorý sa v roku 1916 zjavil malým pastierikom z Fatimy: Lucii, Františkovi a Hyacinte, aby ich pripravil na zjavenia Panny Márie. Lucia neskôr napísala, že anjel vyzeral ako pätnásťročný chlapec, bol belší ako sneh a bol nádherný. Anjel naučil deti niektoré modlitby a dal deťom prijať sv. prijímanie. Povedali sme si, že nie je dôležité od koho prijme Pána Ježiša, ale dôležité je to, s akým srdcom, s akou túžbou a s akou láskou ho prijmete! Dnes i v budúcnosti.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše slávnostne oblečené a aktívne sa zapájali čítaním Božieho slova a spevom. Rozprávali sme si o modlitbách anjela z Fatimy a o sv. Tarzíciovi a Carlovi Acutisovi, ktorí vynikali láskou k Eucharistii. Na záver „Bieleho týždňa“ sme sa s prvoprijímajúcimi deťmi stretli v pastoračnom centre pod kostolom. Prežili sme príjemný čas naplnený spevom, hrami a turnajom v stolnom futbale. Okrem modlitebnej knižky a obrázka dostali deti na pamiatku dreveného anjela s modlitbou.
Ďakujem za spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Evke, Natálke, Paulínke a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. J. Barta, farár
Fotografie: I. Drgáň, J. Barta

Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek službou prispeli s dôstojnému slávenie Veľkonočných sviatkov v našej farnosti. Predovšetkým ďakujem pánovi kostolníkovi a kostolníčke, organistom, spevokolu, spevákom pašii a žalmov, lektorom, hasičom a miništrantom. Všetkým, ktorí sa zapojili do duchovného prežívania týchto dní. Pán Boh zaplať.

  Prot. č.: 71/2022, V Bratislave 25. februára 2022
Drahí bratia a sestry,
v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.
Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.
S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom,
prameňom života Cirkvi i každého kresťana.
Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.
Príhovor prosíme prečítať v rámci oznamov na Prvú pôstnu nedeľu, 6. marca 2022.

Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania od kardinála Jozefa Ratzingera (Eucharistia – stredobod Cirkvi, Mníchov 1978).
Súčasný emeritný pápež Benedikt ešte ako kardinál a mníchovský arcibiskup povedal na tému spôsobu sv. prijímania tieto slová, ktoré sú aktuálne i pre nás teraz: „Najprv by som chcel povedať, že oba spôsoby sv. prijímania – na ruku i do úst sú možné a chcem poprosiť všetkých kňazov, aby s pochopením uznávali rozhodnutie každého veriaceho v tejto veci; Chcel by som okrem toho poprosiť všetkých vás veriacich, aby ste nepodozrievali tých, ktorí sa rozhodli pre jeden zo spôsobov sv. prijímania. Môžete sa ma však spýtať: Keď ide o Sviatosť Oltárnu je správne hovoriť o tolerancii? Pravda je však taká, že až do IX. storočia sa Eucharistia prijímala postojačky na ruku. Iste, to nemusí znamenať, že to musí ostať vždy tak, pretože veľké a krásne na Cirkvi je to, že rastie, že dozrieva, že chápe tajomstvo stále hlbšie. Napokon aj vývoj, ktorý začal po IX. storočí, mal ako prejav úcty voči Eucharistii svoje opodstatnenie a svoje dobré dôvody.

Čítať ďalej: Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania

Prinášame ďalšie informácie o možnosti zúčastniť sa ďakovnej púte do Ríma, na ktorú pozýva aj naša diecéza.
V ponuke sú dve alternatívy:
1. Cesta autobusom ASSISI - RÍM v termíne od 27.4. - 1.5.2022. Cena je 240,- €.
2. Cesta lietadlom BRATISLAVA - RÍM so spišským diecéznym administrátorom Mons. Jánom Kubošom, v termíne od 29.4. - 30.4.2022. Cena 350,- € (+ 40,- € preprava autobusom do Bratislavy).
Pri oboch alternatívach je možnosť nástupu na autobus v Poprade, Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku.
Záujemcovia na autobusový zájazd sa môžu prihlasovať do konca marca.
Záujemcovia na letecky zájazd (charter) z Bratislavy sa môžu prihlasovať do 10.3.2022.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky, ale emailom v cestovnej kancelárii Awertour (tel: 0911 285 240, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.awertour.sk). Viac podrobnosti v prílohách:
Príloha č. 1.  
Príloha č. 2.  

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola a na duchovnom prežívaní vianočných sviatkov. Osobitne ďakujem deťom, ktoré sa zapojili do výroby vianočných ozdôb, ktoré skrášľujú stromček pri betleheme.
Ďakujem tým, ktorí podporili Dobrú novinu. V našej farnosti sa vyzbieralo 1.750,-€.
Za všetko Pán Boh zaplať.

V roku 2021 mala naša farnosť jedno okrúhle výročie, ktoré je potrebné s vďačnosťou pripomenúť.  01.07.2021 uplynulo dvadsať rokov od zriadenia našej farnosti. 
Zriadeniu farnosti predchádzala výstavba farskej budovy. S prácami sa začalo 8. mája v jubilejnom roku 2000 a už 1. júla 2001 bola farská budova posvätená spišským diecéznym biskupom Mons. ThDr. Františkom Tondrom. Deň posviacky fary sa stal aj dňom ustanovenia farnosti Brezovica. Zaviedli sa nové matriky a Brezovica začala písať svoju samostatnú cirkevnú históriu.
Pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o výstavbu farskej budovy a tým aj o zriadenie novej farnosti. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí počas dvadsiatich rokov pomáhali udržiavať farskú budovu.
V prílohe je prehľad krstov, sobášov a pohrebov za dvadsaťročné obdobie existencie našej farnosti.