Vianoce 2021


Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola a na duchovnom prežívaní vianočných sviatkov. Osobitne ďakujem deťom, ktoré sa zapojili do výroby vianočných ozdôb, ktoré skrášľujú stromček pri betleheme. Ďakujem tým, ktorí podporili Dobrú novinu. V našej farnosti sa vyzbieralo 1.750,-€.
Za všetko Pán Boh zaplať. Viac fotografií nájdete v našej fotogalérií

Spoločná modlitba rodiny pri adventnom venci, 28. 11. 2021

Na Slovensku opäť vstupujeme do náročného obdobia sprísnených opatrení. Biblista a dekan v Kežmarku vsdp. František Trstenský pripravil Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci (v prílohe). Ide o štyri krátke pobožnosti na štyri adventné nedele, počas ktorých si rodina zapáli sviečku na svojom adventnom venci. Táto pobožnosť môže pekným spôsobom obohatiť spoločnú modlitbu rodiny v adventnom období. Odporúčam do pozornosti. Príloha - Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci

Svätá omša na vrchu Skorušina, 22.08.2021


V nedeľu, 22.08.2021, sme o 13:00 hod. slávili tradičnú svätú omšu pri kríži na vrchu Skorušina (1314 m n. m.). Slnečné počasie a krásna príroda umocnili atmosféru stretnutia veriacich i samotné slávenie svätej omše. Svätú omšu celebrovali kňazi z Brezovice  Vdp. Jaroslav Barta, Vdp. Stanislav Kaník a homíliu predniesol františkán z Trstenej, páter Peter Pružina, OFM. Na záver sa všetkým krátko prihovoril pán starosta z Brezovice Marián Ujmiak. Pán Boh zaplať všetkým organizátorom a rovnako aj všetkým pútnikom. 

Svätá omša na vrchu Skorušina, 22.08.2021
 
V nedeľu, 22.08.2021, sme o 13:00 hod. slávili tradičnú svätú omšu pri kríži na vrchu Skorušina (1314 m n. m.). Slnečné počasie a krásna príroda umocnili atmosféru stretnutia veriacich i samotné slávenie svätej omše. Svätú omšu celebrovali kňazi z Brezovice  Vdp. Jaroslav Barta, Vdp. Stanislav Kaník a homíliu predniesol františkán z Trstenej, páter Peter Pružina, OFM. Na záver sa všetkým krátko prihovoril pán starosta z Brezovice Marián Ujmiak. Pán Boh zaplať všetkým organizátorom a rovnako aj všetkým pútnikom. 
Viac fotografií nájdete v našej fotogalérií

Miništrantský tábor, 12.-16. júla 2021


Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pripravujú každý rok tábor pre miništrantov našej diecézy. Z jednotlivých farnosti sa do tábora môžu prihlásiť dvaja miništranti.
Tento rok sa tohto tábora zúčastnili aj dvaja miništranti našej farnosti, spolu s našim s bohoslovcom Jakubom. Tento rok sa miništrantský tábor niesol v duchu blahoslaveného Carla Acutisa, ktorý o Eucharistii povedal, že je „diaľnicou do neba“. Tieto nádherné slová sprevádzali miništrantov Spišskej diecézy po celý týždeň.
Súčasťou tábora bola každodenná služba pri oltári, večerné adorácie, modlitba sv. ruženca, či liturgické okienka. Okrem toho mali bohoslovci pre miništrantov pripravené rôzne súťaže, futbalové zápasy a výlety do okolia Spišského hradu a Popradského plesa. Miništranti mohli spoznať život bohoslovcov v kňazskom seminári a nájsť si nových kamarátov z rôznych farností našej diecézy. Sv. Dominik Savio a sv. Tarzícius, orodujte za našich miništrantov.
Viac fotografií nájdete v našej fotogalérií

Dvadsiate výročie farnosti

 
V roku 2021 mala naša farnosť jedno okrúhle výročie, ktoré je potrebné s vďačnosťou pripomenúť.  01.07.2021 uplynulo dvadsať rokov od zriadenia našej farnosti. 
Zriadeniu farnosti predchádzala výstavba farskej budovy. S prácami sa začalo 8. mája v jubilejnom roku 2000 a už 1. júla 2001 bola farská budova posvätená spišským diecéznym biskupom Mons. ThDr. Františkom Tondrom. Deň posviacky fary sa stal aj dňom ustanovenia farnosti Brezovica. Zaviedli sa nové matriky a Brezovica začala písať svoju samostatnú cirkevnú históriu.
Pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o výstavbu farskej budovy a tým aj o zriadenie novej farnosti. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí počas dvadsiatich rokov pomáhali udržiavať farskú budovu.
V prílohe je prehľad krstov, sobášov a pohrebov za dvadsaťročné obdobie existencie našej farnosti.

Prvé sväté prijímanie, 13. júna 2021


13. júna 2021 prijalo v našej farnosti Prvé sväté prijímanie 10 dievčat a štyria chlapci. Na tento mimoriadny deň sme sa pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky, a stretnutiami v kostole, tak ako nám to umožňovala pandemická situácia.
Témou tohtoročnej slávnosti a výzdoby bola myšlienka: „Zvon a srdce na pravom mieste“. Zvon bez kovového srdca zvoniť nebude. Musí by umiestnené na správnom mieste. Aj človek potrebuje dobré srdce, srdce na správnom mieste, aby jeho život prinášal radosť ľuďom a aby bol oslavou Boha. Svätá spoveď a sv. prijímanie nám pomáhajú, aby naše srdce bolo zdravé, aby bolo na správnom mieste a aby bol dobrý aj náš život.
Keď bude naše srdce na správnom mieste a bude dobré, náš život bude krásne zvoniť, ľuďom na radosť a Bohu na slávu. Nech nám zvony pripomínajú, že sa musíme starať o svoje srdcia, aby nám ich Pán pomáha premieňať.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše slávnostne oblečené a aktívne sa zapájali čítaním Božieho slova a spevom. Rozprávali sme si o dare Eucharistie, viere a radosti.
Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Martinke, Evke, Dominike a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Na pamiatku dostali deti mosadzný zvonček.
O mesiac neskôr, 10. júla 2021 sme sa s prvoprijímajúcimi deťmi stretli v pastoračnom centre pod kostolom. Prežili sme príjemný čas naplnený spevom, hrami a turnajom v stolnom futbale.
Viac fotografií od p. Sestreneka nájdete v našej fotogalérií.

Levočská púť 2021


Aj v tomto roku, i keď za obmedzených podmienok sa od 2. júla 2021 do 4. júla 2021 koná Levočská púť 2021. O programe Slávnosti Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie i podmienkach konania púte sa viac dozviete v nasledujúcich prílohách.
Prílohy:
Slávnosť Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie
Podmienky konania púte

Ďakovný list rektora kňazského seminára

Ďakovný list rektora kňazského seminára na Nedeľu Dobrého pastiera 
Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!
Slávime Nedeľu Dobrého pastiera, ktorá je Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier“, napriek tomu ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a dal nám nádej Božích detí, že v jeho mene môžeme byť spasení. O týchto výrokoch
dnes uvažujeme v čítaniach a evanjeliu dnešnej nedele. Na príklade sv. Petra v prvom čítaní vidíme aj priamosť a nebojácnosť dobrého pastiera pri ohlasovaní pravdy evanjelia.

Veľká noc 2021


Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek službou prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkonočných sviatkov v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí sa s nami duchovne spojili v modlitbe cez priame prenosy Veľkonočných obradov z nášho kostola. Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky.
Viac fotografií nájdete v našej fotogalérií

Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva

"My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako sa sčítanie obyvateľstva stáva nástrojom politického boja a kampane namierenej proti Cirkvi. História poskytuje nemálo príkladov, keď sa sčítania stali obeťou politických záujmov, ktorým realita nevyhovovala. Žiaľ, situácia ukazuje, že takéto spôsoby manipulácie nepatria len do minulosti.