+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Na základe Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, ktorú 23.12.2020 schválila regionálna hygienička RNDr. Mária Varmusová, je od 24.12.2020 až do odvolania zakázané sláviť verejné bohoslužby.
Povolené sú pohrebné obrady, obrad krstu, sobášny obrad, spoveď ľudí v nebezpečenstve smrti a spoveď ľudí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb).
Naďalej platí dišpenz slovenských biskupov od účasti na nedeľných bohoslužbách. Veľmi odporúčam sledovať sväté omše prostredníctvom televízie alebo rádia. Sväté omše budem slúžiť súkromne a na úmysly, ktoré boli nahlásené.
Zbierka na Dobrú novinu, ktorá bola ohlásená na sviatok sv. Štefana sa presúva na iný termín.
Počas dňa bude kostol otvorený pre súkromnú modlitbu od 08:00 do 16:00 hod. Aj napriek tejto smutnej správe, prajem všetkým farníkom požehnané, pokojné a milostiplné vianočné sviatky. S požehnaním Jaroslav Barta, farár farnosti Brezovica.

Príloha - Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne

Dar a rodina

Bratia a sestry, prežívame radostný čas Vianoc. Pre kresťanov jeden z najväčších sviatkov. Pre všetkých čas radosti. Aspoň to tak cítime, že by mal byť časom radosti pre všetkých. Je na mieste pýtať sa, čo je dôvodom tejto nevšednej radosti. Darčeky? – Áno, aj darčeky. Ale tie predsa dávame a dostávame aj pri iných príležitostiach. Niet pochýb, že k čaru Vianoc jednoznačne prispieva čaro rodinného spoločenstva. Hovorí sa, že na Vianoce by nikto nemal byť sám. A tu prichádzam k hlavnej myšlienke motivovaný aj názvom knihy sv. pápeža Jána Pavla II. – Dar a tajomstvo. Totiž všetko, čo je dôvodom vianočnej radosti, možno vyjadriť slovami Dar rodina. Boh nám v osobe svojho Syna dáva Dar nad všetky dary a prijíma nás do svojej rodiny. Dieťa v jasliach je živý dar pre nás, pre rodinu Božích detí. Preto apoštol Ján píše vo svojom evanjeliu: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16). Tento Boží dar je vyjadrením Božej lásky. Je pravdivým darom. Učí nás, aby sme sa takýmto živým a pravdivým a hodnotným darom stávali aj my. Darom pre rodinu. Darom pre spoločenstvo. Lebo dar, ktorý sa len tvári ako hodnotný, je po spoznaní opravdivej hodnoty „odsúdený na vyhodenie“. Boh nás obdarúva a zároveň prijíma do svojej rodiny. Osamelosť v nej nemá miesto. V jeho očiach sme všetci vzácni.

Čítať ďalej: Pastiersky list Diecézneho administrátora Spišskej diecézy

Po mojom príchode do farnosti niektorí veriaci prejavili túžbu zabezpečiť do kostola sochu sv. Jozefa, ktorý je patrónom celej Cirkvi, otcov, tesárov, robotníkov a zomierajúcich. O tomto zámere som sa porozprával s pánom Jozefom Kovalíkom, ktorý vyrezal drevené reliéfy, ktoré máme na stenách svätyne a on prejavil ochotu vyrezať aj obraz sv. Jozefa. Pomaly sme hľadali nejaké vzory a na jeseň tohto roka začal pán Kovalík obraz vyrezávať. Približne v čase, keď obraz vyrezal sme sa dozvedeli, že Svätý Otec František vyhlásil 8. decembra 2020 mimoriadny Rok sv. Jozefa. Svätý Otec tak urobil pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi, ktoré urobil Pius IX. 08.12.1870. A tak sa tešíme, že mimoriadny Rok sv. Jozefa začíname s jeho drevorezbou v našom kostole. Nová drevorezba bola požehnaná v nedeľu 13.12.2020 v rámci svätej omše o 08:00 hodine. Svätý Jozef, oroduj za nás.

V prvej polovici adventu (do 16.12.) je možné sláviť ranné sväté omše k úcte Panny Márie. Ide o tzv. Roráty, ktoré v našej farnosti slávime v utorok a štvrtok o 06:30 hod. Pozvaní sú všetci a osobitne deti a mládež s lampášikmi. Vzhľadom na pandemické obmedzenia tento rok spoločné raňajky s deťmi po svätej omši nebudú.
V piatok (04.12.), na konci svätej omše sv. Mikuláš obdaroval deti malou sladkosťou. Na svätých omšiach pre deti a mládež si tento školský rok rozprávame o zvieratkách vo Svätom písme, ktoré majú v Božom slove často symbolický charakter. Na konci svätej omše dostanú deti úlohu nakresliť, alebo z niečoho vyrobiť zvieratko, o ktorom sme rozprávali. Do tejto aktivity sa deti pekne zapájajú. Každú sv. omšu vyberieme niekoľko detí, ktoré za svoju prácu dostanú malú odmenu.

Ak to epidemiologická situácia umožní, pripravujú sa tradičné Kurzy prípravy na manželstvo víkendovou formou. Tieto kurzy nahrádzajú predmanželskú prípravu vo farnosti a sú veľmi vhodnou formou prípravy na prijatie sviatosti manželstva. V Prílohe na plagáte sú termíny na rok 2021 a miesta, kde sa organizujú. Termíny kurzov v rámci Slovenska ako aj možnosť prihlásenia nájdete na stránke https://www.domanzelstva.sk a konkrétne pre našu diecézu na stránke https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza. Príloha.

V rámci prípravy na Prvé sv. prijímanie si ročník prvoprijímajúcich deti spoločne „adoptoval“ na jeden rok dievčatko z Rwandy, ktoré sa volá Yvette Kamugisha, má 7 rokov a pochádza z chudobnej africkej krajiny Rwandy.
Býva v Mujerenge a chodí do Základnej školy, ktorá je od jej domu vzdialená 2 km. Jej rodina je veľmi chudobná, nemá žiadne domáce zvieratá a ani vlastné pole. Na život si zarábajú tak, že pomáhajú iným rodinám pri práci na poli. Yvette má dvoch súrodencov - sestru a brata.
Každý mesiac jej spoločne pošleme 16,- € (15 € pre dieťa a 1 € na administratívne náklady projektu). Za tieto peniaze jej uhradíme poplatok za školu (školné), školské pomôcky, nákup potravín, oblečenie, hygienické potreby a zdravotné poistenie pre celú rodinu. V prípade potreby je deťom zabezpečená lekárska starostlivosť a lieky.
Adopciu srdca do ktorej sme sa zapojili zabezpečujú Pallotíni. Za Yvette sa modlíme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania, zdravia a úspechov v škole i v rodinnom živote.

  

Biblista a dekan v Kežmarku vsdp. František Trstenský pripravil Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci (v prílohe). Ide o štyri krátke pobožnosti na štyri adventné nedele, počas ktorých si rodina zapáli sviečku na svojom adventnom venci. Táto pobožnosť môže veľmi pekným spôsobom obohatiť spoločnú modlitbu v rodine v adventnom období. Odporúčam do pozornosti. So spomínanou liturgiou sa môžete oboznámiť, prečítať ju a vytlačiť z tejto prílohy.

Slovenskí biskupi sa rozhodli vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".

V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: „Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,“ povedal arcibiskup Zvolenský.
„Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.
Zároveň dodal: „Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,“ dodal arcibiskup Zvolenský.

Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

 

V stredu 28.10.2020 zomrel v nemocnici v Levoči náš milovaný otec biskup Mons. Štefan Sečka. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili. Jeho úmrtie nebolo spojené s ochorením Covid-19, ale bolo dôsledkom vážnej choroby srdca a ďalších zdravotných problémov. Ďakujme Pánovi za jeho život a modlime sa za spásu jeho nesmrteľnej duše.
Pohreb zosnulého diecézneho biskupa bude v utorok 3. novembra 2020 v Spišskej Kapitule. O 10:00 hod. bude pohrebná svätá omša v Katedrále sv. Martina a po nej budú telesné pozostatky zosnulého otca biskupa pochované na kapitulskom cintoríne. Priamy prenos pohrebu odvysiela televízia LUX a rádio LUMEN.
Requiescat in pace!

Mons. Š. Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Spišskej Novej Vsi, Dolnom Kubíne a ako správca farnosti v Liptovských Revúcach. 1. mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, kde pôsobil až do roku 2002. Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Š. Sečku za spišského pomocného biskupa. V novembri 2002 bol Konferenciou biskupov Slovenska ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. 4. augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa.
Jeho biskupským heslom boli slová: “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

Po smrti otca biskupa Mons. Štefana Sečku Zbor konzultorov zvolil za spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša, spišského pomocného biskupa, ktorý bude dočasne riadiť našu diecézu. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami a modlime sa aj za voľbu nového diecézneho biskupa.

Milí farníci. Vzhľadom na riziko šírenia koronavírusu sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách a preto si častejšie prečítajme Sväté písmo, životopisy svätých a kvalitnú duchovnú literatúru. Kiežby sa do našich rodín vrátil zvyk spoločnej modlitby, zvlášť modlitby svätého ruženca. Využívajme prenosy svätých omší a iných duchovných programov v televízií a rádiu.
Pri sledovaní prenosu svätej omše premeňme naše príbytky na Boží chrám. Svätú omšu v našich domácnostiach prežívajme tak, ako keby sme boli v kostole. Aby sme zo sledovania svätej omše v televízii mali čo najväčší duchovný úžitok, vyhraďme si na to čas a odložme všetko, čo by nás mohlo vyrušovať (mobil, jedlo a pod.). Neodbiehajme od televízora, ako to možno robíme pri iných programoch. Aj postojom nášho tela sa duchovne zjednoťme s jednotlivými časťami svätej omše, napr. pri premenení si pokľakneme. Zapájajme sa aj do odpovedí a počas svätého prijímania si urobme duchovné sväté prijímanie, tzn. vzbuďme si vrúcnu túžbu duchovne prijať Pána Ježiša do nášho srdca.
Naďalej platí dišpenz slovenských biskupov od účasti na nedeľných bohoslužbách. Ale zostáva povinnosť prežívať nedeľu ako prvotný prikázaný sviatok, počas ktorého sa zdržiavame vykonávania takých prác a činností, ktoré sú na prekážku povinnému Božiemu kultu, radosti vlastnej dňu Pána, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu tela i duše. Dobre prežívanou nedeľou si uctievame Boha, čoraz viac ho poznávame a posilňujeme rodinné a iné medziľudské vzťahy.
Niekedy sme až príliš unavení a možno aj smutní. Zdá sa, že nášmu životu chýba vnútorná radosť a pokoj. Lebo nestačíme vnímať krásu a dobro, ktoré nás obklopujú. Vytvárame mnohé hodnoty, ale nestačíme alebo nevieme sa z nich tešiť, lebo zabúdame na Pánov deň. Nedeľa pre kresťanov nie je len voľným dňom, ale dňom požehnaným a zasväteným – je slávnosťou a radostnou oslavou Boha.
Jaroslav Barta, farár (Farský list č. 3)

V nedeľu 27.09.2020, sme si na svätej omši o 10:00 hod. pripomenuli 440. výročie prvej písomnej zmienky obce Brezovica. Ďakovali sme Pánu Bohu za všetky dobrodenia a osobitne za tých, ktorí sa pričinili o rozvoj obce.
Po svätej omši nasledovalo požehnanie hasičskej zbrojnice a hasičských áut Dobrovoľného hasičského zboru v Brezovici, ktorý vznikol v roku 1922. Po modlitbe požehnania pán starosta Marián Ujmiak odovzdal predsedovi DHZ Pavlovi Kanikovi kľúče od novej hasičskej zbrojnice.

Vysluhovanie sviatosti birmovania, ktoré bolo v našej farnosti naplánované na 17. mája 2020, muselo byť pre pandémiu koronavírusu COVID-19 preložené na 6. septembra 2020. A tak sa sviatosť birmovania v našej farnosti vysluhovala presne po piatich rokoch.
Počas prázdnin birmovanci absolvovali skúšku zo základných modlitieb a právd viery, duchovnú obnovu a brigádu okolo kostola a fary. Na duchovnej obnove sme si s birmovancami pripomenuli, že Pán Ježiš prišiel na svet, aby nám zjavil tvár milosrdného Boha Otca. Zjavil nám, že Boh je Láska. Duch Svätý, ktorého birmovanci vo sviatosti birmovania prijali im bude pripomínať, že nie sme siroty, lebo máme milujúceho Boha Otca v nebi.
06.09.2020 v našej farnosti vysluhoval sviatosť birmovania pomocný diecézny biskup ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. a pobirmovaných bolo 55 birmovancov 9 ročníka ZŠ a 1-3 ročníka stredných škôl. V homílií nás otec biskup vyzval, aby sme pravdu hľadali, prijali a v pravde žili. Poukázal na to, že najmä mladí ľudia si často posielajú esemesky (SMS). Za touto skratkou môžeme vidieť výzvu k životu v službe (S), modlitbe (M) a spoločenstve (S).
Ďakujem animátorom, rodičom a všetkým, ktorí nám pri príprave na prijatie tejto sviatosti pomáhali.