+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Do našej farnosti zavítal otec Jozef z rehole bratov Lazaristov, aby nám posvätil kaplnky zázračnej medaily. Páter Jozef nám porozprával o sv. Kataríne Laboure a o zázračnej medaile, ako sa ma vo farnosti praktizovať modlenie a ako ma prebiehať priatie a odovzdanie kaplnky. Koľké a aké milosti plynú z tejto návštevy Panny Márie v našich rodinách. Priniesol ich tri a kým píšem tento článok s časovým odstupom, tak sa už záujemcami zapĺňa štvrtá kaplnka. Som veľmi rád, že o toto požehnanie zázračnej medaily stoji viac a viac veriacich. Po jeho prednáške sme sa pomodlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a prví zapísaní si už kaplnky s modlitbami odovzdania prebrali do svojich domovov.

Dňa 4. 9. 2017 sa aj pre našu školu začal nový školský rok. O 8:00 hod. sa začala svätá omša so vzývaním Ducha Svätého teda Veni Sanctae. Na začiatok školského roka k prvému piatku som povzbudil rodičov, aby poslali svoje deti k svätej spovedi. Bol som potešený, že na svätú spoveď prišlo okolo 70 detí. Takže s pocitom sviatostných iniciácií sme mohli začať nový školský rok. Duchovná časť otvorenia školského roka prebehla na posvätnej pôde Božieho chrámu a druhá časť v telocvični našej základnej školy. Prajem našim žiakom veľa síl do štúdia a pomoc Ducha Svätého.

Tak, ako som sľúbil na konci kalendárneho roka 2016 v posledný deň pri ozrejmení hospodárenia a štatistických údajoch ohľadom našej farnosti, že svätá omša na Skorušine bude v dovolenkovom mesiaci august, tak som sľub aj dodržal.  Na základe pripomienok veriacich som uvážil, že dodržíme augustovú tradíciu. Prvý termín 20.8. nám pre nepriaznivé počasie nevyšiel a preto sme dali náhradný termín o jeden týždeň neskôr 27.8. Bolo celkom pekné počasie. Vybrali sme sa na farskú púť do nádherných hôr Skorušinských vrchov. Niektorí stúpali až z dediny pešo a niektorí sa zviezli na džípoch. Na vrchu svietilo slniečko a v Trstenej (podľa niektorých svedkov) pršalo. Bolo to veľmi zaujímavé. O pol druhej sme sa pomodlili slávnostný svätý ruženec, ktorý sa predmodlievali slobodní chlapci, slobodné dievčatá, matky, otcovia a dôchodcovia. Hneď po ňom nasledovala svätá omša a akurát presne po svätej omši o 15:00 hod. nasledovala korunka k Božiemu milosrdenstvu. Mal som opäť možnosť sa prihovoriť všetkým skupinkám, ktoré boli účastníkmi výstupu na Skorušinu a opekali pri ohni. Bolo nás okolo sto päťdesiat. Mám pekný dojem aj z tejto svätej omše slávenej na Skorušine. Modlitbami, duchovnosťou povzbudený a prírodou nadchnutí sme sa vrátili domov. Chcem sa poďakovať všetkým veriacim, ktorí prišli na tradičnú svätú omšu na Skorušine. Chcem sa poďakovať kostolníkom, veriacim z okolitých dedím, niektorými členmi obecného zastupiteľstva a členom farskej rady pánom Danielovi Grmanovi, Petrovi Jendraškovi, Ing. Petrovi Ujmiakovi. Tento výstup bol pre mňa ako farára ôsmym výstupom počas môjho pôsobenia vo farnosti. Teším sa aj na budúci rok. Nech nám dobrotivý Pán Boh dá ešte veľa síl, aby sme na tomto mieste mohli Jemu ďakovať za tvrdú prácu našich predkov, na ktorých si na tomto vrchu spomíname.

Večer pred týmto výročným dňom si naša farnosť spomenula na nášho rodáka, pokorného služobníka Božieho, pána dekana ThDr. Martina Hrbču. K tejto príležitosti mu farnosť a blízki bohuznámi spolu s pánom Petrom (realizátorom nášho návrhu) upravili okolie hrobu. Slávili sme svätú omšu za jeho nesmrteľnú dušu a po svätej omši som vyzval veriacich, aby sme sa išli k jeho hrobu pomodliť desiatok ruženca. Bol som prekvapený, že na svätej omši v iné dni je oveľa viac veriacich ako v ten deň, keď bola svätá omša za ich rodáka. Po skončení zádušnej omše sa niektorí veriaci vybrali na cintorín a na základe mojej prosby sa prišli pomodliť desiatok slávnostného svätého ruženca. Mám v pamäti, keď počas desiatich rokov od smrti pána dekana každý rok sa prišli pomodliť k jeho hrobu bývali farníci z Velčic a Šulekova. Boli s našimi farníkmi pri svätej omši a potom sme sa odobrali spolu k jeho hrobu. Mali ho vo veľkej úcte. Toho ich rodáka pána dekana som si aj ja veľmi vážil. Odpočinutie večné daj mu Pane a Svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji! Amen.

Dňa 22. 7. 2017 ma oslovila sestra Mária Gostíkova z Liesku, či by sme ako farnosť nemali záujem o kaplnky zázračnej medaily. Ja som túto ponuku s radosťou prijal a tak som sestričku pozval na spomienku sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie, aby nám po svätej omši predstavila túto úctu k tejto kaplnke zázračnej medaily, ktorej úctu už praktizujú v niektorých okolitých farnostiach. S radosťou prijala pozvanie a prišla na svätú omšu. Dôstojne prečítala čítanie vo svätej omši a po nej nám vysvetlila spôsob úcty k tejto medaile Panny Márie. Zároveň nás povzbudila k odhodlaniu prijatia tejto úcty. Po svätej omši sa ešte porozprávala s niektorými veriacimi, ktorí chceli bližšie informácie. Za zodpovednú osobu určila pani Ivetku Škuláňovú, aby zabezpečila, rozdelila a určila spôsob ako budú tieto jednotlivé kaplnky putovať. 
Do združenia zázračnej medaily a podomových návštev kaplnky P. Márie sa prihlásili následovný veriaci: 1. rod. Lužbeťáková 301, 2. rod. Hajdúková 208, 3. Peter Jendrášek, 4. rod. Motýľová 323, 5. rod. Hajdúková 7, 6. rod. Benicková 153, 7. Iveta škuláňová 206, 8. Jarmila Pakosová 112, 9. Mária Kaníková 1, 10. Viera Pakosová 159, 11. Mária Lužbeťáková 221, 12. Alžbeta Djobeková 220, 13. Daniela Pakosová 17, 14. Anna Hrobárová 160, 15. rod. Maťagová 119, 16. rod. Krnáčová 2, 17. rod. Pakosová 151, 18. Mária Kaníková 21, 19. Monika Machajová 323. 20. Jaroslav Rusnák 420. To je jedná listina zapísaná záujemcami. Druhá listina: 1. Mária Hucíková, 242, 2. Mária Hucíková 244, 3. Božena Hrobárová, 254, 4. Anna Benická 154, 5. Viera Pakosová 227, 6. Marta Pakosová 272, 7. Ľudovít Hucík 222, 8. Štefánia Hajdúková 97, 9. Veronika Rebidášová 169, 10. Michaela Hucíková 203, 11. Mária Osaďanová 36, 12. Anna Juriňáková 150, 13. Tatiana Mešková 13, 14. rod. Kubášková 201, 15. Viera Hajdúková 162, 16. Anna Pakosová 182, 17. Katarína Kubášková 105, 18. rod. Miroslava Hajdúková, 19. Daniela Števaňáková 350. Paní Škuláňová tieto rodiny porozdeľuje, aby boli pri sebe. Tieto dve putovné kaplnky zázračnej medaily Panny Márie nech utužia lásku, radosť, vernosť a iné cnosti v našich domácnostiach. Všetkých prihlásených prosím, aby sme sa zišli na budúcu nedeľu v kostole sv. Cyrila a Metoda a páter nám odovzdá tieto kaplky. Po stretnutí bude nasledovať Korunka Božieho Milosrdenstva.

O rok bude farnosť Brezovica sláviť 25. výročie od postavenia, posvätenia a konsekrácie kostola sv. Cyrila a Metoda. Je to pekné, mladé a okrúhle jubileum, ktoré má svoj veľký význam v dejinách farnosti. Keď som prišiel do tejto farnosti, o rok na to farnosť slávila jubileum 15. výročia od posviacky kostola a preto mi ležalo na srdci aby sa kostol z vnútornej strany obnovil a steny svätyne a ostatné steny kostola boli po pätnástich rokoch vymaľované. V apríli roku 2008 sme sa pustili do práce a sanktuárium a aj vnútorné obvodové murivo sme vymaľovali. Steny natreté bielym vápnom sme v svätyni osekali a nahodili za korpus Pána Ježiša žltú a po bokoch sanktuária škoricovú točenú omietku. Po vnútorných obvodoch sme vymaľovali kvalitným primalexom. Po desiatich rokoch som uznal za vhodné, aby sme k 25.-výročiu poopravovali, vyspravili a nahodili novú omietku ako fasádu na kostole. Poradil som sa s členom hospodárskej rady - odborníkom v stavebníctve p. Ing. Mariánom Turošákom a realizátorom týchto prác p. Tiborom Hajdúkom o návrhu, postupe a realizácii týchto prác. Upovedomili ma, že oveľa lepšie by bolo , keby to nebolo iba vymaľované, ale aj nahodená nová omietka. Samozrejme, že postup s tým súvisiaci - sieťka, kléber, rohovníky atd. Navrhli, aby sme popri týchto prácach - už keď budeme mať postavené lešenie - vymaľovali a natreli aj drevené podbitky pod strechou kostola. Súhlasil som. Zvolal som HRF (Hospodársku radu farnosti), kde sa tieto práce schválili. Potom sme mohli požiadať pána biskupa Mons. Štefana Sečku, diecézneho otca biskupa o povolenie realizácie. On sa vyjadril pozitívne, dal nám povolenie a v liste poprial Božie požehnanie pre tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnia týchto prác na kostole sv. Cyrila a Metoda. Aj ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili týchto prác. Ešte nám treba dať vyrobiť nový misijný kríž a osvetliť ho, v priestoroch kostolného dvora nainštalovať lavičky, natrieť z obidvoch strán obvodové murivo kostolnej záhrady a natrieť šindle umiestnené na spomínanom murive okolo celého kostola. Ešte raz veľká vďaka p. Turošákovi, Hajdukovi a všetkým tým pomocníkom, ktorí sa podieľali na realizácii prác kostola. Všetkým, aj darcom finančnej pomoci veľká vďaka. Od začiatku roku 2018 sa budeme pripravovať na to spomínané štvrťstoročie od posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda už len po duchovnej stránke.

Ako každý rok cez odpustové slávnosti mávame duchovnú obnovu, tak opäť bola duchovná obnova aj toho roku. Dodržali sme presný plán duchovnej obnovy ako som ho vyhlásil vo farských oznamoch. Duchovná obnova nám začala 28. 6. púťou na levočskú horu a multimediálnym koncertom sv. Jána Pavla II. v Poprade, slávnosťou sv. Petra a Pavla, sviatosťou zmierenia, krížovou cestou vo večerných hodinách, fatimskou sobotou, sv. ružencom a sv. omšou k cti preblahoslavenej Panny Márie fatimskej, celonočnou adoráciou v modrom kostolíku, odpustovou slávnosťou spojenou so sv. ružencom na sviatok Návštevy Panny Márie v Modrom kostolíku, sv. ružencom v kostole sv. Cyrila a Metoda a opäť aj v tomto chráme celonočnou adoráciou. Duchovná obnova vyvrcholila krásnou odpustovou slávnosťou sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval rektor KU v Ružomberku prof. ThDr. Jozef Jaráb, PhD. Po sv. omši sme mali, tak ako vo všetkých kostoloch Slovenska, zasvätenie k Božskému srdcu Ježišovmu a k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pevne verím, že sme sa spoločne duchovne obnovili milosťami prúdiacimi z týchto slávnosti. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na tejto slávnosti. Úprimné Pán Boh zaplať. 

V nedeľných oznamoch, dva týždne pred multimediálnym koncertom svätého otca Jána Pavla II., som veriacim vyhlásil tretí ročník púte do Levoče a na duchovno - kultúrny program organizovaný pod záštitou nášho sídelného otca biskupa Mons. Štefana Sečku v Poprade. Na túto púť sa prihlásilo tridsať veriacich a desať žiakov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Týmto žiakom som sľúbil, že táto aktivita sa im bude rátať k birmovke, ktorá bude v roku 2019. Jedna vstupenka na tento koncert činila 14,- €. Všetky vstupenky sponzoroval pre všetkých štyridsiatich účastníkov púte Rímskokatolícky farský úrad. Cestu autobusom si platili účastníci púte sami. Oslovil som pána Petra Dilonga z Trstenej, ktorý ma osobnú prepravu a ten nám pristavil autobus ku kostolu sv. Cyrila a Metoda o 12:00 hod. Dohromady štyridsať pútnikov sa odhodlane vybralo na avizovanú púť a koncert. Na levočskej hore sme mali nahlásenú sv. omšu o 15:00 hod. Dorazili sme včas. Sv. omša sa začala presne. Spočiatku sme v bazilike Návštevy Panny Márie boli sami, no ku koncu sv. omše prichádzali pútnici, ktorí prišli na oficiálnu sv. omšu o 17:00 hod. Po svätej omši sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva von pod hlavným baldachýnom, kde sa slúžia sv. omše. Potom som vyslúžil ešte asi pätnástim farníkom sviatosť zmierenia a nastúpili sme na autobus smerujúci do Popradu na spomínaný koncert. Hokejový štadión bol preplnený poslucháčmi a pozvanými hosťami. Môj odhad bol okolo štyritisíc ľudí. Bol to úžasný hudobno-duchovný zážitok. Po koncerte sme odišli z Popradu na Oravu do Brezovice. Domov sme prišli tesne pred polnocou. V autobuse sme sa pomodlili vešpery a sv. ruženec. Atmosféra bola výborná. Chcem sa poďakovať veriacim a mládeži mojej farnosti za účasť na púti a tak isto aj pánovi vodičovi Petrovi za ochotu nám poslúžiť. Ďakujem Pánu Bohu za túto milosť púte a zážitku z koncertu.

V dnešný deň je práve jeden rok, čo sme našu farnosť odprezentovali v náboženskej relácii Lupa kresťanského rádia Lumen. Opäť si môžeme ešte raz vypočuť a pripomenúť si aktivity cez historický exkurzus, súčasnosť a plány do budúcna našej farnosti. Dňa 24. 5. 2016 ma telefonicky oslovil náboženský redaktor otec Ján Sabol s prosbou, či by si naša farnosť mohla pripraviť prezentáciu farnosti do náboženskej relácie "Lupa" rádia Lumen. Ja som s tým súhlasil a oslovil som veriacich farnosti a spoločenstvá, aby si pripravili nejaké slovo do tejto relácie. Všetci oslovení súhlasili a tak si každý pripravil danú prezentáciu. V pastoračnej miestnosti pod kostolom sme s otcom Jánom natáčali predstavenie farnosti Brezovica. Teší ma, že takáto možnosť sa naskytla a že nás z rádia oslovili. Nech Všemohúci Boh aj naďalej žehná našu farnosť. Premiéra v rádiu Lumen bola 22. 6. 2016 a v repríze 25. 6. a 29. 6. Kliknutím na tento link si môžete reláciu o našej farnosti stiahnuť a vypočuť, alebo vyhľadať v archíve Rádia Lumen (do vyhľadávania stačí zadať názov farnosti "Brezovica"). Nech sa páči.

Brezovická farnosť sa môže pýšiť misionárom Martinom, ktorý je aj rehoľníkom u bratov Kapucínov na ďalekom Islande. O ňom som už písal, keď odchádzal na misie. Teraz chcem venovať pozornosť na jeho misijnú činnosť trocha z iného uhla pohľadu. V nedeľu 4. 6. nám veriacim po Korunke Božieho milosrdenstva a Litánií k Božskému Srdcu vizuálne a s komentárom odprezentoval svoje náročné pôsobenie na týchto misiách. Videovizualizáciou nás oboznámil o svojej činnosti v tejto ďalekej krajine. Porozprával nám o náročnosti, radosti a samozrejme aj o kráse misijnej činnosti. Odkryl nám prostredie, v ktorom žije, modlí sa a pracuje. Dobre vieme, že na rozdiel od diecéznych kňazov rehoľníci nesmú vlastniť žiadne nehnuteľnosti ani iné majetky, ktoré by ich odrádzali od absolútnej pripútanosti k Bohu. Sľubujú ešte o jednu evanjeliovú čnosť viac – sľub chudoby. Tento brat Martin je toho evidentným a rukolapným dôkazom. Opustil naozaj všetko a všetkých a úplne sa pripútal k celoživotnej službe Bohu. Môžeme ho obdivovať v tejto jeho službe. Na misiách pôsobí od februára minulého roku. Jeho misijne miesto je v Reydarfjordur Iceland, ktoré sa nachádza asi 700 km od hlavného mesta Reykjavík. Pôsobí tam s troma bratmi kapucínmi pochádzajúcimi tiež zo Slovenska. Títo traja rehoľníci s podporou horlivých dobrovoľníkov chlapov zo Slovenska postavili za necelé dva roky v tomto meste nádherný drevený kostolík, ktorý bol posvätený ich otcom biskupom taktiež zo Slovenska ThLic. Dávid Bartimej Tencer, OFM (wikipédia) dňa 17. 6. 2017 t. j. minulú sobotu. Tejto posviacky kostolíka sa zúčastnil aj premiér SR Róbert Fico a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorí boli na tejto návšteve dva dni. Drevo na tento kostolík, ako povedal Martin pochádza zo Slovenska. Dnes v utorok po svätej omši ma informoval o jeho odchode späť na misiu. V nedeľu odlieta z Viedne do Frankfurtu a potom s prestupom ďalej pokračuje na svoje pôsobisko, ktoré sa mu stalo domovom na Islande – Reydarfjordur. My mu vyprosujeme veľa Božích milostí, zdravia a Božieho požehnania. Nech ho jeho patrón a patrón našej diecézy sv. Martin, ktorého dennodenne litániami vzývame po svätej omši sprevádza a ochraňuje.