+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Keďže detičky našej farnosti boli obetavé a chodili na rorátne sväté omše, zaslúžia si pozornosť Ježiška. Aby mohol prísť Ježiško aj k naším deťom, musel nájsť miesto, kde svoje darčeky uloží. Na farský úrad si vždy zakúpim jedličku pri nejakom väčšom nákupnom centre. No deťom po stromček, pod ktorý Ježiško uloží darčeky už druhý rok chodím s kostolníkmi do hory. Robí mi to radosť obetovať sa pre detičky aj takým spôsobom.

Už po jedenásty krát, od kedy som zaviedol pravidelné rorátne sväté omše v našej farnosti, sa konajú ráno o šiestej hodine. Hoci roráty v pravom slova zmysle sa slávia k úcte Panne Márii a to od prvého adventného týždňa do 16. 12, my ich mávame do posledného dňa adventu a účasť veriacich a deti, aj tých najmenších, je na nich každý rok úctyhodná. Deti so zažatými lampášikmi - ktoré som im zakúpil - každé ráno kráčajú do kostola na spomínanú rorátnu svätú omšu. Je to milé a úžasné. Každý rok im ako odmenu na Vianoce Ježiško prinesie do kostola darčeky. Darčeky pre tieto deti zakúpia v spolupráci s miestnym farárom veriaci. Aj tieto roráty prežívalo dohromady – možno nie každý deň – asi 81 detí. Darčeky dostali podľa počtu svätých omší. Teda darčeky dostali aj tie deti, čo mali iba jednu svätú omšu. Boli iba dvaja. Každý deň bolo na rorátoch päťdesiat až šesťdesiat detí. Na darčeky sme minuli okolo 400,- €. No keď vidíte tieto detské tváričky, miniete to pre nich s radosťou. Tak, ako každý rok, sme cez roráty po etapách púšťali nejaký poučný film s náboženskou tematikou, ako napr. Mária Goretti, sv. Ján XXIII., sv. Ján Pavol II., tento krát sme púšťali tiež nádherný film o bl. Pavlovi VI. Po svätej omši mali deti pripravené pod kostolom v kuchyni raňajky spolu so mnou a obetavými ženičkami ktoré ich pripravovali a za čo im za túto službu ďakujem. Na tejto webovej stránke si môžete pozrieť v archíve aj články z rorátnych svätých omší z iných rokov spolu s aktuálnymi fotkami. Všetkým účastníkom rorátnych svätých omši a to či už deťom , mládeži, dospelým a dôchodcom zo srdca ďakujem. Ďakujem za pekné chvíle v prítmí nádhernej atmosféry rozžiarených sŕdc prežívajúcich Božie milosti cez tieto roráty.

V adventnom čase, počas rorátneho obdobia, zavítal do našej farnosti sv. Mikuláš. Deti som informoval kedy a kde príde Mikuláško. Dohodnutí sme boli na stredu 6. 12. 2017 po večernej svätej omši. No niektoré deti, asi šesťdesiat, ktoré vedeli, že Mikuláš príde až večer, boli aj na rannej rorátnej svätej omši. Niečo úžasné. Preto som pre tieto deti pripravil s Mikulášom dupľovanú radosť. Do balíčka sme im pribalili malý darček. Dievčatám cukríkové srdiečko a chlapcom malé autíčko. Pri večernej sv. omši sme sa porozprávali a oboznámili so životom tohto svätca. Po svätej omši sme sa na základe pokynu presunuli pred farskú budovu a čakali na jeho príchod. Trocha meškal, tak sme tento čas - hoci na snehu a v chlade - využili na modlitbu. Vypustili sme balón šťastia, ako znamenie kde sa nachádzame a kde nás Mikuláš nájde. Po nejakom čase prišiel na saniach ťahaných krásnym koníkom. Prišiel aj spolu s dvoma anjelikmi. Deťom sa prihovoril, deti mu zaspievali a predniesli modlitbu za rodičov. Čosi sa ho ešte povypytovali a potom začal rozdávať darčeky. Baličky boli už po jedenásty krát veľmi štedré. Čokoláda Milka, doboška siesta, dva malé orieškové keksíky, vianočná čokoládová ozdoba, lízatko, cukríky a mandarínka. Pre "rorátne deti" ešte naviac spomínané cukríkové srdiečko a malé autíčko. Počasie a chvíľa stretnutia s ním bola krásne predvianočná a čarovná. Skutočne vydarené snežiace počasie. Po rozdaní balíčkov Mikuláš odišiel a deti s ním. Je úžasné vidieť na detských tvárach radosť a šťastie. Mikuláško sľúbil, že príde aj na budúci rok. Sv. Mikuláš, oroduj za nás!

Mám veľkú radosť a teší ma, že okrem dospelých je úlohou kňaza starať sa aj o deti farnosti. V nedeľných oznamoch som vyhlásil piatkovú detskú svätú omšu na 16:00 hod. Povzbudil som deti, aby prišli na túto svätú omšu a na detskú diskotéku, ktorá sa po nej uskutoční. Tak, ako pred každým Veľkým pôstom a adventným časom, máme pod kostolom detskú party od kedy farnosť opravila pastoračnú miestnosť pre jej účel. Na svätú omšu prišlo veľké množstvo deti. No niektoré deti po svätej omši odišli domov. Boli to skôr tie staršie deti. Po svätej omši bola vystavená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej pobožnosti. Po nej sa deti presunuli do pastoračnej miestnosti, kde si najprv posadali do kruhu a spoločne sme sa pomodlili svätý ruženec dookola. Modlili sa pekne aj tie najmenšie deti. My dospeli, čo sme organizovali túto akciu, sme sa pri nich cítili ako v nebi. Tak nádherne sa modlili. Po modlitbe svätého ruženca bolo občerstvenie, ktoré pripravila farnosť v spolupráci s ochotnými ženičkami našej farnosti. Okrem dobošiek Mila boli napečené rohlíčky, šišky, makový závin a slané pečivo. Ako nápoj bol džús Capri. Po občerstvení nasledovala diskotéka. Deti sa zabávali až do 20:00 hod. Je účastné byť kňazom, keď máte okolo seba účastných ľudí a ešte úžasnejšie deti. Ďakujem rodičom, že mi dali dôveru prežiť s ich deťmi účastnú pred adventnú chvíľu, ženičkám za cenný čas pripraviť deťom občerstvenie a Dávidovi, Dominike a Jasmínke za hudobné detské menu. Nech tieto chvíle patria medzi tie, ktoré sa často radi opakujú.

Tak, ako naša farnosť, tak aj všetky farnosti našej diecézy raz za päť rokov prechádzajú biskupskou vizitáciou. Otec biskup úradne oznámi tej ktorej farnosti oficiálnu návštevu a miestny farár s farnosťou sa pripraví na túto návštevu. Tejto návšteve však predchádza ešte proces relácie o farnosti miestnym farárom a odpovedá na otázky tzv. questionáriom uložene najvyššou autoritou diecézy – samotným biskupom. Potom je na rade dekanská vizitácia, ktorú vykonáva dekan vo svojom dekanáte. Nakoniec je to návšteva otca biskupa, alebo osoba poverená otcom biskupom. V našom prípade to bol generálny vikár a mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Počas jeho návštevy v našej farnosti sme navštívili vedenie školy pani riaditeľku Mgr. Timeu Matušekovú a kolektív pani učiteliek vyučujúcich na tejto škole. Z tejto návštevy mám veľmi pekný dojem. Ďalej sme navštívili prvopiatkarku pani Matuškovu. Pekne nás privítali v skromnom spoločenstve. Pani Matušková prijala sväté prijímanie od pána vikára a porozprával sa s ňou a aj s pánom Jaroslavom Matuškom. Potom nasledovala návšteva na obecnom úrade, kde nás privítal pán starosta Marian Ujmiak spolu s poslancami MUDr. Milanom Parížom a Pavlom Šuhajom. Privítali nás bohatým občerstvením. Tam sme sa pozhovárali a povysvetľovali si niektoré nezrovnalosti. Potom nasledovalo stretnutie so spoločenstvami. Boli to spoločenstvá modliacich sa matiek, ružencové spoločenstvá, spoločenstvo tretieho rádu sv. Františka a stretnutie so speváckym zborom. Bolo to milé stretnutie pána vikára s jednoduchými a skromnými ženami, ktoré úprimne rozprávali o spoločenstvách. Ďalej to bolo stretnutie s pastoračnou a hospodárskou radou farnosti. Na nich bola menšia účasť, pretože mnohí nemohli prísť. Po tomto stretnutí bolo stretnutie pána vikára s miništrantmi. Nasledovala svätá omša a po nej diskusia s pánom vikárom. Po diskusii bolo ukončenie návštevy na farskom úrade. Bola to veľmi pekná a prijemná návšteva. Chcem sa touto cestou poďakovať veriacim, ktorí okrem svojho duchovného života majú záujem aj o farnosť a prišli na svätú omšu. Chcem sa poďakovať žiakom a budúcim birmovancom, že v peknom počte prišli na svätú omšu tak vzácnej návštevy. Ďalej sa chcem poďakovať Andrejovi Škuláňovi za liturgický spev. Samozrejme moje najväčšia vďaka patri pánu vikárovi a vicekancelárovi biskupského úradu. Pekným spôsobom povzbudili a posilnili moju farnosť. Nech aj táto biskupská vizitácia nás povzbudí k ďalšej duchovnej činnosti.

Je milé a samozrejme vyplývajúce z nášho kresťanského povedomia aj zrejme, že zúčastniť sa sv. omše s kňazmi celého trstenského dekanátu spolu s prof. Ferkom Trstenským, ktorý bol predsedajúcim celebrantom a zároveň aj kazateľom je niečo úžasné. Náš pán dekan sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť tejto sv. omše. Po dobre využitom roku plného náboženských aktivít vyplývajúcich z úcty k sv. Martinovi je ukončenie jubilea pekným poďakovaním ipsa die v trstenskom kostole tohto svätca. Našou farnosťou bol objednaný a sponzorovaný autobus za účelom tejto púte. Autobusom sa zviezlo okolo tridsať veriacich a samozrejme boli aj na svojich autách. Teší ma vysoká účasť mojich veriacich na tejto slávnosti. Vo všeobecnosti som videl na veriacich nádherne prežívať tento rok sv. Martina o čom svedčia aktivity v plnej miere. Som na nich hrdý. Nech patrón našej diecézy sv. Martin nám naďalej pomáha rásť vo viere. Sv. Martin, oroduj za nás!

Naším sídelným otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom bol vyhlásený jubilejný rok sv. Martina z Tours a to k 1700 – výročiu od jeho narodenia. Celá naša diecéza si uctila tohto svätca a patróna, pod ktorého patrocinium patríme. Diecéza usporiadala mnohé púte a teda s tým spojené pozvania každého dekanátu so svojimi farnosťami. Tak, ako v diecéze, tak aj vo farnosti sme naplno prežívali tento jubilejný rok sv. Martina. Prvý krát s úmyslom uctiť si aj relikvie svätca, putovali sme celý autobus 18. decembra 2016 na Spišskú Kapitulu posvätiť obraz vyrobený rezbárom Jozefom Kovalíkom, kde nám ho otec biskup posvätil. Boli sme autobusom s dekanskou púťou, opäť na Spišskej Kapitule, uctiť si sv. Martina. Aj v našom kostole sme si spolu so žiakmi našej školy uctili relikvie sv. Martina. Po každej sv. omši sme sa modlili litánie k sv. Martinovi, či už to bol bežný deň, alebo po nedeľných svätých omšiach.. A na záver jubilejného slávenia pre nás kňazov, bola púť k ukončeniu roku sv. Martina spojená s kňazskou rekolekciou. Po nádhernej sv. omši, ktorú otec biskup obetoval za nás kňazov, bola prednáška. Homíliu mal prof.. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Potešila ma vysoká účasť kňazov. Teší ma, že sme tento jubilejný rok aj ako diecéza, tak aj naša farnosť prežili naplno. Sv. Martin, oroduj za nás!

Tak ako každý rok mám vo zvyku spovedať tri dni a tri hodiny po večernej sv. omši a hodinu pred sv. omšou, tak som to urobil aj toho roku. Spolu dohromady som vyspovedal okolo 360 veriacich. Vyzval som ich v nedeľných farských oznamoch k tomuto časovému harmonogramu spovedi. Veľké prekvapenie bolo, a samozrejme ešte trvá v účastiach na sv. omšiach. Vo sviatok Všetkých svätých dohromady na dvoch svätých omšiach pristúpilo k svätému prijímaniu okolo šesťsto veriacich a medzi nimi samozrejme aj veľa cudzincov a hosti. V nedeľu v dušičkovom čase bol taký istý počet na svätom prijímaní. Je to úžasné, že zvlášť intenzívnejšie si spomíname na týchto bojovníkov za svätosť a duše v očistci zachovávaním podmienok svätej spovede, svätého prijímania, zachovaním stavu posväcujúcej milosti, návštevy cintorína a modlitby na úmysel a za svätého otca k získaniu odpustkov za tieto duše v očistci. Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

V štyridsiatom druhom týždni sme s pánom kostolníkom začali natierať šindle strieškového tvaru na murive v okruhu celého obvodu kostolného pozemku. Zdalo sa, že práce pôjdu rýchlejšie, ale šindle bolo treba po štyroch rokoch od ich výmeny poriadne natrieť. Myslel som si, že sa to bude dať zvládnuť za dva dni, ale som sa mýlil. Viac krát sa museli ponatierať akútne miesta. Brigádu som nevyhlásil, ale veriaci si všimli, že s pánom kostolníkom natierame, tak sa ponúkli. Prišli hlavne ženy - dôchodkyne a muži - dôchodcovia. Ponatierali sme šindle okolo celého kostola za dva dni. Bolo nás dohromady asi jedenásť. Bolo milé počuť od týchto veriacich: "Pán farár, len sa nehanbite a nebojte vyhlásiť brigádu. My na ňu už dlhý čas čakáme." Naposledy som vyhlasoval brigádu asi pred dvoma rokmi a vidím, že niektorí majú veľkú ochotu poslúžiť takýmto spôsobom. Chcem im za túto službu srdečne poďakovať. Čaká nás ešte výmena misijného kríža, osadenie osvetlenia na vonkajšie murivo vstupného portálu pri vchode do kostola a osvetlenie súsošia sv. Cyrila a Metoda. Osadenie lavičiek v priestoroch kostolného dvora, pri kamennom chodníku, ktoré už máme zakúpené a natretie oplotenia farskej záhrady. Je veľká radosť spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú ochotu poslúžiť a pomôcť na oprave a realizácií farských aktivít. Ešte raz veľká vďaka.

Pred dvoma týždňami, zhruba ako pred jedným rokom som dostal listovú zásielku od Vášho rodáka a môjho priateľa Martina Turošáka, ktorý pôsobí na misiách na ďalekom Islande. Ako som Vás už informoval, jeho otcom biskupom je mons. Dávid Bartimej Tencer OFM, sídliaci v Reykjavíku. Náš Martin je už na tejto misií približne dva roky a tak ako minulého roku sa prihovoril k rodákom takýmto druhom korešpondencie, tak opäť myslí aj vo svojich modlitbách na Vás a opäť sa k Vám prihovára. Obsah tohto listu je ako príloha. Samozrejme, že aj my na Martina myslíme vo svojich modlitbách zvlášť cez tento rok zasvätenom sv. Martinovi v našej diecéze. O Martinovi Turošákovi aj tu.

Ako každý rok, tak aj v tomto roku sme si ako farnosť spomenuli zvláštnym spôsobom na starých, chorých a nevládnych ľudí. V nedeľu 29. 10. 2017 sme sa zišli v kostole na svätom ruženci o 13:30 hod. Ruženec sa modlili deti spolu s kňazom. Po ruženci nasledovala o 15:00 hod. korunka k Božiemu milosrdenstvu, ktorú sa modlili manželské páry - dôchodcovia a po nej bol príhovor kňaza asi v tomto znení: "Milí starí rodičia, rodičia, milí dôchodcovia. Dnešný deň, v mesiaci október, v nedeľu po ruženci a korunke sa Vám chcem prihovoriť milými slovami, vyjadrujúcimi úctu k Vášmu veku. Ako otca tejto farnosti ma teší Vaša oddanosť duchovného života obetovaná za Vaše deti. V tomto pokročilom veku robíte po duchovnej stránke maximum pre svoje rodiny, deti a vnúčatá a preto v tento okamih Vám chcem aj ja prejaviť úctu slovom, modlitbami a ružou, ktorá ma prejaviť silu vďaky k Vašej obetavosti." Ešte inými podobnými slovami som ich povzbudil do ďalších rokov ich jesenného života. Po slove bol prejavený úkon úcty objatím a ružičkou. Všemohúci a večný Bože, sprevádzaj, chráň a opatruj týchto starých ľudí, aby aj v tomto veku jesene života ostali verní v podávaní kresťanskej tradície svojim deťom a vnúčatám a aj naďalej im boli príkladom v duchovnom živote.

O krátku chvíľu, po dopísaní tohto článku, sa budem ponáhľať na zahájenie deviateho ročníka vybíjanej v našej farnosti s pánom farárom. Mám z toho športu radosť a je evidentné, že podobnú radosť prežívajú aj naše deti. Pred troma rokmi som  šesť rokov viedol túto vybíjanú ako krúžok dve hodiny týždenne. Teraz už druhý krát vediem tieto stretnutia vybíjanej bez záväznosti jednu hodinu týždenne. Musím utekať, článok dopíšem keď sa vrátim.
Nestihol som dopísať článok, tak teraz po vybíjanej ho dopisujem. Deti ma prekvapili. O piatej hodine ma čakalo prekvapenie pred telocvičňou našej školy. Tridsať detí s rozjasnenými tváričkami ma netrpezlivo čakalo pred piatou hodinou. Výskot s radosti podnecoval toto zahájenie športovej zábavy – vybíjanej. Dúfam, že to našim deťom vydrží a ďakujem aj ich rodičom za dôveru, že pustia deti na tento športový druh zábavy.