+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Na 10. 4. 2018 som vyhlásil v nedeľných oznamoch brigádu okolo farského kostola. Bola vyhlásená na podnet niektorých veriacich. Je pravdou, že už asi po tri roky som brigádu neorganizoval, pretože vždy prišli niektorí horliví a upratovali aj bez môjho vedomia. Bolo to veľmi milé. Ale teraz som chcel väčšiu brigádu, pretože už prežívame prípravu pred veľkým jubileom nášho kostola. Bolo nás desať. Brigáda bola vyhlásená na utorok o 10:00 hod. Predtým však som mal mať o pol deviatej hodinu náboženstva ako obvykle s deviatakmi. Keďže boli na exkurzii, suploval som u štvrtého ročníka telesnú výchovu. Nakoľko som nebol na túto zmenu športovo vybavený, poprosil som pani riaditeľku, aby som mohol ísť na miesto telesnej von aktívne sa pohybovať po čerstvom vzduchu. Dovolila nám opustiť školu a tak sme sa vybrali na dvor ku kostolu a začali sme brigádu so štvrtáčikmi už o pol deviatej. Zbierali halúzky a nečistoty okolo kostola. Mali toľko pohybu čo ani v telocvični by sa tak nevybili. Po skončení vyučovania som sa na chvíľu pripojil a brigádnikom a zabezpečil som im nejaké občerstvenie. Títo brigádnici boli tiež veľmi aktívni. Urobilo sa pre skrášlenie okolia kostola veľa. Chcem im za obetavú službu aj touto cestou poďakovať. Šiesti členovia pastoračnej radi a traja dobrovoľníci – ďakujem. Bude ešte jedna veľký brigáda na ktorú sa teším.

Na nedeľnej svätej omši Božieho milosrdenstva som povzbudil svojich veriacich k popoludňajšej adorácii a k pobožnosti korunky Božieho milosrdenstva. Máme sa za čo modliť, prosiť a ďakovať. Napriek tomu, že jarné lúče vyhnali mnohých veriacich do prírody a stretol som ich na prechádzke, keď som sa ako obvykle modlil svätý ruženec smerom do Hájika a Teplice, povzbudil som ich, aby sme sa stretli za hodinu v kostole o tretej hodine. Naozaj, o tretej sme sa v kostole stretli v peknom počte. Hádam na takejto pobožnosti nebolo nikdy toľko veriacich ako na túto nedeľu. Keď ma v ten deň navštívil o pol štvrtej pán farár z Krivej, pýtal sa ma, čo sme mali v kostole, že stretol veľmi veľa ľudí ísť smerom od kostola. Hrdo som mu odpovedal: “No predsa Korunku Božieho milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním.“ Matka milosrdenstva, oroduj za nás!

Naša farnosť tiež vstúpila do Veľkého týždňa veľkým duchovným krokom viery. Na kvetnú nedeľu sme slávili slávnostný vstup Pána do Jeruzalema. Von pred vstupom do kostolnej záhrady pod dreveným baldachýnom sme mali úvodné obrady s niektorými veriacimi, ktorí mali so sebou bahniatka (ratolesti). Potom sme spoločne vstúpili do božieho chrámu a začali sme sláviť svätú omšu. Účasť veriacich bola úctyhodná na obidvoch svätých omšiach. Účasť na svätom prijímaní bola vysoká čo zodpovedá aj veľkej účasti na svätej spovedi. Vo štvrtok sme sa kňazi celej našej diecézy stretli so svojim otcom biskupom Mons. Štefanom a slávili sme spoločne svätú omšu pri príležitosti obnovenia si kňazských sľubov a posvätenia olejov. Účasť kňazov bola vysoký. Otec biskup nám pripomenul vznešenosť kňazského úradu a hodnoty kňaza v súčasnom svete. Po svätej omši nám pripomenul, že máme od neho srdečne pozdraviť celú jeho diecézu a prianie prežívať s veriacimi radosť zo Zmŕtvychvstalého. Trojdenné slávenie Veľkej noci bolo veľmi hlboko a duchovne aktívne. Účasť veriacich na obradoch bola vysoká. Skoro každý deň sme mali rozdaných vyše sedemsto až osemsto svätých prijímaní. Na krížovej ceste hore dedinou bola tiež vysoká účasť aká tu ešte nebola. Je veľkou zaujímavosťou, že keď počas Krížovej cesty je večer pekné počasie, príde na ňu o sto ľudí menej ako je neisté jemne, daždivé počasie. Z účasti veriacich som mal radosť. Boží hrob okrem požiarnikov, miništrantov a modliacich sa veriacich strážili aj členovia novej pastoračnej rady. Vyhoveli mojej túžbe a prijali túto službu zodpovedne. Viac o slávení Veľkej noci napovie fotodokumentácia pripravená a okom objektívu zachytená pánom Jožkom Kovalikom. Chcem sa poďakovať za nádherné slávenie Veľkej noci všetkým aktívnym veriacim, kostolníkom, miništrantom, kantorom, spevákom, folkloristom, požiarnikom, kvetinárke a pastoračnej rade pri pomoci a organizovaní Veľkonočných slávnosti. Nech Zmŕtvychvstalý Kristus požehnáva aj naďalej našu farskú rodinu.

Dňa 20.3. 2018 som prijal od vedenia materskej škôlky a od pani učiteliek pozvánku na prečítanie nejakej peknej rozprávky v rámci mesiaca kníh, ktorým je marec. Pozvanie som s radosťou prijal a moje rozhodnutie bolo odmenené detskou radosťou na ich tváričkách. Pred obedňajším spaním som im prečítal rozprávku o malom kuriatku, ktoré sa bálo spadnutia oblohy z neba a kvôli tomu zbuntošilo svojim strachom celú zvieraciu rodinu okolo seba. Detičky pozorne počúvali a mali radosť zo stretnutia sa s kňazom. Sľúbil som im, že na budúce hoci nie v mesiaci kníh prídem ešte medzi nich a pred spaním im prečítam nejaký pekný biblický príbeh, aby sa deti trocha vzdelávali aj v náboženskej literatúre. Pozorné očká pri počúvaní oťaželi a niektoré detičky aj zaspali. Na záver sme sa s tými, ktoré ešte nespali pomodlili. Ako výslužku som dostal chutný perník a ďakovnú listinu. Ďakujem pani zástupkyni a pani učiteľkám za pozvanie.

V nedeľných oznamoch 4. 2. 2018 som veriacim oznámil, že na budúcu nedeľu ktoré sa budú konať voľby do PRF. Tak sa aj stalo. Voľby prebehli v kostole sv. Cyrila a Metoda. Veriaci sa mohli vyjadriť k podpore toho, ktorého člena a dať mu svoj hlas. Na týchto voľbách sa zúčastnilo v kostole 262 veriacich a mimo kostola v obytných priestoroch starých a nevládnych ľudí, ku ktorým chodím na prvý piatok, 20 veriacich. Spolu bolo zúčastnených 282 voličov. Pri sčítavaní hlasov boli prítomní: správca farnosti, Milan Lužbeťák, Pavol Šuhaj a zapisovateľ Jakub Pakos. Volili ste následovne: 1. Milan Lužbeťák (76 +5), 2. Eva Lužbeťáková (29+1), 3. Ing. Peter Ujmiak (21+3), 4. Pavol Šuhaj (21+2), 5. Jarmila Pakosová (14+1), 6. Viera Pakosová (12+1). Týchto šiestich členov PRF si zvolili veriaci farnosti. Ja som využil právo farára a môžem si zvoliť tretinu členov. Moje rozhodnutie za členov PRF z veriacich farnosti sú: 7. Veronika Motýľová (8), 8. Ivetu Škuláňovú (6), 9. Jozefa Kovalíka (2). Počet rozširujem zo siedmich na deviatich členov PRF, pretože do pozornosti sa nám dáva významné jubileum farnosti a ja nemôžem stíhať všetko sám. Potrebujem pastoračnú pomoc pre viaceré aktivity, ktoré budú zvlášť v tomto roku v našej farnosti. Novozvolených členov som poprosil aby mi pomáhali zo všetkých síl. Ako a aké informácie majú sledovať a nech im pomôžu aj deti, ktoré chodia na stredné a vysoké školy, aby im pomáhali nájsť na internete mnohé aktuality, informácie a iné dôležite veci pre našu pastoráciu. Títo členovia PRF sú Vám k dispozícii. V priloženej fotogalérii ich spoznáte viac. Nech nás Všemohúci Boh vedie a Nebeská Matka Panna Mária sprevádza. S Božou pomocou do vznešenej pastorácie farnosti.

Dňa 19.2. 2018 sme sa kňazi oravských dekanátov stretli na Cirkevnej škole v Dolnom Kubíne, spolu so svojim otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom, na kňazských rekolekciách. Začali sme, ako to hovorí vždy pán biskup, s tým, čo je nám kňazom vlastné, svätou omšou. Homíliu predniesol pred sedemdesiatimi kňazmi farár z Krivej vdp. Rudolf Schuster. Po nej bola pracovná časť v priestoroch jedálne školy. Tú sme začali modlitbou - Liturgiou hodín. Po modlitbe sa nám kňazom prihovoril duchovným slovom otec biskup. Po ňom nasledovala rekolekčná prednáška Mgr. Jozefa Tomagu: Možnosti využitia dotačných systémov pre farnosti. Nasledovala diskusia, oznamy a stretnutie sa ukončilo modlitbou Anjel Pána a požehnaním otca biskupa. Nasledoval obed, na ktorý nás pozval pán dekan Dr. Ľubomír Pekarčík. Nech takéto stretnutia kňazov aj naďalej prinášajú duchovnú úrodu pre veriacich vo farnostiach týchto kňazov.

V nedeľných oznamoch som oznámil deň veľkého pôstu na popolcovú stredu. V ten deň sa nám treba zdržiavať mäsitých pokrmov a zachovať deň konania skutkov kajúcnosti. Sv. omša bola iba jedná a to večer o 18:00 hod. V homílii som zdôraznil duchovný rozmer a charakter veľkého pôstu. Čo očakávame od tohto času milostivého pôstu a čo sme ochotní obetovať? Do kostola prišiel pekný počet veriacich. Bol som touto účasťou na svätej omši povzbudený. Na konci pred požehnaním mi miništranti pošepli koľko ľudí bolo na popolec. Najprv to bolo 450 veriacich, ale v sákrestii po svätej omši sa zhodli na 475 veriacich. Po úvahe som dospel k názoru, že treba dať svätú omšu v takýto deň veľkého pôstu aj na rannú hodinu, ako to bolo po iné roky. Prišli by ešte aj tí, ktorí mali poobedňajšiu službu v práci a nie je ich málo. Veriacim som zaprial požehnaný pôstny čas, aby dokázali splniť si svoje predsavzatia v líniách duchovného života. Tak ešte raz prajem požehnaný pôstny čas.

V nedeľných farských oznamoch som pozval deti našej farnosti na fašiangovú diskotéku a zábavu do našej pastoračnej miestnosti. Svätú omšu som oznámil na piatok na 16:30 hod. a po nej sme sa mali presunúť do pastoračnej miestnosti. Obetavé ženičky nám opäť napiekli chutné fašiangové šišky. Deťom som kúpil džúsy a dobošky Delisy. Pripravil som pohostenie pre osemdesiat detí. Keď sme začali svätú omšu, tak po spočítaní na nej bolo dvadsať detí. Teraz som nevedel čo sa stalo. Po svätej omši som sa dozvedel, že v tú istú hodinu deti a žiaci majú ples v školskej telocvični. Teraz som nevedel, že čo mám robiť. Bolo napečené a všetko prichystané. Tak som na toto fašiangové posedenie pozval dospelých. Neboli na to pripravení tak, ako ani ja. Nakoniec niektorí po svätej omši zišli do "pastoračky". Začali sme stretnutie s modlitbou a nasledovalo pohostenie. Naša milá pani Polomka mi zaspievala peknú pesničku s blahoželaním. Na konci sme si zaspievali Mariánsku pesničku. Pán Boh to zariadil tak, že boli aj deti a aj dospelí a aj dôchodcovia, za čo im za prijatie tohto môjho pozvania zo srdca ďakujem. Pevné verím, že spoločne začneme naplno prežívať pôstny čas. Je čas radovať sa a čas smútiť. Od Všemohúceho Boha si vyprosujeme na tento čas pôstu veľa Božích milosti.

V utorok, 6. 2. 2018, okolo poludnia, si Nebeský Otec povolal do večnosti manžela, otca, dedka, pradedka, brata Ľudovíta Kaníka. Narodil sa 13. 8. 1928. Lúčia sa s ním manželka Veronika; synovia: kňaz Stanislav, Ján a Ľubomír; dcéry: Veronika, Mária, Daniela, Alžbeta, Anna, Eva, Alena; 33 vnúčat; 19 pravnúčat a sestra Terézia. Lúči sa ním aj celá brezovická farnosť. Bol to jednoduchý, skromný a obetavý veriaci človek, vždy s úsmevom na tvári. Správca farnosti, spolu so svojimi veriacimi, mu ďakuje, že dal svätej Cirkvi kňaza a duchovného otca farnosti. Budeme na neho myslieť s láskou vo svojich modlitbách. Zádušná svätá omša a pohrebné obrady budú vo štvrtok 8. 2. 2018 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Brezovici o 14:00 hod. Zádušnú svätú omšu za zosnulého Ľudovíta bude slúžiť otec Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup spolu s kňazmi - koncelebrantmi našej diecézy. Po svätej omši pôjde pohrebný sprievod na nový cintorín, kde budú pochované pozostatky. Otec biskup, kňazi a príbuzní sú pozvaní na smútočnú hostinu, ktorá sa bude konať v priestoroch školskej telocvične. Otec biskup parkuje pri farskom úrade a kňazi budú parkovať na parkovisku pred novým kostolom. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji! Parte tu.

Po nádhernom sviatku Obetovania Pána, kedy som požehnal vo svätej omši Hromničné sviece, v následný deň pri rannej svätej omši, ktorá bola o 7:00 hod. a pred ňou o pol siedmej fatimský svätý ruženec, som individuálne udelil stoosemdesiatim veriacim dôchodcom, dospelým a deťom Svätoblažejské požehnanie. V evanjeliu Pán Ježiš posielal apoštolov do celého sveta, aby hlásali evanjelium. A preto som v homílii vyzdvihol úlohu svätého Otca vo svete, úlohu otcov biskupov v diecézach a úlohu kňazov vo farnostiach. Po svätej omši nasledovalo spomínané individuálne svätoblažejské požehnanie veriacim. Sv. Blažej biskup, oroduj za nás!

Mons. Bernard Bober je arcibiskup, metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a podpredseda Konferencie biskupov Slovenska. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo, Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstvá, Subkomisie pre katolícke školy a predsedom Rady pre Rómov a menšiny. Je Veľkým kancelárom Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty. Práve tento človek v hodnosti arcibiskupa slávil 30. 1. 2018, v katedrále sv. Alžbety Uhorskej, svoje 25. výročie biskupskej vysviacky. Na tejto svätej omši sa zúčastnili aj naši otcovia biskupi, diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka a pomocný emeritný otec biskup Mons. Andrej Imrich. Pri sláveni Eucharistickej obety boli prítomní aj mnohí iní biskupi svojich diecéz a kňazi z rôznych farnosti. Prvým koncelebrantom bol Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ja som v nedeľných oznamoch upovedomil svojich veriacich o tomto životnom jubileu otca arcibiskupa a v utorok sme sa po rannej svätej omši na kolenách pomodlili desiatok svätého ruženca "Ktorý nám Duch Svätého zoslal" za jeho zdravie a Božie požehnanie a tak touto modlitbou desiatka sme sa pripojili k jeho jubilantom. Na hodine náboženstva s ôsmakmi a tretiačikmi sme na televízii Lux sledovali priamy prenos zo slávnostnej svätej omše jubilanta. Samozrejme, že máme v úcte nielen svojich otcov biskupov, ale aj biskupov vo svete, medzi ktorými je aj náš metropolita Arcibiskup Mons. Bernard Bober. Svätú omšu si môžete pozrieť na linku https://www.tvlux.sk/archiv/play/13930. V našom farskom archíve som našiel foto s jubilantom, keď sme ako farnosť boli podporiť Celoslovenský pochod za život v Košiciach v roku 2013.

Tak, ako iné farnosti našej diecézy, aj naša farnosť má predpísané dni na adoráciu. Každoročne sa tento deň chceme pokloniť a adorovať pred jednorodeným Božím Synom Ježišom Kristom skrytom v Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Počas celého dňa - ako som si všimol - prišiel na poklonu dostatočný počet veriacich pomodliť sa a posvätiť. Prišli aj mamičky s detičkami. Vždy a každý z nás ma o čo prosiť a za čo ďakovať. V Prevelebnej tu Sviatosti vzdajme úctu poklonu. Nech Najsvätejší Ježiš aj naďalej žehná, chráni a opatruje túto moju farnosť.