+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Nakoľko naša farnosť prežívala 25. výročie posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda, ešte v tomto jubilejnom roku ma oslovil brat, františkán páter Peter, že ma na krátku chvíľu zapožičaný relikviár sv. Cyrila. Ponúkol sa mi, že nám ho môže zapožičať aspoň na dva dni. V stredu prišiel medzi nás na rorátnu sv. omšu a porozprával nám niečo o tomto svätcovi. Relikviár nám zanechal k jeho ucteniu. Asi týždeň pred tým ma oslovila pani riaditeľka, či by bolo možné mať na Mikuláša 6. 12. 2018 sv. omšu pre všetky ročníky našej školy. Ja som súhlasil. Padlo mi to vhod k ucteniu si aj relikviára sv. Cyrila. Pán Boh to tak nádherne zariadil. Tak ako si celá naša škola uctila relikviár sv. Martina, tak si uctila aj relikviár sv. Cyrila a to v jubilejnom roku nášho kostola. K ucteniu si pozostatkov svätca počas celého dňa prišiel aj veľký počet veriacich našej farnosti.

Každoročné slávenie sviatku sv. Mikuláša prináša deťom našej farnosti radosť, šťastie a úsmev na detskej tvári. Vo fotogalérii z minulého roku si môžeme všimnúť, že vlani to bolo troška iné, vlani napadol sneh troška skôr a tak prišiel Mikuláš k farskej budove na krásnych saniach a tam nám niečo o sebe porozprával a rozdal darčeky. Keďže tohto roku ešte do sviatku sv. Mikuláša sneh nenapadol, prišiel do kostola po svätej omši, kde ho už detičky s radosťou čakali. Niektoré detičky boli na rukách svojich rodičov, niektoré pobehovali po kostole a niektoré ho s úžasom netrpezlivo očakávali. Do kostola za zhasnutého svetla a so zažatými lampášmi z rorátnych svätých omší v rukách, prišiel Mikuláš medzi nás spolu s anjelmi a čertmi. Opäť niečo o sebe porozprával, deti mu zarecitovali básničku, zaspievali a on im zato rozdal sladkosti zabalené v mikulášskom balíčku. Asi sto štyridsiatim deťom urobil veľkú radosť. Poznačil deti na čelo znakom kríža a potom sa s nimi rozlúčil. Chcem sa touto cestou poďakovať pani vedúcej Jendráškovej za sponzorskú pomoc a obetavosť. Svätý Mikuláš, oroduj za nás!

Písomnou formou som požiadal otca biskupa Štefana o schválenie požiadavky farnosti pre rozdávanie svätého prijímania nášmu dlhoročnému miništrantovi Jakubovi Pakosovi. Jakub príde na každú svätú omšu ak môže. Dlhé roky pripravuje liturgiu, ktorej rozumie. Liturgiu Vianoc, Veľkej noci, rôznych slávnosti, pobožnosti ma v malíčku. Vždy je ochotný kňazovi pomáhať. Aby som mal väčšiu istotu o mojom správnom rozhodnutí, požiadal som pre istotu kaplánov z UPC Katolíckej univerzity v Ružomberku Ing. Th.Lic Jozefa Žvandu, PhD. a Mgr. Dušana Galicu, PhD o referencie a stanovisko týkajúcich sa menovaného kandidáta na rozdávanie svätého prijímania. Referencie boli pozitívne a odporúčali mi podať túto žiadosť otcovi biskupovi. Na biskupský úrad som zaslal túto žiadosť a spätne mi prišla pozitívna odpoveď od otca biskupa. Podľa predpísaných formúl a úkonov v modlitebníku som ho pri nedeľnej svätej omši ustanovil na túto službu. Pevne verím, že si túto úlohu bude zodpovedne, nábožne a s pokorou plniť. Ak by niekto vnímal jeho správanie neprimerane k tejto službe, nech mi to oznámi.

Ako tradične, vždy pred Veľkým pôstom a Adventným časom, máva naša farnosť diskotéku pod kostolom v pastoračnej miestnosti. V nedeľných oznamoch som všetky deti farnosti informoval o tejto zábave. Ohlásil som sv. omšu na piatok o 16:00 hod. Na svätú omšu prišlo okolo šesťdesiat detí, ktoré mali záujem zabaviť sa s pánom farárom. Po svätej omši sme šli do pastoračnej miestnosti, kde sme sa pomodlili svätý ruženec a po ňom začala spomínaná diskotéka. S dospelými rodičmi a členmi pastoračnej radi nás bolo okolo sedemdesiat. Bolo prichystané pohostenie. Ktoré mali na starosti taktiež ženičky z pastoračnej rady. Dávid nám bol skvelým diskdžokejom. Pomáhala mu Evka. Na príprave sa podieľali aj Anna Mária, Petra, Nikolka a Barborka. Bol to opäť skvelý zážitok. Vytancovali sme sa dosýta. S dospelými sme si dali dúšok vianočného nápoja „Gluhwein.“ Miestnosť bola vyzdobená ako sa na katarínsku zábavu patrí. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Opäť sme začali nový ročník cyklu vybíjanej v telocvični našej školy. Už po desiaty rok sa počas školského roka budem s našimi deťmi stretávať na neprofesionálnej úrovni hry vybíjanej. Túto aktivitu som prijal opäť bez nároku na odmenu. Poprosil som pani riaditeľku o túto možnosť využitia telocvične, podpísali sme zmluvu a dohoda platí. Presvedčili ma k tomuto kroku deti, ktoré sa neustále pýtali kedy začne vybíjaná. Dočkali sa. Na prvom stretnutí nás bolo štrnásť a bolo to optimálne. Zahrali sme si dva zápasy a šli sme do kostola na sv. omšu. Samozrejme sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Dňa 17. 11. 2018 sme si v rámci našej diecézy na Spišskej Kapitule spomenuli na výročný deň otca biskupa Jána Vojtaššáka (14. 11. 1877). Každý rok chodí naša farnosť na túto milú výročnú spomienku otca biskupa Jána. Tohtoročná slávnosť bola vo sviatočnú sobotu pracovného pokoja. Svätú omšu slúžil sídelný diecézny otec biskup Štefan. Slávnostným kazateľom bol HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského Arcibiskupstva. Na slávnosti sa zúčastnilo cez päťdesiat kňazov. Slávnosť bola vysielaná náboženskou rozhlasovou stanicou Lumen. Na konci svätej omše otec biskup predniesol prehlásenie o pokračovaní procesu blahorečenia božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka. Pane daj, aby sme ho mohli uctievať na oltároch celej Cirkvi.

Náš sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka sa na slávnosť patróna Spišskej diecézy sv. Martina z Tours chcel poďakovať všetkým tým, ktorí vo farnosti po niekoľko rokov slúžili Bohu i veriacim a teda spoločenstvu putujúcej Cirkvi rôznym spôsobom pre dobro duchovný rast. Zaslúžia si pozornosť a úctu vyplývajúcu z desiatky ročnej služby, ktorú nezištne konali s pokorou, poníženosťou a láskou. Prejavom takejto vďačnosti otca biskupa je plaketa, ktorú na deň sv. Martina mali kňazi odovzdať pri svätej omši tým, ktorí si to zaslúžia. Z našej farnosti si túto plaketu zaslúžil pán Peter Števaňák, ktorý 33 rokov vykonával náročnú službu kostolníka. Teraz už je tri roky pripútaný k vozíku, ale jeho vek je úctyhodný 82 rokov. Túto plaketu s venovaním otca biskupa som priniesol v sobotu k manželom Števaňákovým a ukázal som im tento biskupský dar. Pani Števaňáková sa neubránila slzám a zo srdca ďakuje pánu biskupovi za takúto priazeň. Musel som ju prehovoriť aby pripravila pána manžela na zajtrajší nedeľný akt odovzdania v našom kostole. Totiž už vyše troch rokov mu zdravotný stav nedovoľuje chodiť. Bolo to náročné, ale predsa ho do kostola priviezli. Bol na celej svätej omši a na jej konci som celému spoločenstvu veriacich prečítal obsah napísaný na plakete a odovzdal som mu pozdrav od otca biskupa a dar odovzdal.

Dňa 5.11. t.j. v pondelok sme sa kňazi oravských dekanátov opäť stretli na spoločných kňazských rekolekciách v pastoračnom centre na Ústi. Rekolekcie mal viesť náš sídelný otec biskup Štefan, ale musel súrne odcestovať – ako nám to povedal jeho zastupujúci vikár Mons. Anton Tirol – do Ríma na Kongregáciu pre kauzy svätých ohľadom blahorečenia božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú omšu viedol pán vikár a po svätej omši sme mali prednášku biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo ThDr. Viktora Pardela, PhD. Ten nám prednášal okrem iného aj o zbierke zákonov č. 245 z roku 2008. Veľa kňazov totiž nepozná svoje práva a povinnosti vyplývajúce z toho zákona pre výučbu náboženstva. Zvlášť sa jedná o § 15 so všetkými šiestimi bodmi. Potom nám vykreslil ciele výučby a charakterizoval podstatu pravidiel aplikovanú do vyučovacej hodiny náboženstva. Nasledovala diskusia, aktuality a záverečné požehnanie. Kňazi sa potom rozišli do svojich farnosti.

Počas ôsmich nasledujúcich dni sme mali možnosť po splnení podmienok predpísaných Cirkvou získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Každý deň za jednu dušu. Podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, ostať v milosti posväcujúcej a vyhýbať sa aj všedným hriechom, modlitba na úmysel svätého Otca, vyznanie viery a návšteva cintorína. O tom moji veriaci dobre vedia a chceli to samozrejme splniť. V peknom počte prišli na slávnostnú svätú omšu a pristúpili k svätému prijímaniu. Ako som už spomenul, k svätej spovedi ich pristúpilo vyše štyristo. Aj skrze naše modlitby môžu uzrieť Božiu tvár. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás! Odpočinutie večné daj dušiam ó Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji!

Naša farnosť sa tak, ako každý rok, modlila spoločný liturgický svätý ruženec. Od samotnej kňazskej vysviacky som sa vždy v tento mesiac modlil liturgickým spôsobom svätý ruženec s veriacimi farnosti, tak som to urobil aj tento mesiac. Priznám sa, že tri krát som ho vynechal a to v utorok, pondelok a utorok. Bolo to kvôli spovedaniu pred sviatkom Všetkými svätými. Mrzí ma to, ale na druhej strane ma potešilo, že sviatosť zmierenia pred dušičkami prijalo vyše štyristo veriacich. Spovedal som pondelok až streda od 15:00 – 18:00 hod. a potom po svätej omši od 18:45 – 20:30 hod. Vrátim sa však k mariánskemu mesiacu. Do tohto svätého ruženca som zapájal žiakov celej našej školy, kostolníkov, členov Pastoračnej rady a spevákov nášho detského zboru. V poslednú nedeľu, ako už bolo spomenuté v predchádzajúcom článku, som zapojil do tejto mariánskej modlitby našich dôchodcov. Chcem sa všetkým poďakovať za aktívny a duchovný prístup k tejto modlitbe a úctivý postoj k ľudovej zbožnosti. Sv. Mária matka Božia, oroduj za nás!

Na túto nádhernú, poslednú, slnečnú, októbrovú nedeľu som naplánoval stretnutie so starými ľuďmi a dôchodcami našej farnosti. Naša farnosť chcela prejaviť úctu a vďaku za lásku, ktorou nás zahŕňajú. V nedeľných oznamoch som si ich pozval na októbrový svätý ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva, požehnanie so Sviatosťou a duchovný program s odovzdaním úprimnej vďaky v podobe červenej ruže. Stretnutie nás obohatilo duchovným zážitkom. Po modlitbách, ktoré obetovali na spoločnom úmysle za svoje deti im zahrali na husliach štvrtáci Jakub Hajdúk a Emka Maťusová „Celá krásna si Mária.“ Potom sme ešte skrze foto vizualizáciou na projektore pospomínali na predošlé ročníky sviatku úcty k starším. So slzami v očiach sme pospomínali na tých, ktorí boli na daných fotkách a už nás predišli do večnosti. Po hodine a pol sme sa po kňazskom požehnaní rozišli do svojich domovou.

Telefonicky, asi mesiac pred duchovným stretnutím, sa farnosť skontaktovala so sestričkami vincentkami, ktoré majú na starosti aj naše štyri kaplnky a potvrdila pozvanie týchto sestier Gemmy a Renáty do našej farnosti. Prostredníctvom členky pastoračnej rady pani Ivetky Škuláňovej sme našli vhodný termín na stretnutie so sestričkami, pri ktorom nám oni opäť zvýraznili a ozrejmili podstatu Zázračnej medaily a kaplnky Bez hriechu Počatej Panny Márie. Sestričky opätovne prišli na toto naše pozvanie a porozprávali nám rôzne svedectvá pochádzajúce zo Zázračnej medaily. Darovali nám rôzne knihy a devocionálie, ktoré si mohli veriaci rozobrať. Na stretnutí sa zúčastnili niektorí členovia tých domov, ktorých kaplnky navštevujú. V peknom počte sme sa na tomto duchovnom podujatí a zážitku zúčastnili. Sestričky ostali na svätej omši a potom odišli domov. Chcem sa poďakovať pani Ivete za pripravené pohostenie pre tieto sestričky u nej doma. Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!