+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Aj v utorok predpísaného dňa sme mali možnosť sa prísť pokloniť Prevelebnej Sviatosti Oltárnej do božieho chrámu sv. Cyrila a Metoda. Teší ma, že mnohí farníci našej farnosti sa prišlo do kostola pokloniť, pomodliť a poprosiť Všemohúceho o rôzne dary, potreby a milosti a zároveň mu poďakovať za udelené dary pre náš život. 

Obdobne, ako minulého roku, som pozval na koledy deti našej farnosti, ktoré boli na piatkovej svätej omši. Prišli aspoň niektoré. Predniesol som modlitby, deti dostali požehnanie, pobozkali krížik, dostali sladkú dobošku a odišli domov. Niektoré deti chceli vidieť môj vianočný stromček, tak sa prišli pozrieť a ešte zaspievať vianočné pesničky do hornej izby, kde stromček stál. Na vchodových dverách mám zapísaný deň kolied počas celého môjho pôsobenia vo farnosti. Je to farský úrad celej farnosti a preto je to dôstojne sláviť posviacku budovy spolu so svojimi farníkmi. Na koledách po minule roky boli spoločenstva ako farská rada, veriaci, dva krát deti, blízky spolupracovníci kňaza ako organisti, kostolníci, miništranti. Treba si pozrieť články spätne dozadu ohľadom tejto témy. 20*G+M+B*19.

Chcem sa poďakovať veriacim, ktorí prijali do svojho domu koledníkov Dobrej Noviny. Pri koledovaní na svätého Štefana sa vykoledovalo 1.610,- €, čo je doposiaľ rekord v tejto farnosti. Peniažky sú určené na pripravené projekty v Ugande. Chcem sa poďakovať detičkám, ktoré prišli a obetovali zo svojho voľného času. Boli štyri skupiny s nízkym počtom koledníkov. Každá skupina mala vedúceho z pastoračnej rady. Ak nemohol ísť ako vedúci člen pastoračnej rady, musel si nájsť náhradu. Vedúcimi skupín, ktorým chcem poďakovať za ochotu sú Pani Veronika Motýľová, Jarmilka Pakosová, Katka Jendrášková a Lenka Škuláňová.

Chcem sa poďakovať veriacim farnosti, ktorí boli duchovne disponovaní a prežívali duchovne najkrajšie sviatky roka. Teší ma, že k spoločnej svätej spovedi v našej farnosti pristúpil veľký počet penitentov. Odzrkadlením toho bol aj pekný počet veriacich na svätom prijímaní, či už na polnočnej svätej omši, rannej pastierskej svätej omši, alebo na hlavnej svätej omši. Na polnočnej a v slávnosť Narodenia Pána pristúpilo k svätému prijímaniu dohromady okolo 1600 veriacich. V deň svätého Štefana na druhý sviatok vianočný na obidvoch svätých omšiach pristúpilo sedemsto veriacich k svätému prijímaniu. Samozrejme, že v ten deň je možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu dvakrát. Tak isto ma teší účasť na oktáve a závere kalendárneho roka. Ja sám som bol dostatočne vyčerpaný a nevládny. Preto sa chcem poďakovať touto cestou aj veriacim, ktorí mi pomáhali. V prvom rade je to pastoračná rada a jej členovia. Či už je to pri pomoci s vianočnou kapustnicou, koledovaním dobrej noviny, duchovnej prípravy slávenia Vianoc. Ďalej mi pomáhala pani Jendráškova z potravinovej predajne pri nákupe sladkosti, pani Gabika Maťagová pri varení kapustnice, chlapom z družstva pri inštalovaní ohrady s ovečkami k pastierskej svätej omši, kvetinárke Marte Pakosovej, organistovi Dávidovi k hraniu na všetkých rorátnych svätých omšiach a slávnostiach, kostolníkom a ich dcére Evke za excelentné zvládnutie prípravy liturgie, kostola a všetkých náročnosti vyžadujúcich čas. Viac boli v kostole ako doma v rodinnom kruhu. Ďalej sa chcem poďakovať pani Božene Hajdúchovej, pani Viere Pakosovej, pani Márii Lužbeťákove a pani Marte Pakosovej. Pani Daniela Števaňákova mi pomohla s dokúpením darčekov pre deti. Proste veriaci celej farnosti mi urobili radosť počas vianočných sviatkov. 

Pred dvoma mesiacmi ma oslovil Pán Ľubomír Lužbeťák, že ma v myšlienke reálnu víziu usporiadať Vianočný koncert v našom farskom kostole. Predložil mi podmienky za akých sa má uskutočniť a zrealizovať táto myšlienka. Chce na toto vystúpenie pozvať rodákov so sláčikovým orchestrom  rodinu Benických, ďalej kolegov folklórneho a speváckeho zboru z Terchovej rod. Bobáňových a s nimi spojených členov Liptova a Kysúc. Dal mi návrh termínu a programu. Ja som s tým súhlasil. Rád spolupracujem s ľuďmi, ktorí svoj projekt s farnosťou dovedú do úspešného  konca. To, že vystúpenie bolo naozaj úspešné, je dôkazom „natrieskaného“ kostola svätého Cyrila a Metoda v našej farnosti. Toto dielo si prišlo pozrieť aj mnoho veriacich zo susedných farnosti ako napr. z Liesku, Trstenej, Nižnej, Tvrdošína. Na záver mi pán Ľubomír Lužbeťák dal slovo, aby som sa vyjadril k tomuto umeleckému dielu. Osobne som bol dojatý. Nevnímal som ako rýchlo bežal čas. Ja som sa im zo srdca poďakoval, poprial všetko dobre do nového roku a utvrdil ich v tom, že majú dvere otvorene do našej farnosti aj pri ďalšom novom projekte a spolupráci s farnosťou.

Aj ja som sa konečne vybral domov, do Popradu, po mesiaci, aby som navštívil svojich príbuzných ešte v starom roku. Chcel som tak učiniť v štedrý deň, ale prišiel nám do toho pohreb pani Veroniky Hucikovej. Návštevu svojho rodiska som musel odložiť a hľadať iný termín v starom roku. Dobre vieme, že kňazi sú zvlášť v mesiaci december vyťažení na sto percent. Prvý piatok a stým spojená návšteva chorých, príprava Mikulášskeho večierku spojená s nákupom sladkosti, nákup hračiek pre deti chodiacich na rorátne sväte omše, náboženstvo, rorátne sväté omše, v mojom prípade vybíjaná, cyklus spoločných spovedí, opäť predvianočná návšteva chorých, príprava a realizácia kapustnice s farskou rodinou, príprava vianočnej liturgie, príprava hospodárenia a štatistik na Silvestra. A preto som chcel využiť aspoň tento deň 30.12. na návštevu rodiska. Ospravedlňujem sa speváckemu zboru za moju absenciu. Aspoň niekoľko vizuálnych záberov.

Aj tohto roku dostali naši ôsmaci úlohu, ktorú zvládli. Pripraviť akadémiu, teda Jasličkovú pobožnosť. Dva mesiace pred tým, ako prídu najkrajšie sviatky Vianoc, zadám ôsmemu ročníku úlohu – pripravte jasličkovú pobožnosť. Oni mi prinesú návrhy, ktoré si nájdu na internete, alebo z vlastnej tvorby. Ja si to preštudujem, upravím a schválim. Oni si to tiež ešte zopár krát preštudujú, s tým sa stotožnia, pripravia si choreografiu a celú jasličkovú akadémiu odprezentujú v deň Narodenia Pána. „Jasličková" je vždy 25. 12. Chcem sa im poďakovať za prípravu a splnenie zadanej úlohy. Po Jasličkovej akadémii som deťom, ktoré chodili na rorátne sväté omše, pod kostolom v pastoračnej miestnosti pri vianočnom stromčeku rozdal darčeky, ktoré si iste zaslúžili.

Aj tohto roku sa farníci so svojim duchovným otcom zjednotili pri spoločnom predvianočnom pohostení. Kňaz je väčšinou sám počas vianočných sviatkov a preto mu dobre padne, keď sa aspoň bezprostredne pred Vianocami stretne so svojou farskou rodinou. Veriaci prijali výzvu a pozvanie pána farára a prišli na predvianočnú kapustnicu a varené víno. Pred štyrmi rokmi nás bolo sto dvadsať, pred troma rokmi sto, pred rokom okolo deväťdesiat. Tentokrát pozvanie prijalo stopäťdesiat veriacich mojej farnosti. Chcem im zo srdca poďakovať, že ma prišli potešiť, hoci som vedel, že doma majú plne ruky práce s predvianočnými prípravami. 

Na podnet našich organistov som s pomocou pána kostolníka oslovil výrobcov, konštruktérov a dodávateľov zákazky nášho organa. Organisti ma upozornili na nedostatky a chyby ktoré sa vyskytli pri hraní na organe. Uvažovali sme koho oslovíme. Rozhodli sme sa nadviazať kontakt priamo s výrobcom pánom Žloutekom a jeho spoločnosťou. Dohodli sme sa na termíne a v daný deň prišli na kontrolu a opravu tohto kráľovského nástroja. Pán Žloutek prišiel so svojim synom. V minulosti som ich privítal asi pred ôsmimi rokmi, keď k nám prišli si ich dielo prekontrolovať. Nedostatky odstránili a organ riadne prekontrolovali. Dohodli sme sa na opätovnom stretnutí o pol roka, kedy k nám prídu organ naladiť. Po tom ich pani kostolníčka pozvala k sebe na obed. Ja som sa im poďakoval a zaplatil som požadovanú sumu. Bolo mi cťou stretnúť sa opäť s ľuďmi, ktorých dielo doposiaľ používame pri liturgickom slávení.

Už po dvanásty krát od mojej pastorácie v Brezovici sme započali sériu adventných, rorátnych svätých omší. Prv keď som prišiel do farnosti a začali sme skoro ráno pravidelne o 6:00 hod. sláviť svätú omšu, do kostola prišlo a na roráty chodilo okolo 120 detí. Nakúpil som im každému lampáše a s nimi chodili do kostola. Vždy bola aj vysoká účasť dospelých. V tento rok je detí už pomenej, ale dospelých veriacich je vždy dosť. Pravidelne v tohtoročné roráty chodí ráno na sväté omše okolo 50 – 60 detí. S dospelými je nás v kostole okolo dvesto. Som Pánu Bohu vďačný za týchto veriacich. Hoci originál rorátne sväté omše trvajú od prvej adventnej nedele do 16. 12. a sú k úcte k Panne Márii, my ich máme až do 24.12. Samozrejme od 17.12. už nie sú k Panne Márii, ale zo spomienok a zo dňa. Deti si zbierajú body a tak sa potom podľa počtu svätých omší môžu tešiť na vianočný darček. Samozrejme tak, ako každý rok, majú deti pod kostolom v jedálni raňajky, ktoré sponzoruje farský úrad a pripravia ich šikovné ženičky – pomocníčky. Nech Všemohúci Pán Boh požehnáva tieto deti a veriacich, ktorí si aj takýmto spôsobom uctili Nebeskú Matku Pannu Máriu.

Už skôr ma v Nemecku upútal trailer na celovečerný vianočný film Weihnachten und Co. (Vianoce a spol.). Bol o Mikulášovi, ktorému záležalo na deťoch a na svojich škriatkoch, ktorí vyrábali deťom darčeky. Celkom sa mi zapáčil a pred Vianocami tento film mal premiéru v trstenskom kine. Napadlo mi, že by som mohol pozvať rodičov s ich deťmi a plus ešte nejaké iné deti našej farnosti. Oslovil som spomínaných rodičov s deťmi a ešte ďalšie decká. Kúpil som im lístok a šli sme na filmové predstavenie. Bolo nás dvadsať päť. Deťom sa film páčil a ja som mal z toho radosť. Je milé vidieť deti s rozžiarenými očkami.

V sobotu, 8. 12. 2018, pred prvou rannou svätou omšou o 8:00 hod. prišla za mnou do sakristie pani Mária Kovalíková. Položila mi otázku rovno na telo. Či viem, že dnes je od 12:00 – 13:00 hod. otvorené nebo. Keď ma o tejto skutočnosti poinformovala, požiadala ma aby som po svätej omši vyhlásil, že dnes sa budeme modliť celú hodinu predpísané modlitby. Ostal som v rozpakoch, ale na jej prianie som na obidvoch svätých omšiach vyhlásil tento oznam. Po druhej svätej omši som sa rýchlo naobedoval a utekal som do kostola na tie jej modlitby. S úzkou dušičkou či niekto príde do kostola na oznámenú hodinu som aj ja vošiel do kostola. Myslel som si, že tam budem s ňou sám. Na moje prekvapenie prišlo okolo šesťdesiat veriacich. Videl som ich vrúcnu zbožnosť. Povzbudili ma a samozrejme aj potešili. Pomodlili sme sa svätý ruženec, potom ruženec predpísaný na tento sviatok Panne Márii - Rosa Mystica. Ďalej sme sa pomodlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a udelil som každému veriacemu, ktorý prišiel na túto hodinu milosrdenstva do kostola individuálne, slávnostné eucharistické požehnanie. Bol to nielen pre mňa, ale pre všetkých na týchto modlitbách zúčastnených veriacich obrovský zážitok. https://gloria.tv/article/7ZzC3pa6tniPBSNNMvhNmZjjf.