+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Na duchovných cvičeniach v apríli som sa stretol s otcom Mariánom Kuffom v Starom Smokovci. Tam sme už len potvrdili to, čo som sa telefonicky dohodol s jeho asistentkami. Termín sme dohodli na 25. 5. 2018. V dohodnutom čase a hodine, vo večerných hodinách, prišiel medzi nás a celebroval svätú omšu. Vo svojej homílii nám priblížil prácu, ktorou dennodenne pomáha ľuďom bez domova a bývalým väzňom a asociálom. Kázeň trvala asi pol hodiny a po svätej omši bola prednáška na tému Istanbulský dohovor o rodovej rovnosti muža a ženy, teda Gender ideology. Prednáška bola do 21:00 hod. Na konci mu veriaci farnosti poďakovali a na znak vďaky mu odovzdali nádhernú kyticu. Kyticu som dostal aj ja a tak som ju odovzdal ďalej sestričkám z Poľska. Otec Marian ma nasledoval, keďže sestričky boli dve. Po prednáške sa stretol s veriacimi, ktorí chceli prehodiť s ním zopár slov. Touto cestou sa mu chcem za ochotu prísť medzi nás ešte raz srdečne poďakovať.

Ďalej pokračujeme s prípravou na 25. - výročie posviacky kostola aj formou pridelenia erbu našej farnosti. Vo februári tohto roku som poprosil slovenského heraldika PhDr. Ladislava Vrtela o pridelenie erbu našej farnosti s insígniami jej prislúchajúcimi. Mojej požiadavke vyhovel a tvorba erbu bola započatá. Komunikovali sme spolu o tvorbe. Ja som jeho návrhy odobroval a tak sme spoločne insígniami vytvorili erb pre našu farnosť. Kňazský klobúk predstavuje kňaza, alebo farnosť. Erb je na modrom podklade ako počiatočné zasvätenie návštevy Panny Márie. Sväto cyrilo-metodský kríž z latinkovým písmenom C M je vyjadrenie hlavného kostola sv. Cyrila a Metoda. Ľalia je kostol zasvätený Návšteve Panny Márie a korunka je znázornenie jednej z hlavných sôch Panny Márie, kráľovnej pokoja, ktorá sa v kostole nachádza. Dostali sme k tomu aj heraldickú listinu popisujúcu tradíciu a zachovávanie zvyklosti našej farnosti. Tento erb slávnostne posvätil otec biskup Štefan na kňazských rekolekciách dňa 14. 5. 2018.

Po rozhovore so svojim otcom biskupom Štefanom som sa rozhodol pre uskutočnenie kňazských rekolekcii vo farnosti Brezovica. Pozval som ho na nedeľu 8. 7. 2018 kedy budeme sláviť slávnostnou svätou omšou 25. - výročie posviacky kostola. Povedal, že by sa veľmi rád zúčastnil našej oslavy a prišiel medzi nás, ale v ten deň je odpustová slávnosť na levočskej hore. Uvažoval som ako dotiahnuť nášho otca biskupa do farnosti. Uvažoval som nad rôznymi alternatívami a možnosťami. Napadlo mi zavolať otca biskupa a s nim sedemdesiat päť kňazov našich farnosti oravských dekanátov aspoň k príprave na túto slávnosť. Podarilo sa. V kostole sme slávili rekolekčnú svätú omšu pri ktorej otec biskup pozdravil kňazov a veriacich farnosti. Na začiatku povedal ako obvykle milé slova, že spoločne slávime to, čo je nám kňazom najvlastnejšie – svätú omšu. Na konci sv. omše posvätil otec biskup pre farnosť nové heraldické insígnie farnosti. A to erb a zástavu. Svätej omše sa na prosbu kňaza zúčastnili aj žiaci našej školy spolu so svojimi pani učiteľkami. Aj tu patrí vďaka pani riaditeľke. Po svätej omši sme šli do hotela Teplica, kde sme mali pracovnú časť tohto nášho stretnutia. Po pracovnej časti otec biskup aj kňazi prijali pozvanie farnosti na slávnostný obed. Stretnutie sme zakončili modlitbou. Je nádherné vytvárať kňazskú jednotu spolu so svojim otcom biskupom. 

V deň posvätenia misijného kríža a v čase misii farnosti sa konala ďalšia udalosť prislúchajúca tomu to dňu. Dobre vieme, že druhú májovú nedeľu slávime ako deň matiek. Na ukončenie misii sme mali vo farnosti o 14:00 hod. májovú pobožnosť spojenú s pobožnosťou deviatnika k Duchu Svätému a Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pre matky mojej farnosti som zakúpil šípové ruže. Po pobožnosti som im ich rozdal a pošepol im veľké ĎAKUJEM. Potom sme sa spoločne odfotili pri novopostavenom a novo posvätenom misijnom kríži. Často krát Svätý otec Ján Pavol pripomínal vo svojich encyklikách, exhortáciách, príhovoroch a homíliách dôležitosť úlohy ženy a matky. Patrí im vďaka za pokolenie vychovávané v kresťansko – katolíckom duchu.

Misionár Michal v deň ukončenia svätých misii nám slávnostne posvätil misijný kríž, ktorý bol zhotovený rukami nášho pána kostolníka Milana Lužbeťáka. Číslice a písmena pripravil pán Ing. Peter Ujmiak. Kríž je umiestený pred kostolom sv. Cyrila a Metoda namiesto pôvodného misijného kríža, ktorý bolo treba vymeniť. Nádherný je aj vo večerných hodinách keď je osvetlený. Členovia pastoračnej rady súhlasili aj s mojim návrhom osvetliť tento kríž. Nech je novým mementom živej viery mojej farnosti. Veríme, že kríž je znakom spásy.

Ešte v minulom roku, v roku 2017 som na kňazských rekolekciách v októbri oslovil priateľa redemptoristu pátra Ing. ThLic. Michala Zamkovského a poprosil ho o vykonanie svätých misii v našej farnosti. Súhlasil a sám určil aj dátum konania týchto misii. Veľmi ma to potešilo. V rámci prípravy na pripomenutie si 25. - jubilea posviacky kostola pokračujeme ročnou duchovnou obnovou. Na pastoračnej rade som členov o tom informoval a potvrdili, že mi vo všetkom budú k dispozícii. Dňa 9. 5. prišli dvaja misionári. Privítal som ich slovami oficiálneho prijatia. Ako voľakedy cela farnosť na začiatku dediny čakala otcov misionárov, tak sme ich my privítali pri vstupe do kostola. Oficiálne som im na tento týždeň odovzdal svoju farnosť. Ubytovaní boli na farskom úrade. Stravovali sa u pani Motýľovej za čo jej chcem poďakovať. Denne sme sa modlili spoločne breviár. Veriaci mali možnosť vykonať si generálnu spoveď, misionári vyslúžili sviatosť pomazania chorých nemocným, vo svätých omšiach si veriaci vypočuli nádherné prednášky a homílie, otcovia dávali denne Eucharistické požehnania, navštívili sme školu, kde páter Michal povzbudil mladých žiakov a pani učiteľky v ich viere. Chcem sa poďakovať aj pani riaditeľke, že nám pomohla v telocvični zorganizovať toto stretnutie. Na ukončení misii veriaci poďakovali misionárom za ich službu a darovali im srdečnú kyticu vďaky. Boli vidno ako veriaci v peknom počte prežívali tieto misie. Ich viera bola disponovaná pre milosti Božie prostredníctvom misionárov. Bol som svojimi veriacimi povzbudený, pretože to brali skutočne vážne. Viacerí veriaci celý týždeň prichádzali do kostola a naplno prežívali misie. Nech Pán Boh požehnáva aj naďalej túto farnosť.

Opäť sa našlo zopár dobrých duší, ktoré prišli na základe prosby svojho farára skrášliť okolie kostola pred svätými misiami. Očistili sme chodník, pozametali cestu okolo kostolného muriva, opleli skalku a pozametali kamennú dlažbu. Vďaka Pane za službu tých, ktorí prišli a chceli nezištne pomôcť. Okrem veriacich prišli aj niektorí členovia pastoračnej rady a šli príkladom. Veď Boží chrám je chrámom celej farnosti.

Novozvolená Pastoračná rada farnosti na svojom prvom zasadaní zo dňa 23. 4. 2018 odsúhlasila okrem iných návrhov aj návrh správcu farnosti nainštalovať monitor v priestoroch chóru pre lepšiu viditeľnosť sanktuária a projekciu textov piesni. Je samozrejme, že k tomu je potrebné nainštalovanie kamerového systému. Viac krát som počúval názory veriacich zvlášť chlapov o túto možnosť. V blízkej budúcnosti chceme cez webovú stránku farnosti sprístupniť vysielanie cez internetového providera. Pevne verím, že chlapi nám budú na základe tejto pokročilej techniky pomáhať spievať. Aktuálne texty piesni budú mať pred sebou. Už sa na to teším.

Po skončení DC v Dolnom Smokovci som prijal pozvanie do popradského železničného depa na posvätenie historického vozňa otcom biskupom Mons. ThDr. Štefanom Sečkom PhD. Otec biskup posvätil aj drevenú plastiku patrónky železničiarov sv. Katarínu Alexandrijsku. Celkom pekná udalosť a akcia, na ktorej sa zúčastnil aj predseda prešovského samosprávneho kraja PhDr. Milan Majerský, PhD., primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko a viacerí členovia verejného života. Osobne prišiel aj syn pána Dubčeka. Po posvätení nasledoval slávnostný obed v penzióne u Jakuba, vedľa železničného depa. Viac informácii je k dispozícii v archíve popradskej televízie. Link: http://www.tvpoprad.sk/2018/04/30/

Tak ako každý rok Biskupský úrad organizuje pre svojich kňazov duchovné cvičenia, tak to bolo aj tohto roku. Každé tri roky majú povinnosť kňazi zúčastniť sa na týchto DC. Teší ma, že môžem každý rok absolvovať tieto DC, pretože každý rok sú zaujímaví exercitátori a majú čo duchovne ponúknuť. Tento rok bol exercitátorom J. E. Mons. ThDr. Viliam Judák, PhD. Nitriansky biskup. Exercície mali upokojujúci – duchovný priebeh. Téma bola: „Úloha kňaza v živote Cirkvi.“ Vo svojich prednáškach sa opieral o dielo „Kňazi tretieho tisícročia“ New Yorkského kardinála Timothy Dolana, ktorý mi je blízky, pretože som v New Yorku navštívil jeho katedrálu na Menhetene a bol som poučený o jeho pastorácii. Je veľmi dôležite v živote kňaza prežívať duchovné zážitky obnovením si ducha i mysle pre dobro Cirkvi a veriacich.

Dňa 20. 4. 2018, t.j. v piatok, zasadala v priestoroch pastoračnej miestnosti pod kostolom novozvolená Pastoračná rada farnosti. Jej úloha je pomáhať pánu farárovi v pastoračných úlohách farnosti. Cez nich počúvať hlas veriacich a prezentovať ich na farskom fóre rady. Som rád, že mi chcú pomáhať nezištne pri pastorácii farnosti. Členovia: Milan Lužbeťák, Eva Lužbeťáková, Ing. Peter Ujmiak, Pavol Šuhaj, Jarmila Pakosová, Viera Pakosová, Veronika Motýľová, Iveta Škuláňová, Jozef Kovalik. Na PRF sme si pripravili plán a rozdelili úlohy, ktoré nás čakajú pred a počas významného 25.- výročia jubilea farnosti. Výsledky plnenia úloh budú veriaci vnímať v pripravovanom priebehu duchovných akcii. Som rad, že mohli hneď na prvom stretnutí odprezentovať svoj postoj pri úlohách, názoroch a nápadoch. Bolo toho veľa a samozrejme o všetkom budú veriaci postupne informovaní.

Každý deň sa zastavím pri tejto lesnej teplickej kaplnke a myslím v modlitbách na svoju farnosť. No do oka mi padlo aj pomalé chátranie tejto kaplnky. Je dielom zosnulého pána Ľudovíta Kubáška a pomáhal mu terajší pán kostolník Milan Lužbeťák. Manželky pani Kubáškovej som sa opýtal, či mi dovolí dielo jej manžela opraviť a estetický upraviť. Bola rada tejto iniciatíve a sama chcela prispieť aj nejakou finančnou sumou na túto opravu. Náklady sa predpokladajú okolo 1.300,- €. Tieto zábery sú urobené pred realizáciou opravy kaplnky. Zábery o priebehu a ukončení finálneho stavu budú na webovej stránke vyvesené po novej posviacke tejto zrekonštruovanej kaplnky. Nechcem chváliť čo je len ešte v pláne a preto sa nechajme prekvapiť. Realizátormi tejto obnovy budú pán Peter Jendrášek a pán kostolník Milan Lužbeťák.