+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Pri osobnom pozvaní pána biskupa Jána Szkodoňa v Krakove bolo povedané, že otec biskup asi pred tridsiatimi rokmi navštívil Brezovicu a pamätá sa na prameň „vajcovky“ na ceste smerom do Teplice. Napadlo mi, že kaplnka pri tomto prameni, ku ktorej sa každý deň chodím modliť svätý ruženec je v havarijnom stave a  treba ju obnoviť. Vždy viac a viac mi vadil výzor tejto zubom času zastaranej kaplnky. Preto som požiadal pána Petra Jendráška o rekonštrukciu tejto kaplnky, ktorú postavil pán Ľudovít Kubášek. Pri tom mu pomáhal pán Milan Lužbeťák. Nebol proti a podali sme si na to ruky. Slovo dalo slovo a kaplnka je zrekonštruovaná. Pozval som otca biskupa, aby sa po rokoch vrátil na miesto, ktoré si spred niekoľkých rokoch pamätá a nech nám posvätí zrekonštruovanú kaplnku. Po tejto posviacke sa nahol k prameňu a napil sa tečúcej vody. Nech Panna Mária oroduje za nás a našu farnosť.

V nedeľu sme Korunkou Božieho Milosrdenstva o 15:00 hod. začali duchovnú obnovu farnosti. Celý program, ktorý sme do bodky absolvovali je vo vizuálnom formáte jpg v prílohe článku. Nočné adorácie v kostoloch Návštevy Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda sme premeditovali a vyprosovali milosti potrebné pre náš život. Utorková celopoobedná farská púť k Levočskej Panne Márii do Levoče. Samotné odpustové slávnosti sme prežívali v plnej miere. Vyvrcholením duchovnej obnovy bolo slávenie 25. výročia posviacky kostola svätého Cyrila a Metoda. Slávnostnú sv. omšu celebroval J.E. Mons. Dr. Jan Szkodoň, krakovský pomocný biskup. Chcem sa mu poďakovať za jeho službu a ochotu prísť medzi nás. Ďalej sa chcem poďakovať pani predsedníčke Žilinského Samosprávneho Kraja pani Ing. Erike Jurinovej, ktorú pozval farský úrad a ona to pozvanie prijala. Ďalej všetkým tým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli pripraviť tieto slávnosti. Medzi nich patria aj členovia Pastoračnej Rady, ktorých v peknom plnom počte som skoro každý deň videl v kostole na duchovnej obnove, a ktorým patrí aj vďaka za pomocnú ruku kňazovi pri tejto príprave slávnosti. Ďalej je to spevácky súbor Tristianus spolu s kantorom Paľom Bažíkom z Trstenej, ktorí svojim výkonom predviedli úžasný liturgický spev charakteristický pre túto slávnosť. Aj Folklórny súbor Brezovica zaujal nielen svojim oblečením – krojom, ale  ja spevom. Miništranti, kostolníci, kvetinárka a dá sa povedať celá farnosť prispela svojou aktívnou účasťou na slávnosti posviacky. Všetkým naozaj zo srdca ďakujem a vyprosujem hojnosť Božích milosti.

Sľúbil som deťom v deň detí 1. 6. 2018, že ich počas júna vezmem na chatu k našim kostolníkom. Slovo som dodržal. Pozval som nižšie ročníky a zvlášť tretiačikov. Na chatu prišlo trinásť detí. Bolo nám spolu veľmi dobre. Najprv sme sa hrali pred chatou, potom sme zjedli dobrý guláš, ktorý nám pripravili kostolníci, a večer sme sa pri ohni pomodlili spoločne svätý ruženec na dobrú noc. Ráno keď vstali, niektorí sa po raňajkách nudili a niektorí šli zbierať okolo chaty čučoriedky. Na obed sa ešte dojedol kotlíkový guláš a o 13:00 hod. sa deti spoločne pobrali pešo domov, hoci sa im veľmi nechcelo. Chcem sa poďakovať naším kostolníkom za chatu a trpezlivosť s detičkami. Veď niekedy sú aj beťári. Pripomenul som si, ako to bolo pred desiatimi rokmi, keď sedemdesiat päť deti nám – v dobrom slova zmysle – skákali na obecnej chate po hlave. To som vtedy ozaj omladol pri týchto deťoch. Chcem sa ešte raz poďakovať vtedajšiemu vedeniu obce za krásne zážitky na obecnej chate.

Tretiačikovia našej farnosti prijali po prvý krát Pána Ježiša do svojho srdiečka. Stalo sa tomu tak v nedeľu 4.6. 2018 v kostole svätého Cyrila a Metoda, vo farnosti Brezovica. Deň predtým slávnostne absolvovali sviatosť zmierenia, kde sa vyznali zo svojich hriechov spáchaných od krstu. Všetky deti absolvovali pred touto sviatosťou skúšku na výbornú. No celý rok z úst svojho kňaza počúvali o láske a priateľstve Pána Ježiša k svojmu a nášmu Nebeskému Otcovi, Božiemu ľudu a svätej Cirkvi. Počúvali o Nebeskej Matke Panne Márii, počuli o skutkoch apoštolských a o prvotnej Cirkvi. Nech ich dobrotivý Boh ich zahrnie svojim požehnaním a Panna Mária ich zahalí svojim plášťom.

(Archívne foto)
Tak, ako každý rok, naša farnosť oslávila tradične jeden z najkrajších sviatkov v roku - slávnosť Božieho Tela a Krvi. Bolo nádherné počasie a preto tí, ktorých sa to týka a sú bývajúci okolo kostola sv. Cyrila a Metoda a samozrejme aj moji kostolníci pripravili – za čo im ďakujem – na tento deň oltáriky, pri ktorých sa kňaz modlí a od nich dáva Eucharistické požehnanie s Prevelebnou Sviatosťou Oltárnou, ktorá ide v sprievode veriacich. Musím pochváliť prvoprijímajúce detičky, ktoré si pripravili kvietky a tie v sprievode pred Oltárnu Sviatosť rozhadzovali. Účasť na rannej sv. omši, ale aj na večernej bola hojná. Všemohúci Bože ukrytý v Prevelebnej sviatosti Oltárnej žehnaj a sprevádzaj moju farnosť, aby Ti bola verná v slovách i činoch a tak kráčala s čistým srdcom v ústrety k Tebe do Nebeského kráľovstva.

Na duchovných cvičeniach v apríli som sa stretol s otcom Mariánom Kuffom v Starom Smokovci. Tam sme už len potvrdili to, čo som sa telefonicky dohodol s jeho asistentkami. Termín sme dohodli na 25. 5. 2018. V dohodnutom čase a hodine, vo večerných hodinách, prišiel medzi nás a celebroval svätú omšu. Vo svojej homílii nám priblížil prácu, ktorou dennodenne pomáha ľuďom bez domova a bývalým väzňom a asociálom. Kázeň trvala asi pol hodiny a po svätej omši bola prednáška na tému Istanbulský dohovor o rodovej rovnosti muža a ženy, teda Gender ideology. Prednáška bola do 21:00 hod. Na konci mu veriaci farnosti poďakovali a na znak vďaky mu odovzdali nádhernú kyticu. Kyticu som dostal aj ja a tak som ju odovzdal ďalej sestričkám z Poľska. Otec Marian ma nasledoval, keďže sestričky boli dve. Po prednáške sa stretol s veriacimi, ktorí chceli prehodiť s ním zopár slov. Touto cestou sa mu chcem za ochotu prísť medzi nás ešte raz srdečne poďakovať.

Ďalej pokračujeme s prípravou na 25. - výročie posviacky kostola aj formou pridelenia erbu našej farnosti. Vo februári tohto roku som poprosil slovenského heraldika PhDr. Ladislava Vrtela o pridelenie erbu našej farnosti s insígniami jej prislúchajúcimi. Mojej požiadavke vyhovel a tvorba erbu bola započatá. Komunikovali sme spolu o tvorbe. Ja som jeho návrhy odobroval a tak sme spoločne insígniami vytvorili erb pre našu farnosť. Kňazský klobúk predstavuje kňaza, alebo farnosť. Erb je na modrom podklade ako počiatočné zasvätenie návštevy Panny Márie. Sväto cyrilo-metodský kríž z latinkovým písmenom C M je vyjadrenie hlavného kostola sv. Cyrila a Metoda. Ľalia je kostol zasvätený Návšteve Panny Márie a korunka je znázornenie jednej z hlavných sôch Panny Márie, kráľovnej pokoja, ktorá sa v kostole nachádza. Dostali sme k tomu aj heraldickú listinu popisujúcu tradíciu a zachovávanie zvyklosti našej farnosti. Tento erb slávnostne posvätil otec biskup Štefan na kňazských rekolekciách dňa 14. 5. 2018.

Po rozhovore so svojim otcom biskupom Štefanom som sa rozhodol pre uskutočnenie kňazských rekolekcii vo farnosti Brezovica. Pozval som ho na nedeľu 8. 7. 2018 kedy budeme sláviť slávnostnou svätou omšou 25. - výročie posviacky kostola. Povedal, že by sa veľmi rád zúčastnil našej oslavy a prišiel medzi nás, ale v ten deň je odpustová slávnosť na levočskej hore. Uvažoval som ako dotiahnuť nášho otca biskupa do farnosti. Uvažoval som nad rôznymi alternatívami a možnosťami. Napadlo mi zavolať otca biskupa a s nim sedemdesiat päť kňazov našich farnosti oravských dekanátov aspoň k príprave na túto slávnosť. Podarilo sa. V kostole sme slávili rekolekčnú svätú omšu pri ktorej otec biskup pozdravil kňazov a veriacich farnosti. Na začiatku povedal ako obvykle milé slova, že spoločne slávime to, čo je nám kňazom najvlastnejšie – svätú omšu. Na konci sv. omše posvätil otec biskup pre farnosť nové heraldické insígnie farnosti. A to erb a zástavu. Svätej omše sa na prosbu kňaza zúčastnili aj žiaci našej školy spolu so svojimi pani učiteľkami. Aj tu patrí vďaka pani riaditeľke. Po svätej omši sme šli do hotela Teplica, kde sme mali pracovnú časť tohto nášho stretnutia. Po pracovnej časti otec biskup aj kňazi prijali pozvanie farnosti na slávnostný obed. Stretnutie sme zakončili modlitbou. Je nádherné vytvárať kňazskú jednotu spolu so svojim otcom biskupom. 

V deň posvätenia misijného kríža a v čase misii farnosti sa konala ďalšia udalosť prislúchajúca tomu to dňu. Dobre vieme, že druhú májovú nedeľu slávime ako deň matiek. Na ukončenie misii sme mali vo farnosti o 14:00 hod. májovú pobožnosť spojenú s pobožnosťou deviatnika k Duchu Svätému a Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pre matky mojej farnosti som zakúpil šípové ruže. Po pobožnosti som im ich rozdal a pošepol im veľké ĎAKUJEM. Potom sme sa spoločne odfotili pri novopostavenom a novo posvätenom misijnom kríži. Často krát Svätý otec Ján Pavol pripomínal vo svojich encyklikách, exhortáciách, príhovoroch a homíliách dôležitosť úlohy ženy a matky. Patrí im vďaka za pokolenie vychovávané v kresťansko – katolíckom duchu.

Misionár Michal v deň ukončenia svätých misii nám slávnostne posvätil misijný kríž, ktorý bol zhotovený rukami nášho pána kostolníka Milana Lužbeťáka. Číslice a písmena pripravil pán Ing. Peter Ujmiak. Kríž je umiestený pred kostolom sv. Cyrila a Metoda namiesto pôvodného misijného kríža, ktorý bolo treba vymeniť. Nádherný je aj vo večerných hodinách keď je osvetlený. Členovia pastoračnej rady súhlasili aj s mojim návrhom osvetliť tento kríž. Nech je novým mementom živej viery mojej farnosti. Veríme, že kríž je znakom spásy.

Ešte v minulom roku, v roku 2017 som na kňazských rekolekciách v októbri oslovil priateľa redemptoristu pátra Ing. ThLic. Michala Zamkovského a poprosil ho o vykonanie svätých misii v našej farnosti. Súhlasil a sám určil aj dátum konania týchto misii. Veľmi ma to potešilo. V rámci prípravy na pripomenutie si 25. - jubilea posviacky kostola pokračujeme ročnou duchovnou obnovou. Na pastoračnej rade som členov o tom informoval a potvrdili, že mi vo všetkom budú k dispozícii. Dňa 9. 5. prišli dvaja misionári. Privítal som ich slovami oficiálneho prijatia. Ako voľakedy cela farnosť na začiatku dediny čakala otcov misionárov, tak sme ich my privítali pri vstupe do kostola. Oficiálne som im na tento týždeň odovzdal svoju farnosť. Ubytovaní boli na farskom úrade. Stravovali sa u pani Motýľovej za čo jej chcem poďakovať. Denne sme sa modlili spoločne breviár. Veriaci mali možnosť vykonať si generálnu spoveď, misionári vyslúžili sviatosť pomazania chorých nemocným, vo svätých omšiach si veriaci vypočuli nádherné prednášky a homílie, otcovia dávali denne Eucharistické požehnania, navštívili sme školu, kde páter Michal povzbudil mladých žiakov a pani učiteľky v ich viere. Chcem sa poďakovať aj pani riaditeľke, že nám pomohla v telocvični zorganizovať toto stretnutie. Na ukončení misii veriaci poďakovali misionárom za ich službu a darovali im srdečnú kyticu vďaky. Boli vidno ako veriaci v peknom počte prežívali tieto misie. Ich viera bola disponovaná pre milosti Božie prostredníctvom misionárov. Bol som svojimi veriacimi povzbudený, pretože to brali skutočne vážne. Viacerí veriaci celý týždeň prichádzali do kostola a naplno prežívali misie. Nech Pán Boh požehnáva aj naďalej túto farnosť.

Opäť sa našlo zopár dobrých duší, ktoré prišli na základe prosby svojho farára skrášliť okolie kostola pred svätými misiami. Očistili sme chodník, pozametali cestu okolo kostolného muriva, opleli skalku a pozametali kamennú dlažbu. Vďaka Pane za službu tých, ktorí prišli a chceli nezištne pomôcť. Okrem veriacich prišli aj niektorí členovia pastoračnej rady a šli príkladom. Veď Boží chrám je chrámom celej farnosti.