+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Ako dobre vieme už dva roky plánované Svetové Stretnutie Mládeže sa má uskutočniť tento rok v susednom Poľsku v Krakove. Aj my Slováci a Slovensko sme hrdí, že tak blízko pri nás sa udeje niečo, čo pozná celý svet a hlavne mladí ľudia žijúci vo svete. Svätý Otec František spolu s mladými celého sveta a teda aj zo Slovenska a z našej farnosti Brezovica, chce viditeľným spôsobom, ako hlava katolíckej Cirkvi, na tomto stretnutí osloviť budúcnosť národa, teda tých ktorí chcú byť v mladom veku šíriteľmi Kristovej lásky a viery. Aj z našej farnosti vyšli niektorí mladí, ktorým som dal odporučenie na SDM. Som na nich hrdý, pretože ma povzbudzujú svojim postojom ku kresťanskej láske a zodpovednosti. Vo farnosti sa celý týždeň od pondelka do nedele budeme pred sv. omšou modliť za organizátorov, pomocníkov, mladých, kňazov a Svätého Otca desiatok sv. ruženca "Ktorý nám Ducha Svätého zoslal." Program SDM na tomto linku: http://www.svetovednimladeze.sk/program . Prosím svojich veriacich, aby taktiež v modlitbách mysleli na toto úžasné podujatie. Nech Všemohúci Boh a jeho nekonečná láska sprevádza toto stretnutie mládeže a nech Nebeský Otec požehnáva nášho svätého Otca Františka!

Naša farnosť prijala pozvanie od farnosti Krivá na slávenie 100. výročia od narodenia blahoslavenej sestry Zdenky. Prijali sme toto pozvanie a prišli sme v roku Božieho milosrdenstva k tejto blahoslavenej sestre prosiť o milosti. Sv. omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. Na tejto výnimočnej slávnosti sa zúčastnil aj náš sídelný otec biskup Mons. ThDr. Štefan Seška, PhD. a niektorí kňazi našej diecézy. Slávnosť bola nádherná. V homílii celebrant poukázal na EU a jej zástavu, ktorá bola navrhnutá pre toto európske spoločenstvo v kontexte na blahoslavenú sestru Zdenku. Sv. omšu si môžete pozrieť aj z archívu na tomto linku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10193/100863. Tiež z našej farnosti túto výnimočnú chvíľu pozvania prijali veriaci. Na troch autách sme vytvorili spoločenstvo putujúcich z farnosti Brezovica. Na slávnosti som si všimol ešte troch ďalších. Celková účasť veriacich na sv. omši bola okolo tisícky. Nech aj táto púť nám prinesie do života to, čo každý kresťan do svojho života potrebuje - požehnanie. Blahoslavená sestra Zdenka, oroduj za nás!

Nášho mladého organistu Dávida Števaňáka som poslal na kurz pre organistov a kantorov na Katolícku Univerzitu do Ružomberka. Bol tam od nedele večera do piatku popoludnia. Ako som ho povyzvedal, modlili sa ranné a večerné chvály, preskúšavali sa v liturgickom speve a hrali na organe. Pestré zážitky si priniesol so sebou domov. Všetci sme na neho hrdí a gratulujeme mu k jeho doterajším úspechom. Je vidieť, že je pod správnym vedením nášho skúseného organistu Mgr. Andreja Škuláňa. Sprevádzajme ho vo svojich modlitbách. Sv. Cecília patrónka hudobníkov, oroduj za našich organistov Andreja a Dávida!

Z celého srdca sa chcem poďakovať svojím veriacim za úctivé a dôstojné prežívanie odpustových slávnosti Návštevy Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda ako aj hlboké precítenie duchovnej obnovy. Celý program duchovnej obnovy ktorým sme prešli s hlbokou vierou v spojení s našim Pánom Ježišom Kristom nech posvätí naše domovy, rodiny a nás samých. Touto cestou sa chcem sa poďakovať hlavne aj nášmu odpustovému kazateľovi Mons. prof. ThDr. Antonovi Tyrolovi, PhD. za peknú homíliu. Som presvedčený, že duchovné zážitky budú v nás ešte dlho rezonovať. Veď Božie milosti prúdia všade tam, kde je pre nich disponované naše srdce. Program duchovnej obnovy je prílohou tohto článku. Nebeská Matka nech nás ochraňuje a sv. Cyril a Metód nech orodujú za nás.

Dňa 29.6.2016 sa aj naša farnosť ako každý rok vybrala na púť do baziliky Navštívenia Panny Márie na levočskej hore. Keďže aj my vo farnosti máme kostol s titulom Navštívenia Panny Márie nemôžeme sa zúčastniť ipsa diem v Levoči a preto sme si urobili túto púť v stredu na sviatok sv. Petra a Pavla. Na dohodnutý termín v stredu o 13:00 hod. sme sa zišli pred kostolom a v stanovenom čase sme vyštartovali na púť. Na levočskú horu sme dorazili hodinu pred sv. omšou. Využili sme čas na sv. spoveď. Aj ja som trocha pomáhal spovedať svojich, ale aj cudzích veriacich. Sv. omša začala o 17:00 hod. Hlavným celebrantom bol generálny vikár, mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Koncelebrovali sme dvaja kňazi. Pán vikár nám v homílií vysvetlil dôležitosť osobnosti sv. Petra a Pavla. Po sv. omši sme sa spoločne s pánom vikárom odfotili a šli sme k autobusu. Odchod bol o 19:00 hod. Cestou sme sa zastavili v konkatedrále v Poprade a pred dverami Svätej Brány sme si urobili spoločnú fotku. Domov sme prišli o 22:00 hod. Bol som povzbudený celým priebehom púte. Mal som dobrý pocit z toho, že sme začali našu duchovnú obnovu touto púťou. Nech Nebeská Matka levočská Panna Mária nás ochraňuje a aj naďalej sprevádza.

Dňa 22. 6. 2016 sa konala púť do Medžugorie niektorých našich farníkov, ale aj iných zo Slovenska. Táto púť sa začala v našej farnosti svätou omšou, ktorú slúžil duchovný otec Tonko Horník spolu s naším pánom farárom Veriankom Rusnákom. Ďalej pokračovala vo štvrtok ráno svätou omšou na Makarskej riviére, ktorá je napodobneninou lurdskej kaplnky. Po náročnej ceste konečne pútnici dorazili do Bosny a Hercegoviny, kde sa niektorí vybrali na večernú adoráciu. Piatok sme putovali k Panne Márii na vrch Podbrdo, strmou cestou pokrytou skalami, ale pomocou  modlitby svätého ruženca sme vyšli na vrch, kde sme prosili i ďakovali našej Nebeskej Matke. V podvečer sme išli na svätú omšu spojenú s adoráciou. V sobotu ráno o 04:00 hod. sme spolu pokračovali v našej púti. Celou cestou sme sa spoločne modlili krížovú cestu až sme vyšli na vrch Križovac. Tam sme zložili svoje starosti, trápenie, ale i radosti nášmu nebeskému Oteckovi. Ďalej o 09:00 hod. sme mali slovenskú svätú omšu so všetkými pútnikmi zo Slovenska. V nedeľu ráno sme taktiež išli o 09:00 hod. na slovenskú sv. omšu a navštívili sme spolu kostol v Medžugori, kde sme sa poklonili Panne Márii a išli na ubytovňu. Po modlitbe korunky Božieho Milosrdenstva nám pán farár Tonko Horník posvätil naše devocionálie. A čakala nás opäť dlhá cesta, ale bola to cesta naplnená duchovnou obnovou, kde sme mohli byť bližšie Panne Márii. V pondelok poobede sme sa vrátili a ukončili našu púť ďakovnou svätou omšou v našej farnosti.

V dňoch piatok, sobota a nedeľa sa konalo v našej farnosti modlitbové stretnutie matiek modliacich sa za svoje deti. Pani Katarína Jendrášková ma oslovila s týmto návrhom a ja som tento návrh prijal a podporil. Je dôležite nielen v našej farnosti, ale tak isto aj v iných farnostiach modliť sa za svoje deti. Verím, že viacej farnosti v našej diecézy je aktívnych v tomto spoločenstve. Vidím u niektorých matiek skutočnú horlivosť modliť sa za ochranu svojich deti nielen z pohľadu nebeskej ochrany aby sa ich deťom nikdy neublížilo, ale aj z pohľadu povzbudzovania svojich deti, aby neubližovali iným. S niektorými ženami z tohto spoločenstva sa stretávam a sú pre mňa povzbudením. Nech dobrotivý Boh žehná naše rodiny, ktoré netúžia iba po pozemských, ale aj po nebeských dobrách!

V piatok a v sobotu sme sa s miništrantmi vybrali do Slovenského raja na výlet a na miništrantskú púť do diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. No pekne po poriadku. V piatok dopoludnia sme nasadli do dvoch áut a vyrazili na výlet. Boli sme dvaja vodiči a dvaja vychovávatelia a hlavne naši statoční a verní miništranti. Bolo ich osem. Výlet bol nasmerovaný do Slovenského raja. Cestou sme sa zastavili na medzinárodnom letisku v Poprade. Niektorí miništranti videli po prvý krát veľké lietadlo, preto boli aj v úžase. Potom sme pokračovali do Slovenského raja. V Čingove sme odstavili autá a vybrali sa na náročnú desať kilometrovú túru. Predstavte si, že sme ju zvládli, hoci niektorí miništranti boli len tretiačikovia. Prešli sme vrchmi Ihla, Kazateľnica, Tomášovský výhľad a zišli sme do doliny, kde sme prišli k letanovskému mlynu a tadiaľ popri rieke Hornád cez prielom Hornádu a naspäť do Čingova. Trocha sme sa posilnili jedlom, ktoré sme mali so sebou a namierili sme si to do gemerskej dediny Dedinky. Je to moja z jedných farnosti, v ktorých som ako farár pôsobil. Tam sme na farskom úrade prespali a ráno po výdatných raňajkách sme putovali do svätyne Božieho milosrdenstva na miništrantskú púť. Boli sme na sv. omši, ktorú celebroval náš diecézny generálny vikár Mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Mal nádherný príhovor (kázeň) k miništrantom. Potom sme boli pozvaní na obed a po obede sme vyštartovali priamo domov. Miništrantská púť a výlet sa nám vydaril. Touto cestou sa chcem poďakovať vodičovi druhého auta pánovi Miroslavovi Pakosovi za obetavosť a čas, ktorý si pre nás našiel. Nech sv. Tarzícius a Dominik Sávio, patróni miništrantov orodujú aj za miništrantov našej farnosti.

Dňa 24. 5. 2016 ma telefonicky oslovil náboženský redaktor otec Ján Sabol s prosbou, či by si naša farnosť mohla pripraviť prezentáciu farnosti do náboženskej relácie "Lupa" rádia Lumen. Ja som s tým súhlasil a oslovil som veriacich farnosti a spoločenstvá, aby si pripravili nejaké slovo do tejto relácie. Všetci oslovení súhlasili a tak si každý pripravil danú prezentáciu. V pastoračnej miestnosti pod kostolom sme s otcom Jánom natáčali predstavenie farnosti Brezovica. Teší ma, že takáto možnosť sa naskytla a že nás z rádia oslovili. Nech Všemohúci Boh aj naďalej žehná našu farnosť. Premiéra v rádiu Lumen bola 22. 6. 2016 a v repríze 25.6. a 29.6. Kliknutím na tento link si môžete reláciu o našej farnosti stiahnuť a vypočuť, alebo vyhľadať v archíve Rádia Lumen (do vyhľadávania stačí zadať názov obce "Brezovica"). Nech sa páči.
V Našej farnosti prebehne aj Duchovná obnova farnosti. Jej plánovaný priebeh si môžete pozrieť aj na tomto odkaze.

Dňa 13. 6. 2016 si niektorí naši kňazi z dekanátu pripomenuli svoje kňazské jubileum. Pán farár Ondrej Lajčin z Hladovky si v spoločenstve s kňazmi dekanátu pripomenul svoje 40. výr., pán farár z Liesku Štefan Piták 30. výr., pán farár František Reguly 25. výr., a pán farár Jozef Vaľko 20. výr. kňazstva. Je dôležité tvoriť kňazskú jednotu v spoločenstve Božích služobníkov. V mene našej farnosti som im aj ja zaželal veľa zdravia, lásky, Božieho požehnania a ešte veľa úspechov a zvládnutie povinnosti v ich kňazskej službe. Matka kňazov, oroduj za nás!

V piatok 3. júna 2016 sme oslávili slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň Svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov. V Bazilike minor Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči bola pri tejto príležitosti o 19:45 hod. výročná celosvetová štafeta modlitby svätého ruženca za posvätenie kňazov. Modlili sa radostný ruženec. Po modlitbe nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval spišský diecézny otec biskup Štefan. Naša farnosť sa po večernej sv. omši, zjednotila s Bazilikou minor na Levočskej hore presne o 19:45 a spolu sme sa pomodlili radostný sv. ruženec. V kostole sv. Cyrila a Metoda sa na tento úmysel modlilo asi 200 veriacich. Do tejto štafety je zapojených 60 mariánskych bazilík z celého sveta, medzi ktoré je zaradená aj naša svätyňa v Levoči. Božské Srdce Ježišovo, žehnaj a sprevádzaj našich kňazov.

V sobotu pred 1. júnom Medzinárodného dňa detí sme sa s deťmi našej farnosti vybrali na výlet do Teplice, aby sme modlitbou a hrami oslávili Božiu lásku. Keď sme prišli na miesto, najprv sme sa pomodlili modlitbu Pána, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Po založení ohňa sme sa posilnili opečenými špekáčikmi a klobáskami. Zahrali sme sa loptovú hru - klasickú vybíjanú a hru zvanú žmurkaná. Po 4 hodinách zábavy sme sa unavení vrátili domov. Deti mali opäť nezabudnuteľný zážitok. Tešíme sa na ďalší podobný deň strávený hrami a modlitbou.