Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 2 návštevníci a žiadni členovia on-line

555884
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
62
1025
1087
372581
23498
22245
555884

Vaša IP je: 54.81.8.73
26-09-2017 01:54

Dňa 22. 7. 2017 ma oslovila sestra Mária Gostíkova z Liesku, či by sme ako farnosť nemali záujem o kaplnky zázračnej medaily. Ja som túto ponuku s radosťou prijal a tak som sestričku pozval na spomienku sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie, aby nám po svätej omši predstavila túto úctu k tejto kaplnke zázračnej medaily, ktorej úctu už praktizujú v niektorých okolitých farnostiach. S radosťou prijala pozvanie a prišla na svätú omšu. Dôstojne prečítala čítanie vo svätej omši a po nej nám vysvetlila spôsob úcty k tejto medaile Panny Márie. Zároveň nás povzbudila k odhodlaniu prijatia tejto úcty. Po svätej omši sa ešte porozprávala s niektorými veriacimi, ktorí chceli bližšie informácie. Za zodpovednú osobu určila pani Ivetku Škuláňovú, aby zabezpečila, rozdelila a určila spôsob ako budú tieto jednotlivé kaplnky putovať.
Do združenia zázračnej medaily a podomových návštev kaplnky P. Márie sa prihlásili následovný veriaci: 1. rod. Lužbeťáková 301, 2. rod. Hajdúková 208, 3. Peter Jendrášek, 4. rod. Motýľová 323, 5. rod. Hajdúková 7, 6. rod. Benicková 153, 7. Iveta škuláňová 206, 8. Jarmila Pakosová 112, 9. Mária Kaníková 1, 10. Viera Pakosová 159, 11. Mária Lužbeťáková 221, 12. Alžbeta Djobeková 220, 13. Daniela Pakosová 17, 14. Anna Hrobárová 160, 15. rod. Maťagová 119, 16. rod. Krnáčová 2, 17. rod. Pakosová 151, 18. Mária Kaníková 21, 19. Monika Machajová 323. 20. Jaroslav Rusnák 420. To je jedná listina zapísaná záujemcami. Druhá listina: 1. Mária Hucíková, 242, 2. Mária Hucíková 244, 3. Božena Hrobárová, 254, 4. Anna Benická 154, 5. Viera Pakosová 227, 6. Marta Pakosová 272, 7. Ľudovít Hucík 222, 8. Štefánia Hajdúková 97, 9. Veronika Rebidášová 169, 10. Michaela Hucíková 203, 11. Mária Osaďanová 36, 12. Anna Juriňáková 150, 13. Tatiana Mešková 13, 14. rod. Kubášková 201, 15. Viera Hajdúková 162, 16. Anna Pakosová 182, 17. Katarína Kubášková 105, 18. rod. Miroslava Hajdúková, 19. Daniela Števaňáková 350. Paní Škuláňová tieto rodiny porozdeľuje, aby boli pri sebe. Tieto dve putovné kaplnky zázračnej medaily Panny Márie nech utužia lásku, radosť, vernosť a iné cnosti v našich domácnostiach. Všetkých prihlásených prosím, aby sme sa zišli na budúcu nedeľu v kostole sv. Cyrila a Metoda a páter nám odovzdá tieto kaplky. Po stretnutí bude nasledovať Korunka Božieho Milosrdenstva.

O rok bude farnosť Brezovica sláviť 25. výročie od postavenia, posvätenia a konsekrácie kostola sv. Cyrila a Metoda. Je to pekné, mladé a okrúhle jubileum, ktoré má svoj veľký význam v dejinách farnosti. Keď som prišiel do tejto farnosti, o rok na to farnosť slávila jubileum 15. výročia od posviacky kostola a preto mi ležalo na srdci aby sa kostol z vnútornej strany obnovil a steny svätyne a ostatné steny kostola boli po pätnástich rokoch vymaľované. V apríli roku 2008 sme sa pustili do práce a sanktuárium a aj vnútorné obvodové murivo sme vymaľovali. Steny natreté bielym vápnom sme v svätyni osekali a nahodili za korpus Pána Ježiša žltú a po bokoch sanktuária škoricovú točenú omietku. Po vnútorných obvodoch sme vymaľovali kvalitným primalexom. Po desiatich rokoch som uznal za vhodné, aby sme k 25.-výročiu poopravovali, vyspravili a nahodili novú omietku ako fasádu na kostole. Poradil som sa s členom hospodárskej rady - odborníkom v stavebníctve p. Ing. Mariánom Turošákom a realizátorom týchto prác p. Tiborom Hajdúkom o návrhu, postupe a realizácii týchto prác. Upovedomili ma, že oveľa lepšie by bolo , keby to nebolo iba vymaľované, ale aj nahodená nová omietka. Samozrejme, že postup s tým súvisiaci - sieťka, kléber, rohovníky atd. Navrhli, aby sme popri týchto prácach - už keď budeme mať postavené lešenie - vymaľovali a natreli aj drevené podbitky pod strechou kostola. Súhlasil som. Zvolal som HRF (Hospodársku radu farnosti), kde sa tieto práce schválili. Potom sme mohli požiadať pána biskupa Mons. Štefana Sečku, diecézneho otca biskupa o povolenie realizácie. On sa vyjadril pozitívne, dal nám povolenie a v liste poprial Božie požehnanie pre tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnia týchto prác na kostole sv. Cyrila a Metoda. Aj ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili týchto prác. Ešte nám treba dať vyrobiť nový misijný kríž a osvetliť ho, v priestoroch kostolného dvora nainštalovať lavičky, natrieť z obidvoch strán obvodové murivo kostolnej záhrady a natrieť šindle umiestnené na spomínanom murive okolo celého kostola. Ešte raz veľká vďaka p. Turošákovi, Hajdukovi a všetkým tým pomocníkom, ktorí sa podieľali na realizácii prác kostola. Všetkým, aj darcom finančnej pomoci veľká vďaka. Od začiatku roku 2018 sa budeme pripravovať na to spomínané štvrťstoročie od posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda už len po duchovnej stránke.

Farnosť Brezovica pozýva svojich veriacich, ale aj veriacich okolitých farnosti na vrch Skorušina na slávnostnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční v následujúcu nedeľu o 14.00 hod. Predchádzať svätej omši bude svätý ruženec. Po svätej omši sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Folklórny súbor sa nám predstaví vo svojich kreáciách. Časový rozpis nájdete v prílohe.

Ako každý rok cez odpustové slávnosti mávame duchovnú obnovu, tak opäť bola duchovná obnova aj toho roku. Dodržali sme presný plán duchovnej obnovy ako som ho vyhlásil vo farských oznamoch. Duchovná obnova nám začala 28. 6. púťou na levočskú horu a multimediálnym koncertom sv. Jána Pavla II. v Poprade, slávnosťou sv. Petra a Pavla, sviatosťou zmierenia, krížovou cestou vo večerných hodinách, fatimskou sobotou, sv. ružencom a sv. omšou k cti preblahoslavenej Panny Márie fatimskej, celonočnou adoráciou v modrom kostolíku, odpustovou slávnosťou spojenou so sv. ružencom na sviatok Návštevy Panny Márie v Modrom kostolíku, sv. ružencom v kostole sv. Cyrila a Metoda a opäť aj v tomto chráme celonočnou adoráciou. Duchovná obnova vyvrcholila krásnou odpustovou slávnosťou sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval rektor KU v Ružomberku prof. ThDr. Jozef Jaráb, PhD. Po sv. omši sme mali, tak ako vo všetkých kostoloch Slovenska, zasvätenie k Božskému srdcu Ježišovmu a k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pevne verím, že sme sa spoločne duchovne obnovili milosťami prúdiacimi z týchto slávnosti. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na tejto slávnosti. Úprimné Pán Boh zaplať. 

V nedeľných oznamoch, dva týždne pred multimediálnym koncertom svätého otca Jána Pavla II., som veriacim vyhlásil tretí ročník púte do Levoče a na duchovno - kultúrny program organizovaný pod záštitou nášho sídelného otca biskupa Mons. Štefana Sečku v Poprade. Na túto púť sa prihlásilo tridsať veriacich a desať žiakov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Týmto žiakom som sľúbil, že táto aktivita sa im bude rátať k birmovke, ktorá bude v roku 2019. Jedna vstupenka na tento koncert činila 14,- €. Všetky vstupenky sponzoroval pre všetkých štyridsiatich účastníkov púte Rímskokatolícky farský úrad. Cestu autobusom si platili účastníci púte sami. Oslovil som pána Petra Dilonga z Trstenej, ktorý ma osobnú prepravu a ten nám pristavil autobus ku kostolu sv. Cyrila a Metoda o 12:00 hod. Dohromady štyridsať pútnikov sa odhodlane vybralo na avizovanú púť a koncert. Na levočskej hore sme mali nahlásenú sv. omšu o 15:00 hod. Dorazili sme včas. Sv. omša sa začala presne. Spočiatku sme v bazilike Návštevy Panny Márie boli sami, no ku koncu sv. omše prichádzali pútnici, ktorí prišli na oficiálnu sv. omšu o 17:00 hod. Po svätej omši sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva von pod hlavným baldachýnom, kde sa slúžia sv. omše. Potom som vyslúžil ešte asi pätnástim farníkom sviatosť zmierenia a nastúpili sme na autobus smerujúci do Popradu na spomínaný koncert. Hokejový štadión bol preplnený poslucháčmi a pozvanými hosťami. Môj odhad bol okolo štyritisíc ľudí. Bol to úžasný hudobno-duchovný zážitok. Po koncerte sme odišli z Popradu na Oravu do Brezovice. Domov sme prišli tesne pred polnocou. V autobuse sme sa pomodlili vešpery a sv. ruženec. Atmosféra bola výborná. Chcem sa poďakovať veriacim a mládeži mojej farnosti za účasť na púti a tak isto aj pánovi vodičovi Petrovi za ochotu nám poslúžiť. Ďakujem Pánu Bohu za túto milosť púte a zážitku z koncertu.

Viac podrobnosti o duchovnej obnove našej farnosti Brezovica nájdete v prílohe.

V dnešný deň je práve jeden rok, čo sme našu farnosť odprezentovali v náboženskej relácii Lupa kresťanského rádia Lumen. Opäť si môžeme ešte raz vypočuť a pripomenúť si aktivity cez historický exkurzus, súčasnosť a plány do budúcna našej farnosti. Dňa 24. 5. 2016 ma telefonicky oslovil náboženský redaktor otec Ján Sabol s prosbou, či by si naša farnosť mohla pripraviť prezentáciu farnosti do náboženskej relácie "Lupa" rádia Lumen. Ja som s tým súhlasil a oslovil som veriacich farnosti a spoločenstvá, aby si pripravili nejaké slovo do tejto relácie. Všetci oslovení súhlasili a tak si každý pripravil danú prezentáciu. V pastoračnej miestnosti pod kostolom sme s otcom Jánom natáčali predstavenie farnosti Brezovica. Teší ma, že takáto možnosť sa naskytla a že nás z rádia oslovili. Nech Všemohúci Boh aj naďalej žehná našu farnosť. Premiéra v rádiu Lumen bola 22. 6. 2016 a v repríze 25. 6. a 29. 6. Kliknutím na tento link si môžete reláciu o našej farnosti stiahnuť a vypočuť, alebo vyhľadať v archíve Rádia Lumen (do vyhľadávania stačí zadať názov farnosti "Brezovica"). Nech sa páči.

Farnosť Brezovica, 2013 - 2017, Powered by Joomla! by SiteGround