+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

V nedeľných oznamoch bola vyhlásená púť na Mariánsku horu do Levoče. Naši farníci mali celý týždeň čas na zapísanie sa k tejto púti. A veru prihlásil sa pekný počet veriacich, až 40 ľudí. Naša cesta začala o 10:45 hod. z našej farnosti autobusom, smerom na Levoču. Cestou v autobuse sme sa pomodlili radostný sv. ruženec a tiež modlitbu k sv. Krištofovi, patrónovi vodičov a cestujúcich. Počasie nám prialo, mali sme nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Našou prvou zastávkou bola dedinka Nová Lesná, kde sme navštívili kostol Zvestovania Pána, ktorého správcom je kňaz vdp. Jozef Svitek. Ďalej sme pokračovali na Levočskú horu. Dorazili sme o 14:30 hod. a hneď 15 min. nato sme slávili sv. omšu k úcte Návštevy Panny Márie. Boli sme sv. omšou veľmi povzbudení. Po sv. omši sme ďalej cestovali do Ždiaru, konkrétne do Bachledovej doliny, kde sme následne vystúpili na chodník v korunách stromov. Mali sme pekný výhľad na naše slovenské hory. Prechádzka bola veľmi príjemná, počasie osviežujúce. Naspäť domov sme cestovali cez naše susedné Poľsko. V autobuse vládla príjemná atmosféra. Domov, do našej farnosti sme prišli pred 21 hod. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a na púť sa prihlásili. Iste sa by sa prihlásili aj viacerí, ale čas a práca v zamestnaní im to nedovolila. Levočská Panna Mária, oroduj za nás!

Tak, ako každý rok, naša farnosť oslávila tradične jeden z najkrajších sviatkov v roku - slávnosť Božieho Tela a Krvi. Bolo nádherné počasie a preto tí, ktorých sa to týka a sú bývajúci okolo kostola sv. Cyrila a Metoda, pripravili na tento deň oltáriky, pri ktorých sa kňaz modlí a od nich dáva Eucharistické požehnanie s Prevelebnou Sviatosťou Oltárnou, ktorá ide v sprievode veriacich. Musím pochváliť prvoprijímajúce detičky, ktoré si pripravili kvietky a tie v sprievode pred Oltárnu Sviatosť rozhadzovali. Účasť na rannej sv. omši, ale aj na večernej bola hojná. Všemohúci Bože ukrytý v Prevelebnej sviatosti Oltárnej žehnaj a sprevádzaj moju farnosť, aby Ti bola verná v slovách i činoch a tak kráčala s čistým srdcom v ústrety k Tebe do Nebeského kráľovstva.

Asi dva týždne pred desiatym júnom ma oslovila televízia Lux, či by bolo možné s našou farnosťou natočiť sedem minútový spot o našej farnosti. Súhlasil som. Dohodli sme sa na termíne a oni prišli. Mojou úlohou bolo stretnúť sa s pastoračnou radou a poprosiť ich o nejaké zážitky a skúsenosti s pastoráciou farnosti. Nechal som im voľnú ruku, aby si vybrali témy a dokázali prerozprávať tieto skúsenosti pred kamerou. Ako to dopadlo to si môžete pozrieť na tomto našom linku. https://www.tvlux.sk/archiv/play/20720. Televízia Lux nám sľúbila, že za nás bude v pondelok sv. omša a my tiež, celý týždeň, máme v spoločných modlitbách veriacich myslieť na túto televíziu.

V piatok po večernej sv. omši som sa stretol s farskou radou, ktorej som navrhol na najbližšiu nedeľu, samozrejme za pekného počasia, zorganizovať v priestoroch za kostolom sv. Cyrila a Metoda posedenie a teda grilparty k tomuto krásnemu sviatku Ducha Svätého. Súhlasili a potvrdili, že mi pomôžu. V nedeľu vo farských oznamoch som veriacim farnosti predstavil myšlienku spoločného oslávenia sviatku Zoslania Ducha Svätého a to nielen sv. omšou, ale aj popoludňajším posedením pri grilovačke za kostolom. V sobotu sme nakúpili všetko potrebné na grilovanie. Už sme mohli len dúfať a modliť sa, aby nám počasie vyšlo. Veriacich som poprosil, aby som v taký nádherný sviatok nebol sám, aby prišli vytvoriť spoločenstvo so svojim farárom. O 13:30 hod. sme začali grilovať. Veriaci ktorí prijali pozvanie postupne prichádzali a vytvárali sme väčšie a väčšie spoločenstvo. Bolo to nádherné popoludnie, v ktorom ma moji veriaci nenechali samého. O 15:00 hod. sme sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu. Bolo nás niečo cez stovku. Všetkým, ktorí prijali pozvanie a prišli, pastoračnej rade a aj sponzorom, chcem touto cestou zo srdca poďakovať za nádhernú nedeľu Zoslania Ducha Svätého. Veni Creator Spiritus

Predchádzala tomu ročná príprava, aby malí tretiačikovia mohli prvý krát prijať Najsvätejšiu sviatosť Oltárnu pod spôsobom chleba. Počas celého roka sa svedomito pripravovali na chvíľu mať plnú účasť na svätej omši. Na skúškach obstáli veľmi dobre a bolo im umožnené prijať túto sviatosť. Bezprostredne pred týmto ich veľkým dňom sme sa spoločne deviatnikom pripravovali na ich veľký deň D. V sobotu prijali sviatosť zmierenia a v nedeľu cez sväté prijímanie Pána Ježiša. Alex, Sofia, Viktória, Šimon, Martin, Nela, Timea, Karin, Petra, Dáša a Sebastian v deň slávnosti boli pekne, slávnostne a dôstojne oblečené. Atmosféra bola v slávnostnom duchu a na dôstojnej úrovni. Popoludní o 15:00 hod. sme sa opäť stretli v kostole na Korunke k Božiemu milosrdenstvu. Prvoprijímajúce deti sa predmodlievali a za seba samých si túto pobožnosť obetovali. Chcem sa poďakovať za intenzívnu spoluprácu rodičom, animátorkam Anne Márii a Petre, pani triednej učiteľke a pánovi organistovi z Trstenej. Počas celého týždňa sa tieto deti budú slávnostne zúčastňovať na svätých omšiach vo sviatočnom oblečení. 

Dňa 14. 5. 2019, práve pred rokom, nám otec biskup Mons. Štefan Sečka na kňazských rekolekciách, pri príležitosti 25. jubilea farnosti posvätil farský erb, ktorý navrhol a zaregistroval pán PhDr. Ladislav Vrtel. Erb, spolu s vlajkou, bol celý rok vystavený v kostole sv. Cyrila a Metoda na priečelí, pri schodoch pod oltárom. Veriaci si ho moli detailnejšie pozrieť. No však po roku sme opäť dali ťažkú zákazku zhotoviteľovi, už nám známym dreveným obrazovým plastikám Sv. Martina, ktorú tiež posvätil na Spišskej Kapitule otec biskup Mons. Štefan Sečka a drevenú obrazovú plastiku Fatimskej Panny Márie, ktorú posvätil dekan našich trstenských dekanátov vdp. Ján Marhevka. Drevená obrazová plastika erbu je vyhotovená v rovnakej veľkosti, ako už spomínané obrazy. Opäť je autorom pán Jozef Kovalik. Obraz je detailne vypracovaný. Po nedeľnej svätej omši som veriacim odprezentoval symboly, ktoré sa na plastike nachádzajú. Obraz je umiestnený na priečelí sanktuária, vedľa bohostánku. Pod ním je nainštalovaná erbová listina.

Keďže úloha miništranta je úzko spojená s úlohou kňaza, pozval som pod kostol, do pastoračnej miestnosti kostolníkov, miništrantov a nádejného kandidáta na bohoslovca Jakuba Pakosa, ktorý mal v tom čase svoje dvadsiate prvé narodeniny. Z miništrantmi sme sa porozprávali o pastorácii, o výlete ktorý chceme ešte s viacerými deťmi absolvovať do Bachledovej doliny na prechádzku korunami stromov. Potom prišlo na rad pohostenie s občerstvením. Ospravedlnil sa z dôvodu odcestovania miništrant Jakub Hajdúk a Peter Graňák. Sú to zodpovední miništranti, ktorí prichádzajú viackrát v týždni na svätú omšu a to aj hlavne ráno, kedy sa im ťažko vstáva. Napriek častému upozorneniu pani učiteliek na meškanie miništrantov do školy, na svätú omšu prídu. Vyučovanie začína u nás v Brezovici o 7:35 hod., v čase kedy ja končím svätú omšu. Sv. Dominik Sávio a sv. Tarzícius oroduj za našich miništrantov.

Tak, ako každý rok, si v našej farnosti spomenieme na matky, mamy, babky na deň matiek, tak sme to urobili aj toho roku. V nedeľných oznamoch som vyhlásil pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 14:30 hod. Do kostola na pobožnosť prišli spomínané matky, babky ale aj muži. Celkovo ich prišlo na modlitby okolo sto veriacich. Modlili sme sa za našu farnosť. Po modlitbách som sa k ním prihovoril a zdôraznil som význam a dôležitosť ich materského poslania. Aby sa naplno venovali po duchovnej stránke svojim deťom a vnúčatám a nevystavovali ich sekularizmu. Po príhovore sme si zaspievali mariánsku pieseň a rozdal som im z úcty Milka čokoládu. Na záver dostali Eucharistické požehnanie.

Na Veľkonočnú vigíliu sa udiala v našej obci veľká tragédia. Po liturgii vigílinej slávnosti zmŕtvychvstania Pána Ježiša, (v čase keď bola aj svätá omša za našich požiarnikov), vypukol požiar, ktorý zasiahol dva domy. Veľké plamene ohrozovali všetko, čo bolo v blízkom okolí. Škody boli rozsiahle, ale chlapom sa podarilo zachrániť to, čo sa zachrániť dalo. Hasili až do rána. Takže tieto dve rodiny mali najhoršie Veľkonočné sviatky ako si možno prestaviť. Farnosť im vyšla v ústrety a to aj vďaka na podnet pána Matušku, ktorý navrhol spôsob pomoci. S pastoračnou radou sme sa dohodli akým spôsobom to urobíme. Členovia pastoračnej rady sa zhodli na finančnej podpore formou príspevkov od veriacich počas celého týždňa. Veriaci boli veľmi štedrí a humanitárne solidárni. Vyzbieralo sa pre tieto postihnuté rodiny 4.865,-€. Z toho 7x100,-€, 36x50,-€, 69x20,-€, 79x10,-€, 33x5,-€, 10x2,-€, 9x1,-€, 2X0,50,-€. Zvyšok do 5.000,-€ doložil Farský úrad. Po obidvoch svätých omšiach všetky peniaze prepočítali Milan Lužbeťák, Peter Ujmiak, Ján Ujmiak. Dozoroval aj pán Paríža. Peniažky, z môjho rozhodnutia sa bez mojej prítomnosti, na základe svedomia, rozdelili týmto dvom rodinám členovia pastoračnej rady. Zavolali si požiarom postihnuté rodiny do sákrestie a tam na základe dialógu a po uvážení rozdelili čiastku na polovicu. Každá rodina dostala teda rovnakú čiastku 2.500,-€. Touto cestou sa ešte raz chcem poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli týmto poškodeným rodinám. Vďaka patrí hasičom, chlapom, ale aj ženám, ktoré boli ochotné obsluhovať hasičov a chlapov pri hasení. Ďalej vďaka patrí tým, ktorí finančne prispeli priamo, alebo nepriamo materiálne raneným rodinám.

S hlbokým zármutkom oznamujeme veriacim farnosti, že dňa 30. 4. 2019 nás vo večerných hodinách za tragických okolnosti predišiel do večnosti syn, vnuk, brat, bratranec, spolužiak (†) Oliver  Hajdúk. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v nedeľu o 14:00 hod. v rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Brezovici. Odpočinutie večné daj mu Pane!

V nedeľných farských oznamoch, 21. apríla, som navrhol veriacim farnosti ísť na púť do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva do Smižian. Keďže pre nás kňazov je náročné byť na slávnosti v nedeľných dopoludňajších hodinách, rozhodol som sa, že aj naša farnosť pôjde na túto púť, aspoň na polnočnú svätú omšu. Pri vchode do kostola sme dali papier, na ktorý sa mali zapísať tí, ktorí túto púť do Smižian chcú absolvovať. Potešilo ma keď sa prihlásilo štyridsať ľudí. O pol deviatej večer sme vyrazili autobusom spred kostola sv. Cyrila a Metoda. Cestou sme sa pomodlili sv. ruženec a ešte sme stihli adorovať pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, ktorá bola pred svätou omšou. Niektorí pristúpili v kostole aj k svätej spovedi. O pol noci sa začala slávnostná bohoslužba k Božiemu milosrdenstvu, ktorú celebroval mons. PhDr. Marek Forgáč, PhD., pomocný biskup košickej arcidiecézy. Mal nádhernú homíliu, ktorou vyjadril vzťah cez privlastňovacie zámeno vysloveným sv. Tomášom „Pán môj a Boh môj“ pred spoločenstvom ostatných apoštolov, v aplikácii na spoločenstva v dnešnej dobe. Po svätej omši sme nastúpili do autobusu a nad ránom, o pol štvrtej, sme boli doma. Chcem sa poďakovať mojim veriacim za túto peknú účasť a odhodlanosť putovať do tejto našej diecéznej svätyne, ktorú nám zvlášť úctu k nej pripomína aj náš spišský diecézny otec biskup Štefan. Ďalej sa chcem poďakovať aj pánovi vodičovi Petrovi Dilongovi z Trstenej, ktorý nám vyšiel v ústrety a dal nám k dispozícií autobus. Matka milosrdenstva, oroduj za nás!

Od Kvetnej nedele sme aj my, naša farnosť, vstúpili do Veľkého týždňa. V nedeľu utrpenia Pána sme mali slávnostný vstup do chrámu, ako kedysi vošiel Pán Ježiš slávnostne do Jeruzalema. Zaspievali sme Pašie a poobede mali pripravenú krížovú cestu spoločenstvo modliacich sa matiek. Na Zelený štvrtok sme sa stretli kňazi celej diecézy so svojim otcom biskupom Štefanom, kde sme si obnovili kňazské sľuby a posvätili oleje k vysluhovaniu sviatosti.

Doma sme slávili pamiatku Pánovej večere, pri ktorej Pán Ježiš ustanovil sviatosť Eucharistie a sviatosť kňazstva. Predtým ešte kňaz umyl apoštolom nohy tak, ako to urobil Kristus svojim učeníkom. V piatkových obradoch sme si uctili kríž a predniesli prosby nebeskému Otcovi. O 21.00 hod. bola za nádherného počasia, pri splne mesiaca, krížová cesta a samozrejme celonočná a celodenná poklona pri Božom hrobe. Počas slávnostnej vigílie sme prežívali Pánovo zmŕtvychvstanie. Mali sme pripravených všetkých deväť čítaní, posvätenie krstnej vody a slávnostnú procesiu. V nedeľu sme slávnostne zaspievali hlasné Aleluja. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k peknému liturgickému sláveniu Veľkonočného trojdnia a teda slávenia Veľkej noci.