+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

V piatok, 1. 11. 2019, sme sa o 15:00 hod. stretli pri obnovenej Kaplnke nad starým cintorínom. Na začiatku požehnania kaplnky sme si stručne pripomenuli jej históriu. Podľa ústnej tradície bola Kaplnka nad starým cintorínom postavená z materiálu, ktorý zostal po stavbe Mariánskeho kostola, ktorý sa staval v rokoch 1882-1884. Ale kaplnka bola v mape zakreslená už v roku 1879. Je možné, že už jestvujúca kaplnka bola po dokončení kostola nanovo prestavaná. Presný dátum jej výstavby nie je známy.
Podľa slov pamätníkov sa v tejto kaplnke v polovici minulého storočia nachádzal obraz Nanebovzatia (Usnutia) Panny Márie s dvomi anjelmi po jej stranách. Začiatkom 21. storočia v nej bola umiestená socha Panny Márie s Ježiškom na rukách. Do konca druhej svetovej vojny sa táto kaplnka nachádzala na začiatku dediny. Viedla od nej cesta do Trstenej a poľný chodník do šoltýšskeho mlyna, ktorý prechádzal popri Cyruľoch, kde sa pripájal na poľnú cestu vedúcu do Liesku. Pri tejto kaplnke sa lúčili s rodnou obcou regrúti odchádzajúci na vojenčinu a mnohí, ktorí na prelome 19. a 20. storočia odišli za prácou do Ameriky. K tejto kaplnke, podobne ako ku Kaplnke na Vrchu a ku súsošiu sv. Cyrila a Metoda, smerovali procesie počas prosebných (kántrových) dní. Keď sa po druhej svetovej vojne začala výstavba rodinných domov na Nižefci, kaplnka sa ocitla uprostred obce.
Kaplnka a jej okolie je po generálnej oprave. Oprava kaplnky prebiehala v mesiacoch júl-október 2019 a zabezpečoval ju Obecný úrad v Brezovici. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej oprave. Rovnako ďakujem tým, ktorí sa o túto kaplnku doteraz starali.
Vzhľadom k tomu, že vo farnosti máme všetky kaplnky zasvätené Panne Márii, tak sme v tejto kaplnke umiestnili sochu Božského Srdca Ježišovho. Prechádzajúc okolo tejto kaplnky modlime sa slovami: „Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce, podľa svojho srdca.“

V nedeľu, 27. 10. 2019, sme o 14.00 hod. išli v sprievode od Modrého kostolíka k obnovenej Kaplnke Panny Márie na Vrchu. V sprievode sme niesli sochu Fatimskej Panny Márie, ktorú sme umiestnili do obnovenej kaplnky.
Na začiatku požehnania sme si stručne pripomenuli históriu kaplnky. Dátum jej výstavby nie je známy. V mape z roku 1879 je už zakreslená. Okolo nej viedla poľná cesta do šoltýšskeho mlyna ako aj cesta do Trsteníka, Bučníka, Maťkovej a odtiaľ do Zábiedova, alebo popri potoku do Trstenej. Mnohí veriaci, ktorí sa vracali z mlyna, z poľa alebo z lesa, sa tu zastavovali na krátku modlitbu. Prichádzali tu aj na mariánske pobožnosti a v čase kántrových (prosebných) dní tu prichádzali prosiť Pána Boha o požehnanie úrody.
Po predstavení histórie kaplnky nasledoval obrad jej požehnania. Potom sme sa pomodlili modlitbu sv. ruženca a modlitbu Zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ako už bolo skôr uvedené, do kaplnky sme umiestnili sochu Fatimskej Panny Márie. Zjavenia Panny Márie vo Fatime začali 13. mája 1917. Panna Mária sa zjavila trom deťom, malým pastierikom: Lucii, Františkovi a Hyacinte. Pred týmito zjaveniami sa fatimským deťom niekoľko krát zjavil anjel, ktorý ich v roku 1916 naučil modlitbu, ktorá je vyrytá do mramoru v kaplnke: „Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.“
V malom výklenku kaplnky od poľnej cesty je umiestnená socha archanjela Michala, ktorý je zobrazený ako rytier v brnení, ktorý šliape po drakovi. Archanjel Michal je patrón katolíckej Cirkvi v boji proti pokušeniam a diablovi.
Kaplnka a jej okolie je po generálnej oprave a je dôstojným miestom mariánskej úcty a modlitby. Oprava kaplnky prebiehala v mesiacoch júl-október 2019 a zabezpečoval ju Obecný úrad v Brezovici. Ďakujem pánu starostovi Mariánovi Ujmiakovi, poslancom OZ a zamestnancom Obecného úradu za generálnu opravu Kaplnky Panny Márie na Vrchu a taktiež Kaplnky pri starom cintoríne. Ďakujem všetkým, ktorí materiálne alebo akýmkoľvek spôsobom prispeli k týmto opravám. Úprimne ďakujem aj tým, ktorí sa o tieto kaplnky doteraz starali. Túto obnovenú kaplnku by sme mohli nazývať Kaplnka Fatimskej Panny Márie.

V piatok 20. 9. 2019 sme pri večernej svätej omši poďakovali Pánu Bohu za úrodu. Ďakujeme obetavým farníkom za výzdobu a koláče, s ktorými sme sa mohli podeliť na konci svätej omše.

V nedeľu 18. 8. 2019 sme o 13:00 hod. slávili tradičnú svätú omšu pri kríži na vrchu Skorušina (1314 m n. m.). Pán Boh zaplať všetkým organizátorom a rovnako aj všetkým pútnikom.

 

 

 

V piatok večer, 26. júla 2019, slúžil v našom kostole sv. omšu vdp. Mgr. Ján Piatak. Je to kňaz Spišskej diecézy, ktorý od roku 2015 pôsobí ako misionár v Bolívii. Po sv. omši nám veľmi pútavo predstavil svoju pastoračnú prácu medzi indiánmi. Bolívia je jeden z najchudobnejších štátov Južnej Ameriky. Na konci stretnutia prítomní finančne podporili jeho náročnú misiu. Pán Boh zaplať za milodary.

 

 

Od 9. júla 2019 bol za farára farnosti Brezovica menovaný ThDr. Jaroslav Barta, PhD. Do úradu farára ho 21. júla 2019 uviedol vsdp. dekan doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. Pri rannej svätej omši pán dekan prečítal menovací dekrét a nový farár podľa predpisu práva zložil „Prísahu vernosti“, obnovil si kňazské sľuby, zložil „Vyznanie viery“ a prijal miesta, ktoré budú jeho službou posväcované: kňazské sedadlo, svätostánok, krstiteľnicu a spovednicu.

 

 

V nedeľných oznamoch bola vyhlásená púť na Mariánsku horu do Levoče. Naši farníci mali celý týždeň čas na zapísanie sa k tejto púti. A veru prihlásil sa pekný počet veriacich, až 40 ľudí. Naša cesta začala o 10:45 hod. z našej farnosti autobusom, smerom na Levoču. Cestou v autobuse sme sa pomodlili radostný sv. ruženec a tiež modlitbu k sv. Krištofovi, patrónovi vodičov a cestujúcich. Počasie nám prialo, mali sme nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Našou prvou zastávkou bola dedinka Nová Lesná, kde sme navštívili kostol Zvestovania Pána, ktorého správcom je kňaz vdp. Jozef Svitek. Ďalej sme pokračovali na Levočskú horu. Dorazili sme o 14:30 hod. a hneď 15 min. nato sme slávili sv. omšu k úcte Návštevy Panny Márie. Boli sme sv. omšou veľmi povzbudení. Po sv. omši sme ďalej cestovali do Ždiaru, konkrétne do Bachledovej doliny, kde sme následne vystúpili na chodník v korunách stromov. Mali sme pekný výhľad na naše slovenské hory. Prechádzka bola veľmi príjemná, počasie osviežujúce. Naspäť domov sme cestovali cez naše susedné Poľsko. V autobuse vládla príjemná atmosféra. Domov, do našej farnosti sme prišli pred 21 hod. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a na púť sa prihlásili. Iste sa by sa prihlásili aj viacerí, ale čas a práca v zamestnaní im to nedovolila. Levočská Panna Mária, oroduj za nás!

Tak, ako každý rok, naša farnosť oslávila tradične jeden z najkrajších sviatkov v roku - slávnosť Božieho Tela a Krvi. Bolo nádherné počasie a preto tí, ktorých sa to týka a sú bývajúci okolo kostola sv. Cyrila a Metoda, pripravili na tento deň oltáriky, pri ktorých sa kňaz modlí a od nich dáva Eucharistické požehnanie s Prevelebnou Sviatosťou Oltárnou, ktorá ide v sprievode veriacich. Musím pochváliť prvoprijímajúce detičky, ktoré si pripravili kvietky a tie v sprievode pred Oltárnu Sviatosť rozhadzovali. Účasť na rannej sv. omši, ale aj na večernej bola hojná. Všemohúci Bože ukrytý v Prevelebnej sviatosti Oltárnej žehnaj a sprevádzaj moju farnosť, aby Ti bola verná v slovách i činoch a tak kráčala s čistým srdcom v ústrety k Tebe do Nebeského kráľovstva.

Asi dva týždne pred desiatym júnom ma oslovila televízia Lux, či by bolo možné s našou farnosťou natočiť sedem minútový spot o našej farnosti. Súhlasil som. Dohodli sme sa na termíne a oni prišli. Mojou úlohou bolo stretnúť sa s pastoračnou radou a poprosiť ich o nejaké zážitky a skúsenosti s pastoráciou farnosti. Nechal som im voľnú ruku, aby si vybrali témy a dokázali prerozprávať tieto skúsenosti pred kamerou. Ako to dopadlo to si môžete pozrieť na tomto našom linku. https://www.tvlux.sk/archiv/play/20720. Televízia Lux nám sľúbila, že za nás bude v pondelok sv. omša a my tiež, celý týždeň, máme v spoločných modlitbách veriacich myslieť na túto televíziu.

V piatok po večernej sv. omši som sa stretol s farskou radou, ktorej som navrhol na najbližšiu nedeľu, samozrejme za pekného počasia, zorganizovať v priestoroch za kostolom sv. Cyrila a Metoda posedenie a teda grilparty k tomuto krásnemu sviatku Ducha Svätého. Súhlasili a potvrdili, že mi pomôžu. V nedeľu vo farských oznamoch som veriacim farnosti predstavil myšlienku spoločného oslávenia sviatku Zoslania Ducha Svätého a to nielen sv. omšou, ale aj popoludňajším posedením pri grilovačke za kostolom. V sobotu sme nakúpili všetko potrebné na grilovanie. Už sme mohli len dúfať a modliť sa, aby nám počasie vyšlo. Veriacich som poprosil, aby som v taký nádherný sviatok nebol sám, aby prišli vytvoriť spoločenstvo so svojim farárom. O 13:30 hod. sme začali grilovať. Veriaci ktorí prijali pozvanie postupne prichádzali a vytvárali sme väčšie a väčšie spoločenstvo. Bolo to nádherné popoludnie, v ktorom ma moji veriaci nenechali samého. O 15:00 hod. sme sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu. Bolo nás niečo cez stovku. Všetkým, ktorí prijali pozvanie a prišli, pastoračnej rade a aj sponzorom, chcem touto cestou zo srdca poďakovať za nádhernú nedeľu Zoslania Ducha Svätého. Veni Creator Spiritus

Predchádzala tomu ročná príprava, aby malí tretiačikovia mohli prvý krát prijať Najsvätejšiu sviatosť Oltárnu pod spôsobom chleba. Počas celého roka sa svedomito pripravovali na chvíľu mať plnú účasť na svätej omši. Na skúškach obstáli veľmi dobre a bolo im umožnené prijať túto sviatosť. Bezprostredne pred týmto ich veľkým dňom sme sa spoločne deviatnikom pripravovali na ich veľký deň D. V sobotu prijali sviatosť zmierenia a v nedeľu cez sväté prijímanie Pána Ježiša. Alex, Sofia, Viktória, Šimon, Martin, Nela, Timea, Karin, Petra, Dáša a Sebastian v deň slávnosti boli pekne, slávnostne a dôstojne oblečené. Atmosféra bola v slávnostnom duchu a na dôstojnej úrovni. Popoludní o 15:00 hod. sme sa opäť stretli v kostole na Korunke k Božiemu milosrdenstvu. Prvoprijímajúce deti sa predmodlievali a za seba samých si túto pobožnosť obetovali. Chcem sa poďakovať za intenzívnu spoluprácu rodičom, animátorkam Anne Márii a Petre, pani triednej učiteľke a pánovi organistovi z Trstenej. Počas celého týždňa sa tieto deti budú slávnostne zúčastňovať na svätých omšiach vo sviatočnom oblečení. 

Dňa 14. 5. 2019, práve pred rokom, nám otec biskup Mons. Štefan Sečka na kňazských rekolekciách, pri príležitosti 25. jubilea farnosti posvätil farský erb, ktorý navrhol a zaregistroval pán PhDr. Ladislav Vrtel. Erb, spolu s vlajkou, bol celý rok vystavený v kostole sv. Cyrila a Metoda na priečelí, pri schodoch pod oltárom. Veriaci si ho moli detailnejšie pozrieť. No však po roku sme opäť dali ťažkú zákazku zhotoviteľovi, už nám známym dreveným obrazovým plastikám Sv. Martina, ktorú tiež posvätil na Spišskej Kapitule otec biskup Mons. Štefan Sečka a drevenú obrazovú plastiku Fatimskej Panny Márie, ktorú posvätil dekan našich trstenských dekanátov vdp. Ján Marhevka. Drevená obrazová plastika erbu je vyhotovená v rovnakej veľkosti, ako už spomínané obrazy. Opäť je autorom pán Jozef Kovalik. Obraz je detailne vypracovaný. Po nedeľnej svätej omši som veriacim odprezentoval symboly, ktoré sa na plastike nachádzajú. Obraz je umiestnený na priečelí sanktuária, vedľa bohostánku. Pod ním je nainštalovaná erbová listina.