Pastiersky list

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva
      Drahí bratia a sestry,
v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12).

Pamätný deň biskupskej vysviacky, 13. 2. 2021


Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 13. február 2021

Aj počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po 70. výročí monster procesu, ktoré sme si pripomenuli začiatkom januára, si 13. februára 2021 pripomenieme ďalšie významné okrúhle výročie: 100 rokov od prijatia biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru.
Sme plní vďačnosti za dar, ktorý Spišská diecéza dostala v osobe biskupa Jána Vojtaššáka, verného, starostlivého a dobrého pastiera Božieho ľudu ochotného dať život za jemu zverené stádo. Pastiera, ktorý nezutekal pred dravými vlkmi. Pred očami máme jeho príklad oddanosti Svätému Otcovi a vernosti Cirkvi a Pravde. Jeho mučenícke svedectvo, príkoria, ktoré hrdinsky znášal a jeho príklad dal silu mnohým ďalším verne kráčať za Kristom po kľukatých cestách životnej kalvárie. Sme vďační za jeho život pokory a modlitby.
13. februára 2021 spoločne poďakujeme za dar jeho biskupskej služby nielen pre našu Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slovensko. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bude celebrovať slávnostnú sv. omšu Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen a TV Lux o 10:30 hod. 
Keďže ešte stále platia prísne protipandemické opatrenia, a nie je možné spoločne sa stretnúť na celodiecéznej púti, vytvorme navzájom duchovné spoločenstvo. Spojme sa navzájom so všetkými, ktorí prežívajú ťažké životné obdobie spôsobené pandémiou Covid-19. Myslime na tých, ktorí sú v nemocniciach, kde zápasia o svoj život a na všetkých lekárov a zdravotný personál, ktorí sa o nich starajú. Spomeňme si na tých, ktorí oplakávajú svojich zosnulých. Spojme sa duchovne aj s tými, ktorí prežívajú opustenosť a samotu v karanténe. Vytvorme duchovné spoločenstvo pútnikov navzájom spojených v modlitbe. Obetujme všetko to, čo v týchto ťažkých časoch prežívame a aj za zdarný priebeh Kauzy blahorečenia, za všetkých, ktorí sú do tejto kauzy zapojení. A prosme aj za nového diecézneho biskupa, aby nám Boh vo svojej láske a dobrote daroval takého biskupa, akým bol Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. 
Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy.

Petícia Aliancie za rodinu, 03.02.2021

Protiepidemické opatrenia na Slovensku, ktoré sa týkajú zákazu bohoslužieb patria medzi najprísnejšie v Európe. Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb a prísne obmedzenia pri vysluhovaní krstu, sobáša a pohrebu, na ktorých môže byť maximálne 6 účastníkov vrátane kňaza. Ďakujem a podporujem Alianciu za rodinu, ktorá organizuje petíciu s názvom: Absolútny zákaz bohoslužieb a spovedania na Slovensko nepatrí!
Text petície:
Vážený pán premiér,
pandémia, ktorú spoločne zažívame prináša potrebu ochrániť životy a zdravie ľudí. Vládu vo všetkých dobrých opatreniach podporujeme. Aj mnoho kňazov pomáha v prvých líniách ako dobrovoľníci v nemocniciach. Ich snaha chrániť pozemský život je motivovaná aj snahou zachraňovať duše, ktoré sú nesmrteľné.
Dovoľte, aby sme vyzvali touto petíciou vládu Slovenskej republiky, aby už nikdy nerozhodla o absolútnom zákaze bohoslužieb a spovedí pre veriacich.
K absolútnemu zákazu bohoslužieb a spovedí pre veriacich v súčasnosti nepristúpili vyspelé krajiny Európy (napríklad Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Česko a Poľsko), hoci sú v podobnej ťažkej situácii. Vo viacerých krajinách (Francúzsko, Nemecko, USA) boli absolútne zákazy bohoslužieb pre veriacich zrušené ústavnými súdmi a autoritami ako neústavné zásahy do slobody vierovyznania.

Zákaz slúženia verejných sv. omší

Od 01.1. do 24.1.2021 sú pozastavené verejné bohoslužby
Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky z 31.12.2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 01.01.2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 01.01. až do 24.01.2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Novoročné prianie, 01.01.2021

Milí farníci a ľudia dobrej vôle. Na začiatku Nového roka by som vám chcel zavinšovať slovami Írskeho novoročného priania:

Aby si zostal ušetrený každého utrpenia – to ti neprajem,
ani to, aby tvoja ďalšia cesta bola sama ruža
ani to, aby po tvojej tvári nestiekla žiadna slza,
ani to, aby si nezakúsil žiadnu bolesť.

Veď slzy očisťujú srdce,
utrpenie zušľachťuje,
bolesť a úzkosť ťa uvedú
do spoločenstva s Máriou a Dieťaťom
a ich úsmev ťa naplní dôverou a útechou.

Moje prianie tebe znie asi takto:
kiež by si bol vďačný za dobré veci svojho života,
- aby si statočne obstál v skúške,
keď tvrdo spočinie kríž na tvojich ramenách,

- aby Božie dary v tebe rástli
a celý rok ti pomáhali vnášať radosť a silu
do duší tých, ku ktorým ťa spája láska,

- aby si vždy mal priateľa, ktorý je opravdivý
a je hoden tvojho priateľstva, ktorý ti dodá
dôvery, keď ti sily slabnú a nedostáva sa ti svetla,

- aby si vytrval vždy v búrkach a dosiahol tak výšin,

- aby v radosti i bolesti sprevádzal ťa stále
láskyplný úsmev vteleného Slova
a aby ťa s Pánom spájala vždy vrúcna láska,
ako si to on praje –
kvôli tebe!

Dobrá novina, 31.12.2020

 
31.12.2020 sa v našej farnosti uskutočnila zbierka na Dobrú novinu, z ktorej budú podporené projekty vytvárajúce podmienky na dôstojný život v Ugande, Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Kamerune. Spolu sme vyzbierali 1750,- €. Peniaze som poslal na účet Dobrej noviny. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili.
Betlehem a stromčeky v bočnej kaplnke sú vyzdobené prácami detí našej farnosti. Ide o zvieratká, ktoré deti vytvorili v rámci sv. omší pre detí a mládež a cyklu príhovorov o zvieratkách v Božom slove.
Viac fotografií nájdete v našej fotogalérií.

Zákaz slávenia bohoslužieb, 24.12.2020

Na základe Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, ktorú 23.12.2020 schválila regionálna hygienička RNDr. Mária Varmusová, je od 24.12.2020 až do odvolania zakázané sláviť verejné bohoslužby.
Povolené sú pohrebné obrady, obrad krstu, sobášny obrad, spoveď ľudí v nebezpečenstve smrti a spoveď ľudí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb).
Naďalej platí dišpenz slovenských biskupov od účasti na nedeľných bohoslužbách. Veľmi odporúčam sledovať sväté omše prostredníctvom televízie alebo rádia. Sväté omše budem slúžiť súkromne a na úmysly, ktoré boli nahlásené.
Zbierka na Dobrú novinu, ktorá bola ohlásená na sviatok sv. Štefana sa presúva na iný termín.
Počas dňa bude kostol otvorený pre súkromnú modlitbu od 08:00 do 16:00 hod. Aj napriek tejto smutnej správe, prajem všetkým farníkom požehnané, pokojné a milostiplné vianočné sviatky. S požehnaním Jaroslav Barta, farár farnosti Brezovica.
Príloha - Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne

Rok sv. Jozefa a nová drevorezba v kostole, 13.12.2020

Po mojom príchode do farnosti niektorí veriaci prejavili túžbu zabezpečiť do kostola sochu sv. Jozefa, ktorý je patrónom celej Cirkvi, otcov, tesárov, robotníkov a zomierajúcich. O tomto zámere som sa porozprával s pánom Jozefom Kovalíkom, ktorý vyrezal drevené reliéfy, ktoré máme na stenách svätyne a on prejavil ochotu vyrezať aj obraz sv. Jozefa. Pomaly sme hľadali nejaké vzory a na jeseň tohto roka začal pán Kovalík obraz vyrezávať. Približne v čase, keď obraz vyrezal sme sa dozvedeli, že Svätý Otec František vyhlásil 8. decembra 2020 mimoriadny Rok sv. Jozefa. Svätý Otec tak urobil pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi, ktoré urobil Pius IX. 08.12.1870. A tak sa tešíme, že mimoriadny Rok sv. Jozefa začíname s jeho drevorezbou v našom kostole. Nová drevorezba bola požehnaná v nedeľu 13.12.2020 v rámci svätej omše o 08:00 hodine. Svätý Jozef, oroduj za nás.

Rorátne sväté omše a sv. Mikuláš, 06.12.2020

V prvej polovici adventu (do 16.12.) je možné sláviť ranné sväté omše k úcte Panny Márie. Ide o tzv. Roráty, ktoré v našej farnosti slávime v utorok a štvrtok o 06:30 hod. Pozvaní sú všetci a osobitne deti a mládež s lampášikmi. Vzhľadom na pandemické obmedzenia tento rok spoločné raňajky s deťmi po svätej omši nebudú.
V piatok (04.12.), na konci svätej omše sv. Mikuláš obdaroval deti malou sladkosťou. Na svätých omšiach pre deti a mládež si tento školský rok rozprávame o zvieratkách vo Svätom písme, ktoré majú v Božom slove často symbolický charakter. Na konci svätej omše dostanú deti úlohu nakresliť, alebo z niečoho vyrobiť zvieratko, o ktorom sme rozprávali. Do tejto aktivity sa deti pekne zapájajú. Každú sv. omšu vyberieme niekoľko detí, ktoré za svoju prácu dostanú malú odmenu.

Adopcia srdca prvoprijímajúcich deti a ich rodín, 25.11.2020

V rámci prípravy na Prvé sv. prijímanie si ročník prvoprijímajúcich deti spoločne „adoptoval“ na jeden rok dievčatko z Rwandy, ktoré sa volá Yvette Kamugisha, má 7 rokov a pochádza z chudobnej africkej krajiny Rwandy.
Býva v Mujerenge a chodí do Základnej školy, ktorá je od jej domu vzdialená 2 km. Jej rodina je veľmi chudobná, nemá žiadne domáce zvieratá a ani vlastné pole. Na život si zarábajú tak, že pomáhajú iným rodinám pri práci na poli. Yvette má dvoch súrodencov - sestru a brata.
Každý mesiac jej spoločne pošleme 16,- € (15 € pre dieťa a 1 € na administratívne náklady projektu). Za tieto peniaze jej uhradíme poplatok za školu (školné), školské pomôcky, nákup potravín, oblečenie, hygienické potreby a zdravotné poistenie pre celú rodinu. V prípade potreby je deťom zabezpečená lekárska starostlivosť a lieky.
Adopciu srdca do ktorej sme sa zapojili zabezpečujú Pallotíni. Za Yvette sa modlíme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania, zdravia a úspechov v škole i v rodinnom živote.