+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Biblista a dekan v Kežmarku vsdp. František Trstenský pripravil Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci (v prílohe). Ide o štyri krátke pobožnosti na štyri adventné nedele, počas ktorých si rodina zapáli sviečku na svojom adventnom venci. Táto pobožnosť môže veľmi pekným spôsobom obohatiť spoločnú modlitbu v rodine v adventnom období. Odporúčam do pozornosti. So spomínanou liturgiou sa môžete oboznámiť, prečítať ju a vytlačiť z tejto prílohy.

Slovenskí biskupi sa rozhodli vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".

V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: „Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,“ povedal arcibiskup Zvolenský.
„Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.
Zároveň dodal: „Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,“ dodal arcibiskup Zvolenský.

Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

 

V stredu 28.10.2020 zomrel v nemocnici v Levoči náš milovaný otec biskup Mons. Štefan Sečka. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili. Jeho úmrtie nebolo spojené s ochorením Covid-19, ale bolo dôsledkom vážnej choroby srdca a ďalších zdravotných problémov. Ďakujme Pánovi za jeho život a modlime sa za spásu jeho nesmrteľnej duše.
Pohreb zosnulého diecézneho biskupa bude v utorok 3. novembra 2020 v Spišskej Kapitule. O 10:00 hod. bude pohrebná svätá omša v Katedrále sv. Martina a po nej budú telesné pozostatky zosnulého otca biskupa pochované na kapitulskom cintoríne. Priamy prenos pohrebu odvysiela televízia LUX a rádio LUMEN.
Requiescat in pace!

Mons. Š. Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Spišskej Novej Vsi, Dolnom Kubíne a ako správca farnosti v Liptovských Revúcach. 1. mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, kde pôsobil až do roku 2002. Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Š. Sečku za spišského pomocného biskupa. V novembri 2002 bol Konferenciou biskupov Slovenska ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. 4. augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa.
Jeho biskupským heslom boli slová: “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

Po smrti otca biskupa Mons. Štefana Sečku Zbor konzultorov zvolil za spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša, spišského pomocného biskupa, ktorý bude dočasne riadiť našu diecézu. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami a modlime sa aj za voľbu nového diecézneho biskupa.

Milí farníci. Vzhľadom na riziko šírenia koronavírusu sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách a preto si častejšie prečítajme Sväté písmo, životopisy svätých a kvalitnú duchovnú literatúru. Kiežby sa do našich rodín vrátil zvyk spoločnej modlitby, zvlášť modlitby svätého ruženca. Využívajme prenosy svätých omší a iných duchovných programov v televízií a rádiu.
Pri sledovaní prenosu svätej omše premeňme naše príbytky na Boží chrám. Svätú omšu v našich domácnostiach prežívajme tak, ako keby sme boli v kostole. Aby sme zo sledovania svätej omše v televízii mali čo najväčší duchovný úžitok, vyhraďme si na to čas a odložme všetko, čo by nás mohlo vyrušovať (mobil, jedlo a pod.). Neodbiehajme od televízora, ako to možno robíme pri iných programoch. Aj postojom nášho tela sa duchovne zjednoťme s jednotlivými časťami svätej omše, napr. pri premenení si pokľakneme. Zapájajme sa aj do odpovedí a počas svätého prijímania si urobme duchovné sväté prijímanie, tzn. vzbuďme si vrúcnu túžbu duchovne prijať Pána Ježiša do nášho srdca.
Naďalej platí dišpenz slovenských biskupov od účasti na nedeľných bohoslužbách. Ale zostáva povinnosť prežívať nedeľu ako prvotný prikázaný sviatok, počas ktorého sa zdržiavame vykonávania takých prác a činností, ktoré sú na prekážku povinnému Božiemu kultu, radosti vlastnej dňu Pána, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu tela i duše. Dobre prežívanou nedeľou si uctievame Boha, čoraz viac ho poznávame a posilňujeme rodinné a iné medziľudské vzťahy.
Niekedy sme až príliš unavení a možno aj smutní. Zdá sa, že nášmu životu chýba vnútorná radosť a pokoj. Lebo nestačíme vnímať krásu a dobro, ktoré nás obklopujú. Vytvárame mnohé hodnoty, ale nestačíme alebo nevieme sa z nich tešiť, lebo zabúdame na Pánov deň. Nedeľa pre kresťanov nie je len voľným dňom, ale dňom požehnaným a zasväteným – je slávnosťou a radostnou oslavou Boha.
Jaroslav Barta, farár (Farský list č. 3)

V nedeľu 27.09.2020, sme si na svätej omši o 10:00 hod. pripomenuli 440. výročie prvej písomnej zmienky obce Brezovica. Ďakovali sme Pánu Bohu za všetky dobrodenia a osobitne za tých, ktorí sa pričinili o rozvoj obce.
Po svätej omši nasledovalo požehnanie hasičskej zbrojnice a hasičských áut Dobrovoľného hasičského zboru v Brezovici, ktorý vznikol v roku 1922. Po modlitbe požehnania pán starosta Marián Ujmiak odovzdal predsedovi DHZ Pavlovi Kanikovi kľúče od novej hasičskej zbrojnice.

Vysluhovanie sviatosti birmovania, ktoré bolo v našej farnosti naplánované na 17. mája 2020, muselo byť pre pandémiu koronavírusu COVID-19 preložené na 6. septembra 2020. A tak sa sviatosť birmovania v našej farnosti vysluhovala presne po piatich rokoch.
Počas prázdnin birmovanci absolvovali skúšku zo základných modlitieb a právd viery, duchovnú obnovu a brigádu okolo kostola a fary. Na duchovnej obnove sme si s birmovancami pripomenuli, že Pán Ježiš prišiel na svet, aby nám zjavil tvár milosrdného Boha Otca. Zjavil nám, že Boh je Láska. Duch Svätý, ktorého birmovanci vo sviatosti birmovania prijali im bude pripomínať, že nie sme siroty, lebo máme milujúceho Boha Otca v nebi.
06.09.2020 v našej farnosti vysluhoval sviatosť birmovania pomocný diecézny biskup ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. a pobirmovaných bolo 55 birmovancov 9 ročníka ZŠ a 1-3 ročníka stredných škôl. V homílií nás otec biskup vyzval, aby sme pravdu hľadali, prijali a v pravde žili. Poukázal na to, že najmä mladí ľudia si často posielajú esemesky (SMS). Za touto skratkou môžeme vidieť výzvu k životu v službe (S), modlitbe (M) a spoločenstve (S).
Ďakujem animátorom, rodičom a všetkým, ktorí nám pri príprave na prijatie tejto sviatosti pomáhali.

V nedeľu 09.08.2020 sme o 13:00 hod. slávili tradičnú svätú omšu pri kríži na vrchu Skorušina (1314 m n. m.). Slnečné počasie a krásna príroda umocnili celkovú atmosféru stretnutia veriacich i samotné slávenie svätej omše. Pán Boh zaplať všetkým organizátorom a rovnako aj všetkým pútnikom. Osobitne je potrebné poďakovať poľovníkom a ich pomocníkom, ktorí nezištne a pre všetkých prítomných navarili asi 250 litrov výborného guľášu. A tak sme zo Skorušiny odchádzali posilnení nielen na duši, ale aj na tele. Všetko na väčšiu slávu Božiu.

Prvé sväté prijímanie sme v našej farnosti naplánovali na 24. mája, ale vzhľadom na neočakávanú situáciu — pandémiu koronavírusu COVID-19 sme slávnosť preložili na 21. júna 2020. Na tento mimoriadny deň sme sa s Kristínkou, Adamom, Matúšom, Lukášom, Samuelom, Sofiou, Marekom, Vanesou, Ninou, Sebastiánom, Vivien a Dávidom pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky a stretnutiami v kostole.
V jednom podobenstve sa Pán Ježiš prirovnal k Dobrému pastierovi. Pán Ježiš ako Dobrý pastier pozná svoje ovečky po mene, vedie ich, stará sa o ne, sýti ich a ochraňuje. Dobrý pastier svoje ovečky miluje, stratené hľadá a zranené ošetruje. V podobenstve o Dobrom pastierovi Pán Ježiš povedal aj to, že naša úloha je, aby sme poznali hlas Pána Ježiša a išli za ním. Na tejto ceste nás čakajú rôzne prekážky. Ale v Eucharistii nám Pán Ježiš dáva silu, aby sme ich prekonali. Keď sa potkneme a spadneme, musíme vo sviatosti zmierenia rýchlo vstať a s radosťou ísť za Pánom Ježišom. Nemôžeme žiť bez lásky Dobrého pastiera.
Výzdoba v kostole sv. Cyrila a Metoda zvýrazňovala hlavné myšlienky podobenstva o Dobrom pastierovi.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše vo slávnostnom oblečení. Celý týždeň nás sprevádzal biblický príbeh mladého Dávida, ktorý sa s palicou, prakom a piatimi kameňmi postavil proti ozbrojenému bojovníkovi Goliášovi. Dávid nakoniec zvíťazil, lebo bojoval v mene Božom. Goliáš je symbolom zla a hriechu vo svete, ktoré sa zdá veľmi silné, priam neporaziteľné. Aké miesto máme zaujať v takomto svete? Pán Ježiš nám odpovedá: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov“ (Mt 10,16). Zlobe, násiliu a podlosti vo svete máme postaviť lásku, čistotu a múdrosť evanjelia. Aby sme v tomto zápase obstáli potrebujeme duchovné zbrane. Dávid si zobral päť hladkých kameňov. V jednom z mariánskych zjavení mala Panna Mária povedať vizionárom: „Dávam Vám zbraň proti Goliášovi. Hľa, Vašich päť kameňov: Modlitba ruženca; Eucharistia; Sväté písmo; Pôst a Mesačná sv. spoveď.“ Toto všetko sú prostriedky, ktoré posväcujú náš život a dávajú nám každý deň silu premáhať zlo, ktoré je silné ako Goliáš. Týmto piatim témam – duchovným kameňom, sme sa venovali na svätých omšiach počas Bieleho týždňa.
Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Martinke a Evke a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Fotorafie: Sestrenek

Otec biskup určil nový termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti a to na 6. septembra 2020.

Základné požiadavky záverečnej prípravy:
Aktívna účasť na nedeľných sv. omšiach – Žiadam birmovancov, aby si sadali na miesta v predných laviciach. Ak má niekto vážny dôvod, pre ktorý nemôže chodiť na sv. omše v našej farnosti, oznámi to kňazovi.

Skúška zo základných kresťanských právd a modlitieb.
Birmovanci, ktorí ukončili 8. a 9. ročník ZŠ: Piatok 24. júla o 9:00 hod.
Starší birmovanci: Piatok 31. júla o 9:00 hod.
Ak by niekto z vážnych dôvodov nemohol prísť v stanovený termín, dopredu to oznámi kňazovi. Previerka vedomostí bude v pastoračnom centre pod kostolom.

Na skúške je potrebné uviesť svoje birmovné meno – patróna a vedieť o ňom základné informácie. Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že sa mi páči príklad jeho života. Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.
Na skúške je potrebné doplniť meno birmovaného rodiča.

Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič
Kánon 847 CIC (Kódexu kánonického/cirkevného práva) hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné: aby zavŕšil 16. rok života; aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú ma prijať; nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka)...; birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca; môže byť jeden z krstných rodičov.

Jednodňová duchovná obnova
Birmovanci, ktorí ukončili 8. a 9. ročník ZŠ: Piatok 21. august o 9:00 hod.
Starší birmovanci: Piatok 28. august o 9:00 hod.
Ak by niekto z vážnych dôvodov nemohol prísť v stanovený termín, dopredu to oznámi kňazovi.
V prílohe sa nachádzajú Doplnené a upravené otázky pre birmovancov

 

Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Vymenovaný spišský pomocný biskup si zvolil svoj erb, ktorého základom je štiepený štít. Na heraldicky pravej strane sa nachádza erb Spišského biskupstva, ktorý odkazuje na jeho zriadenie pápežom Piom VI. a na starobylý kapitulský chrám sv. Martina. Heraldicky ľavú stranu vypĺňa monštrancia s hostiou, ktorá odkazuje na Kristovo kňazstvo nositeľa erbu a jeho úctu k Najsvätejšej Sviatosti.
Modrá časť štítu svojou farebnosťou vyjadruje mariánsku úctu a pripomína obec Nižnú, rodisko nositeľa erbu. Zlatými lúčmi obkolesená monštrancia spolu s mottom symbolicky vyjadrujú krédo nositeľa erbu v duchu Listu sv. Pavla Efezanom: „Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde“ (Ef 5, 8b-9).
Biskupské heslo Mons. Jána Kuboša tvoria slová zo spomínaného Listu sv. Pavla: „Bonitas - Iustitia - Veritas", čo v preklade znamená: Dobrota - Spravodlivosť - Pravda.

 

       

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia protiepidemických opatrení slovenskí biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.
V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be
Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár