+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

V nedeľu 09.08.2020 sme o 13:00 hod. slávili tradičnú svätú omšu pri kríži na vrchu Skorušina (1314 m n. m.). Slnečné počasie a krásna príroda umocnili celkovú atmosféru stretnutia veriacich i samotné slávenie svätej omše. Pán Boh zaplať všetkým organizátorom a rovnako aj všetkým pútnikom. Osobitne je potrebné poďakovať poľovníkom a ich pomocníkom, ktorí nezištne a pre všetkých prítomných navarili asi 250 litrov výborného guľášu. A tak sme zo Skorušiny odchádzali posilnení nielen na duši, ale aj na tele. Všetko na väčšiu slávu Božiu.

Prvé sväté prijímanie sme v našej farnosti naplánovali na 24. mája, ale vzhľadom na neočakávanú situáciu — pandémiu koronavírusu COVID-19 sme slávnosť preložili na 21. júna 2020. Na tento mimoriadny deň sme sa s Kristínkou, Adamom, Matúšom, Lukášom, Samuelom, Sofiou, Marekom, Vanesou, Ninou, Sebastiánom, Vivien a Dávidom pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky a stretnutiami v kostole.
V jednom podobenstve sa Pán Ježiš prirovnal k Dobrému pastierovi. Pán Ježiš ako Dobrý pastier pozná svoje ovečky po mene, vedie ich, stará sa o ne, sýti ich a ochraňuje. Dobrý pastier svoje ovečky miluje, stratené hľadá a zranené ošetruje. V podobenstve o Dobrom pastierovi Pán Ježiš povedal aj to, že naša úloha je, aby sme poznali hlas Pána Ježiša a išli za ním. Na tejto ceste nás čakajú rôzne prekážky. Ale v Eucharistii nám Pán Ježiš dáva silu, aby sme ich prekonali. Keď sa potkneme a spadneme, musíme vo sviatosti zmierenia rýchlo vstať a s radosťou ísť za Pánom Ježišom. Nemôžeme žiť bez lásky Dobrého pastiera.
Výzdoba v kostole sv. Cyrila a Metoda zvýrazňovala hlavné myšlienky podobenstva o Dobrom pastierovi.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše vo slávnostnom oblečení. Celý týždeň nás sprevádzal biblický príbeh mladého Dávida, ktorý sa s palicou, prakom a piatimi kameňmi postavil proti ozbrojenému bojovníkovi Goliášovi. Dávid nakoniec zvíťazil, lebo bojoval v mene Božom. Goliáš je symbolom zla a hriechu vo svete, ktoré sa zdá veľmi silné, priam neporaziteľné. Aké miesto máme zaujať v takomto svete? Pán Ježiš nám odpovedá: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov“ (Mt 10,16). Zlobe, násiliu a podlosti vo svete máme postaviť lásku, čistotu a múdrosť evanjelia. Aby sme v tomto zápase obstáli potrebujeme duchovné zbrane. Dávid si zobral päť hladkých kameňov. V jednom z mariánskych zjavení mala Panna Mária povedať vizionárom: „Dávam Vám zbraň proti Goliášovi. Hľa, Vašich päť kameňov: Modlitba ruženca; Eucharistia; Sväté písmo; Pôst a Mesačná sv. spoveď.“ Toto všetko sú prostriedky, ktoré posväcujú náš život a dávajú nám každý deň silu premáhať zlo, ktoré je silné ako Goliáš. Týmto piatim témam – duchovným kameňom, sme sa venovali na svätých omšiach počas Bieleho týždňa.
Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Martinke a Evke a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Fotorafie: Sestrenek

Otec biskup určil nový termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti a to na 6. septembra 2020.

Základné požiadavky záverečnej prípravy:
Aktívna účasť na nedeľných sv. omšiach – Žiadam birmovancov, aby si sadali na miesta v predných laviciach. Ak má niekto vážny dôvod, pre ktorý nemôže chodiť na sv. omše v našej farnosti, oznámi to kňazovi.

Skúška zo základných kresťanských právd a modlitieb.
Birmovanci, ktorí ukončili 8. a 9. ročník ZŠ: Piatok 24. júla o 9:00 hod.
Starší birmovanci: Piatok 31. júla o 9:00 hod.
Ak by niekto z vážnych dôvodov nemohol prísť v stanovený termín, dopredu to oznámi kňazovi. Previerka vedomostí bude v pastoračnom centre pod kostolom.

Na skúške je potrebné uviesť svoje birmovné meno – patróna a vedieť o ňom základné informácie. Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že sa mi páči príklad jeho života. Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.
Na skúške je potrebné doplniť meno birmovaného rodiča.

Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič
Kánon 847 CIC (Kódexu kánonického/cirkevného práva) hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné: aby zavŕšil 16. rok života; aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú ma prijať; nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka)...; birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca; môže byť jeden z krstných rodičov.

Jednodňová duchovná obnova
Birmovanci, ktorí ukončili 8. a 9. ročník ZŠ: Piatok 21. august o 9:00 hod.
Starší birmovanci: Piatok 28. august o 9:00 hod.
Ak by niekto z vážnych dôvodov nemohol prísť v stanovený termín, dopredu to oznámi kňazovi.
V prílohe sa nachádzajú Doplnené a upravené otázky pre birmovancov

 

Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Vymenovaný spišský pomocný biskup si zvolil svoj erb, ktorého základom je štiepený štít. Na heraldicky pravej strane sa nachádza erb Spišského biskupstva, ktorý odkazuje na jeho zriadenie pápežom Piom VI. a na starobylý kapitulský chrám sv. Martina. Heraldicky ľavú stranu vypĺňa monštrancia s hostiou, ktorá odkazuje na Kristovo kňazstvo nositeľa erbu a jeho úctu k Najsvätejšej Sviatosti.
Modrá časť štítu svojou farebnosťou vyjadruje mariánsku úctu a pripomína obec Nižnú, rodisko nositeľa erbu. Zlatými lúčmi obkolesená monštrancia spolu s mottom symbolicky vyjadrujú krédo nositeľa erbu v duchu Listu sv. Pavla Efezanom: „Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde“ (Ef 5, 8b-9).
Biskupské heslo Mons. Jána Kuboša tvoria slová zo spomínaného Listu sv. Pavla: „Bonitas - Iustitia - Veritas", čo v preklade znamená: Dobrota - Spravodlivosť - Pravda.

 

       

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia protiepidemických opatrení slovenskí biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.
V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be
Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

Obrady pamiatky Pánovho umučenia v piatok 10. apríla slávil Svätý Otec František o 18. hodine pri Oltári katedry Vatikánskej baziliky, len s niekoľkými desiatkami veriacich. Pápežský kazateľ, kapucín Raniero Cantalamessa v homílii uvažoval nad odpoveďou Kristovho kríža na drámu pandémie, ktorú ľudstvo prežíva.

Okrem iného uviedol:
Pandémia koronavírusu nás drsne zobudila z toho najväčšieho nebezpečenstva, do ktorého majú nábeh jednotlivci i ľudstvo: z ilúzie o všemohúcnosti. ...Stačil ten najmenší a neforemný prvok prírody, vírus, aby nám pripomenul, že sme smrteľní, že vojenská sila a technológia nás zachrániť nedokážu. „Človek v blahobyte to nechápe,“ – hovorí biblický žalm – „je ako zviera, ktoré hynie“ (Ž 49,21). Akú pravda ukrývajú tieto slová!
Ten, ktorý kedysi plakal nad smrťou Lazára, dnes plače nad pohromou, ktorá doľahla na ľudstvo. Áno, Boh „trpí“, tak ako trpí každý otec a každá matka. Keď to raz objavíme, budeme sa hanbiť za všetky tie obviňovania, ktoré sme robili voči nemu za života.

Boh zdieľa našu bolesť, aby sme ju prekonali. „Keďže je zvrchovane dobrý“ – napísal sv. Augustín – „Boh by nikdy nedovolil, aby v jeho dielach existovalo akékoľvek zlo, ak by nebol dosť silný a dobrý na to, aby i zo samotného zla vyvodil dobro.“
„Po troch dňoch vstanem z mŕtvych“, predpovedal Ježiš (porov. Mk 9,31). Rovnako my, po týchto dňoch, ktoré dúfame prejdú čím skôr, vstaneme z mŕtvych a vyjdeme z hrobov, ktorými sú teraz naše domovy. Nie preto, aby sme sa vrátili k predošlému životu ako Lazár, ale k novému životu ako Ježiš. K životu bratskejšiemu a ľudskejšiemu. Kresťanskejšiemu!

Plné znenie homílie pátra Raniera Cantalamessu na stránke: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200410009

Milí bratia a sestry,
tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých.
Mnohí sa pýtajú, ako máme žiť bez účasti na svätej omši, bez pristupovania k sviatostiam, no najmä bez Eucharistie? Odpoveď ponúkam cez jednu biblickú udalosť. Keď sa strhla veľká víchrica na Galilejskom jazere a vlny sa valili na loď, apoštoli zobudili Pána Ježiša so slovami: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ (Mk 4, 38) Kristus v odpovedi apoštolom odkazuje aj nám: „Čo sa bojíte, ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4, 40) Milí bratia a sestry, tento evanjeliový príbeh vystihuje situáciu, v ktorej sa dnes Slovensko nachádza. Je to test nášho autentického kresťanstva. Je to skúška, v ktorej si môžeme overiť úprimnosť našej viery. Nepodľahnime pochybnostiam ako apoštoli. Nezostali sme bez Krista. On je stále uprostred nás. Kristovo evanjelium a naša viera predsa nekončí za múrmi našich kostolov.

Čítať ďalej: Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

Jaroslav Barta

Na posledné dni Veľkého týždňa vám chcem ponúknuť zamyslenia o siedmich posledných slovách – vetách, ktoré povedal Pán Ježiš na kríži, ako ich máme zaznamenané v evanjeliách. Už v druhom storočí boli snahy zoradiť Ježišove posledné slová a výroky tak, aby na seba nadväzovali. V stredoveku sa na túto tému vytvárali modlitbové a liturgické pobožnosti. K týmto slovám napísal komentár napr. sv. Bonaventúra (1221-1274). Aj dnes bývajú tieto pobožnosti a zamyslenia súčasťou veľkopiatkových modlitieb pri Božom hrobe. Budem sa držať tradičného, ustáleného poradia Ježišových výrokov. Tieto slová sú adresované všetkým. Pán Ježiš ich povedal aj pre mňa.

1. „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23,34).

Ukrižovanie. - 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. 34 Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“
Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. 35 Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ 36 Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot 37 a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ 38 Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ (Lk 23,33-38)

Čítať ďalej: Sedem posledných slov Ježiša na kríži

Biskupský úrad oznamuje, že vzhľadom na aktuálnu situáciu — pandémia koronavírusu COVID-19 sa plánované birmovky v apríli a v máji budú presúvať na iné termíny.
Rovnako sa v našej farnosti presúva aj termín Prvého svätého prijímania. Nový termín určíme po skončení pandémie a dohode s rodičmi.

1. Keďže veľkonočné spovedanie v našich farnostiach sa tohto roku nemôže konať zaužívaným hromadným spôsobom, Svätý Otec František a Konferencia biskupov Slovenska nás povzbudzujú a veľmi odporúčajú, aby sme sa snažili získať odpustenie všetkých hriechov vzbudením si dokonalej ľútosti s pevným rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej možnej príležitosti. Dokonalá ľútosť je ľútosť z lásky k Bohu.

2. Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, alebo prijať sviatosť pomazania chorých, je potrebné dohodnúť si telefonicky s kňazom termín a miesto.

3. Návštevy chorých: Na prvý piatok, alebo vo Veľkom týždni pôjdem len k tým chorých, ktorí sa telefonicky prihlásia. Telefónne čísla: 043/539 20 80; 0918 087 700.

Milí bratia a sestry. Je mi veľmi ľúto, že vám nemôžem poslúžiť tak, ako ste boli zvyknutí. Musíme zachovávať pokyny zdravotníckych a občianskych autorít, aby sme sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí. Prosím Vás o porozumenie, trpezlivosť a modlitbu.

Svätý Otec František, dňa 25. marca 2020, vymenoval nového pomocného biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD., doterajší farár a dekan v Kežmarku. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. pochádza z Nižnej. Kňazskú vysviacku prijal dňa 18.6.1989 v Bratislave.
Doteraz pôsobil:
- 1.7.1989 - 27.9.1989 - kaplán, Podolínec
- 28.9.1989 - 25.5.1990 - základná vojenská služba
- 26.5.1990 - 30.6.1990 - kaplán, Svit
- 1.7.1990 - 31.7.1990 - kaplán, Liptovský Mikuláš
- 1.8.1990 - 31.8.1991 - kaplán, Ružomberok
- 1.9.1991 - 30.6.1997 - farár, Liptovská Osada
- 15.3.1993 - 1.7.1997 - pastoračná služba väzňom
- 15.3.1994 - 30.6.1994 - excurrendo, Liptovská Lúžna
- 1.9.1997 - 30.6.2017 - špirituál kňazského seminára a odborný asistent religionistiky na RK CMBF UK - TI v Spišskom Podhradí
- 1.12.1998 - 30.11.2008 - člen Diecéznej liturgickej komisie
- od 27.6.2001 - člen Komisie KBS pre klérus (koordinátor diecézneho tímu pastorácie povolaní)
- od 1.12.2001 - sudca cirkevného súdu
- 13.3.2014 - 12.3.2019 - člen diecéznej liturgickej komisie
- od 4.7.2017 - člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu a dekan-moderátor Podtatranských dekanátov, farár v Kežmarku.
S vďačnosťou sa modlime za nového pomocného biskupa našej diecézy. Nech ho dobrotivý Boh sprevádza v jeho náročnej službe.