Úcta a láska k starším v roku viery, 18. 10. 2013

 
Dňa 18. 10.2 013 sme si spoločne na sv. omši aj po nej spomenuli na tých, ktorí si už na dôchodku užívajú svoj zaslúžený odpočinok. Pán farár Verianus pripravil spolu s deťmi a detským spevokolom malú akadémiu na ktorej rozdal darčeky všetkým prítomným dôchodcom. Boli to obrázky, na ktorých bol sv. otec František a sv. František. Obidvaja držia v náruči bieleho holuba a k tomu bol pribalený malý ruženček s desiatimi zrniečkami, na ktorom sa majú výhradne modliť za toho kňaza, ktorý pôsobí momentálne vo farnosti Brezovica. Tieto darčeky kúpil  v bazilike sv. Františka keď bol na púti so svojimi veriacimi v Assisi. Dobrotivý a všemohúci Bože, sprevádzaj svojou nekonečnou láskou mojich veriacich, ktorí sa v pokročilom veku venujú svojím vnúčatám a pomáhajú im hľadať Teba nekonečne Dobro. Skrze Krista nášho Pána.

Púť do Ríma očami veriacich – október 2013

kde ho oslovil Boh: „František, oprav moju Cirkev.“
Odtiaľ sme sa presunuli do prímorského mesta Nettuno a navštívili sme baziliku Márie Goretti, ktorá sa nachádza pri pobreží Stredozemného mora a rodný dom Márie Goretti. Tu nás milo prekvapili rehoľné setry. Hoci už bolo neskoro večer a bolo zatvorené, ochotne otvorili bránu a umožnili nám navštíviť jej rodný dom, kde bola dobodaná svojim vrahom.
V stredu 2. októbra sme absolvovali audienciu u sv. Otca na Vatikánskom námestí. Bol to úžasný zážitok a duchovné posilnenie vidieť sv. Otca v skutočnosti, z ktorého vyžaruje charizma pokoja a pokory.
Spoznávanie Ríma pokračovalo obhliadkou Baziliky sv. Petra, ktorá stojí od čias prvých kresťanov s až k nebu sa vypínajúcou Michelangelovou kupolou, pápežských hrobiek a ďalších pútnických pamiatok Ríma ako Anjelský hrad, kde socha anjela na hradbách pripomína zázrak vypočutých modlitieb za ukončenie moru v Ríme, námestie umelcov Piaza Navona, Panteon z čias starého Ríma z roku 27 pred Kristom, ktorý je jediný neporušený pamätník klasickej architektúry na území Ríma a nádherná Fontána Di  Trevi.
Naša pútnická cesta ďalší deň pokračovala návštevou Baziliky Panny Márie Snežnej, Baziliky sv. Pavla, najmladšou rímskou bazilikou, ktorá je postavená priamo nad hrobom sv. Pavla. Umiestnené sú v nej portréty všetkých pápežov, ktorí ukončili pontifikát na pápežskom stolci do dnešných čias.
Nasledujúcou vzácnou pamiatkou, ktorá bola cieľom našej pútnickej cesty je Bazilika sv. Klimenta. V jej podzemí sa nachádza hrobka sv. Cyrila. Tu sme sa duchovne spojili s našou farnosťou a modlitbou sme prosili o požehnanie našej farnosti. Pomodlili sme sa na úmysel a za sv. otca Františka, aby sme mohli získať plno mocné odpustky.
Obhliadli sme aj rímske Koloseum a poslednou zastávkou bola najstaršia - Lateránska Bazilika – matka všetkých kresťanov a kostolov. Našu púť sme ukončili modlitbami na Svätých schodoch.
Domov sme sa vrátili obohatení duchom a posilnení vo viere.
Veriaca z Brezovice.

Púť do Ríma, 29. 9. - 4. 10. 2013

 
V roku viery a v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metóda sa naša farnosť rozhodla v rámci získania plnomocných odpustkov vzdať úctu a  pomodliť pri hrobe jedného z patrónov našej farnosti sv. Cyrila v bazilike sv. Klimenta v Ríme. Cestou sme navštívili pútnické miesta sv. Antona Paduánskeho v Padove, Marianskú baziliku v Lorette, v Santa Mária degli Angeli Porciunkulu, sv. Františka a sv. Kláru v Asissi a sv. Máriu Goretti v Netune. V Ríme sme navštívili všetky štyri hlavné baziliky: Sv. Petra, sv. Pavla za hradbami, Santa Maria Magiore a Laterán. Jeden z najkrajších zážitkov bolo stretnutie sa zo svätým otcom na audiencii vo Vatikáne. Máme mnoho zážitkov, ktoré nám ostanú v srdciach. Podrobnejší informátor o púti napíše pod vedením svojho farára Helena Jendrášková. Všemohúci Bože požehnávaj našu farnosť, aby sme posilnený milosťami nasledovali našich svätcov v ich živote až do konca.

Pochod za život - Košice, 22. 9. 2013

 
Dňa 22. 9. 2013, aj naša farnosť s celým slovenskom prijala výzvu Konferencie biskupov Slovenska a aktívne sa zúčastnila spolu so svojím správcom farnosti na pochode za život v Košiciach. Desaťtisíce ľudí sa v zúčastnili tohto pochodu za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Podporili tiež rodinu založenú na manželstve muža a ženy. V nedeľu celebrovalo v košických kostoloch sv. omše až 16 biskupov, čo v histórii mesta nemá obdoby. Ďakujme každý deň za nádherný dar - za život - ktorý máme. Je od Boha od ktorého sme vyšli a k nemu smerujeme. Nech Všemohúci Boh požehnáva našich otcov biskupov, ktorým záleží na živote každého z nás. Kráľovná rodiny, oroduj za nás!

Skorušina - traditiones, 8. 9. 2013

 
Dňa 8. 9. 2013 sa veriaci farnosti Brezovica stretli na tradičnej sv. omši v okolí najvyššom vrchu Skorušina. Je to pre veriacich ďakovná sv. omša za udelené dobrodenia počas celého roka. Tam si spomínajú na tvrdú prácu svojich predkov. Toto miesto v roku 1995 určil vtedajší starosta pán Lužbeťák za miesto mementa pre budúce generácie ich predkov. Sv. omšu slúžil vdp. Mgr. Anton Horník, zamestnanec biskupského úradu na Spišskej Kapitule spolu s miestnym správcom farnosti. Keďže v ten deň bol aj sviatok Narodenia P. Márie, sv. omša bola z nedele a texty piesni mariánske. Všetkým zúčastneným veriacim z farnosti Brezovica sa chcem poďakovať tak, ako všetkým veriacim z farnosti Zábiedovo, Trstená, Liesek a iných farnosti. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Púť k bl. sestre Zdenke do Krivej, 2. 8. 2013

 
Dňa 2. 8. 2013 správca farnosti Brezovica vdp. Jaroslav Rusnák slávil sv. omšu k výročiu smrti bl. sestry Zdenky v Krivej, preto pozval aj svoju farnosť, aby sa na tejto slávnosti zúčastnila spolu s ním. Po slávnostnej sv. omši bola aj krížová cesta, z ktorej máme tiež duchovný zážitok. Púte sa zúčastnilo 65 veriacich - obsadili sme maximálny počet miest v autobuse. Atmosféra bola vynikajúca. Veriaci z Krivej sa nám venovali a prichystali nám aj bohaté občerstvenie. Bl. sestra Zdenka oroduj za nás.

 

Vyloženie sv. Oltárnej, 18. 7. 2013

 
Dňa 18. 7. 2013 sme v našej farnosti mali predpísanú celodennú poklonu k Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Počas dňa prišlo mnoho veriacich sa pokloniť a vnútorne adorovať Najsvätejšiu Sviatosť. Ako správca farnosti som bol účasťou povzbudený. Nech Eucharistický Kristus žehná túto farnosť.

Škapuliarská Panna Mária - Trstená, 14. 7. 2013

 
Dňa 14. 7. 2013 prijali pozvanie niektorí pútnici z našej farnosti do Trstenej na nádhernú slávnosť Škapuliarskej Panny Márie. Sv. omšu celebroval grékokatolícky arcibiskup mons. ThDr. Ján Babjak PhD. Za prijemného počasia sme vyšli z Brezovice okolo 8.25 a do Trstenej na námestie sme dorazili o 9.45 hod. Pešej púte sa zúčastnili všetky generácie aj deti a bolo nás okolo stovky. Pridala sa k nám aj sestrička Gema Hucíková, rodáčka, ktorá bola v tom čase doma na dovolenke.

20. výročie posviacky kostola sv. Cyrila a Metóda, 11. 7. 2013

 
Dňa 11. 7.2 013 sme v našej farnosti Brezovica privítali nášho sídelného otca biskupa mons. ThDr. Štefana Sečku PhD., ktorý nám sprostredkoval milosti Nebeského Otca a odslúžil sv. omšu k jubilejnému 20. výročiu posviacky kostola sv. Cyrila a Metóda. Atmosféra bola vynikajúca. Nech Všemohúci Boh aj naďalej chráni a požehnáva tento svätostánok a aj tých, ktorí ho budú v ňom vzývať a velebiť.

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda, 5. 7. 2013

 
Dňa 5. 7. 2013 sme slávili odpustovú slávnosť k sviatku našich patrónov sv. Cyrila a Metóda v jubilejnom roku viery. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. Ing. ThLic. Jaroslav Chovanec, trstenský farár. Ako správcu farnosti Brezovica ma potešil dôstojný priebeh duchovnej obnovy ako aj zodpovedné pristúpenie mojich veriacich k sviatosti zmierenia. Som presvedčený, že milosti získané touto slávnosťou obohatili každého z nás. Pater Verian