+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Prvým marcovým dňom sme sa s celým svetom ponorili do obdobia veľkého pôstu. Popolcovou stredou sme prísnym pôstom a pokáním započali čas utrpenia Krista a Ježišovho pokúšania na púšti diablom. Mali sme dve sväté omše a to ráno a večer. Mojim potešením bola pekná účasť veriacich na týchto spomínaných svätých omšiach. Pri rannej bohoslužbe pristúpilo na popolec okolo 250 veriacich a na večernú bohoslužbu okolo 350 veriacich. Spolu sa dalo poznačiť popolom pokánia okolo 600 veriacich, čo je asi polovica našej farnosti. Bola aj pekná účasť detičiek. Mali v tomto týždni jarné prázdniny. Potešením pre mňa bola aj účasť veriacich na piatkovej Krížovej ceste a svätej omši. No najväčším potešením pre mňa bola účasť deti na fatimskej sobote, keď sme pokračovali druhým mesiacom deviatnika fatimských sobôt. Hoci fatimskú sobotu máme každú prvú sobotu v mesiaci, ale fatimské soboty od februára až do októbra, celý deviatnik majú svoj význam a špecifikáciu zvlášť v 100.- výročí od zjavenia Panny Márie vo Fatime. Na svätý ruženec a svätú omšu prišlo tridsať detičiek. Vyzval som ich v nedeľných farských oznamoch a oni prišli. A samozrejme bola aj pekná účasť veriacich. Do modlitieb krížových ciest v piatky zapájam žiakov ZŠ a to po ročníkoch a v nedeľu sa do modlitieb krížových ciest budú zapájať rôzne spoločenstvá našej farnosti. Pane daj nám silu vytrvať v pokání, aby sme naplno precítili nádherne Veľkonočné ráno.

Vo farských oznamoch siedmej nedele v "období cez rok" som oznámil mojim deťom vo farnosti, že dňa 24. 2. t.j. v piatok po detskej sv. omši slúženej o 16:00 hod., si opäť pod kostolom v pastoračnej miestnosti zopakujeme - tak ako to bolo pred Adventom, tak teraz to bude pred pôstom - fašiangovú diskotéku spojenú s rôznymi príbehmi z knihy O kázni a dáždnikoch. Na svätú omšu prišlo cez šesťdesiat deti a po nej sa všetky deti presunuli do pastoračnej miestnosti, ktorej sme dali opäť poriadne zabrať. Začala sa diskotéka, ktorá bola od 17:00 hod a trvala do 19:30 hod. Diskotékou nás sprevádzala Dominika Hucíkova ako hlavná disdžokejka a pomáhali jej Terezka s Paulínkou. Zabávali sme sa do sýta. Deťom som pripomenul, že teraz je čas sa radovať, ale od popolcovej stredy bude čas pokánia. Medzi tancovačkou počas pauzy sme si prečítali poučné príbehy z knihy Kazimierza Wojtowicza O kázni a dáždnikoch. Opäť sa chcem poďakovať pomocníkom a ženičkám, ktoré som oslovil a tie nám napiekli sladké fašiangové šišky, alias pampúchy. Teraz už začal čas pôstu a tu sa chceme s deťmi našej farnosti sústrediť na pokánie, aby sme sa mohli zodpovedne pripraviť na nádherné Veľkonočné ráno.

Dňa 8. 2. 2017 sa náš pán kostolník Milan Lužbeťák dožil krásneho okrúhleho jubilea 50 rokov života. Chcem mu spolu s celou svojou farnosťou popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a Božieho požehnania. Zároveň mu chceme zaželať veľa síl a ochoty, aby aj naďalej, spolu so svojou manželkou Evkou, vykonávali Bohu milú činnosť náležitú v Božom chráme. Okrem služby kostolníka je aj rozdávateľom svätého prijímania a spolu so svojou pani manželkou a aj dcerkou Evkou lektorom pri čítaní starozákonneho a novozákonného čítania vo svätej omši. Nech ho spolu s celou jeho rodinou v tejto službe kostolníka ešte dlhé roky Pán Boh požehnáva a svätá Panna Mária ochraňuje. Počas svojej kňazskej služby mi za 19 rokov Pán Boh doprial a požehnával vždy dobrých kostolníkov, za čo Všemohúcemu Bohu veľmi ďakujem. Všemohúci a večný Bože, neustále požehnávaj tých, ktorí s láskou pomáhajú a slúžia tým, ktorých si ustanovil za služobníkoch Tvojho oltára, na ktorom sa Ty sám za nás obetuješ. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Hoci každú sobotu v mesiaci máme fatimskú sobotu, ktorá začína o 6:30 hod. sv. ružencom a pokračuje modlitbou zasvätenia, sv. omšou a adoráciou pred vyloženou sviatosťou Oltárnou, ale v tomto roku od prvej februárovej soboty je to o čosi vzácnejšie. Popri celom predpísanom liturgickom uctievaní Panny Márie fatimskej od spomínanej februárovej soboty máme ešte k týmto modlitbám pridaný deviatnik s úvahami o Nebeskej Matke Panne Márii, ktorý začína februárom. Chceme sa pomodliť celý deviatnik na všetky prvé soboty v mesiaci celého roka. Vyzývam k modlitbe celú farnosť, aby sa v tomto jubileu 100-výročia od prvého zjavenia vo Fatime, ktoré bolo 13.5.1917 viacej modlila za svoje manželstvá, rodiny a rôzne spoločenstvá. O tom som už informoval aj v nedeľných farských oznamoch. Zdôraznil som, že sa neuspokojím len s dvesto veriacimi, ale mám túžbu vidieť na týchto sv. omšiach prvých sobôt v mesiaci aj deti. Ďalej sme sa od 1.2. začali modliť litánie k sv. Martinovi a to každý deň po sv. omši, aby sme intenzívnejšie prežívali aj rok sv. Martina. Sv. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Sv. Martin, oroduj za nás!

Tak ako iné farnosti našej diecézy, tak aj naša farnosť má predpísané dni na adoráciu. Každoročne na tento deň sa chceme pokloniť a adorovať pred jednorodeným Božím Synom Ježišom Kristom skrytého v Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Počas celého dňa - ako som si všimol - prišiel na poklonu dostatočný počet veriacich sa pomodliť a posvätiť. Vždy a každý z nás ma o čo prosiť a za čo ďakovať. V Prevelebnej tu Sviatosti vzdajme úctu poklonu. Nech Najsvätejší Ježiš žehná, chráni a opatruje moju farnosť a sv. Martin nech nám vyprosuje v nebi milosti.

Na deň 21.1. 2017 boli pozvané farnosti Spišskej diecézy na druhý charitatívny hokejový zápas do Ružomberka, kde hlavnými hráčmi zápasu boli kňazi Spišskej diecézy a Košickej arcidiecézy. Zápas sa už tradične konal pod záštitou nášho sídelného otca biskupa Mons. Štefana Sečku. Vstupné bolo dobrovoľné. Ja osobne som chodieval na zápasy, ktoré boli aj časom v Poprade KHL a taktiež na Tipsport extraligy, kde hrajú popradský hokejisti. No vidieť hrať kňazov, to sa len tak nevidí. Preto sme aj my prijali pozvanie diecézy a zúčastnili sme sa tohto charitatívneho hokejového zápasu. Boli sme pätnásti na troch autách. Spočiatku, keď prvé buly hodil otec biskup Štefan, prvú tretinu kňazi Spišskej diecézy, hrali ukážkovo a profesionálne. Prvá tretina skončila 5:1 pre Spiš. No druha a tretia tretina, to sme už dostali od Košičanov poriadnu „nakladačku“. Nakoniec zápas skončil 10:6 pre Košičanov. Najprv nás to mrzelo, ale bolo vidieť, že naši dali do toho všetko. Deti sa chceli odfotiť s našim otcom biskupom, ktorý mal na sebe namiesto reverendy hokejový dres. Najuspokojenejšia správa bola, že počas zápasu sa vyzbieralo bezmála 3.000,-€. Všetky tieto peniaze budú odovzdané nadácii SPOSA v Ružomberku a to deťom s autizmom. Tešíme sa na tretí ročník charitatívneho zápasu, ktorý bude o rok.

Dňa 6. 1. 2017 sme slávili sviatok Zjavenie Pána, kde sme pri sv. omšiach požehnali Trojkráľovú vodu, oznámili deň Veľkej noci a všetkých cirkevných sviatkov, ktoré sa odvíjajú od Veľkej noci a ako tradične býva zvykom na Troch kráľov sme mali na farskom úrade Vianočnú koledu. Po desiaty krát som pozval farníkov zaspievať koledy. Najprv to boli členovia farskej rady či už starej a potom novej HRF, potom boli na koledách miništranti, na iných zasa deti a teraz to boli kostolníci, kantor a miništranti. Toto spoločenstvo je mi najbližšie, pretože celkom dôverne spolupracujeme. Požehnal som brezovickú faru a potom boli koledníci pozvaní na farský obed. Menu nie je tajomstvom. Polievku som navaril deň vopred. Medzi sv. omšami som uvaril ryžu a kuracie stehná som si dal upiecť odborníkom. Posedeli sme a porozprávali sa ako a čo chceme zlepšiť v novom liturgickom roku. Na záver článku sa chcem poďakovať všetkým svojim veriacim za dôstojne a náboženské slávenie jedných z najkrajších sviatkov v roku, ktorými sú nepochybne Vianoce.

V nedeľu dňa Pánovho narodenia sme deti spoločne s veriacimi prežívali v kostole sv. Cyrila a Metoda to, na čo sme sa pripravovali počas celého adventného času aj rorátnymi sv. omšami. Narodenie a príchod Mesiáša nám pripomenuli aj deti ktoré účinkovali. Na starosť to každoročne dávam ôsmakom, ale tento krát si to chcel zobrať pod patronát náš organista Dávidko, spolu s Dominikou. Samozrejme, že účinkovali aj ôsmaci, ale spolu s nimi aj deti z mladších ročníkov. To čo nám predviedli, bolo tak isto famózne ako po minulé roky. Sprítomnili nám udalosti, okolnosti a fakty narodenia Toho, ktorého každoročne očakávame, zvlášť pri narodení sa v našich srdciach. Týmto malým účinkujúcim pomáhal aj folklórny súbor, ktorý bol ako vždy perfektný. Dobre sa s detičkami zladili pri tvorbe Jasličkovej pobožnosti. Po jasličkovej akadémii nasledoval spev Tichej noci, deťom a všetkým prítomným som dal kňazské požehnanie a potom som deťom rozdával darčeky, ktoré si zaslúžili účasťou na rorátnych sv. omšiach. Takže ešte raz sa chcem poďakovať účinkujúcim deťom, folklórnemu súboru a všetkým prítomným, ktorí sa prišli pozrieť na jasličkovú akadémiu. Všetci mi urobili veľkú radosť. Pán Boh zaplať. Nech Kristus Spasiteľ je vždy prítomný v srdciach týchto deti.

Každoročne a pravidelne, už po desiaty Adventný čas, sa v našej farnosti slávia rorátne sväté omše a to od pondelka do soboty. Tento požehnaný adventný čas je najdlhší aký len mohol byť. Celé štyri adventné týždne. V hojnom počte sa na nich zúčastňujú starší veriaci na dôchodku - starí rodičia, rodičia, dospelí a hlavne malé deti, zvlášť žiaci prvého stupňa základnej školy, z ktorých mám najväčšiu radosť. Dá sa povedať, že na svätej omši sme zastúpení vo viacerých generáciách. Účasť veriacich je vysoká a presahuje tristo veriacich denne. Niektorí, ako si všímam, nevynechali ani jednu rorátnu svätú omšu. Pre mňa – ako kňaza – je táto vysoká účasť veriacich veľkým povzbudením. Deti po sv. omši každý deň, okrem soboty, majú v priestoroch pod kostolom prichystané raňajky a teplý čaj. Žiaci druhého stupňa mi pomáhajú viesť evidenciu týchto deti, pretože tieto menšie deti dostanú na Vianoce pod stromček v kostole ešte malý, ale zaslúžený darček. Týmto Adventným časom sa chceme pripraviť na príchod Božieho Syna Ježiša Krista uloženého v jasliach.

ňa 22.12. 2016 farský úrad pripravil pod kostolom v jedálni a v pastoračnej miestnosti Vianočnú kapustnicu pre veriacich farnosti. Taká chutná a voňavá kapustnica pripravená pred vianočnými sviatkami má byť takým poďakovaním sa pána farára svojim veriacim za spoluprácu a za ochotu kedykoľvek pomôcť. Keďže pred adventom som sa venoval svojim deťom vo farnosti, nechcel som zabudnúť ani na mojich veriacich priateľov, starších, dôchodcov, dospelých a mládež - veď aj oni sú moje deti - a preto na tento dátum som tesne pred Vianocami opäť pod kostolom v zrekonštruovaných miestnostiach zorganizoval vianočné posedenie pri kapustnici. Už druhý rok som sa so svojimi veriacimi stretol tak netradične pri vianočnej kapustnici. Spolu sa stretávame pri sv. omšiach, rôznych sviatostiach, pobožnostiach, púťach, v škole a na pastoračných návštevách. Nechcel som pred vianočnými sviatkami ostať sám a preto som sa potešil prijatím pozvania na túto milú akciu. Bola úspešná a preto všetkým mojim pozvaným hosťom chcem poďakovať za účasť na tejto agapé. Prišlo cez osemdesiat veriacich a ja som mal z toho veľkú radosť. Nemohol som sa však všetkým venovať, lebo hostia prichádzali a odchádzali, takže bolo ťažké registrovať všetkých. Prajem si, aby takýchto akcií cez tento nový kalendárny rok 2017 bolo viac. Chcem sa poďakovať ženičkám, ktoré mi pomáhali pri obsluhovaní hosti a chcem sa poďakovať aj našej kuchárke pani Havrilovej za výbornú kapustnicu. Bože, pri všetkých našich stretnutiach a podujatiach buď naším hosťom.

Keď sme sa kňazi dozvedeli z úst otca biskupa Štefana, že zamýšľa zaviesť Rok sv. Martina ako patróna našej diecézy, okamžite sme s pánom kostolníkom uvažovali, ako a kde zoženieme sochu, alebo obraz tohto svätca. V Ríme - v čase našej farskej púte - sme po obchodoch s devocionáliami hľadali sochu, alebo obraz sv. Martina. No nič sme nenašli. Hľadali sme aj na známej webside Ebay, ale nič sa nám nepodarilo nájsť. Pán kostolník prehodil zopár slov s pánom Jozefom Kovalíkom o zámere sprítomniť vizuálnym spôsobom sv. Martina v našom kostole. Pán Jozef sľúbil, že o niečo také sa pokúsi. Slovo dalo slovo a pán kostolník mi oznámil radostnú správu, že pán Jozef sa o to pokúsi. Pohľadali spolu lipové drevo a začala sa rezbárska práca. Občas sme sa boli pozrieť do dielne na priebeh rezbárskej práce. Hneď som bol spokojnejší. Sv. Martin za z dreva začal vynímať. Nakoniec ma pán Jozef zavolal aby som rozhodol akou farbou namoríme drevo. Bolo to dlhé rozhodovanie, ale nakoniec farbu sme vybrali spoločne. Obraz samozrejme treba posvätiť, a preto sme oslovili otca biskupa o túto službu. Otec biskup nám určil miesto a čas posvätenia nášho obrazu. Na tento dátum som zorganizoval púť do Sp. Kapituly a s veriacimi mojej farnosti - bolo nás štyridsať dva - sme putovali do Katedrály sv. Martina. Bola nedeľa a ja osobne som mal veľkú radosť, že na začiatku tohto jubilejného Roka sv. Martina sme putovali do domu sv. Martina na sv. omšu s otcom biskupom posvätiť obraz sv. Martina. Nálada v autobuse bola výborná. Pomodlili sme sa breviár a sv. Ruženec. Svätá omša začala o 9.00 hod. Otec biskup Štefan vo sv. omši privítal aj veriacich z Brezovice. Po svätej omši posvätil obraz, boli sme sa pomodliť pri hrobe Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka a pozval nás do biskupskej rezidencie na biskupský úrad a asi celú hodinu sa nám venoval a prihovoril sa aj naším deťom, ktoré boli s nami. Keď sme sa vrátili domov, tak pán kostolník zavesil obraz na pripravené miesto a v nedeľu na prvej sv. omši som ho slávnostne odhalil. Obraz je osvetlený a každému veriacemu pri pohľade naň pripomína rok sv. Martina a aj ako patróna našej diecézy. Chcem sa poďakovať otcovi biskupovi Štefanovi, že si na nás našiel čas a posvätil nám obraz sv. Martina, svojim veriacim za hojnú účasť na tejto púti, pánu Kovalikovi za veľmi pekné rezbárske dielo, ktoré nás bude sprevádzať týmto jubilejným rokom, Jožkovi Kovalikovi za pekné fotky a pánovi Žulkovi za bezpečnú dopravu. Svätý Martin, oroduj za nás!

Tak, ako každoročne, aj toho roku zavítal do našej farnosti sv. Mikuláš a prišiel medzi nás. Deťom som v nedeľných oznamoch pripomenul sviatok sv. Mikuláša i to, že zajtra, v pondelok 5.12.2016 príde medzi naše deti, ktoré si zaslúžia štedrosť a pozornosť tohto svätca. Je úžasné, že hoci deti vedeli, že príde po večernej sv. omši, neleňošili a prišli aj na rorátnu sv. omšu v plnom nasadení a peknom počte. Večer prišli ešte raz na sv. omšu a pre mikulášsky darček. Po sv. omši sa zhasli svetlá a čakali sme kedy príde. Keď dorazil, deti sa mu pozdravili a modlitbou ho privítali. Niečo Mikuláš povedal o sebe, deti mu ešte niečo zaspievali a potom prišlo to najdôležitejšie – darčeky. Mikuláš rozdal 130 darčekov a ku každému dieťaťu bol štedrý. Pri osobnom odbere darčeka dieťaťom, poznačil Mikuláš dieťa krížikom. Deti mu sľúbili, že budú dobré a budú sa veľa modliť. Mikuláš sa pre veľkú zaneprázdnenosť ponáhľal k deťom iných farnosti. O tom, že mne osobne robia deti veľkú radosť a zvlášť deti na prvom stupni, sa rozpíšem viac pri článku „Roráty v našej farnosti.“ Chcem sa poďakovať sponzorom, ktorí prispeli na tieto mikulášske darčeky. Mikulášskymi vrecúškami a čokoládami všetkého druhu v balíčku sponzoroval farský úrad Brezovica, cukríkmi, mandarínkami a lízankami prispela pani vedúca Jendrášková a za firmu CBA Verex päťdesiat eurovou poukážkou pán Frackowiak. Sv. Mikuláš, oroduj za nás!