+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

V nedeľných oznamoch som oznámil deň veľkého pôstu na popolcovú stredu. V ten deň sa nám treba zdržiavať mäsitých pokrmov a zachovať deň konania skutkov kajúcnosti. Sv. omša bola iba jedná a to večer o 18:00 hod. V homílii som zdôraznil duchovný rozmer a charakter veľkého pôstu. Čo očakávame od tohto času milostivého pôstu a čo sme ochotní obetovať? Do kostola prišiel pekný počet veriacich. Bol som touto účasťou na svätej omši povzbudený. Na konci pred požehnaním mi miništranti pošepli koľko ľudí bolo na popolec. Najprv to bolo 450 veriacich, ale v sákrestii po svätej omši sa zhodli na 475 veriacich. Po úvahe som dospel k názoru, že treba dať svätú omšu v takýto deň veľkého pôstu aj na rannú hodinu, ako to bolo po iné roky. Prišli by ešte aj tí, ktorí mali poobedňajšiu službu v práci a nie je ich málo. Veriacim som zaprial požehnaný pôstny čas, aby dokázali splniť si svoje predsavzatia v líniách duchovného života. Tak ešte raz prajem požehnaný pôstny čas.

V nedeľných farských oznamoch som pozval deti našej farnosti na fašiangovú diskotéku a zábavu do našej pastoračnej miestnosti. Svätú omšu som oznámil na piatok na 16:30 hod. a po nej sme sa mali presunúť do pastoračnej miestnosti. Obetavé ženičky nám opäť napiekli chutné fašiangové šišky. Deťom som kúpil džúsy a dobošky Delisy. Pripravil som pohostenie pre osemdesiat detí. Keď sme začali svätú omšu, tak po spočítaní na nej bolo dvadsať detí. Teraz som nevedel čo sa stalo. Po svätej omši som sa dozvedel, že v tú istú hodinu deti a žiaci majú ples v školskej telocvični. Teraz som nevedel, že čo mám robiť. Bolo napečené a všetko prichystané. Tak som na toto fašiangové posedenie pozval dospelých. Neboli na to pripravení tak, ako ani ja. Nakoniec niektorí po svätej omši zišli do "pastoračky". Začali sme stretnutie s modlitbou a nasledovalo pohostenie. Naša milá pani Polomka mi zaspievala peknú pesničku s blahoželaním. Na konci sme si zaspievali Mariánsku pesničku. Pán Boh to zariadil tak, že boli aj deti a aj dospelí a aj dôchodcovia, za čo im za prijatie tohto môjho pozvania zo srdca ďakujem. Pevné verím, že spoločne začneme naplno prežívať pôstny čas. Je čas radovať sa a čas smútiť. Od Všemohúceho Boha si vyprosujeme na tento čas pôstu veľa Božích milosti.

V utorok, 6. 2. 2018, okolo poludnia, si Nebeský Otec povolal do večnosti manžela, otca, dedka, pradedka, brata Ľudovíta Kaníka. Narodil sa 13. 8. 1928. Lúčia sa s ním manželka Veronika; synovia: kňaz Stanislav, Ján a Ľubomír; dcéry: Veronika, Mária, Daniela, Alžbeta, Anna, Eva, Alena; 33 vnúčat; 19 pravnúčat a sestra Terézia. Lúči sa ním aj celá brezovická farnosť. Bol to jednoduchý, skromný a obetavý veriaci človek, vždy s úsmevom na tvári. Správca farnosti, spolu so svojimi veriacimi, mu ďakuje, že dal svätej Cirkvi kňaza a duchovného otca farnosti. Budeme na neho myslieť s láskou vo svojich modlitbách. Zádušná svätá omša a pohrebné obrady budú vo štvrtok 8. 2. 2018 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Brezovici o 14:00 hod. Zádušnú svätú omšu za zosnulého Ľudovíta bude slúžiť otec Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup spolu s kňazmi - koncelebrantmi našej diecézy. Po svätej omši pôjde pohrebný sprievod na nový cintorín, kde budú pochované pozostatky. Otec biskup, kňazi a príbuzní sú pozvaní na smútočnú hostinu, ktorá sa bude konať v priestoroch školskej telocvične. Otec biskup parkuje pri farskom úrade a kňazi budú parkovať na parkovisku pred novým kostolom. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji! Parte tu.

Po nádhernom sviatku Obetovania Pána, kedy som požehnal vo svätej omši Hromničné sviece, v následný deň pri rannej svätej omši, ktorá bola o 7:00 hod. a pred ňou o pol siedmej fatimský svätý ruženec, som individuálne udelil stoosemdesiatim veriacim dôchodcom, dospelým a deťom Svätoblažejské požehnanie. V evanjeliu Pán Ježiš posielal apoštolov do celého sveta, aby hlásali evanjelium. A preto som v homílii vyzdvihol úlohu svätého Otca vo svete, úlohu otcov biskupov v diecézach a úlohu kňazov vo farnostiach. Po svätej omši nasledovalo spomínané individuálne svätoblažejské požehnanie veriacim. Sv. Blažej biskup, oroduj za nás!

Mons. Bernard Bober je arcibiskup, metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a podpredseda Konferencie biskupov Slovenska. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo, Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstvá, Subkomisie pre katolícke školy a predsedom Rady pre Rómov a menšiny. Je Veľkým kancelárom Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty. Práve tento človek v hodnosti arcibiskupa slávil 30. 1. 2018, v katedrále sv. Alžbety Uhorskej, svoje 25. výročie biskupskej vysviacky. Na tejto svätej omši sa zúčastnili aj naši otcovia biskupi, diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka a pomocný emeritný otec biskup Mons. Andrej Imrich. Pri sláveni Eucharistickej obety boli prítomní aj mnohí iní biskupi svojich diecéz a kňazi z rôznych farnosti. Prvým koncelebrantom bol Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ja som v nedeľných oznamoch upovedomil svojich veriacich o tomto životnom jubileu otca arcibiskupa a v utorok sme sa po rannej svätej omši na kolenách pomodlili desiatok svätého ruženca "Ktorý nám Duch Svätého zoslal" za jeho zdravie a Božie požehnanie a tak touto modlitbou desiatka sme sa pripojili k jeho jubilantom. Na hodine náboženstva s ôsmakmi a tretiačikmi sme na televízii Lux sledovali priamy prenos zo slávnostnej svätej omše jubilanta. Samozrejme, že máme v úcte nielen svojich otcov biskupov, ale aj biskupov vo svete, medzi ktorými je aj náš metropolita Arcibiskup Mons. Bernard Bober. Svätú omšu si môžete pozrieť na linku https://www.tvlux.sk/archiv/play/13930. V našom farskom archíve som našiel foto s jubilantom, keď sme ako farnosť boli podporiť Celoslovenský pochod za život v Košiciach v roku 2013.

Tak, ako iné farnosti našej diecézy, aj naša farnosť má predpísané dni na adoráciu. Každoročne sa tento deň chceme pokloniť a adorovať pred jednorodeným Božím Synom Ježišom Kristom skrytom v Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Počas celého dňa - ako som si všimol - prišiel na poklonu dostatočný počet veriacich pomodliť sa a posvätiť. Prišli aj mamičky s detičkami. Vždy a každý z nás ma o čo prosiť a za čo ďakovať. V Prevelebnej tu Sviatosti vzdajme úctu poklonu. Nech Najsvätejší Ježiš aj naďalej žehná, chráni a opatruje túto moju farnosť.

Každý rok mám Vianočné koledy na farskom úrade ako posledný vo farnosti. Od môjho rezidovania vo farnosti Brezovica boli už na koledách na farskom úrade mnohé spoločenstvá. Trikrát to bola stará Hospodárska rada farnosti, potom tri krát nová HRF, miništranti, kostolníci, organista. Posledne som si na koledy zavolal deti z našej farnosti. Prišlo ich spolu okolo tridsať a niektoré aj spolu so svojimi rodičmi. Pomodlili sme sa pri veľkom farskom kríži, pobozkali koledný kríž na znak farskej rodiny, dal som im požehnanie a detičkám za koledy sladkú Milka čokoládu.

Dňa 29. 12. 2017 sa vo večerných hodinách uskutočnil v našom kostole Vianočný koncert, ktorý zorganizovali naši mládežníci zo speváckeho zboru v Brezovici, v spolupráci s mládežníckym  zborom Mária z Trstenej. Zaspievali nám vianočné koledy a piesne, ktoré patria do obdobia Vianoc. Aj na tejto akcii Vianočného koncertu sa zúčastnilo pekné množstvo veriacich. Vydali spolu aj nové CD, ktoré si mohli veriaci zakúpiť. Zo srdca im prajem, aby sa aj naďalej rozrastali a tak tvorili hudobno-spevácke spoločenstvo pri slávení liturgie. Sv. Cecília, oroduj za nás!

Aj toho roku som dal na starosť pripraviť jasličkovú pobožnosť žiakom z ôsmeho ročníka. Činili sa a tak pripravili peknú akadémiu na narodenie Pána. Sprevádzal ich folklórny súbor z Brezovice. Po akadémii som poďakoval ôsmakom za vynaložené úsilie priblížiť nám evanjeliové udalosti Narodenia Božieho Syna skrze detské očká a dostal som od nich nádhernú kyticu rúži. Na akadémii sa zúčastnilo pekné množstvo veriacich a deti. Po akadémii som pozval usilovné deti pod kostol do našej pastoračnej miestnosti, kde stál ich detský stromček a pod nim ich darčeky za aktívnu účasť na rorátnych svätých omšiach. Darčeky si spod stromčeka zobrali domov a modlitbou sme sa poďakovali za všetky Pánove dobrodenia. Vidieť radosť v detských očiach je niečo úžasné a preto sa chcem poďakovať všetkým Bohuznámym za finančnú pomoc, ktorou zo srdca prispeli týmto detičkám. Darčekov sa nakúpilo v hodnote štyristo desať eur. Pán Boh zaplať. 

Prežívanie Vianočných sviatkov na Orave, a zvlášť vo farnosti Brezovica, je niečo úžasné. Keď sa dokáže farnosť – veriaci, deti, mládež, spevácky zbor, organista, miništranti, kostolníci – zjednotiť so svojim kňazom, tak vznikne nádherná harmónia liturgie a nádherné čaro Vianoc. Aj tohto roku to bolo tomu tak. Po vianočnej sviatosti zmierenia, ktoré bolo u nás 19. 12. t.j. v utorok, cez celé Vianoce a celú oktávu chodilo do kostola na sväté omše pekne množstvo veriacich. Len cez Nedeľu v Štedrom dni, na Narodenie Pána a sv. Štefana bolo na každej svätej omši okolo šesťsto svätých prijímaní. V týchto vianočných dňoch bol kostol zaplnený do posledného miesta. Vo vianočnom období boli aj vianočné koledy. Navštívili sme a požehnali dvestodvadsať domov a rodín. Pekným zážitkom bolo stretnutie sa dvoch kostolníkov na koledách u pána Števaňáka. Jeden kostolník emeritný a druhý súčasný. Ďakujem Pánu Bohu za dar mať takých kostolníkov. Každý rok máme na Narodenie Pána aj pastiersku svätú omšu o 7:00 hod. V ten deň mi chlapi z družstva, na moju žiadosť, po jedenásty krát pripravili pred kostol sv. Cyrila a Metoda ohradu s ovečkami, za čo im chcem zo srdca poďakovať aj touto cestou.

Po farskej vyzitácii, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2017, pán vikár Mons. prof. Anton Tyrol na stretnutí pastoračnej rady predniesol prianie otca biskupa Mons. Štefana Sečku, aby sa vo farnostiach zriaďovali farské charity. Je to podľa otca biskupa užitočná, obetavá a záslužná práca členov farskej charity voči tým, ktorým treba pomáhať. Uvažoval som nad tým, ako začať a ako sa uistiť že ochota veriacich bude naklonená tejto myšlienke. Napadlo mi vyhlásiť potravinovú predvianočnú zbierku pre krízové centrum v Žákovciach. Dlhoročným správcom tohto krízového centra je Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. Ten sa stará o tých ľudí, ktorým život moc nedoprial a často krát boli svojim zúfalstvom na pokraji života. Po rozhovore s pánom vikárom na túto tému som dostal od neho aj požehnanie na spomínanú potravinovú zbierku. Zbierku som vyhlásil a odozva na ňu bola prekvapivá. Veriaci mojej milovanej farnosti zo svojej obetavosti priniesli toľko potravín a obuvi, že keď sme to triedili potrebovali sme na to dve hodiny. Mnohí priniesli veľké balenia múky, ryže, cukru, soli – teda po desať kíl. Rovno z obchodu. Vyzbieralo sa veľa litrov oleja, balení rôzneho druhu cestovín, kávy a rôznych iných potravín. Ľudia šli rovno z obchodu s potravinami do kostola, kde sa zbierka konala. V piatok keď sme mali už po spoločných „spovedačkách“ vybrali sme sa s kostolníkmi odniesť tento vianočný – potravinový darček do Žákoviec. Bolo toho toľko, že niečo sme ešte vyložili a tak sme trocha pomohli aj v charitnom domove týraných matiek s deťmi v Liptovskom Mikuláši. Predpokladal som, že môj spolubrat v kňazskej službe Maroš bude ešte vysluhovať sviatosť zmierenia na spoločnej svätej spovedi v Kežmarku. Môj predpoklad vyšiel. Našli sme ho v kostole. Dal nám požehnanie a poslal nás vyložiť potravinový náklad do Žákoviec. Veľmi pekne a pokorne poďakoval našej farnosti a prisľúbil, že príde medzi nás. Ja som túto jeho vďaku tlmočil svojim veriacim v nedeľných farských oznamoch. Moji milí veriaci farníci, aj touto cestou Vám chcem poďakovať za utvrdenie sa v myšlienke otca biskupa Štefana, že zriadením tejto farskej charity sme začali vynikajúci štart do charitatívnej činnosti vo farnosti. Nech táto Vaša obeta, ktorou ste pomohli núdznym, bude vyslyšaná.  Teším sa na ďalšiu spoluprácu na Božom diele. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Po tretí rok sme v našej farnosti mali pod kostolom v jedálni a pastoračnej miestnosti farskú -  vianočnú kapustnicu. V nedeľných oznamoch som pozval veriacich na túto akciu Vianočnej kapustnice a vareného vína a povedal som im, že pred Vianocami nechcem byť sám. Pani Havrilova nám pripravila a kvalitne uvarila kapustnicu s hubami. Od piatej do siedmej hodiny som so svojimi veriacimi, ktorí postupne prichádzali a odchádzali strávil pekné chvíle v rozhovore a potešení, že môžem byť s nimi. Prišlo asi šesťdesiat až sedemdesiat veriacich. Veľká im za to vďaka.