+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Drahí moji dedinčania:
Duchovno: O čom rád píšem, či hovorím? Je to duchovnosť, hoci o nej sa ťažko hovorí, či píše. Potom je to fyzický dotyk, moja emocionálna láska, Ďakujem Bohu, že som dnes ráno vstal, dobre som sa vyspal, meditoval: prítomná chvíľa sa najľahšie píše, lebo si ju ešte pamätám, ľahšie sa mi vstávalo než inokedy, aj meditovalo maranatha (príď Pane Ježišu). Snažím sa meditovať pol hodiny, po sediačky, vystretý, bez pohybu, užobrane so zatvorenými očami a myslieť, len na toto slovo. Je do dosť ťažko vydržať, ale dnes to bolo dobré, na trojku. Hoci mi myšlienky utekali, trochu som sa

Čítať ďalej: List od br. Martina Turošáka

Minulého roku som poprosil pani riaditeľku o uvoľnenie žiakov piateho až deviateho ročníka z vyučovania na svätý ruženec do kostola na deviatu hodinu. Bolo vtedy viac prízvukované na deviatu hodinu. Vo štvrtok 18.10.2018 toho roku som zachytil iba deň kedy sa Milión deti modlí svätý ruženec. Nebola dôrazne stanovená hodina. Preto som poprosil ôsmakov a deviatakov aby oslovili aj iné deti v škole a prišli vo štvrtok ráno o pol siedmej do kostola sa spoločne pomodliť ruženec. Bol som zarmútený, že svätý ruženec sa prišlo pomodliť ráno o pol siedmej len osem detí. A to Lenka Barišová, Natália Hucíková, Viktória Povalová, Andrejka Havrilová, Sára Holosová, Natália Rejdová, Vivien Rejdová a Patrik Hajdúk, za čo im chcem zo srdca poďakovať. Samozrejme dospelých veriacich bolo v kostole na svätom ruženci dostatok čo ma potešilo. Nech táto akcia prispeje vytúženému mieru vo svete. (Ilustračné foto.)

V ten deň som mal ešte jednu akciu s miništrantmi. Spoločne sme sa vybrali na film o Fatimskom posolstve. Farský úrad Trstená a farnosť Brezovica spolu s okolitými farnosťami sme mali možnosť vidieť tento povzbudzujúci film o posolstve Fatimskej Panny Márie. V kine na počudovanie nás bolo málo. Keď som sa v kultúrnom dome pýtal, kde sa dajú kúpiť lístky, bolo mi povedané, že vstupné bude dobrovoľné a keď prídeme zavčasu, miesto sa nám ujde. Bál som sa, že bude kino obsadené a preto som s miništrantmi do kina prišiel čo najskôr. Nemusel som. Kino bolo vyťažené asi tak na štyridsať percent. Bol som prekvapený, že dnes ľudia skoro o nič duchovné nemajú záujem. Aspoň že som tam mal svojich miništrantov.

V nedeľných farských oznamoch som v kostole vyhlásil, že mojim prianím je stretnúť sa s našimi folkloristami v ich klubovni a miestnosti ich nácviku. Dohodol som si stretnutie cez vedúceho folklóru Pavla Benického. Na stanovenú hodinu som sa s nimi stretol a porozprával sa s nimi vo veľmi priateľskom duchu. Povzbudil som ich aby naďalej vytvárali kultúru umenia folklóru na našich sláveniach v kostole počas veľkej noci a Vianočného času. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a udelil som im kňazské požehnanie.

Každý rok slávime spoločne s bratmi františkánmi sviatok sv. Františka v Trstenej. V tento deň slávil svätú omšu spolu s ostatnými kňazmi a rehoľníkmi dominikán páter Rafael. Vo svojej homílii poukázal na kostol, ktorý sa nachádza na námestí v Spolete kostol Sankta Mária degli Angeli aké výjavy sa nachádzajú vo freskách a všimol si jeden úkaz maliara, ktorá namaľoval trón, z ktorého Božím prstom je vyhnaný diabol a na jeho obsadenie čaká sv. František. Túto myšlienku potom rozobral detailnejšie. Po svätej omši bolo menšie pohostenie v kláštore. Sv. František, oroduj za nás!

Na sviatok svätých anjelov strážcov som mal svätú omšu ráno o siedmej. Keďže deťom začína vyučovanie o 7:35 hod., tretiačikovia sa namiesto vyučovania zúčastnili tejto svätej omše v kostole. Nenechal som si ujsť edukačnú príležitosť v deň ipsa die vysvetliť podstatu, potrebu a úctu k anjelom strážcom. Pozorne počúvali výklad modlitby Anjel Boží strážca môj. Ako oslovenie anjela, vyslovenie troch prosieb anjelovi a moje usmernenie Bohumilého života a ochranou na pozemskej púti bol raz spasený. Detičky pozorne počúvali a boli radi, že iba pre nich bude svätá omša. Anjeli boží strážcovia, orodujte za nás!

Na deň 24.9.2018 sme si študenti Teologickej fakulty a bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zorganizovali ročníkové stretnutie kňazov Košickej, Spišskej a Rožňavskej diecézy pri príležitosti 20.výročia jubilea od kňazskej vysviacky. Pozvanie prijali a prišli  medzi nás aj otec biskup Mons. Štefan Sečka spolu s našim vtedajším rektorom Prof. Jozefom Jarabom. Zaspomínali sme si na svoje šesťročné študentské časy a krásne chvíle strávené v kňazskom seminári. Jubilejnú svätú omšu celebroval a pekný príhovor k jubilantom mal samozrejme otec biskup Štefan. Poďakoval nám, že v tak náročných a ťažkých časoch, ktoré doliehajú na svätú Cirkev sme zostali verní a nedali sme sa zastrašiť negatívnym vplyvom sveta. Po svätej omši bol v jedálni rehoľných sestier slávnostný obed. Po obede sme na rozlúčku dostali od otca biskupa slávnostné požehnanie. Bolo to milé stretnutie.

Štyri krát do roka sa kňazi našej diecézy stretávajú so svojim otcom biskupom na kňazských rekolekciách. Je zvykom, že na tieto stretnutia cestuje otec biskup za kňazmi po regiónoch spišskej diecézy celý týždeň. V pondelok strávi čas s kňazmi oravských dekanátov, v utorok sú to kňazi liptovských dekanátov, v stredu sú to kňazi popradského dekanátu, vo štvrtok kňazi spišsko-novomestského dekanátu a v piatok ľubovnianskeho dekanátu. Je to naozaj dosť namáhavé a preto sme sa stretli netradičným spôsobom všetci kňazi v jeden deň na Spišskej kapitule. Bola nádherná sv. omša, ktorú celebroval otec biskup Štefan, na ktorej mal aj v rámci homílie pekný príhovor ku kňazom. Zdôraznil peknú myšlienku, aby sme sa dennodenne stotožňovali a zbližovali s Tým, Ktorého dennodenne držíme vo svojich rukách. V katedrále na slávenie rekolekčnej svätej omše prišiel skoro plný počet kňazov z našich dekanátov a farnosti. Po svätej omši bola prednáška pomocného otca biskupa košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Mareka Forgáča, PhD. Ten pripomenul, že už v súčasnej dobe nie je taký nápor veriacich v našich kostoloch ako sme prežívali pred dvadsiatimi rokmi. Preto zdôraznil defekty v kňazskej službe, ktorým sa máme vyhýbať. V našej farnosti sa uskutočnili veľké rekolekcie oravských dekanátov tri krát. Bolo to pri príležitosti 40 a 45 výročia môjho životného jubilea a pred 25. výročím posviacky kostola sv. Cyrila a Metóda. (Ilustračné foto.)

V nedeľných oznamoch som mesiac dopredu vyhlásil púť k blahorečeniu Anky Kolesárovej do Košíc. Na púť sa z našej farnosti nikto neprihlásil. Preto však som hľadal náhradné riešenie, byť aspoň duchovne spojený s našimi otcami biskupmi a tými, ktorí obetovali zo svojho času a z celého Slovenská prišli na toto miesto blahorečenia, na košický štadión. Bolo jasné, že veriaci budú chcieť zbierať v tento deň zemiaky, ale poprosil som ich, aby sa sústredili na proces slávenia blahorečenia. Potešilo ma, keď po dedine bolo ticho, nebehali žiadne traktory a v tichosti slávili tento deň aj vo svojich príbytkoch. Bolo to úžasné, keď o 10:00 hod. po fatimskom sv. ruženci sme slávili sv. omšu v peknom počte. V kostole nás na spoločnom úmysle zjednotenými s pútnikmi v Košiciach bolo okolo 200 veriacich. Chcem sa im touto cestou srdečne poďakovať. Nakoniec som sa dozvedel, že predsa dve farníčky boli na tejto púti. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

Tak, ako každý rok, máme v ten istý deň sv. omšu za vdp. dekana ThDr. Martina Hrbču, tak aj toho roku bola svätá omša obetovaná za jeho nesmrteľnú dušu. Po sv. omši sme sa opäť išli pomodliť desiatok sv. ruženca k jeho hrobu. Teší ma, že asi dvadsiati sme prosili nad jeho hrobom za spásu jeho duše. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji!

Už pred rokom som sa rozhodol kaplnku Panny Márie v Teplici dať zrekonštruovať. Každý deň počas svätého ruženca som sa pri nej na tri minúty zastavil a pomodlil jeden desiatok ruženca. Tuho som uvažoval koho na túto prácu oslovím. Oslovil som pána Petra Jendraška, ktorý nám už v minulosti pomohol pri chodníku kaplnky Božieho hrobu a pri skrášlení podlahy okolo hrobu pána dekana Martina Hrbču. Ponuku na rekonštrukčné práce prijal a pustil sa do práce. Kaplnka bola obnovená a dokončená v deň našej slávnosti k 25. výročiu posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda 8.7.2018. Vtedy, ako som už spomínal, pozvanie k slávnosti jubilea prijal pomocný krakovský biskup mons. Dr. Ján Szkodoň. Po svätej omši sme s pastoračnou radou prišli ku kaplnke a otec biskup ju posvätil. Spomenul si, že na tomto mieste pri prameni bol ako kňaz pred tridsiatimi rokmi. Potom sa z prameňa napil sviežej vody. Kovaná ohrádka okolo tejto Mariánskej kaplnky bola osadená o mesiac neskôr 22.9.2018 Do pozornosti preto dávam obnovenú kaplnku k modlitbám a pri prechádzkach okolo nej aj k nábožným povzdychom. Teší ma, že farnosť so svojimi veriacimi opäť pomohla k udržaniu a zachovávaniu farského majetku. Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi Jendráškovi a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na skrášlení tejto kaplnky.

Bratia františkáni ma oslovili, či by som si nemohol pripraviť slávnostnú kázeň na ten ich vzácny františkánsky sviatok Porciunkuly. Súhlasil som. Svojich veriacich som povzbudil, aby sa aj oni nejakým spôsobom dopravili do františkánskeho kostola sv. Juraja v Trstenej. Na svätej omši o 10:00 hod., ktorú celebroval brat Peter som sa veriacim prihovoril prvý krát a na svätej omši o 18:00 hod., ktorú som už celebroval ja, veriacim som sa prihovoril druhý krát. Potešilo ma, že veriaci z mojej farnosti boli na obidvoch sv. omšiach v peknom počte. Iste každý si chcel získať odpustky v čo najväčšej miere. Sv. František, oroduj za nás!