+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Náš sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka sa na slávnosť patróna Spišskej diecézy sv. Martina z Tours chcel poďakovať všetkým tým, ktorí vo farnosti po niekoľko rokov slúžili Bohu i veriacim a teda spoločenstvu putujúcej Cirkvi rôznym spôsobom pre dobro duchovný rast. Zaslúžia si pozornosť a úctu vyplývajúcu z desiatky ročnej služby, ktorú nezištne konali s pokorou, poníženosťou a láskou. Prejavom takejto vďačnosti otca biskupa je plaketa, ktorú na deň sv. Martina mali kňazi odovzdať pri svätej omši tým, ktorí si to zaslúžia. Z našej farnosti si túto plaketu zaslúžil pán Peter Števaňák, ktorý 33 rokov vykonával náročnú službu kostolníka. Teraz už je tri roky pripútaný k vozíku, ale jeho vek je úctyhodný 82 rokov. Túto plaketu s venovaním otca biskupa som priniesol v sobotu k manželom Števaňákovým a ukázal som im tento biskupský dar. Pani Števaňáková sa neubránila slzám a zo srdca ďakuje pánu biskupovi za takúto priazeň. Musel som ju prehovoriť aby pripravila pána manžela na zajtrajší nedeľný akt odovzdania v našom kostole. Totiž už vyše troch rokov mu zdravotný stav nedovoľuje chodiť. Bolo to náročné, ale predsa ho do kostola priviezli. Bol na celej svätej omši a na jej konci som celému spoločenstvu veriacich prečítal obsah napísaný na plakete a odovzdal som mu pozdrav od otca biskupa a dar odovzdal.

Dňa 5.11. t.j. v pondelok sme sa kňazi oravských dekanátov opäť stretli na spoločných kňazských rekolekciách v pastoračnom centre na Ústi. Rekolekcie mal viesť náš sídelný otec biskup Štefan, ale musel súrne odcestovať – ako nám to povedal jeho zastupujúci vikár Mons. Anton Tirol – do Ríma na Kongregáciu pre kauzy svätých ohľadom blahorečenia božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú omšu viedol pán vikár a po svätej omši sme mali prednášku biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo ThDr. Viktora Pardela, PhD. Ten nám prednášal okrem iného aj o zbierke zákonov č. 245 z roku 2008. Veľa kňazov totiž nepozná svoje práva a povinnosti vyplývajúce z toho zákona pre výučbu náboženstva. Zvlášť sa jedná o § 15 so všetkými šiestimi bodmi. Potom nám vykreslil ciele výučby a charakterizoval podstatu pravidiel aplikovanú do vyučovacej hodiny náboženstva. Nasledovala diskusia, aktuality a záverečné požehnanie. Kňazi sa potom rozišli do svojich farnosti.

Počas ôsmich nasledujúcich dni sme mali možnosť po splnení podmienok predpísaných Cirkvou získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Každý deň za jednu dušu. Podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, ostať v milosti posväcujúcej a vyhýbať sa aj všedným hriechom, modlitba na úmysel svätého Otca, vyznanie viery a návšteva cintorína. O tom moji veriaci dobre vedia a chceli to samozrejme splniť. V peknom počte prišli na slávnostnú svätú omšu a pristúpili k svätému prijímaniu. Ako som už spomenul, k svätej spovedi ich pristúpilo vyše štyristo. Aj skrze naše modlitby môžu uzrieť Božiu tvár. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás! Odpočinutie večné daj dušiam ó Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji!

Naša farnosť sa tak, ako každý rok, modlila spoločný liturgický svätý ruženec. Od samotnej kňazskej vysviacky som sa vždy v tento mesiac modlil liturgickým spôsobom svätý ruženec s veriacimi farnosti, tak som to urobil aj tento mesiac. Priznám sa, že tri krát som ho vynechal a to v utorok, pondelok a utorok. Bolo to kvôli spovedaniu pred sviatkom Všetkými svätými. Mrzí ma to, ale na druhej strane ma potešilo, že sviatosť zmierenia pred dušičkami prijalo vyše štyristo veriacich. Spovedal som pondelok až streda od 15:00 – 18:00 hod. a potom po svätej omši od 18:45 – 20:30 hod. Vrátim sa však k mariánskemu mesiacu. Do tohto svätého ruženca som zapájal žiakov celej našej školy, kostolníkov, členov Pastoračnej rady a spevákov nášho detského zboru. V poslednú nedeľu, ako už bolo spomenuté v predchádzajúcom článku, som zapojil do tejto mariánskej modlitby našich dôchodcov. Chcem sa všetkým poďakovať za aktívny a duchovný prístup k tejto modlitbe a úctivý postoj k ľudovej zbožnosti. Sv. Mária matka Božia, oroduj za nás!

Na túto nádhernú, poslednú, slnečnú, októbrovú nedeľu som naplánoval stretnutie so starými ľuďmi a dôchodcami našej farnosti. Naša farnosť chcela prejaviť úctu a vďaku za lásku, ktorou nás zahŕňajú. V nedeľných oznamoch som si ich pozval na októbrový svätý ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva, požehnanie so Sviatosťou a duchovný program s odovzdaním úprimnej vďaky v podobe červenej ruže. Stretnutie nás obohatilo duchovným zážitkom. Po modlitbách, ktoré obetovali na spoločnom úmysle za svoje deti im zahrali na husliach štvrtáci Jakub Hajdúk a Emka Maťusová „Celá krásna si Mária.“ Potom sme ešte skrze foto vizualizáciou na projektore pospomínali na predošlé ročníky sviatku úcty k starším. So slzami v očiach sme pospomínali na tých, ktorí boli na daných fotkách a už nás predišli do večnosti. Po hodine a pol sme sa po kňazskom požehnaní rozišli do svojich domovou.

Telefonicky, asi mesiac pred duchovným stretnutím, sa farnosť skontaktovala so sestričkami vincentkami, ktoré majú na starosti aj naše štyri kaplnky a potvrdila pozvanie týchto sestier Gemmy a Renáty do našej farnosti. Prostredníctvom členky pastoračnej rady pani Ivetky Škuláňovej sme našli vhodný termín na stretnutie so sestričkami, pri ktorom nám oni opäť zvýraznili a ozrejmili podstatu Zázračnej medaily a kaplnky Bez hriechu Počatej Panny Márie. Sestričky opätovne prišli na toto naše pozvanie a porozprávali nám rôzne svedectvá pochádzajúce zo Zázračnej medaily. Darovali nám rôzne knihy a devocionálie, ktoré si mohli veriaci rozobrať. Na stretnutí sa zúčastnili niektorí členovia tých domov, ktorých kaplnky navštevujú. V peknom počte sme sa na tomto duchovnom podujatí a zážitku zúčastnili. Sestričky ostali na svätej omši a potom odišli domov. Chcem sa poďakovať pani Ivete za pripravené pohostenie pre tieto sestričky u nej doma. Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Drahí moji dedinčania:
Duchovno: O čom rád píšem, či hovorím? Je to duchovnosť, hoci o nej sa ťažko hovorí, či píše. Potom je to fyzický dotyk, moja emocionálna láska, Ďakujem Bohu, že som dnes ráno vstal, dobre som sa vyspal, meditoval: prítomná chvíľa sa najľahšie píše, lebo si ju ešte pamätám, ľahšie sa mi vstávalo než inokedy, aj meditovalo maranatha (príď Pane Ježišu). Snažím sa meditovať pol hodiny, po sediačky, vystretý, bez pohybu, užobrane so zatvorenými očami a myslieť, len na toto slovo. Je do dosť ťažko vydržať, ale dnes to bolo dobré, na trojku. Hoci mi myšlienky utekali, trochu som sa

Čítať ďalej: List od br. Martina Turošáka

Minulého roku som poprosil pani riaditeľku o uvoľnenie žiakov piateho až deviateho ročníka z vyučovania na svätý ruženec do kostola na deviatu hodinu. Bolo vtedy viac prízvukované na deviatu hodinu. Vo štvrtok 18.10.2018 toho roku som zachytil iba deň kedy sa Milión deti modlí svätý ruženec. Nebola dôrazne stanovená hodina. Preto som poprosil ôsmakov a deviatakov aby oslovili aj iné deti v škole a prišli vo štvrtok ráno o pol siedmej do kostola sa spoločne pomodliť ruženec. Bol som zarmútený, že svätý ruženec sa prišlo pomodliť ráno o pol siedmej len osem detí. A to Lenka Barišová, Natália Hucíková, Viktória Povalová, Andrejka Havrilová, Sára Holosová, Natália Rejdová, Vivien Rejdová a Patrik Hajdúk, za čo im chcem zo srdca poďakovať. Samozrejme dospelých veriacich bolo v kostole na svätom ruženci dostatok čo ma potešilo. Nech táto akcia prispeje vytúženému mieru vo svete. (Ilustračné foto.)

V ten deň som mal ešte jednu akciu s miništrantmi. Spoločne sme sa vybrali na film o Fatimskom posolstve. Farský úrad Trstená a farnosť Brezovica spolu s okolitými farnosťami sme mali možnosť vidieť tento povzbudzujúci film o posolstve Fatimskej Panny Márie. V kine na počudovanie nás bolo málo. Keď som sa v kultúrnom dome pýtal, kde sa dajú kúpiť lístky, bolo mi povedané, že vstupné bude dobrovoľné a keď prídeme zavčasu, miesto sa nám ujde. Bál som sa, že bude kino obsadené a preto som s miništrantmi do kina prišiel čo najskôr. Nemusel som. Kino bolo vyťažené asi tak na štyridsať percent. Bol som prekvapený, že dnes ľudia skoro o nič duchovné nemajú záujem. Aspoň že som tam mal svojich miništrantov.

V nedeľných farských oznamoch som v kostole vyhlásil, že mojim prianím je stretnúť sa s našimi folkloristami v ich klubovni a miestnosti ich nácviku. Dohodol som si stretnutie cez vedúceho folklóru Pavla Benického. Na stanovenú hodinu som sa s nimi stretol a porozprával sa s nimi vo veľmi priateľskom duchu. Povzbudil som ich aby naďalej vytvárali kultúru umenia folklóru na našich sláveniach v kostole počas veľkej noci a Vianočného času. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a udelil som im kňazské požehnanie.

Každý rok slávime spoločne s bratmi františkánmi sviatok sv. Františka v Trstenej. V tento deň slávil svätú omšu spolu s ostatnými kňazmi a rehoľníkmi dominikán páter Rafael. Vo svojej homílii poukázal na kostol, ktorý sa nachádza na námestí v Spolete kostol Sankta Mária degli Angeli aké výjavy sa nachádzajú vo freskách a všimol si jeden úkaz maliara, ktorá namaľoval trón, z ktorého Božím prstom je vyhnaný diabol a na jeho obsadenie čaká sv. František. Túto myšlienku potom rozobral detailnejšie. Po svätej omši bolo menšie pohostenie v kláštore. Sv. František, oroduj za nás!

Na sviatok svätých anjelov strážcov som mal svätú omšu ráno o siedmej. Keďže deťom začína vyučovanie o 7:35 hod., tretiačikovia sa namiesto vyučovania zúčastnili tejto svätej omše v kostole. Nenechal som si ujsť edukačnú príležitosť v deň ipsa die vysvetliť podstatu, potrebu a úctu k anjelom strážcom. Pozorne počúvali výklad modlitby Anjel Boží strážca môj. Ako oslovenie anjela, vyslovenie troch prosieb anjelovi a moje usmernenie Bohumilého života a ochranou na pozemskej púti bol raz spasený. Detičky pozorne počúvali a boli radi, že iba pre nich bude svätá omša. Anjeli boží strážcovia, orodujte za nás!