+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Predchádzala tomu ročná príprava, aby malí tretiačikovia mohli prvý krát prijať Najsvätejšiu sviatosť Oltárnu pod spôsobom chleba. Počas celého roka sa svedomito pripravovali na chvíľu mať plnú účasť na svätej omši. Na skúškach obstáli veľmi dobre a bolo im umožnené prijať túto sviatosť. Bezprostredne pred týmto ich veľkým dňom sme sa spoločne deviatnikom pripravovali na ich veľký deň D. V sobotu prijali sviatosť zmierenia a v nedeľu cez sväté prijímanie Pána Ježiša. Alex, Sofia, Viktória, Šimon, Martin, Nela, Timea, Karin, Petra, Dáša a Sebastian v deň slávnosti boli pekne, slávnostne a dôstojne oblečené. Atmosféra bola v slávnostnom duchu a na dôstojnej úrovni. Popoludní o 15:00 hod. sme sa opäť stretli v kostole na Korunke k Božiemu milosrdenstvu. Prvoprijímajúce deti sa predmodlievali a za seba samých si túto pobožnosť obetovali. Chcem sa poďakovať za intenzívnu spoluprácu rodičom, animátorkam Anne Márii a Petre, pani triednej učiteľke a pánovi organistovi z Trstenej. Počas celého týždňa sa tieto deti budú slávnostne zúčastňovať na svätých omšiach vo sviatočnom oblečení. 

Dňa 14. 5. 2019, práve pred rokom, nám otec biskup Mons. Štefan Sečka na kňazských rekolekciách, pri príležitosti 25. jubilea farnosti posvätil farský erb, ktorý navrhol a zaregistroval pán PhDr. Ladislav Vrtel. Erb, spolu s vlajkou, bol celý rok vystavený v kostole sv. Cyrila a Metoda na priečelí, pri schodoch pod oltárom. Veriaci si ho moli detailnejšie pozrieť. No však po roku sme opäť dali ťažkú zákazku zhotoviteľovi, už nám známym dreveným obrazovým plastikám Sv. Martina, ktorú tiež posvätil na Spišskej Kapitule otec biskup Mons. Štefan Sečka a drevenú obrazovú plastiku Fatimskej Panny Márie, ktorú posvätil dekan našich trstenských dekanátov vdp. Ján Marhevka. Drevená obrazová plastika erbu je vyhotovená v rovnakej veľkosti, ako už spomínané obrazy. Opäť je autorom pán Jozef Kovalik. Obraz je detailne vypracovaný. Po nedeľnej svätej omši som veriacim odprezentoval symboly, ktoré sa na plastike nachádzajú. Obraz je umiestnený na priečelí sanktuária, vedľa bohostánku. Pod ním je nainštalovaná erbová listina.

Keďže úloha miništranta je úzko spojená s úlohou kňaza, pozval som pod kostol, do pastoračnej miestnosti kostolníkov, miništrantov a nádejného kandidáta na bohoslovca Jakuba Pakosa, ktorý mal v tom čase svoje dvadsiate prvé narodeniny. Z miništrantmi sme sa porozprávali o pastorácii, o výlete ktorý chceme ešte s viacerými deťmi absolvovať do Bachledovej doliny na prechádzku korunami stromov. Potom prišlo na rad pohostenie s občerstvením. Ospravedlnil sa z dôvodu odcestovania miništrant Jakub Hajdúk a Peter Graňák. Sú to zodpovední miništranti, ktorí prichádzajú viackrát v týždni na svätú omšu a to aj hlavne ráno, kedy sa im ťažko vstáva. Napriek častému upozorneniu pani učiteliek na meškanie miništrantov do školy, na svätú omšu prídu. Vyučovanie začína u nás v Brezovici o 7:35 hod., v čase kedy ja končím svätú omšu. Sv. Dominik Sávio a sv. Tarzícius oroduj za našich miništrantov.

Tak, ako každý rok, si v našej farnosti spomenieme na matky, mamy, babky na deň matiek, tak sme to urobili aj toho roku. V nedeľných oznamoch som vyhlásil pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 14:30 hod. Do kostola na pobožnosť prišli spomínané matky, babky ale aj muži. Celkovo ich prišlo na modlitby okolo sto veriacich. Modlili sme sa za našu farnosť. Po modlitbách som sa k ním prihovoril a zdôraznil som význam a dôležitosť ich materského poslania. Aby sa naplno venovali po duchovnej stránke svojim deťom a vnúčatám a nevystavovali ich sekularizmu. Po príhovore sme si zaspievali mariánsku pieseň a rozdal som im z úcty Milka čokoládu. Na záver dostali Eucharistické požehnanie.

Na Veľkonočnú vigíliu sa udiala v našej obci veľká tragédia. Po liturgii vigílinej slávnosti zmŕtvychvstania Pána Ježiša, (v čase keď bola aj svätá omša za našich požiarnikov), vypukol požiar, ktorý zasiahol dva domy. Veľké plamene ohrozovali všetko, čo bolo v blízkom okolí. Škody boli rozsiahle, ale chlapom sa podarilo zachrániť to, čo sa zachrániť dalo. Hasili až do rána. Takže tieto dve rodiny mali najhoršie Veľkonočné sviatky ako si možno prestaviť. Farnosť im vyšla v ústrety a to aj vďaka na podnet pána Matušku, ktorý navrhol spôsob pomoci. S pastoračnou radou sme sa dohodli akým spôsobom to urobíme. Členovia pastoračnej rady sa zhodli na finančnej podpore formou príspevkov od veriacich počas celého týždňa. Veriaci boli veľmi štedrí a humanitárne solidárni. Vyzbieralo sa pre tieto postihnuté rodiny 4.865,-€. Z toho 7x100,-€, 36x50,-€, 69x20,-€, 79x10,-€, 33x5,-€, 10x2,-€, 9x1,-€, 2X0,50,-€. Zvyšok do 5.000,-€ doložil Farský úrad. Po obidvoch svätých omšiach všetky peniaze prepočítali Milan Lužbeťák, Peter Ujmiak, Ján Ujmiak. Dozoroval aj pán Paríža. Peniažky, z môjho rozhodnutia sa bez mojej prítomnosti, na základe svedomia, rozdelili týmto dvom rodinám členovia pastoračnej rady. Zavolali si požiarom postihnuté rodiny do sákrestie a tam na základe dialógu a po uvážení rozdelili čiastku na polovicu. Každá rodina dostala teda rovnakú čiastku 2.500,-€. Touto cestou sa ešte raz chcem poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli týmto poškodeným rodinám. Vďaka patrí hasičom, chlapom, ale aj ženám, ktoré boli ochotné obsluhovať hasičov a chlapov pri hasení. Ďalej vďaka patrí tým, ktorí finančne prispeli priamo, alebo nepriamo materiálne raneným rodinám.

S hlbokým zármutkom oznamujeme veriacim farnosti, že dňa 30. 4. 2019 nás vo večerných hodinách za tragických okolnosti predišiel do večnosti syn, vnuk, brat, bratranec, spolužiak (†) Oliver  Hajdúk. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v nedeľu o 14:00 hod. v rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Brezovici. Odpočinutie večné daj mu Pane!

V nedeľných farských oznamoch, 21. apríla, som navrhol veriacim farnosti ísť na púť do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva do Smižian. Keďže pre nás kňazov je náročné byť na slávnosti v nedeľných dopoludňajších hodinách, rozhodol som sa, že aj naša farnosť pôjde na túto púť, aspoň na polnočnú svätú omšu. Pri vchode do kostola sme dali papier, na ktorý sa mali zapísať tí, ktorí túto púť do Smižian chcú absolvovať. Potešilo ma keď sa prihlásilo štyridsať ľudí. O pol deviatej večer sme vyrazili autobusom spred kostola sv. Cyrila a Metoda. Cestou sme sa pomodlili sv. ruženec a ešte sme stihli adorovať pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, ktorá bola pred svätou omšou. Niektorí pristúpili v kostole aj k svätej spovedi. O pol noci sa začala slávnostná bohoslužba k Božiemu milosrdenstvu, ktorú celebroval mons. PhDr. Marek Forgáč, PhD., pomocný biskup košickej arcidiecézy. Mal nádhernú homíliu, ktorou vyjadril vzťah cez privlastňovacie zámeno vysloveným sv. Tomášom „Pán môj a Boh môj“ pred spoločenstvom ostatných apoštolov, v aplikácii na spoločenstva v dnešnej dobe. Po svätej omši sme nastúpili do autobusu a nad ránom, o pol štvrtej, sme boli doma. Chcem sa poďakovať mojim veriacim za túto peknú účasť a odhodlanosť putovať do tejto našej diecéznej svätyne, ktorú nám zvlášť úctu k nej pripomína aj náš spišský diecézny otec biskup Štefan. Ďalej sa chcem poďakovať aj pánovi vodičovi Petrovi Dilongovi z Trstenej, ktorý nám vyšiel v ústrety a dal nám k dispozícií autobus. Matka milosrdenstva, oroduj za nás!

Od Kvetnej nedele sme aj my, naša farnosť, vstúpili do Veľkého týždňa. V nedeľu utrpenia Pána sme mali slávnostný vstup do chrámu, ako kedysi vošiel Pán Ježiš slávnostne do Jeruzalema. Zaspievali sme Pašie a poobede mali pripravenú krížovú cestu spoločenstvo modliacich sa matiek. Na Zelený štvrtok sme sa stretli kňazi celej diecézy so svojim otcom biskupom Štefanom, kde sme si obnovili kňazské sľuby a posvätili oleje k vysluhovaniu sviatosti.

Doma sme slávili pamiatku Pánovej večere, pri ktorej Pán Ježiš ustanovil sviatosť Eucharistie a sviatosť kňazstva. Predtým ešte kňaz umyl apoštolom nohy tak, ako to urobil Kristus svojim učeníkom. V piatkových obradoch sme si uctili kríž a predniesli prosby nebeskému Otcovi. O 21.00 hod. bola za nádherného počasia, pri splne mesiaca, krížová cesta a samozrejme celonočná a celodenná poklona pri Božom hrobe. Počas slávnostnej vigílie sme prežívali Pánovo zmŕtvychvstanie. Mali sme pripravených všetkých deväť čítaní, posvätenie krstnej vody a slávnostnú procesiu. V nedeľu sme slávnostne zaspievali hlasné Aleluja. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k peknému liturgickému sláveniu Veľkonočného trojdnia a teda slávenia Veľkej noci.

Milí moji priatelia, farníci, milovaní bratia a sestry. Sankuárium Božieho milosrdenstva v Smižanoch nás pozýva na púť k Božiemu milosrdenstvu na deň tohto sviatku v nedeľu 21. 4. 2019. Môžeme sa zúčastniť liturgickej slávnosti v nedeľu na hlavnej sväte omši o 10:30 hod. No ja navrhujem a v nedeľných oznamoch na slávnosť zmŕtvychvstania Ježiša Krista bude vyhlásené, že kto by mal záujem vykonať si túto púť na polnočnú svätú omšu zo soboty na nedeľu. Svätú omšu bude celebrovať J.E. mons. Marek Forgáč, pomocný biskup košickej arcidiecézy. Do tretej – pol štvrtej hodiny ráno by sme už boli doma. Vzadu na stolíku bude papier na ktorý sa do štvrtku nasledujúceho týždňa môžete zapísať. Pozvánka do Smižian v jubilejnom 10-tom výročí posviacky chrámu - Diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva Spišskej diecézy.

Po čase som sa opäť stretol so spoločenstvom modliacich sa matiek vo farnosti. Vždy keď spolu spolupracujeme im zadám nejakú úlohu. Či to už je májová pobožnosť k úcte k Panne Márii, spoločné stretnutie pri ich modlitbách, októbrový svätý ruženec, krížová cesty a iné aktivity. Aj oni vo farskom spoločenstve vytvárajú istý duchovný prínos a hodnoty. Zadal som im opäť úlohu prípravy pobožnosti krížovej cesty. Keďže v nedeľu sme kňazi spovedali v Trstenej, nemohol som sa tejto ich krížovej cesty zúčastniť. Veriaci, ktorí sa tejto nedeľnej pobožnosti dňa 15. 4. 2019 zúčastnili, podali pekné a milé svedectvo o tejto pripravenej krížovej ceste spoločenstvom modliacich sa matiek. Touto cestou im chcem zo srdca poďakovať. Samozrejme, že sa chcem poďakovať za peknú krížovú cestu aj Pastoračnej rade, manželom a aj dôchodcom, ktorí taktiež mali pripravenú pobožnosť tohto druhu.

V nedeľných farských oznamoch som na budúcu sobotu, na 13. 4. 2019, vyhlásil farskú brigádu. Nevedel som aké bude počasie a preto som veriacim povedal, že o aktuálnosti brigády ich ešte budem informovať počas týždňa. V piatok bolo hrozné a studené počasie a na sobotu hlásili trocha umiernené. Riskol som to a v piatok po detskej svätej omši som brigádu potvrdil. Potešilo ma keď po rannej svätej omši prišli na brigádu ženy aj chlapi v peknom počte. Ženičky poupratovali kostol z vnútra, poumývali všetky okná z von i zvnútra, pozametali asfaltovú cestu okolo kostola, počistili a pozametali kamennú dlažbu vo dvore kostolnej záhrady. Chlapi riskovali nebezpečnú výmenu reflektora, ktorý sa nachádza v sanktuáriu, nad hlavou kňaza a je v neprístupnom vysokom ukotvení. Samozrejme po namáhavej brigáde si brigádnici zaslúžia aj občerstvenie, ktoré im pripravil farský úrad za milú službu farnosti. Som rád a teším ma aktivita veriacich. Vedia, že to čím prispejú svojou službou, je v prvom rade na oslavu Boha a spásu človeka. Ženičky – brigádničky a chlapi – brigádnici, vďaka za Vašu službu.

Milí farníci, bratia a sestry. Iste ste už zaregistrovali, že Spišské biskupstvo, spolu s LUX communication a TV LUX, pripravili dokumentárny film o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi (názov filmu VOJTAŠŠÁK). Informujeme vás, že TV LUX bude tento film vysielať počas veľkonočného Trojdnia:
* Veľký piatok 19. 4. 2019 o 20:05 hod.
* Biela sobota 20. 4. 2019 o 16:00 hod.
* Veľkonočná nedeľa 21. 4. 2019 o 15.45 hod.

Upútavku si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/tkkbs/videos/vzniká-nový-dokumentárny-film-o-biskupovi-vojtaššákovi/1676435965796138/

Na nedeľu 31. 3. 2019 meteorológovia hlásili peknú, slnečnú a teplu nedeľu. Dá sa povedať, že celý víkend bol pekný, slnečný a teplý. Po prvej a po druhej svätej omši som vyhlásil ako obvykle nedeľnú krížovú cestu, ale s tým rozdielom, že pôjdeme ku kaplnke Zázračnej medaily do Teplice modliac sa svätý ruženec a tam sa pomodlíme krížovú cestu za naše rodiny a manželstvá. Potom naspäť sa cestou pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Podľa odhadu, ako keď máme krížovú cestu v nedeľu v kostole okolo 120 veriacich, myslel som si, že na krížovej ceste v prírode nás príde o čosi menej, pretože starší až tak nevládzu. No na radostnú nedeľu mi veriaci urobili naozaj veľkú radosť. Keď sme sa o 14:00 hod. stretli pred kostolom, nemohol som veriť vlastným očiam. Prišlo nás okolo 160 veriacich. Prišla aj jedna pani na invalidnom vozíku a mamina s kočíkom. Atmosféra bola nádherná a dojímavá. V tomto pôstnom čase sme sa v kostole modlili svätý ruženec už za otcov, matky, rodičov, pričom do modlitby boli zapojené práve tieto rody a stavy. Plánujeme ešte do modlitieb zapojiť dôchodcov, chorých, starých a detí. Ale o tom budeme informovať neskôr. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

Tento článok píšem v utorok 12. 3. 2019 a tak teda chcem vrhnúť pohľad aj na niektoré dni, ktoré sú už v pôstom čase. V nedeľných oznamoch som vyhlásil na popolcovú stredu deň prísneho pôstu a pokánia dve sväté omše. Rannú svätú omšu, okrem iného aj pre ženy pracujúce na poobedňajšej zmene v podniku Panasonic, a večernú svätú omšu pre deti, mládež a ostatných veriacich. Chcem sa poďakovať naozaj zodpovedným veriacim za aktívnu účasť na týchto svätých omšiach a teda na začiatku štyridsať denného pôstu v Božom chráme. Na prvej sv. omši pristúpilo k popolu – úkonu pokánia okolo 270 veriacich. Na večernej sv. omši to bolo okolo 340 veriacich. Dohromady okolo 610 veriacich. Urobili mi naozaj – a nie len mne – veľkú radosť. Ďalším mojím povzbudením bola pekná účasť na piatkovej a nedeľnej krížovej ceste. Vo všeobecnosti vidím u veriacich väčšiu silu v duchovnom živote prežívanú v tomto čase pokánia. Ako som mojim veriacim v homílií pripomenul, pripomeniem aj slovom v elektronickej podobe: „Milí moji veriaci, prajem Vám aj sebe aby sme tento čas milosti pokánia a prípravy na Veľkonočné sviatky prežívali v pokore, láske a modlitbe intenzívnejšie, pretože o toľko budú krajšie Veľkonočné sviatky, na koľko sa na ne duchovne pripravíme."

Tento deň vyšiel na pondelok. No necítil som sa dobre pre vyslúženie sviatosti pomazania nemocných a preto so túto sviatosť vyslúžil vo štvrtok 14. 2. 2019. Veriacich som poprosil, aby pristúpili len tí, ktorí majú vek nad 65. rokov a naozaj tí, ktorí sú chorí. K tejto sviatosti pristúpilo asi sedemdesiat veriacich. Sviatosť pomazania chorých prebiehala po svätej omši v plnom znení. Nech po duchovnej a telesnej schránke pomôže tým, ktorí túto pomoc a milosť naozaj potrebujú.