+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Po nádhernom sviatku Obetovania Pána, kedy som požehnal vo svätej omši Hromničné sviece, v následný deň pri rannej svätej omši, ktorá bola o 7:00 hod. a pred ňou o pol siedmej fatimský svätý ruženec, som individuálne udelil stoosemdesiatim veriacim dôchodcom, dospelým a deťom Svätoblažejské požehnanie. V evanjeliu Pán Ježiš posielal apoštolov do celého sveta, aby hlásali evanjelium. A preto som v homílii vyzdvihol úlohu svätého Otca vo svete, úlohu otcov biskupov v diecézach a úlohu kňazov vo farnostiach. Po svätej omši nasledovalo spomínané individuálne svätoblažejské požehnanie veriacim. Sv. Blažej biskup, oroduj za nás!

Mons. Bernard Bober je arcibiskup, metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a podpredseda Konferencie biskupov Slovenska. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo, Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstvá, Subkomisie pre katolícke školy a predsedom Rady pre Rómov a menšiny. Je Veľkým kancelárom Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty. Práve tento človek v hodnosti arcibiskupa slávil 30. 1. 2018, v katedrále sv. Alžbety Uhorskej, svoje 25. výročie biskupskej vysviacky. Na tejto svätej omši sa zúčastnili aj naši otcovia biskupi, diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka a pomocný emeritný otec biskup Mons. Andrej Imrich. Pri sláveni Eucharistickej obety boli prítomní aj mnohí iní biskupi svojich diecéz a kňazi z rôznych farnosti. Prvým koncelebrantom bol Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ja som v nedeľných oznamoch upovedomil svojich veriacich o tomto životnom jubileu otca arcibiskupa a v utorok sme sa po rannej svätej omši na kolenách pomodlili desiatok svätého ruženca "Ktorý nám Duch Svätého zoslal" za jeho zdravie a Božie požehnanie a tak touto modlitbou desiatka sme sa pripojili k jeho jubilantom. Na hodine náboženstva s ôsmakmi a tretiačikmi sme na televízii Lux sledovali priamy prenos zo slávnostnej svätej omše jubilanta. Samozrejme, že máme v úcte nielen svojich otcov biskupov, ale aj biskupov vo svete, medzi ktorými je aj náš metropolita Arcibiskup Mons. Bernard Bober. Svätú omšu si môžete pozrieť na linku https://www.tvlux.sk/archiv/play/13930. V našom farskom archíve som našiel foto s jubilantom, keď sme ako farnosť boli podporiť Celoslovenský pochod za život v Košiciach v roku 2013.

Tak, ako iné farnosti našej diecézy, aj naša farnosť má predpísané dni na adoráciu. Každoročne sa tento deň chceme pokloniť a adorovať pred jednorodeným Božím Synom Ježišom Kristom skrytom v Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Počas celého dňa - ako som si všimol - prišiel na poklonu dostatočný počet veriacich pomodliť sa a posvätiť. Prišli aj mamičky s detičkami. Vždy a každý z nás ma o čo prosiť a za čo ďakovať. V Prevelebnej tu Sviatosti vzdajme úctu poklonu. Nech Najsvätejší Ježiš aj naďalej žehná, chráni a opatruje túto moju farnosť.

Každý rok mám Vianočné koledy na farskom úrade ako posledný vo farnosti. Od môjho rezidovania vo farnosti Brezovica boli už na koledách na farskom úrade mnohé spoločenstvá. Trikrát to bola stará Hospodárska rada farnosti, potom tri krát nová HRF, miništranti, kostolníci, organista. Posledne som si na koledy zavolal deti z našej farnosti. Prišlo ich spolu okolo tridsať a niektoré aj spolu so svojimi rodičmi. Pomodlili sme sa pri veľkom farskom kríži, pobozkali koledný kríž na znak farskej rodiny, dal som im požehnanie a detičkám za koledy sladkú Milka čokoládu.

Dňa 29. 12. 2017 sa vo večerných hodinách uskutočnil v našom kostole Vianočný koncert, ktorý zorganizovali naši mládežníci zo speváckeho zboru v Brezovici, v spolupráci s mládežníckym  zborom Mária z Trstenej. Zaspievali nám vianočné koledy a piesne, ktoré patria do obdobia Vianoc. Aj na tejto akcii Vianočného koncertu sa zúčastnilo pekné množstvo veriacich. Vydali spolu aj nové CD, ktoré si mohli veriaci zakúpiť. Zo srdca im prajem, aby sa aj naďalej rozrastali a tak tvorili hudobno-spevácke spoločenstvo pri slávení liturgie. Sv. Cecília, oroduj za nás!

Aj toho roku som dal na starosť pripraviť jasličkovú pobožnosť žiakom z ôsmeho ročníka. Činili sa a tak pripravili peknú akadémiu na narodenie Pána. Sprevádzal ich folklórny súbor z Brezovice. Po akadémii som poďakoval ôsmakom za vynaložené úsilie priblížiť nám evanjeliové udalosti Narodenia Božieho Syna skrze detské očká a dostal som od nich nádhernú kyticu rúži. Na akadémii sa zúčastnilo pekné množstvo veriacich a deti. Po akadémii som pozval usilovné deti pod kostol do našej pastoračnej miestnosti, kde stál ich detský stromček a pod nim ich darčeky za aktívnu účasť na rorátnych svätých omšiach. Darčeky si spod stromčeka zobrali domov a modlitbou sme sa poďakovali za všetky Pánove dobrodenia. Vidieť radosť v detských očiach je niečo úžasné a preto sa chcem poďakovať všetkým Bohuznámym za finančnú pomoc, ktorou zo srdca prispeli týmto detičkám. Darčekov sa nakúpilo v hodnote štyristo desať eur. Pán Boh zaplať. 

Prežívanie Vianočných sviatkov na Orave, a zvlášť vo farnosti Brezovica, je niečo úžasné. Keď sa dokáže farnosť – veriaci, deti, mládež, spevácky zbor, organista, miništranti, kostolníci – zjednotiť so svojim kňazom, tak vznikne nádherná harmónia liturgie a nádherné čaro Vianoc. Aj tohto roku to bolo tomu tak. Po vianočnej sviatosti zmierenia, ktoré bolo u nás 19. 12. t.j. v utorok, cez celé Vianoce a celú oktávu chodilo do kostola na sväté omše pekne množstvo veriacich. Len cez Nedeľu v Štedrom dni, na Narodenie Pána a sv. Štefana bolo na každej svätej omši okolo šesťsto svätých prijímaní. V týchto vianočných dňoch bol kostol zaplnený do posledného miesta. Vo vianočnom období boli aj vianočné koledy. Navštívili sme a požehnali dvestodvadsať domov a rodín. Pekným zážitkom bolo stretnutie sa dvoch kostolníkov na koledách u pána Števaňáka. Jeden kostolník emeritný a druhý súčasný. Ďakujem Pánu Bohu za dar mať takých kostolníkov. Každý rok máme na Narodenie Pána aj pastiersku svätú omšu o 7:00 hod. V ten deň mi chlapi z družstva, na moju žiadosť, po jedenásty krát pripravili pred kostol sv. Cyrila a Metoda ohradu s ovečkami, za čo im chcem zo srdca poďakovať aj touto cestou.

Po farskej vyzitácii, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2017, pán vikár Mons. prof. Anton Tyrol na stretnutí pastoračnej rady predniesol prianie otca biskupa Mons. Štefana Sečku, aby sa vo farnostiach zriaďovali farské charity. Je to podľa otca biskupa užitočná, obetavá a záslužná práca členov farskej charity voči tým, ktorým treba pomáhať. Uvažoval som nad tým, ako začať a ako sa uistiť že ochota veriacich bude naklonená tejto myšlienke. Napadlo mi vyhlásiť potravinovú predvianočnú zbierku pre krízové centrum v Žákovciach. Dlhoročným správcom tohto krízového centra je Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. Ten sa stará o tých ľudí, ktorým život moc nedoprial a často krát boli svojim zúfalstvom na pokraji života. Po rozhovore s pánom vikárom na túto tému som dostal od neho aj požehnanie na spomínanú potravinovú zbierku. Zbierku som vyhlásil a odozva na ňu bola prekvapivá. Veriaci mojej milovanej farnosti zo svojej obetavosti priniesli toľko potravín a obuvi, že keď sme to triedili potrebovali sme na to dve hodiny. Mnohí priniesli veľké balenia múky, ryže, cukru, soli – teda po desať kíl. Rovno z obchodu. Vyzbieralo sa veľa litrov oleja, balení rôzneho druhu cestovín, kávy a rôznych iných potravín. Ľudia šli rovno z obchodu s potravinami do kostola, kde sa zbierka konala. V piatok keď sme mali už po spoločných „spovedačkách“ vybrali sme sa s kostolníkmi odniesť tento vianočný – potravinový darček do Žákoviec. Bolo toho toľko, že niečo sme ešte vyložili a tak sme trocha pomohli aj v charitnom domove týraných matiek s deťmi v Liptovskom Mikuláši. Predpokladal som, že môj spolubrat v kňazskej službe Maroš bude ešte vysluhovať sviatosť zmierenia na spoločnej svätej spovedi v Kežmarku. Môj predpoklad vyšiel. Našli sme ho v kostole. Dal nám požehnanie a poslal nás vyložiť potravinový náklad do Žákoviec. Veľmi pekne a pokorne poďakoval našej farnosti a prisľúbil, že príde medzi nás. Ja som túto jeho vďaku tlmočil svojim veriacim v nedeľných farských oznamoch. Moji milí veriaci farníci, aj touto cestou Vám chcem poďakovať za utvrdenie sa v myšlienke otca biskupa Štefana, že zriadením tejto farskej charity sme začali vynikajúci štart do charitatívnej činnosti vo farnosti. Nech táto Vaša obeta, ktorou ste pomohli núdznym, bude vyslyšaná.  Teším sa na ďalšiu spoluprácu na Božom diele. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Po tretí rok sme v našej farnosti mali pod kostolom v jedálni a pastoračnej miestnosti farskú -  vianočnú kapustnicu. V nedeľných oznamoch som pozval veriacich na túto akciu Vianočnej kapustnice a vareného vína a povedal som im, že pred Vianocami nechcem byť sám. Pani Havrilova nám pripravila a kvalitne uvarila kapustnicu s hubami. Od piatej do siedmej hodiny som so svojimi veriacimi, ktorí postupne prichádzali a odchádzali strávil pekné chvíle v rozhovore a potešení, že môžem byť s nimi. Prišlo asi šesťdesiat až sedemdesiat veriacich. Veľká im za to vďaka.

Keďže detičky našej farnosti boli obetavé a chodili na rorátne sväté omše, zaslúžia si pozornosť Ježiška. Aby mohol prísť Ježiško aj k naším deťom, musel nájsť miesto, kde svoje darčeky uloží. Na farský úrad si vždy zakúpim jedličku pri nejakom väčšom nákupnom centre. No deťom po stromček, pod ktorý Ježiško uloží darčeky už druhý rok chodím s kostolníkmi do hory. Robí mi to radosť obetovať sa pre detičky aj takým spôsobom.

Už po jedenásty krát, od kedy som zaviedol pravidelné rorátne sväté omše v našej farnosti, sa konajú ráno o šiestej hodine. Hoci roráty v pravom slova zmysle sa slávia k úcte Panne Márii a to od prvého adventného týždňa do 16. 12, my ich mávame do posledného dňa adventu a účasť veriacich a deti, aj tých najmenších, je na nich každý rok úctyhodná. Deti so zažatými lampášikmi - ktoré som im zakúpil - každé ráno kráčajú do kostola na spomínanú rorátnu svätú omšu. Je to milé a úžasné. Každý rok im ako odmenu na Vianoce Ježiško prinesie do kostola darčeky. Darčeky pre tieto deti zakúpia v spolupráci s miestnym farárom veriaci. Aj tieto roráty prežívalo dohromady – možno nie každý deň – asi 81 detí. Darčeky dostali podľa počtu svätých omší. Teda darčeky dostali aj tie deti, čo mali iba jednu svätú omšu. Boli iba dvaja. Každý deň bolo na rorátoch päťdesiat až šesťdesiat detí. Na darčeky sme minuli okolo 400,- €. No keď vidíte tieto detské tváričky, miniete to pre nich s radosťou. Tak, ako každý rok, sme cez roráty po etapách púšťali nejaký poučný film s náboženskou tematikou, ako napr. Mária Goretti, sv. Ján XXIII., sv. Ján Pavol II., tento krát sme púšťali tiež nádherný film o bl. Pavlovi VI. Po svätej omši mali deti pripravené pod kostolom v kuchyni raňajky spolu so mnou a obetavými ženičkami ktoré ich pripravovali a za čo im za túto službu ďakujem. Na tejto webovej stránke si môžete pozrieť v archíve aj články z rorátnych svätých omší z iných rokov spolu s aktuálnymi fotkami. Všetkým účastníkom rorátnych svätých omši a to či už deťom , mládeži, dospelým a dôchodcom zo srdca ďakujem. Ďakujem za pekné chvíle v prítmí nádhernej atmosféry rozžiarených sŕdc prežívajúcich Božie milosti cez tieto roráty.

V adventnom čase, počas rorátneho obdobia, zavítal do našej farnosti sv. Mikuláš. Deti som informoval kedy a kde príde Mikuláško. Dohodnutí sme boli na stredu 6. 12. 2017 po večernej svätej omši. No niektoré deti, asi šesťdesiat, ktoré vedeli, že Mikuláš príde až večer, boli aj na rannej rorátnej svätej omši. Niečo úžasné. Preto som pre tieto deti pripravil s Mikulášom dupľovanú radosť. Do balíčka sme im pribalili malý darček. Dievčatám cukríkové srdiečko a chlapcom malé autíčko. Pri večernej sv. omši sme sa porozprávali a oboznámili so životom tohto svätca. Po svätej omši sme sa na základe pokynu presunuli pred farskú budovu a čakali na jeho príchod. Trocha meškal, tak sme tento čas - hoci na snehu a v chlade - využili na modlitbu. Vypustili sme balón šťastia, ako znamenie kde sa nachádzame a kde nás Mikuláš nájde. Po nejakom čase prišiel na saniach ťahaných krásnym koníkom. Prišiel aj spolu s dvoma anjelikmi. Deťom sa prihovoril, deti mu zaspievali a predniesli modlitbu za rodičov. Čosi sa ho ešte povypytovali a potom začal rozdávať darčeky. Baličky boli už po jedenásty krát veľmi štedré. Čokoláda Milka, doboška siesta, dva malé orieškové keksíky, vianočná čokoládová ozdoba, lízatko, cukríky a mandarínka. Pre "rorátne deti" ešte naviac spomínané cukríkové srdiečko a malé autíčko. Počasie a chvíľa stretnutia s ním bola krásne predvianočná a čarovná. Skutočne vydarené snežiace počasie. Po rozdaní balíčkov Mikuláš odišiel a deti s ním. Je úžasné vidieť na detských tvárach radosť a šťastie. Mikuláško sľúbil, že príde aj na budúci rok. Sv. Mikuláš, oroduj za nás!

Mám veľkú radosť a teší ma, že okrem dospelých je úlohou kňaza starať sa aj o deti farnosti. V nedeľných oznamoch som vyhlásil piatkovú detskú svätú omšu na 16:00 hod. Povzbudil som deti, aby prišli na túto svätú omšu a na detskú diskotéku, ktorá sa po nej uskutoční. Tak, ako pred každým Veľkým pôstom a adventným časom, máme pod kostolom detskú party od kedy farnosť opravila pastoračnú miestnosť pre jej účel. Na svätú omšu prišlo veľké množstvo deti. No niektoré deti po svätej omši odišli domov. Boli to skôr tie staršie deti. Po svätej omši bola vystavená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej pobožnosti. Po nej sa deti presunuli do pastoračnej miestnosti, kde si najprv posadali do kruhu a spoločne sme sa pomodlili svätý ruženec dookola. Modlili sa pekne aj tie najmenšie deti. My dospeli, čo sme organizovali túto akciu, sme sa pri nich cítili ako v nebi. Tak nádherne sa modlili. Po modlitbe svätého ruženca bolo občerstvenie, ktoré pripravila farnosť v spolupráci s ochotnými ženičkami našej farnosti. Okrem dobošiek Mila boli napečené rohlíčky, šišky, makový závin a slané pečivo. Ako nápoj bol džús Capri. Po občerstvení nasledovala diskotéka. Deti sa zabávali až do 20:00 hod. Je účastné byť kňazom, keď máte okolo seba účastných ľudí a ešte úžasnejšie deti. Ďakujem rodičom, že mi dali dôveru prežiť s ich deťmi účastnú pred adventnú chvíľu, ženičkám za cenný čas pripraviť deťom občerstvenie a Dávidovi, Dominike a Jasmínke za hudobné detské menu. Nech tieto chvíle patria medzi tie, ktoré sa často radi opakujú.

Tak, ako naša farnosť, tak aj všetky farnosti našej diecézy raz za päť rokov prechádzajú biskupskou vizitáciou. Otec biskup úradne oznámi tej ktorej farnosti oficiálnu návštevu a miestny farár s farnosťou sa pripraví na túto návštevu. Tejto návšteve však predchádza ešte proces relácie o farnosti miestnym farárom a odpovedá na otázky tzv. questionáriom uložene najvyššou autoritou diecézy – samotným biskupom. Potom je na rade dekanská vizitácia, ktorú vykonáva dekan vo svojom dekanáte. Nakoniec je to návšteva otca biskupa, alebo osoba poverená otcom biskupom. V našom prípade to bol generálny vikár a mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Počas jeho návštevy v našej farnosti sme navštívili vedenie školy pani riaditeľku Mgr. Timeu Matušekovú a kolektív pani učiteliek vyučujúcich na tejto škole. Z tejto návštevy mám veľmi pekný dojem. Ďalej sme navštívili prvopiatkarku pani Matuškovu. Pekne nás privítali v skromnom spoločenstve. Pani Matušková prijala sväté prijímanie od pána vikára a porozprával sa s ňou a aj s pánom Jaroslavom Matuškom. Potom nasledovala návšteva na obecnom úrade, kde nás privítal pán starosta Marian Ujmiak spolu s poslancami MUDr. Milanom Parížom a Pavlom Šuhajom. Privítali nás bohatým občerstvením. Tam sme sa pozhovárali a povysvetľovali si niektoré nezrovnalosti. Potom nasledovalo stretnutie so spoločenstvami. Boli to spoločenstvá modliacich sa matiek, ružencové spoločenstvá, spoločenstvo tretieho rádu sv. Františka a stretnutie so speváckym zborom. Bolo to milé stretnutie pána vikára s jednoduchými a skromnými ženami, ktoré úprimne rozprávali o spoločenstvách. Ďalej to bolo stretnutie s pastoračnou a hospodárskou radou farnosti. Na nich bola menšia účasť, pretože mnohí nemohli prísť. Po tomto stretnutí bolo stretnutie pána vikára s miništrantmi. Nasledovala svätá omša a po nej diskusia s pánom vikárom. Po diskusii bolo ukončenie návštevy na farskom úrade. Bola to veľmi pekná a prijemná návšteva. Chcem sa touto cestou poďakovať veriacim, ktorí okrem svojho duchovného života majú záujem aj o farnosť a prišli na svätú omšu. Chcem sa poďakovať žiakom a budúcim birmovancom, že v peknom počte prišli na svätú omšu tak vzácnej návštevy. Ďalej sa chcem poďakovať Andrejovi Škuláňovi za liturgický spev. Samozrejme moje najväčšia vďaka patri pánu vikárovi a vicekancelárovi biskupského úradu. Pekným spôsobom povzbudili a posilnili moju farnosť. Nech aj táto biskupská vizitácia nás povzbudí k ďalšej duchovnej činnosti.

Je milé a samozrejme vyplývajúce z nášho kresťanského povedomia aj zrejme, že zúčastniť sa sv. omše s kňazmi celého trstenského dekanátu spolu s prof. Ferkom Trstenským, ktorý bol predsedajúcim celebrantom a zároveň aj kazateľom je niečo úžasné. Náš pán dekan sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť tejto sv. omše. Po dobre využitom roku plného náboženských aktivít vyplývajúcich z úcty k sv. Martinovi je ukončenie jubilea pekným poďakovaním ipsa die v trstenskom kostole tohto svätca. Našou farnosťou bol objednaný a sponzorovaný autobus za účelom tejto púte. Autobusom sa zviezlo okolo tridsať veriacich a samozrejme boli aj na svojich autách. Teší ma vysoká účasť mojich veriacich na tejto slávnosti. Vo všeobecnosti som videl na veriacich nádherne prežívať tento rok sv. Martina o čom svedčia aktivity v plnej miere. Som na nich hrdý. Nech patrón našej diecézy sv. Martin nám naďalej pomáha rásť vo viere. Sv. Martin, oroduj za nás!

Naším sídelným otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom bol vyhlásený jubilejný rok sv. Martina z Tours a to k 1700 – výročiu od jeho narodenia. Celá naša diecéza si uctila tohto svätca a patróna, pod ktorého patrocinium patríme. Diecéza usporiadala mnohé púte a teda s tým spojené pozvania každého dekanátu so svojimi farnosťami. Tak, ako v diecéze, tak aj vo farnosti sme naplno prežívali tento jubilejný rok sv. Martina. Prvý krát s úmyslom uctiť si aj relikvie svätca, putovali sme celý autobus 18. decembra 2016 na Spišskú Kapitulu posvätiť obraz vyrobený rezbárom Jozefom Kovalíkom, kde nám ho otec biskup posvätil. Boli sme autobusom s dekanskou púťou, opäť na Spišskej Kapitule, uctiť si sv. Martina. Aj v našom kostole sme si spolu so žiakmi našej školy uctili relikvie sv. Martina. Po každej sv. omši sme sa modlili litánie k sv. Martinovi, či už to bol bežný deň, alebo po nedeľných svätých omšiach.. A na záver jubilejného slávenia pre nás kňazov, bola púť k ukončeniu roku sv. Martina spojená s kňazskou rekolekciou. Po nádhernej sv. omši, ktorú otec biskup obetoval za nás kňazov, bola prednáška. Homíliu mal prof.. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Potešila ma vysoká účasť kňazov. Teší ma, že sme tento jubilejný rok aj ako diecéza, tak aj naša farnosť prežili naplno. Sv. Martin, oroduj za nás!

Tak ako každý rok mám vo zvyku spovedať tri dni a tri hodiny po večernej sv. omši a hodinu pred sv. omšou, tak som to urobil aj toho roku. Spolu dohromady som vyspovedal okolo 360 veriacich. Vyzval som ich v nedeľných farských oznamoch k tomuto časovému harmonogramu spovedi. Veľké prekvapenie bolo, a samozrejme ešte trvá v účastiach na sv. omšiach. Vo sviatok Všetkých svätých dohromady na dvoch svätých omšiach pristúpilo k svätému prijímaniu okolo šesťsto veriacich a medzi nimi samozrejme aj veľa cudzincov a hosti. V nedeľu v dušičkovom čase bol taký istý počet na svätom prijímaní. Je to úžasné, že zvlášť intenzívnejšie si spomíname na týchto bojovníkov za svätosť a duše v očistci zachovávaním podmienok svätej spovede, svätého prijímania, zachovaním stavu posväcujúcej milosti, návštevy cintorína a modlitby na úmysel a za svätého otca k získaniu odpustkov za tieto duše v očistci. Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.