+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Misionár Michal v deň ukončenia svätých misii nám slávnostne posvätil misijný kríž, ktorý bol zhotovený rukami nášho pána kostolníka Milana Lužbeťáka. Číslice a písmena pripravil pán Ing. Peter Ujmiak. Kríž je umiestený pred kostolom sv. Cyrila a Metoda namiesto pôvodného misijného kríža, ktorý bolo treba vymeniť. Nádherný je aj vo večerných hodinách keď je osvetlený. Členovia pastoračnej rady súhlasili aj s mojim návrhom osvetliť tento kríž. Nech je novým mementom živej viery mojej farnosti. Veríme, že kríž je znakom spásy.

Ešte v minulom roku, v roku 2017 som na kňazských rekolekciách v októbri oslovil priateľa redemptoristu pátra Ing. ThLic. Michala Zamkovského a poprosil ho o vykonanie svätých misii v našej farnosti. Súhlasil a sám určil aj dátum konania týchto misii. Veľmi ma to potešilo. V rámci prípravy na pripomenutie si 25. - jubilea posviacky kostola pokračujeme ročnou duchovnou obnovou. Na pastoračnej rade som členov o tom informoval a potvrdili, že mi vo všetkom budú k dispozícii. Dňa 9. 5. prišli dvaja misionári. Privítal som ich slovami oficiálneho prijatia. Ako voľakedy cela farnosť na začiatku dediny čakala otcov misionárov, tak sme ich my privítali pri vstupe do kostola. Oficiálne som im na tento týždeň odovzdal svoju farnosť. Ubytovaní boli na farskom úrade. Stravovali sa u pani Motýľovej za čo jej chcem poďakovať. Denne sme sa modlili spoločne breviár. Veriaci mali možnosť vykonať si generálnu spoveď, misionári vyslúžili sviatosť pomazania chorých nemocným, vo svätých omšiach si veriaci vypočuli nádherné prednášky a homílie, otcovia dávali denne Eucharistické požehnania, navštívili sme školu, kde páter Michal povzbudil mladých žiakov a pani učiteľky v ich viere. Chcem sa poďakovať aj pani riaditeľke, že nám pomohla v telocvični zorganizovať toto stretnutie. Na ukončení misii veriaci poďakovali misionárom za ich službu a darovali im srdečnú kyticu vďaky. Boli vidno ako veriaci v peknom počte prežívali tieto misie. Ich viera bola disponovaná pre milosti Božie prostredníctvom misionárov. Bol som svojimi veriacimi povzbudený, pretože to brali skutočne vážne. Viacerí veriaci celý týždeň prichádzali do kostola a naplno prežívali misie. Nech Pán Boh požehnáva aj naďalej túto farnosť.

Opäť sa našlo zopár dobrých duší, ktoré prišli na základe prosby svojho farára skrášliť okolie kostola pred svätými misiami. Očistili sme chodník, pozametali cestu okolo kostolného muriva, opleli skalku a pozametali kamennú dlažbu. Vďaka Pane za službu tých, ktorí prišli a chceli nezištne pomôcť. Okrem veriacich prišli aj niektorí členovia pastoračnej rady a šli príkladom. Veď Boží chrám je chrámom celej farnosti.

Novozvolená Pastoračná rada farnosti na svojom prvom zasadaní zo dňa 23. 4. 2018 odsúhlasila okrem iných návrhov aj návrh správcu farnosti nainštalovať monitor v priestoroch chóru pre lepšiu viditeľnosť sanktuária a projekciu textov piesni. Je samozrejme, že k tomu je potrebné nainštalovanie kamerového systému. Viac krát som počúval názory veriacich zvlášť chlapov o túto možnosť. V blízkej budúcnosti chceme cez webovú stránku farnosti sprístupniť vysielanie cez internetového providera. Pevne verím, že chlapi nám budú na základe tejto pokročilej techniky pomáhať spievať. Aktuálne texty piesni budú mať pred sebou. Už sa na to teším.

Po skončení DC v Dolnom Smokovci som prijal pozvanie do popradského železničného depa na posvätenie historického vozňa otcom biskupom Mons. ThDr. Štefanom Sečkom PhD. Otec biskup posvätil aj drevenú plastiku patrónky železničiarov sv. Katarínu Alexandrijsku. Celkom pekná udalosť a akcia, na ktorej sa zúčastnil aj predseda prešovského samosprávneho kraja PhDr. Milan Majerský, PhD., primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko a viacerí členovia verejného života. Osobne prišiel aj syn pána Dubčeka. Po posvätení nasledoval slávnostný obed v penzióne u Jakuba, vedľa železničného depa. Viac informácii je k dispozícii v archíve popradskej televízie. Link: http://www.tvpoprad.sk/2018/04/30/

Tak ako každý rok Biskupský úrad organizuje pre svojich kňazov duchovné cvičenia, tak to bolo aj tohto roku. Každé tri roky majú povinnosť kňazi zúčastniť sa na týchto DC. Teší ma, že môžem každý rok absolvovať tieto DC, pretože každý rok sú zaujímaví exercitátori a majú čo duchovne ponúknuť. Tento rok bol exercitátorom J. E. Mons. ThDr. Viliam Judák, PhD. Nitriansky biskup. Exercície mali upokojujúci – duchovný priebeh. Téma bola: „Úloha kňaza v živote Cirkvi.“ Vo svojich prednáškach sa opieral o dielo „Kňazi tretieho tisícročia“ New Yorkského kardinála Timothy Dolana, ktorý mi je blízky, pretože som v New Yorku navštívil jeho katedrálu na Menhetene a bol som poučený o jeho pastorácii. Je veľmi dôležite v živote kňaza prežívať duchovné zážitky obnovením si ducha i mysle pre dobro Cirkvi a veriacich.

Dňa 20. 4. 2018, t.j. v piatok, zasadala v priestoroch pastoračnej miestnosti pod kostolom novozvolená Pastoračná rada farnosti. Jej úloha je pomáhať pánu farárovi v pastoračných úlohách farnosti. Cez nich počúvať hlas veriacich a prezentovať ich na farskom fóre rady. Som rád, že mi chcú pomáhať nezištne pri pastorácii farnosti. Členovia: Milan Lužbeťák, Eva Lužbeťáková, Ing. Peter Ujmiak, Pavol Šuhaj, Jarmila Pakosová, Viera Pakosová, Veronika Motýľová, Iveta Škuláňová, Jozef Kovalik. Na PRF sme si pripravili plán a rozdelili úlohy, ktoré nás čakajú pred a počas významného 25.- výročia jubilea farnosti. Výsledky plnenia úloh budú veriaci vnímať v pripravovanom priebehu duchovných akcii. Som rad, že mohli hneď na prvom stretnutí odprezentovať svoj postoj pri úlohách, názoroch a nápadoch. Bolo toho veľa a samozrejme o všetkom budú veriaci postupne informovaní.

Každý deň sa zastavím pri tejto lesnej teplickej kaplnke a myslím v modlitbách na svoju farnosť. No do oka mi padlo aj pomalé chátranie tejto kaplnky. Je dielom zosnulého pána Ľudovíta Kubáška a pomáhal mu terajší pán kostolník Milan Lužbeťák. Manželky pani Kubáškovej som sa opýtal, či mi dovolí dielo jej manžela opraviť a estetický upraviť. Bola rada tejto iniciatíve a sama chcela prispieť aj nejakou finančnou sumou na túto opravu. Náklady sa predpokladajú okolo 1.300,- €. Tieto zábery sú urobené pred realizáciou opravy kaplnky. Zábery o priebehu a ukončení finálneho stavu budú na webovej stránke vyvesené po novej posviacke tejto zrekonštruovanej kaplnky. Nechcem chváliť čo je len ešte v pláne a preto sa nechajme prekvapiť. Realizátormi tejto obnovy budú pán Peter Jendrášek a pán kostolník Milan Lužbeťák.

Na 10. 4. 2018 som vyhlásil v nedeľných oznamoch brigádu okolo farského kostola. Bola vyhlásená na podnet niektorých veriacich. Je pravdou, že už asi po tri roky som brigádu neorganizoval, pretože vždy prišli niektorí horliví a upratovali aj bez môjho vedomia. Bolo to veľmi milé. Ale teraz som chcel väčšiu brigádu, pretože už prežívame prípravu pred veľkým jubileom nášho kostola. Bolo nás desať. Brigáda bola vyhlásená na utorok o 10:00 hod. Predtým však som mal mať o pol deviatej hodinu náboženstva ako obvykle s deviatakmi. Keďže boli na exkurzii, suploval som u štvrtého ročníka telesnú výchovu. Nakoľko som nebol na túto zmenu športovo vybavený, poprosil som pani riaditeľku, aby som mohol ísť na miesto telesnej von aktívne sa pohybovať po čerstvom vzduchu. Dovolila nám opustiť školu a tak sme sa vybrali na dvor ku kostolu a začali sme brigádu so štvrtáčikmi už o pol deviatej. Zbierali halúzky a nečistoty okolo kostola. Mali toľko pohybu čo ani v telocvični by sa tak nevybili. Po skončení vyučovania som sa na chvíľu pripojil a brigádnikom a zabezpečil som im nejaké občerstvenie. Títo brigádnici boli tiež veľmi aktívni. Urobilo sa pre skrášlenie okolia kostola veľa. Chcem im za obetavú službu aj touto cestou poďakovať. Šiesti členovia pastoračnej radi a traja dobrovoľníci – ďakujem. Bude ešte jedna veľký brigáda na ktorú sa teším.

Na nedeľnej svätej omši Božieho milosrdenstva som povzbudil svojich veriacich k popoludňajšej adorácii a k pobožnosti korunky Božieho milosrdenstva. Máme sa za čo modliť, prosiť a ďakovať. Napriek tomu, že jarné lúče vyhnali mnohých veriacich do prírody a stretol som ich na prechádzke, keď som sa ako obvykle modlil svätý ruženec smerom do Hájika a Teplice, povzbudil som ich, aby sme sa stretli za hodinu v kostole o tretej hodine. Naozaj, o tretej sme sa v kostole stretli v peknom počte. Hádam na takejto pobožnosti nebolo nikdy toľko veriacich ako na túto nedeľu. Keď ma v ten deň navštívil o pol štvrtej pán farár z Krivej, pýtal sa ma, čo sme mali v kostole, že stretol veľmi veľa ľudí ísť smerom od kostola. Hrdo som mu odpovedal: “No predsa Korunku Božieho milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním.“ Matka milosrdenstva, oroduj za nás!

Naša farnosť tiež vstúpila do Veľkého týždňa veľkým duchovným krokom viery. Na kvetnú nedeľu sme slávili slávnostný vstup Pána do Jeruzalema. Von pred vstupom do kostolnej záhrady pod dreveným baldachýnom sme mali úvodné obrady s niektorými veriacimi, ktorí mali so sebou bahniatka (ratolesti). Potom sme spoločne vstúpili do božieho chrámu a začali sme sláviť svätú omšu. Účasť veriacich bola úctyhodná na obidvoch svätých omšiach. Účasť na svätom prijímaní bola vysoká čo zodpovedá aj veľkej účasti na svätej spovedi. Vo štvrtok sme sa kňazi celej našej diecézy stretli so svojim otcom biskupom Mons. Štefanom a slávili sme spoločne svätú omšu pri príležitosti obnovenia si kňazských sľubov a posvätenia olejov. Účasť kňazov bola vysoký. Otec biskup nám pripomenul vznešenosť kňazského úradu a hodnoty kňaza v súčasnom svete. Po svätej omši nám pripomenul, že máme od neho srdečne pozdraviť celú jeho diecézu a prianie prežívať s veriacimi radosť zo Zmŕtvychvstalého. Trojdenné slávenie Veľkej noci bolo veľmi hlboko a duchovne aktívne. Účasť veriacich na obradoch bola vysoká. Skoro každý deň sme mali rozdaných vyše sedemsto až osemsto svätých prijímaní. Na krížovej ceste hore dedinou bola tiež vysoká účasť aká tu ešte nebola. Je veľkou zaujímavosťou, že keď počas Krížovej cesty je večer pekné počasie, príde na ňu o sto ľudí menej ako je neisté jemne, daždivé počasie. Z účasti veriacich som mal radosť. Boží hrob okrem požiarnikov, miništrantov a modliacich sa veriacich strážili aj členovia novej pastoračnej rady. Vyhoveli mojej túžbe a prijali túto službu zodpovedne. Viac o slávení Veľkej noci napovie fotodokumentácia pripravená a okom objektívu zachytená pánom Jožkom Kovalikom. Chcem sa poďakovať za nádherné slávenie Veľkej noci všetkým aktívnym veriacim, kostolníkom, miništrantom, kantorom, spevákom, folkloristom, požiarnikom, kvetinárke a pastoračnej rade pri pomoci a organizovaní Veľkonočných slávnosti. Nech Zmŕtvychvstalý Kristus požehnáva aj naďalej našu farskú rodinu.

Dňa 20.3. 2018 som prijal od vedenia materskej škôlky a od pani učiteliek pozvánku na prečítanie nejakej peknej rozprávky v rámci mesiaca kníh, ktorým je marec. Pozvanie som s radosťou prijal a moje rozhodnutie bolo odmenené detskou radosťou na ich tváričkách. Pred obedňajším spaním som im prečítal rozprávku o malom kuriatku, ktoré sa bálo spadnutia oblohy z neba a kvôli tomu zbuntošilo svojim strachom celú zvieraciu rodinu okolo seba. Detičky pozorne počúvali a mali radosť zo stretnutia sa s kňazom. Sľúbil som im, že na budúce hoci nie v mesiaci kníh prídem ešte medzi nich a pred spaním im prečítam nejaký pekný biblický príbeh, aby sa deti trocha vzdelávali aj v náboženskej literatúre. Pozorné očká pri počúvaní oťaželi a niektoré detičky aj zaspali. Na záver sme sa s tými, ktoré ešte nespali pomodlili. Ako výslužku som dostal chutný perník a ďakovnú listinu. Ďakujem pani zástupkyni a pani učiteľkám za pozvanie.

V nedeľných oznamoch 4. 2. 2018 som veriacim oznámil, že na budúcu nedeľu ktoré sa budú konať voľby do PRF. Tak sa aj stalo. Voľby prebehli v kostole sv. Cyrila a Metoda. Veriaci sa mohli vyjadriť k podpore toho, ktorého člena a dať mu svoj hlas. Na týchto voľbách sa zúčastnilo v kostole 262 veriacich a mimo kostola v obytných priestoroch starých a nevládnych ľudí, ku ktorým chodím na prvý piatok, 20 veriacich. Spolu bolo zúčastnených 282 voličov. Pri sčítavaní hlasov boli prítomní: správca farnosti, Milan Lužbeťák, Pavol Šuhaj a zapisovateľ Jakub Pakos. Volili ste následovne: 1. Milan Lužbeťák (76 +5), 2. Eva Lužbeťáková (29+1), 3. Ing. Peter Ujmiak (21+3), 4. Pavol Šuhaj (21+2), 5. Jarmila Pakosová (14+1), 6. Viera Pakosová (12+1). Týchto šiestich členov PRF si zvolili veriaci farnosti. Ja som využil právo farára a môžem si zvoliť tretinu členov. Moje rozhodnutie za členov PRF z veriacich farnosti sú: 7. Veronika Motýľová (8), 8. Ivetu Škuláňovú (6), 9. Jozefa Kovalíka (2). Počet rozširujem zo siedmich na deviatich členov PRF, pretože do pozornosti sa nám dáva významné jubileum farnosti a ja nemôžem stíhať všetko sám. Potrebujem pastoračnú pomoc pre viaceré aktivity, ktoré budú zvlášť v tomto roku v našej farnosti. Novozvolených členov som poprosil aby mi pomáhali zo všetkých síl. Ako a aké informácie majú sledovať a nech im pomôžu aj deti, ktoré chodia na stredné a vysoké školy, aby im pomáhali nájsť na internete mnohé aktuality, informácie a iné dôležite veci pre našu pastoráciu. Títo členovia PRF sú Vám k dispozícii. V priloženej fotogalérii ich spoznáte viac. Nech nás Všemohúci Boh vedie a Nebeská Matka Panna Mária sprevádza. S Božou pomocou do vznešenej pastorácie farnosti.

Dňa 19.2. 2018 sme sa kňazi oravských dekanátov stretli na Cirkevnej škole v Dolnom Kubíne, spolu so svojim otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom, na kňazských rekolekciách. Začali sme, ako to hovorí vždy pán biskup, s tým, čo je nám kňazom vlastné, svätou omšou. Homíliu predniesol pred sedemdesiatimi kňazmi farár z Krivej vdp. Rudolf Schuster. Po nej bola pracovná časť v priestoroch jedálne školy. Tú sme začali modlitbou - Liturgiou hodín. Po modlitbe sa nám kňazom prihovoril duchovným slovom otec biskup. Po ňom nasledovala rekolekčná prednáška Mgr. Jozefa Tomagu: Možnosti využitia dotačných systémov pre farnosti. Nasledovala diskusia, oznamy a stretnutie sa ukončilo modlitbou Anjel Pána a požehnaním otca biskupa. Nasledoval obed, na ktorý nás pozval pán dekan Dr. Ľubomír Pekarčík. Nech takéto stretnutia kňazov aj naďalej prinášajú duchovnú úrodu pre veriacich vo farnostiach týchto kňazov.

V nedeľných oznamoch som oznámil deň veľkého pôstu na popolcovú stredu. V ten deň sa nám treba zdržiavať mäsitých pokrmov a zachovať deň konania skutkov kajúcnosti. Sv. omša bola iba jedná a to večer o 18:00 hod. V homílii som zdôraznil duchovný rozmer a charakter veľkého pôstu. Čo očakávame od tohto času milostivého pôstu a čo sme ochotní obetovať? Do kostola prišiel pekný počet veriacich. Bol som touto účasťou na svätej omši povzbudený. Na konci pred požehnaním mi miništranti pošepli koľko ľudí bolo na popolec. Najprv to bolo 450 veriacich, ale v sákrestii po svätej omši sa zhodli na 475 veriacich. Po úvahe som dospel k názoru, že treba dať svätú omšu v takýto deň veľkého pôstu aj na rannú hodinu, ako to bolo po iné roky. Prišli by ešte aj tí, ktorí mali poobedňajšiu službu v práci a nie je ich málo. Veriacim som zaprial požehnaný pôstny čas, aby dokázali splniť si svoje predsavzatia v líniách duchovného života. Tak ešte raz prajem požehnaný pôstny čas.

V nedeľných farských oznamoch som pozval deti našej farnosti na fašiangovú diskotéku a zábavu do našej pastoračnej miestnosti. Svätú omšu som oznámil na piatok na 16:30 hod. a po nej sme sa mali presunúť do pastoračnej miestnosti. Obetavé ženičky nám opäť napiekli chutné fašiangové šišky. Deťom som kúpil džúsy a dobošky Delisy. Pripravil som pohostenie pre osemdesiat detí. Keď sme začali svätú omšu, tak po spočítaní na nej bolo dvadsať detí. Teraz som nevedel čo sa stalo. Po svätej omši som sa dozvedel, že v tú istú hodinu deti a žiaci majú ples v školskej telocvični. Teraz som nevedel, že čo mám robiť. Bolo napečené a všetko prichystané. Tak som na toto fašiangové posedenie pozval dospelých. Neboli na to pripravení tak, ako ani ja. Nakoniec niektorí po svätej omši zišli do "pastoračky". Začali sme stretnutie s modlitbou a nasledovalo pohostenie. Naša milá pani Polomka mi zaspievala peknú pesničku s blahoželaním. Na konci sme si zaspievali Mariánsku pesničku. Pán Boh to zariadil tak, že boli aj deti a aj dospelí a aj dôchodcovia, za čo im za prijatie tohto môjho pozvania zo srdca ďakujem. Pevné verím, že spoločne začneme naplno prežívať pôstny čas. Je čas radovať sa a čas smútiť. Od Všemohúceho Boha si vyprosujeme na tento čas pôstu veľa Božích milosti.

V utorok, 6. 2. 2018, okolo poludnia, si Nebeský Otec povolal do večnosti manžela, otca, dedka, pradedka, brata Ľudovíta Kaníka. Narodil sa 13. 8. 1928. Lúčia sa s ním manželka Veronika; synovia: kňaz Stanislav, Ján a Ľubomír; dcéry: Veronika, Mária, Daniela, Alžbeta, Anna, Eva, Alena; 33 vnúčat; 19 pravnúčat a sestra Terézia. Lúči sa ním aj celá brezovická farnosť. Bol to jednoduchý, skromný a obetavý veriaci človek, vždy s úsmevom na tvári. Správca farnosti, spolu so svojimi veriacimi, mu ďakuje, že dal svätej Cirkvi kňaza a duchovného otca farnosti. Budeme na neho myslieť s láskou vo svojich modlitbách. Zádušná svätá omša a pohrebné obrady budú vo štvrtok 8. 2. 2018 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Brezovici o 14:00 hod. Zádušnú svätú omšu za zosnulého Ľudovíta bude slúžiť otec Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup spolu s kňazmi - koncelebrantmi našej diecézy. Po svätej omši pôjde pohrebný sprievod na nový cintorín, kde budú pochované pozostatky. Otec biskup, kňazi a príbuzní sú pozvaní na smútočnú hostinu, ktorá sa bude konať v priestoroch školskej telocvične. Otec biskup parkuje pri farskom úrade a kňazi budú parkovať na parkovisku pred novým kostolom. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji! Parte tu.