+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 56

V pondelok 29.08.2022 uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho rodáka, kňaza a tajného biskupa ThDr.  Martina Hrbču.
Večernú svätú omšu slávil pán farár z Velčíc Vdp. Tomáš Gračka, kde zosnulý pán dekan Hrbča v rokoch 1971-1990 pôsobil. Z farnosti Velčice prišli aj zástupcovia obecných samospráv a skupina veriacich, ktorí na pána dekana s láskou spomínajú.
ThDr. Martin Hrbča sa narodil 11. septembra 1924 v Brezovici. Kňazskú vysviacku prijal 20. júna 1954. Ako kaplán pôsobil v Sládkovičove, Šahách, Želiezovciach a v Bratislave - Nové Mesto. Od r. 1964 zastával funkciu ceremoniára, aktuára i notára cirkevného súdu na biskupskom úrade v Trnave. V septembri 1968 bol tajne vysvätený za biskupa. Viazal ho sľub, že svoju biskupskú službu bude vykonávať len v prípade vážnej duchovnej potreby (napr. pri deportácii do ZSSR). Spravoval farnosť Velčice (1971-1990) a Šulekovo (1990-2002). Bol sudcom Arcidiecézneho súdu.
Od 1. júla 2002 odišiel na dôchodok do Brezovice, ale zakrátko zomrel. Dobrotivý Pán si ho povolal 29. augusta 2002 v 78. roku života a 49. roku kňazstva. Pochovaný bol  3. septembra 2002 vo svojom rodisku v Brezovici. Pohrebné obrady viedol Mons. Ján Sokol, trnavský arcibiskup a metropolita.