+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 86

12. júna 2022 prijalo v našej farnosti 18 detí Prvé sväté prijímanie (6 dievčat a 12 chlapci). Na tento mimoriadny deň sme sa pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky, a stretnutiami v kostole, tak ako nám to umožňovala pandemická situácia.
Prvýkrát mali v našej farnosti deti oblečené biele rúcha, ktoré nám pripomínajú sviatosť krstu a sú symbolom Božej milosti a čistoty duše. Pripomínajú nám, že pred Pánom Bohom sme si všetci rovní a že sa máme snažiť o svätosť života, aby sme raz mohli stáť pred Božím Baránkom v bielych rúchach s palmami víťazstva (Zjv 7,9-10).
Témou tohtoročnej slávnosti a výzdoby bol anjel, ktorý sa v roku 1916 zjavil malým pastierikom z Fatimy: Lucii, Františkovi a Hyacinte, aby ich pripravil na zjavenia Panny Márie. Lucia neskôr napísala, že anjel vyzeral ako pätnásťročný chlapec, bol belší ako sneh a bol nádherný. Anjel naučil deti niektoré modlitby a dal deťom prijať sv. prijímanie. Povedali sme si, že nie je dôležité od koho prijme Pána Ježiša, ale dôležité je to, s akým srdcom, s akou túžbou a s akou láskou ho prijmete! Dnes i v budúcnosti.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše slávnostne oblečené a aktívne sa zapájali čítaním Božieho slova a spevom. Rozprávali sme si o modlitbách anjela z Fatimy a o sv. Tarzíciovi a Carlovi Acutisovi, ktorí vynikali láskou k Eucharistii. Na záver „Bieleho týždňa“ sme sa s prvoprijímajúcimi deťmi stretli v pastoračnom centre pod kostolom. Prežili sme príjemný čas naplnený spevom, hrami a turnajom v stolnom futbale. Okrem modlitebnej knižky a obrázka dostali deti na pamiatku dreveného anjela s modlitbou.
Ďakujem za spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Evke, Natálke, Paulínke a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. J. Barta, farár
Fotografie: I. Drgáň, J. Barta