+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 208

Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek službou prispeli s dôstojnému slávenie Veľkonočných sviatkov v našej farnosti. Predovšetkým ďakujem pánovi kostolníkovi a kostolníčke, organistom, spevokolu, spevákom pašii a žalmov, lektorom, hasičom a miništrantom. Všetkým, ktorí sa zapojili do duchovného prežívania týchto dní. Pán Boh zaplať.