+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 387

V roku 2021 mala naša farnosť jedno okrúhle výročie, ktoré je potrebné s vďačnosťou pripomenúť.  01.07.2021 uplynulo dvadsať rokov od zriadenia našej farnosti. 
Zriadeniu farnosti predchádzala výstavba farskej budovy. S prácami sa začalo 8. mája v jubilejnom roku 2000 a už 1. júla 2001 bola farská budova posvätená spišským diecéznym biskupom Mons. ThDr. Františkom Tondrom. Deň posviacky fary sa stal aj dňom ustanovenia farnosti Brezovica. Zaviedli sa nové matriky a Brezovica začala písať svoju samostatnú cirkevnú históriu.
Pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o výstavbu farskej budovy a tým aj o zriadenie novej farnosti. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí počas dvadsiatich rokov pomáhali udržiavať farskú budovu.
V prílohe je prehľad krstov, sobášov a pohrebov za dvadsaťročné obdobie existencie našej farnosti.