Návštevy: 423

Protiepidemické opatrenia na Slovensku, ktoré sa týkajú zákazu bohoslužieb patria medzi najprísnejšie v Európe. Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb a prísne obmedzenia pri vysluhovaní krstu, sobáša a pohrebu, na ktorých môže byť maximálne 6 účastníkov vrátane kňaza. Ďakujem a podporujem Alianciu za rodinu, ktorá organizuje petíciu s názvom: Absolútny zákaz bohoslužieb a spovedania na Slovensko nepatrí!
Text petície:
Vážený pán premiér,
pandémia, ktorú spoločne zažívame prináša potrebu ochrániť životy a zdravie ľudí. Vládu vo všetkých dobrých opatreniach podporujeme. Aj mnoho kňazov pomáha v prvých líniách ako dobrovoľníci v nemocniciach. Ich snaha chrániť pozemský život je motivovaná aj snahou zachraňovať duše, ktoré sú nesmrteľné.
Dovoľte, aby sme vyzvali touto petíciou vládu Slovenskej republiky, aby už nikdy nerozhodla o absolútnom zákaze bohoslužieb a spovedí pre veriacich.
K absolútnemu zákazu bohoslužieb a spovedí pre veriacich v súčasnosti nepristúpili vyspelé krajiny Európy (napríklad Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Česko a Poľsko), hoci sú v podobnej ťažkej situácii. Vo viacerých krajinách (Francúzsko, Nemecko, USA) boli absolútne zákazy bohoslužieb pre veriacich zrušené ústavnými súdmi a autoritami ako neústavné zásahy do slobody vierovyznania.
V Anglicku bezpečnosť cirkví potvrdila organizácia Public Health England (PHE) vo svojich súčasných odporúčaniach vláde. Verejne uznáva výsledok veľkého úsilia vynaloženého mnohými ľuďmi pri implementácii postupov nariadených PHE, a tým pri vytváraní potrebných podmienok v kostoloch na ich bezpečné použitie.
Na Slovensku je táto situácia podobná. Cirkvi prijali všetky potrebné opatrenia a vďaka osobitnej povahe zabezpečili, že kostoly sa nestali vo významnom meradle nebezpečnými ohniskami šírenia epidémie. Opatrenia štátu ohľadom obmedzenia počtu veriacich boli veľmi prísne počas celého dlhého obdobia a preto následný absolútny zákaz verejného slávenia bohoslužieb nepriniesol žiadne merateľné zlepšenie epidemiologickej situácie. Cirkvi pristúpili aj mimo lockdownu k tomu, že nevyžadujú povinnú účasť veriacich na bohoslužbách a vyzývajú ohrozené skupiny, aby sa chránili.
Vláda, ktorá si ctí náboženskú slobodu a má úctu pred kresťanskou vierou, sa musí vyhýbať činom, ktoré by znižovali hodnotu bohoslužieb alebo zakazovali duchovnú službu odpúšťania hriechov v svätej spovedi. V čase ohrozenia pozemského života je prístup k sviatostiam mimoriadne dôležitý. V čase, keď sa môže športovať, stretnúť sa pri nákupoch potravín, v čase, keď sa zabezpečuje, aby sa ďalej vyrábali drahé autá a zhromažďovali tisíce ľudí v podnikoch, sa dá zákaz verejných bohoslužieb a osobných spovedí vysvetliť iba tým, že hodnota práce, peňazí, športu či jedla je vyššia ako služba Bohu a čistota duše.
Služba Bohu je prvoradá a najdôležitejšia úloha v živote každého človeka. Starosť o večný život je dôležitejšia ako starosť o časný život. Hygienické opatrenia sú dôležité a rešpektujeme ich, ale nemôžu ísť proti našej základnej ľudskej úlohe, ktorú máme tu na zemi. Boli sme stvorení, aby sme slúžili Bohu, chválili ho a tak spasili svoju dušu.
Vážený pán premiér, považujeme za dôležité, priam za nevyhnutné, aby všetci predstavitelia štátu, bez ohľadu na svoj svetonázor, ukazovali svojimi rozhodnutiami, že majú v úcte ústavné právo občanov vyznávať svoju vieru v Boha a uctievať Ho ako spoločenstvo.
Signatári: Anton Chromík, Juraj Šust, Peter Beňa, Stanislav Gunčaga, Martina Bednáriková, Andrej Ralbovský, Michal Čop, Patrik Daniška, Robert Mátéffy, Ján Mačutek, Tomáš Kováčik.

Stav niektorých krajín k 21.1.2021
Rakúsko: Verejné bohoslužby sa nekonajú, biskupi vyšli v ústrety príslušnej žiadosti vlády bez toho, že by bolo vydané záväzné rozhodnutie štátnych orgánov. Na neverejných bohoslužbách sa podľa rozhodnutia biskupov môže zúčastniť maximálne 10 osôb vrátane celebranta.
V Rakúsku zatiaľ stále platí lockdown, presné pravidlá lockdownu určuje nariadenie ministra zdravotníctva o mimoriadnych opatreniach proti šíreniu COVIDu 19. Podľa tohto nariadenia platí individuálna návšteva miesta náboženského kultu ako jeden z legitímnych dôvodov pre opustenie obydlia. Nariadenie takisto stanovuje, že pravidlá v ňom obsiahnuté sa nevzťahujú na náboženské podujatia.
Nemecko: Verejné bohoslužby sa konajú, treba pri nich však rešpektovať hygienické pravidlá (rúška, odstup) vydávané jednotlivými spolkovými krajinami.
Francúzsko: Verejné bohoslužby sa konajú, platí povinný odstup medzi osobami 2 metre.
Veľká Británia: Verejné bohoslužby sa konajú, platí povinný odstup medzi osobami 2 metra a ďalšie obmedzenia ako napr. obmedzenie spevu a združovania po omši
Česko: Verejné bohoslužby sa konajú 10% kapacity miest na sedenie, plus ďalšie pravidlá: rúška, obmedzenie hromadného spevu a pod.
Poľsko: Verejné bohoslužby sa konajú 1 osoba na 15 metrov štvorcových, minimálne 1,5 metra vzdialenosť medzi ľuďmi.

Petíciu môžete podporiť na stránke: https://www.podpisem.sk/petition/absolutny-zakaz-bohosluzieb-a-spovedania-na-slovensko-nepatri/