+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 707

Dňa 3. 11. 2013 som uviedol do služby mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania Pavla Šuhaja. Keďže naša farnosť si túto službu vyžaduje zvlášť vo veľkonočnom, vianočnom, odpustovom a dušičkovom období, bolo potrebné požiadať otca biskupa o toto dovolenie. Pavol Šuhaj, ako môj farník spadá do mojej farskej iurisdikcie a je zodpovedným veriacim. Žije v peknom manželskom zväzku a spolu s manželkou vychovávajú dvoch synov Michala a Pavla, ktorí aj miništrujú. Okrem tohto rozdavateľa máme aj Martina Kaníka, ktorý tak isto dekrétom otca biskupa rozdáva sv. prijímanie. Pomáhajú našej farnosti aj sestričky, ktoré však nemajú dekrét, pretože nespadajú do mojej farskej iurisdikcie. Ale aj im ďakujem za túto službu.