+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 416

Milí farníci. Vzhľadom na riziko šírenia koronavírusu sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách a preto si častejšie prečítajme Sväté písmo, životopisy svätých a kvalitnú duchovnú literatúru. Kiežby sa do našich rodín vrátil zvyk spoločnej modlitby, zvlášť modlitby svätého ruženca. Využívajme prenosy svätých omší a iných duchovných programov v televízií a rádiu.
Pri sledovaní prenosu svätej omše premeňme naše príbytky na Boží chrám. Svätú omšu v našich domácnostiach prežívajme tak, ako keby sme boli v kostole. Aby sme zo sledovania svätej omše v televízii mali čo najväčší duchovný úžitok, vyhraďme si na to čas a odložme všetko, čo by nás mohlo vyrušovať (mobil, jedlo a pod.). Neodbiehajme od televízora, ako to možno robíme pri iných programoch. Aj postojom nášho tela sa duchovne zjednoťme s jednotlivými časťami svätej omše, napr. pri premenení si pokľakneme. Zapájajme sa aj do odpovedí a počas svätého prijímania si urobme duchovné sväté prijímanie, tzn. vzbuďme si vrúcnu túžbu duchovne prijať Pána Ježiša do nášho srdca.
Naďalej platí dišpenz slovenských biskupov od účasti na nedeľných bohoslužbách. Ale zostáva povinnosť prežívať nedeľu ako prvotný prikázaný sviatok, počas ktorého sa zdržiavame vykonávania takých prác a činností, ktoré sú na prekážku povinnému Božiemu kultu, radosti vlastnej dňu Pána, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu tela i duše. Dobre prežívanou nedeľou si uctievame Boha, čoraz viac ho poznávame a posilňujeme rodinné a iné medziľudské vzťahy.
Niekedy sme až príliš unavení a možno aj smutní. Zdá sa, že nášmu životu chýba vnútorná radosť a pokoj. Lebo nestačíme vnímať krásu a dobro, ktoré nás obklopujú. Vytvárame mnohé hodnoty, ale nestačíme alebo nevieme sa z nich tešiť, lebo zabúdame na Pánov deň. Nedeľa pre kresťanov nie je len voľným dňom, ale dňom požehnaným a zasväteným – je slávnosťou a radostnou oslavou Boha.
Jaroslav Barta, farár (Farský list č. 3)