+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 476

Prvé sväté prijímanie sme v našej farnosti naplánovali na 24. mája, ale vzhľadom na neočakávanú situáciu — pandémiu koronavírusu COVID-19 sme slávnosť preložili na 21. júna 2020. Na tento mimoriadny deň sme sa s Kristínkou, Adamom, Matúšom, Lukášom, Samuelom, Sofiou, Marekom, Vanesou, Ninou, Sebastiánom, Vivien a Dávidom pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky a stretnutiami v kostole.
V jednom podobenstve sa Pán Ježiš prirovnal k Dobrému pastierovi. Pán Ježiš ako Dobrý pastier pozná svoje ovečky po mene, vedie ich, stará sa o ne, sýti ich a ochraňuje. Dobrý pastier svoje ovečky miluje, stratené hľadá a zranené ošetruje. V podobenstve o Dobrom pastierovi Pán Ježiš povedal aj to, že naša úloha je, aby sme poznali hlas Pána Ježiša a išli za ním. Na tejto ceste nás čakajú rôzne prekážky. Ale v Eucharistii nám Pán Ježiš dáva silu, aby sme ich prekonali. Keď sa potkneme a spadneme, musíme vo sviatosti zmierenia rýchlo vstať a s radosťou ísť za Pánom Ježišom. Nemôžeme žiť bez lásky Dobrého pastiera.
Výzdoba v kostole sv. Cyrila a Metoda zvýrazňovala hlavné myšlienky podobenstva o Dobrom pastierovi.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše vo slávnostnom oblečení. Celý týždeň nás sprevádzal biblický príbeh mladého Dávida, ktorý sa s palicou, prakom a piatimi kameňmi postavil proti ozbrojenému bojovníkovi Goliášovi. Dávid nakoniec zvíťazil, lebo bojoval v mene Božom. Goliáš je symbolom zla a hriechu vo svete, ktoré sa zdá veľmi silné, priam neporaziteľné. Aké miesto máme zaujať v takomto svete? Pán Ježiš nám odpovedá: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov“ (Mt 10,16). Zlobe, násiliu a podlosti vo svete máme postaviť lásku, čistotu a múdrosť evanjelia. Aby sme v tomto zápase obstáli potrebujeme duchovné zbrane. Dávid si zobral päť hladkých kameňov. V jednom z mariánskych zjavení mala Panna Mária povedať vizionárom: „Dávam Vám zbraň proti Goliášovi. Hľa, Vašich päť kameňov: Modlitba ruženca; Eucharistia; Sväté písmo; Pôst a Mesačná sv. spoveď.“ Toto všetko sú prostriedky, ktoré posväcujú náš život a dávajú nám každý deň silu premáhať zlo, ktoré je silné ako Goliáš. Týmto piatim témam – duchovným kameňom, sme sa venovali na svätých omšiach počas Bieleho týždňa.
Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Martinke a Evke a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Fotorafie: Sestrenek