+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 614

Otec biskup určil nový termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti a to na 6. septembra 2020.

Základné požiadavky záverečnej prípravy:
Aktívna účasť na nedeľných sv. omšiach – Žiadam birmovancov, aby si sadali na miesta v predných laviciach. Ak má niekto vážny dôvod, pre ktorý nemôže chodiť na sv. omše v našej farnosti, oznámi to kňazovi.

Skúška zo základných kresťanských právd a modlitieb.
Birmovanci, ktorí ukončili 8. a 9. ročník ZŠ: Piatok 24. júla o 9:00 hod.
Starší birmovanci: Piatok 31. júla o 9:00 hod.
Ak by niekto z vážnych dôvodov nemohol prísť v stanovený termín, dopredu to oznámi kňazovi. Previerka vedomostí bude v pastoračnom centre pod kostolom.

Na skúške je potrebné uviesť svoje birmovné meno – patróna a vedieť o ňom základné informácie. Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že sa mi páči príklad jeho života. Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.
Na skúške je potrebné doplniť meno birmovaného rodiča.

Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič
Kánon 847 CIC (Kódexu kánonického/cirkevného práva) hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné: aby zavŕšil 16. rok života; aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú ma prijať; nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka)...; birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca; môže byť jeden z krstných rodičov.

Jednodňová duchovná obnova
Birmovanci, ktorí ukončili 8. a 9. ročník ZŠ: Piatok 21. august o 9:00 hod.
Starší birmovanci: Piatok 28. august o 9:00 hod.
Ak by niekto z vážnych dôvodov nemohol prísť v stanovený termín, dopredu to oznámi kňazovi.
V prílohe sa nachádzajú Doplnené a upravené otázky pre birmovancov