+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 519

V nedeľu, 27. 10. 2019, sme o 14.00 hod. išli v sprievode od Modrého kostolíka k obnovenej Kaplnke Panny Márie na Vrchu. V sprievode sme niesli sochu Fatimskej Panny Márie, ktorú sme umiestnili do obnovenej kaplnky.
Na začiatku požehnania sme si stručne pripomenuli históriu kaplnky. Dátum jej výstavby nie je známy. V mape z roku 1879 je už zakreslená. Okolo nej viedla poľná cesta do šoltýšskeho mlyna ako aj cesta do Trsteníka, Bučníka, Maťkovej a odtiaľ do Zábiedova, alebo popri potoku do Trstenej. Mnohí veriaci, ktorí sa vracali z mlyna, z poľa alebo z lesa, sa tu zastavovali na krátku modlitbu. Prichádzali tu aj na mariánske pobožnosti a v čase kántrových (prosebných) dní tu prichádzali prosiť Pána Boha o požehnanie úrody.
Po predstavení histórie kaplnky nasledoval obrad jej požehnania. Potom sme sa pomodlili modlitbu sv. ruženca a modlitbu Zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ako už bolo skôr uvedené, do kaplnky sme umiestnili sochu Fatimskej Panny Márie. Zjavenia Panny Márie vo Fatime začali 13. mája 1917. Panna Mária sa zjavila trom deťom, malým pastierikom: Lucii, Františkovi a Hyacinte. Pred týmito zjaveniami sa fatimským deťom niekoľko krát zjavil anjel, ktorý ich v roku 1916 naučil modlitbu, ktorá je vyrytá do mramoru v kaplnke: „Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.“
V malom výklenku kaplnky od poľnej cesty je umiestnená socha archanjela Michala, ktorý je zobrazený ako rytier v brnení, ktorý šliape po drakovi. Archanjel Michal je patrón katolíckej Cirkvi v boji proti pokušeniam a diablovi.
Kaplnka a jej okolie je po generálnej oprave a je dôstojným miestom mariánskej úcty a modlitby. Oprava kaplnky prebiehala v mesiacoch júl-október 2019 a zabezpečoval ju Obecný úrad v Brezovici. Ďakujem pánu starostovi Mariánovi Ujmiakovi, poslancom OZ a zamestnancom Obecného úradu za generálnu opravu Kaplnky Panny Márie na Vrchu a taktiež Kaplnky pri starom cintoríne. Ďakujem všetkým, ktorí materiálne alebo akýmkoľvek spôsobom prispeli k týmto opravám. Úprimne ďakujem aj tým, ktorí sa o tieto kaplnky doteraz starali. Túto obnovenú kaplnku by sme mohli nazývať Kaplnka Fatimskej Panny Márie.