+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 503

Písomnou formou som požiadal otca biskupa Štefana o schválenie požiadavky farnosti pre rozdávanie svätého prijímania nášmu dlhoročnému miništrantovi Jakubovi Pakosovi. Jakub príde na každú svätú omšu ak môže. Dlhé roky pripravuje liturgiu, ktorej rozumie. Liturgiu Vianoc, Veľkej noci, rôznych slávnosti, pobožnosti ma v malíčku. Vždy je ochotný kňazovi pomáhať. Aby som mal väčšiu istotu o mojom správnom rozhodnutí, požiadal som pre istotu kaplánov z UPC Katolíckej univerzity v Ružomberku Ing. Th.Lic Jozefa Žvandu, PhD. a Mgr. Dušana Galicu, PhD o referencie a stanovisko týkajúcich sa menovaného kandidáta na rozdávanie svätého prijímania. Referencie boli pozitívne a odporúčali mi podať túto žiadosť otcovi biskupovi. Na biskupský úrad som zaslal túto žiadosť a spätne mi prišla pozitívna odpoveď od otca biskupa. Podľa predpísaných formúl a úkonov v modlitebníku som ho pri nedeľnej svätej omši ustanovil na túto službu. Pevne verím, že si túto úlohu bude zodpovedne, nábožne a s pokorou plniť. Ak by niekto vnímal jeho správanie neprimerane k tejto službe, nech mi to oznámi.