+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 464

Náš sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka sa na slávnosť patróna Spišskej diecézy sv. Martina z Tours chcel poďakovať všetkým tým, ktorí vo farnosti po niekoľko rokov slúžili Bohu i veriacim a teda spoločenstvu putujúcej Cirkvi rôznym spôsobom pre dobro duchovný rast. Zaslúžia si pozornosť a úctu vyplývajúcu z desiatky ročnej služby, ktorú nezištne konali s pokorou, poníženosťou a láskou. Prejavom takejto vďačnosti otca biskupa je plaketa, ktorú na deň sv. Martina mali kňazi odovzdať pri svätej omši tým, ktorí si to zaslúžia. Z našej farnosti si túto plaketu zaslúžil pán Peter Števaňák, ktorý 33 rokov vykonával náročnú službu kostolníka. Teraz už je tri roky pripútaný k vozíku, ale jeho vek je úctyhodný 82 rokov. Túto plaketu s venovaním otca biskupa som priniesol v sobotu k manželom Števaňákovým a ukázal som im tento biskupský dar. Pani Števaňáková sa neubránila slzám a zo srdca ďakuje pánu biskupovi za takúto priazeň. Musel som ju prehovoriť aby pripravila pána manžela na zajtrajší nedeľný akt odovzdania v našom kostole. Totiž už vyše troch rokov mu zdravotný stav nedovoľuje chodiť. Bolo to náročné, ale predsa ho do kostola priviezli. Bol na celej svätej omši a na jej konci som celému spoločenstvu veriacich prečítal obsah napísaný na plakete a odovzdal som mu pozdrav od otca biskupa a dar odovzdal.