+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 550

Tak, ako každý rok, máme v ten istý deň sv. omšu za vdp. dekana ThDr. Martina Hrbču, tak aj toho roku bola svätá omša obetovaná za jeho nesmrteľnú dušu. Po sv. omši sme sa opäť išli pomodliť desiatok sv. ruženca k jeho hrobu. Teší ma, že asi dvadsiati sme prosili nad jeho hrobom za spásu jeho duše. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji!