+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 762

Tretiačikovia našej farnosti prijali po prvý krát Pána Ježiša do svojho srdiečka. Stalo sa tomu tak v nedeľu 4.6. 2018 v kostole svätého Cyrila a Metoda, vo farnosti Brezovica. Deň predtým slávnostne absolvovali sviatosť zmierenia, kde sa vyznali zo svojich hriechov spáchaných od krstu. Všetky deti absolvovali pred touto sviatosťou skúšku na výbornú. No celý rok z úst svojho kňaza počúvali o láske a priateľstve Pána Ježiša k svojmu a nášmu Nebeskému Otcovi, Božiemu ľudu a svätej Cirkvi. Počúvali o Nebeskej Matke Panne Márii, počuli o skutkoch apoštolských a o prvotnej Cirkvi. Nech ich dobrotivý Boh ich zahrnie svojim požehnaním a Panna Mária ich zahalí svojim plášťom.