+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 1000

Ďalej pokračujeme s prípravou na 25. - výročie posviacky kostola aj formou pridelenia erbu našej farnosti. Vo februári tohto roku som poprosil slovenského heraldika PhDr. Ladislava Vrtela o pridelenie erbu našej farnosti s insígniami jej prislúchajúcimi. Mojej požiadavke vyhovel a tvorba erbu bola započatá. Komunikovali sme spolu o tvorbe. Ja som jeho návrhy odobroval a tak sme spoločne insígniami vytvorili erb pre našu farnosť. Kňazský klobúk predstavuje kňaza, alebo farnosť. Erb je na modrom podklade ako počiatočné zasvätenie návštevy Panny Márie. Sväto cyrilo-metodský kríž z latinkovým písmenom C M je vyjadrenie hlavného kostola sv. Cyrila a Metoda. Ľalia je kostol zasvätený Návšteve Panny Márie a korunka je znázornenie jednej z hlavných sôch Panny Márie, kráľovnej pokoja, ktorá sa v kostole nachádza. Dostali sme k tomu aj heraldickú listinu popisujúcu tradíciu a zachovávanie zvyklosti našej farnosti. Tento erb slávnostne posvätil otec biskup Štefan na kňazských rekolekciách dňa 14. 5. 2018.