+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 737

Ešte v minulom roku, v roku 2017 som na kňazských rekolekciách v októbri oslovil priateľa redemptoristu pátra Ing. ThLic. Michala Zamkovského a poprosil ho o vykonanie svätých misii v našej farnosti. Súhlasil a sám určil aj dátum konania týchto misii. Veľmi ma to potešilo. V rámci prípravy na pripomenutie si 25. - jubilea posviacky kostola pokračujeme ročnou duchovnou obnovou. Na pastoračnej rade som členov o tom informoval a potvrdili, že mi vo všetkom budú k dispozícii. Dňa 9. 5. prišli dvaja misionári. Privítal som ich slovami oficiálneho prijatia. Ako voľakedy cela farnosť na začiatku dediny čakala otcov misionárov, tak sme ich my privítali pri vstupe do kostola. Oficiálne som im na tento týždeň odovzdal svoju farnosť. Ubytovaní boli na farskom úrade. Stravovali sa u pani Motýľovej za čo jej chcem poďakovať. Denne sme sa modlili spoločne breviár. Veriaci mali možnosť vykonať si generálnu spoveď, misionári vyslúžili sviatosť pomazania chorých nemocným, vo svätých omšiach si veriaci vypočuli nádherné prednášky a homílie, otcovia dávali denne Eucharistické požehnania, navštívili sme školu, kde páter Michal povzbudil mladých žiakov a pani učiteľky v ich viere. Chcem sa poďakovať aj pani riaditeľke, že nám pomohla v telocvični zorganizovať toto stretnutie. Na ukončení misii veriaci poďakovali misionárom za ich službu a darovali im srdečnú kyticu vďaky. Boli vidno ako veriaci v peknom počte prežívali tieto misie. Ich viera bola disponovaná pre milosti Božie prostredníctvom misionárov. Bol som svojimi veriacimi povzbudený, pretože to brali skutočne vážne. Viacerí veriaci celý týždeň prichádzali do kostola a naplno prežívali misie. Nech Pán Boh požehnáva aj naďalej túto farnosť.