+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 918

V nedeľných oznamoch 4. 2. 2018 som veriacim oznámil, že na budúcu nedeľu ktoré sa budú konať voľby do PRF. Tak sa aj stalo. Voľby prebehli v kostole sv. Cyrila a Metoda. Veriaci sa mohli vyjadriť k podpore toho, ktorého člena a dať mu svoj hlas. Na týchto voľbách sa zúčastnilo v kostole 262 veriacich a mimo kostola v obytných priestoroch starých a nevládnych ľudí, ku ktorým chodím na prvý piatok, 20 veriacich. Spolu bolo zúčastnených 282 voličov. Pri sčítavaní hlasov boli prítomní: správca farnosti, Milan Lužbeťák, Pavol Šuhaj a zapisovateľ Jakub Pakos. Volili ste následovne: 1. Milan Lužbeťák (76 +5), 2. Eva Lužbeťáková (29+1), 3. Ing. Peter Ujmiak (21+3), 4. Pavol Šuhaj (21+2), 5. Jarmila Pakosová (14+1), 6. Viera Pakosová (12+1). Týchto šiestich členov PRF si zvolili veriaci farnosti. Ja som využil právo farára a môžem si zvoliť tretinu členov. Moje rozhodnutie za členov PRF z veriacich farnosti sú: 7. Veronika Motýľová (8), 8. Ivetu Škuláňovú (6), 9. Jozefa Kovalíka (2). Počet rozširujem zo siedmich na deviatich členov PRF, pretože do pozornosti sa nám dáva významné jubileum farnosti a ja nemôžem stíhať všetko sám. Potrebujem pastoračnú pomoc pre viaceré aktivity, ktoré budú zvlášť v tomto roku v našej farnosti. Novozvolených členov som poprosil aby mi pomáhali zo všetkých síl. Ako a aké informácie majú sledovať a nech im pomôžu aj deti, ktoré chodia na stredné a vysoké školy, aby im pomáhali nájsť na internete mnohé aktuality, informácie a iné dôležite veci pre našu pastoráciu. Títo členovia PRF sú Vám k dispozícii. V priloženej fotogalérii ich spoznáte viac. Nech nás Všemohúci Boh vedie a Nebeská Matka Panna Mária sprevádza. S Božou pomocou do vznešenej pastorácie farnosti.