+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 686

Prežívanie Vianočných sviatkov na Orave, a zvlášť vo farnosti Brezovica, je niečo úžasné. Keď sa dokáže farnosť – veriaci, deti, mládež, spevácky zbor, organista, miništranti, kostolníci – zjednotiť so svojim kňazom, tak vznikne nádherná harmónia liturgie a nádherné čaro Vianoc. Aj tohto roku to bolo tomu tak. Po vianočnej sviatosti zmierenia, ktoré bolo u nás 19. 12. t.j. v utorok, cez celé Vianoce a celú oktávu chodilo do kostola na sväté omše pekne množstvo veriacich. Len cez Nedeľu v Štedrom dni, na Narodenie Pána a sv. Štefana bolo na každej svätej omši okolo šesťsto svätých prijímaní. V týchto vianočných dňoch bol kostol zaplnený do posledného miesta. Vo vianočnom období boli aj vianočné koledy. Navštívili sme a požehnali dvestodvadsať domov a rodín. Pekným zážitkom bolo stretnutie sa dvoch kostolníkov na koledách u pána Števaňáka. Jeden kostolník emeritný a druhý súčasný. Ďakujem Pánu Bohu za dar mať takých kostolníkov. Každý rok máme na Narodenie Pána aj pastiersku svätú omšu o 7:00 hod. V ten deň mi chlapi z družstva, na moju žiadosť, po jedenásty krát pripravili pred kostol sv. Cyrila a Metoda ohradu s ovečkami, za čo im chcem zo srdca poďakovať aj touto cestou.