+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 610

Po farskej vyzitácii, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2017, pán vikár Mons. prof. Anton Tyrol na stretnutí pastoračnej rady predniesol prianie otca biskupa Mons. Štefana Sečku, aby sa vo farnostiach zriaďovali farské charity. Je to podľa otca biskupa užitočná, obetavá a záslužná práca členov farskej charity voči tým, ktorým treba pomáhať. Uvažoval som nad tým, ako začať a ako sa uistiť že ochota veriacich bude naklonená tejto myšlienke. Napadlo mi vyhlásiť potravinovú predvianočnú zbierku pre krízové centrum v Žákovciach. Dlhoročným správcom tohto krízového centra je Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. Ten sa stará o tých ľudí, ktorým život moc nedoprial a často krát boli svojim zúfalstvom na pokraji života. Po rozhovore s pánom vikárom na túto tému som dostal od neho aj požehnanie na spomínanú potravinovú zbierku. Zbierku som vyhlásil a odozva na ňu bola prekvapivá. Veriaci mojej milovanej farnosti zo svojej obetavosti priniesli toľko potravín a obuvi, že keď sme to triedili potrebovali sme na to dve hodiny. Mnohí priniesli veľké balenia múky, ryže, cukru, soli – teda po desať kíl. Rovno z obchodu. Vyzbieralo sa veľa litrov oleja, balení rôzneho druhu cestovín, kávy a rôznych iných potravín. Ľudia šli rovno z obchodu s potravinami do kostola, kde sa zbierka konala. V piatok keď sme mali už po spoločných „spovedačkách“ vybrali sme sa s kostolníkmi odniesť tento vianočný – potravinový darček do Žákoviec. Bolo toho toľko, že niečo sme ešte vyložili a tak sme trocha pomohli aj v charitnom domove týraných matiek s deťmi v Liptovskom Mikuláši. Predpokladal som, že môj spolubrat v kňazskej službe Maroš bude ešte vysluhovať sviatosť zmierenia na spoločnej svätej spovedi v Kežmarku. Môj predpoklad vyšiel. Našli sme ho v kostole. Dal nám požehnanie a poslal nás vyložiť potravinový náklad do Žákoviec. Veľmi pekne a pokorne poďakoval našej farnosti a prisľúbil, že príde medzi nás. Ja som túto jeho vďaku tlmočil svojim veriacim v nedeľných farských oznamoch. Moji milí veriaci farníci, aj touto cestou Vám chcem poďakovať za utvrdenie sa v myšlienke otca biskupa Štefana, že zriadením tejto farskej charity sme začali vynikajúci štart do charitatívnej činnosti vo farnosti. Nech táto Vaša obeta, ktorou ste pomohli núdznym, bude vyslyšaná.  Teším sa na ďalšiu spoluprácu na Božom diele. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás!