+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 840

Mons. Bernard Bober je arcibiskup, metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a podpredseda Konferencie biskupov Slovenska. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo, Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstvá, Subkomisie pre katolícke školy a predsedom Rady pre Rómov a menšiny. Je Veľkým kancelárom Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty. Práve tento človek v hodnosti arcibiskupa slávil 30. 1. 2018, v katedrále sv. Alžbety Uhorskej, svoje 25. výročie biskupskej vysviacky. Na tejto svätej omši sa zúčastnili aj naši otcovia biskupi, diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka a pomocný emeritný otec biskup Mons. Andrej Imrich. Pri sláveni Eucharistickej obety boli prítomní aj mnohí iní biskupi svojich diecéz a kňazi z rôznych farnosti. Prvým koncelebrantom bol Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ja som v nedeľných oznamoch upovedomil svojich veriacich o tomto životnom jubileu otca arcibiskupa a v utorok sme sa po rannej svätej omši na kolenách pomodlili desiatok svätého ruženca "Ktorý nám Duch Svätého zoslal" za jeho zdravie a Božie požehnanie a tak touto modlitbou desiatka sme sa pripojili k jeho jubilantom. Na hodine náboženstva s ôsmakmi a tretiačikmi sme na televízii Lux sledovali priamy prenos zo slávnostnej svätej omše jubilanta. Samozrejme, že máme v úcte nielen svojich otcov biskupov, ale aj biskupov vo svete, medzi ktorými je aj náš metropolita Arcibiskup Mons. Bernard Bober. Svätú omšu si môžete pozrieť na linku https://www.tvlux.sk/archiv/play/13930. V našom farskom archíve som našiel foto s jubilantom, keď sme ako farnosť boli podporiť Celoslovenský pochod za život v Košiciach v roku 2013.