+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

V pondelok 29.08.2022 uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho rodáka, kňaza a tajného biskupa ThDr.  Martina Hrbču.
Večernú svätú omšu slávil pán farár z Velčíc Vdp. Tomáš Gračka, kde zosnulý pán dekan Hrbča v rokoch 1971-1990 pôsobil. Z farnosti Velčice prišli aj zástupcovia obecných samospráv a skupina veriacich, ktorí na pána dekana s láskou spomínajú.
ThDr. Martin Hrbča sa narodil 11. septembra 1924 v Brezovici. Kňazskú vysviacku prijal 20. júna 1954. Ako kaplán pôsobil v Sládkovičove, Šahách, Želiezovciach a v Bratislave - Nové Mesto. Od r. 1964 zastával funkciu ceremoniára, aktuára i notára cirkevného súdu na biskupskom úrade v Trnave. V septembri 1968 bol tajne vysvätený za biskupa. Viazal ho sľub, že svoju biskupskú službu bude vykonávať len v prípade vážnej duchovnej potreby (napr. pri deportácii do ZSSR). Spravoval farnosť Velčice (1971-1990) a Šulekovo (1990-2002). Bol sudcom Arcidiecézneho súdu.
Od 1. júla 2002 odišiel na dôchodok do Brezovice, ale zakrátko zomrel. Dobrotivý Pán si ho povolal 29. augusta 2002 v 78. roku života a 49. roku kňazstva. Pochovaný bol  3. septembra 2002 vo svojom rodisku v Brezovici. Pohrebné obrady viedol Mons. Ján Sokol, trnavský arcibiskup a metropolita.

V sobotu 27.08.2022 sme sa 53 pútnici vybrali na horu Butkov, na ktorej sa 130 rokov ťaží kameň a ktorá sa v posledných rokoch stala novým pútnickým miestom na Slovensku. Videli sme mnoho výnimočných sakrálnych stavieb a objektov, ako napr. 8 metrový detviansky kríž, kamennú Bránu rodiny so súsoším Svätej rodiny, sv. Michala archanjela a sv. Antona, Krížovú cestu Božieho milosrdenstva, ktorú 17. septembra 2016 požehnal žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Krížová cesta je ukončená bronzovou sochou Zmŕtvychvstalého Krista.
Ako prvý bol na hore Butkov v roku 2013 postavený monumentálny kríž, ktorý spolu so skalou, v ktorej je ukotvený, meria 12 metrov. V areály sanktuária je Kaplnka Božieho milosrdenstva, pamätník sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny, 8 metrová zvonica s 280 kg zvonom a mnoho kaplniek s relikviami svätých.
Spomenúť musíme nádhernú sochu Panny Márie – Matky Milosrdenstva. Výška sochy je 6 metrov a je postavená na 3 metrovom podstavci. Socha má hmotnosť cca 22 t. Na podstavci sochy je znázornený ruženec a text:

SOM NIELEN KRÁĽOVNOU NEBA, ALE AJ MATKOU MILOSRDENSTVA A TVOJOU MATKOU.

Foto: Jozef Kovalík

28. 7. 2022 sme sa zúčastnili púte do Krivej - rodiska blahoslavenej sestry Zdenky. Hlavným celebrantom bol náš pán farár Vdp. J. Barta, ktorý v príhovore vyzdvihol vernosť a horlivosť blahoslavenej Zdenky, ktoré boli prejavom jej lásky. Obdivujeme jej tiché svedectvo vernosti.
Foto: Jozef Kovalík

Tento rok prijal pozvanie sláviť odpustovú slávnosť v našej farnosti rodák z Liesku ThDr. Viktor Pardeľ, PhD., Delegát pre katechézu a katolícke školstvo Spišskej diecézy a riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Spišskej Novej Vsi.

12. júna 2022 prijalo v našej farnosti 18 detí Prvé sväté prijímanie (6 dievčat a 12 chlapci). Na tento mimoriadny deň sme sa pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky, a stretnutiami v kostole, tak ako nám to umožňovala pandemická situácia.
Prvýkrát mali v našej farnosti deti oblečené biele rúcha, ktoré nám pripomínajú sviatosť krstu a sú symbolom Božej milosti a čistoty duše. Pripomínajú nám, že pred Pánom Bohom sme si všetci rovní a že sa máme snažiť o svätosť života, aby sme raz mohli stáť pred Božím Baránkom v bielych rúchach s palmami víťazstva (Zjv 7,9-10).
Témou tohtoročnej slávnosti a výzdoby bol anjel, ktorý sa v roku 1916 zjavil malým pastierikom z Fatimy: Lucii, Františkovi a Hyacinte, aby ich pripravil na zjavenia Panny Márie. Lucia neskôr napísala, že anjel vyzeral ako pätnásťročný chlapec, bol belší ako sneh a bol nádherný. Anjel naučil deti niektoré modlitby a dal deťom prijať sv. prijímanie. Povedali sme si, že nie je dôležité od koho prijme Pána Ježiša, ale dôležité je to, s akým srdcom, s akou túžbou a s akou láskou ho prijmete! Dnes i v budúcnosti.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše slávnostne oblečené a aktívne sa zapájali čítaním Božieho slova a spevom. Rozprávali sme si o modlitbách anjela z Fatimy a o sv. Tarzíciovi a Carlovi Acutisovi, ktorí vynikali láskou k Eucharistii. Na záver „Bieleho týždňa“ sme sa s prvoprijímajúcimi deťmi stretli v pastoračnom centre pod kostolom. Prežili sme príjemný čas naplnený spevom, hrami a turnajom v stolnom futbale. Okrem modlitebnej knižky a obrázka dostali deti na pamiatku dreveného anjela s modlitbou.
Ďakujem za spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Evke, Natálke, Paulínke a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. J. Barta, farár
Fotografie: I. Drgáň, J. Barta

Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek službou prispeli s dôstojnému slávenie Veľkonočných sviatkov v našej farnosti. Predovšetkým ďakujem pánovi kostolníkovi a kostolníčke, organistom, spevokolu, spevákom pašii a žalmov, lektorom, hasičom a miništrantom. Všetkým, ktorí sa zapojili do duchovného prežívania týchto dní. Pán Boh zaplať.

  Prot. č.: 71/2022, V Bratislave 25. februára 2022
Drahí bratia a sestry,
v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.
Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.
S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom,
prameňom života Cirkvi i každého kresťana.
Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.
Príhovor prosíme prečítať v rámci oznamov na Prvú pôstnu nedeľu, 6. marca 2022.

Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania od kardinála Jozefa Ratzingera (Eucharistia – stredobod Cirkvi, Mníchov 1978).
Súčasný emeritný pápež Benedikt ešte ako kardinál a mníchovský arcibiskup povedal na tému spôsobu sv. prijímania tieto slová, ktoré sú aktuálne i pre nás teraz: „Najprv by som chcel povedať, že oba spôsoby sv. prijímania – na ruku i do úst sú možné a chcem poprosiť všetkých kňazov, aby s pochopením uznávali rozhodnutie každého veriaceho v tejto veci; Chcel by som okrem toho poprosiť všetkých vás veriacich, aby ste nepodozrievali tých, ktorí sa rozhodli pre jeden zo spôsobov sv. prijímania. Môžete sa ma však spýtať: Keď ide o Sviatosť Oltárnu je správne hovoriť o tolerancii? Pravda je však taká, že až do IX. storočia sa Eucharistia prijímala postojačky na ruku. Iste, to nemusí znamenať, že to musí ostať vždy tak, pretože veľké a krásne na Cirkvi je to, že rastie, že dozrieva, že chápe tajomstvo stále hlbšie. Napokon aj vývoj, ktorý začal po IX. storočí, mal ako prejav úcty voči Eucharistii svoje opodstatnenie a svoje dobré dôvody.

Čítať ďalej: Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania

Prinášame ďalšie informácie o možnosti zúčastniť sa ďakovnej púte do Ríma, na ktorú pozýva aj naša diecéza.
V ponuke sú dve alternatívy:
1. Cesta autobusom ASSISI - RÍM v termíne od 27.4. - 1.5.2022. Cena je 240,- €.
2. Cesta lietadlom BRATISLAVA - RÍM so spišským diecéznym administrátorom Mons. Jánom Kubošom, v termíne od 29.4. - 30.4.2022. Cena 350,- € (+ 40,- € preprava autobusom do Bratislavy).
Pri oboch alternatívach je možnosť nástupu na autobus v Poprade, Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku.
Záujemcovia na autobusový zájazd sa môžu prihlasovať do konca marca.
Záujemcovia na letecky zájazd (charter) z Bratislavy sa môžu prihlasovať do 10.3.2022.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky, ale emailom v cestovnej kancelárii Awertour (tel: 0911 285 240, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.awertour.sk). Viac podrobnosti v prílohách:
Príloha č. 1.  
Príloha č. 2.  

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola a na duchovnom prežívaní vianočných sviatkov. Osobitne ďakujem deťom, ktoré sa zapojili do výroby vianočných ozdôb, ktoré skrášľujú stromček pri betleheme.
Ďakujem tým, ktorí podporili Dobrú novinu. V našej farnosti sa vyzbieralo 1.750,-€.
Za všetko Pán Boh zaplať.

V roku 2021 mala naša farnosť jedno okrúhle výročie, ktoré je potrebné s vďačnosťou pripomenúť.  01.07.2021 uplynulo dvadsať rokov od zriadenia našej farnosti. 
Zriadeniu farnosti predchádzala výstavba farskej budovy. S prácami sa začalo 8. mája v jubilejnom roku 2000 a už 1. júla 2001 bola farská budova posvätená spišským diecéznym biskupom Mons. ThDr. Františkom Tondrom. Deň posviacky fary sa stal aj dňom ustanovenia farnosti Brezovica. Zaviedli sa nové matriky a Brezovica začala písať svoju samostatnú cirkevnú históriu.
Pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o výstavbu farskej budovy a tým aj o zriadenie novej farnosti. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí počas dvadsiatich rokov pomáhali udržiavať farskú budovu.
V prílohe je prehľad krstov, sobášov a pohrebov za dvadsaťročné obdobie existencie našej farnosti.

Na Slovensku opäť vstupujeme do náročného obdobia sprísnených opatrení. Biblista a dekan v Kežmarku vsdp. František Trstenský pripravil Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci (v prílohe). Ide o štyri krátke pobožnosti na štyri adventné nedele, počas ktorých si rodina zapáli sviečku na svojom adventnom venci. Táto pobožnosť môže pekným spôsobom obohatiť spoločnú modlitbu rodiny v adventnom období. Odporúčam do pozornosti. Príloha - Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci

V nedeľu, 22.08.2021, sme o 13:00 hod. slávili tradičnú svätú omšu pri kríži na vrchu Skorušina (1314 m n. m.). Slnečné počasie a krásna príroda umocnili atmosféru stretnutia veriacich i samotné slávenie svätej omše. Svätú omšu celebrovali kňazi z Brezovice  Vdp. Jaroslav Barta, Vdp. Stanislav Kaník a homíliu predniesol františkán z Trstenej, páter Peter Pružina, OFM. Na záver sa všetkým krátko prihovoril pán starosta z Brezovice Marián Ujmiak. Pán Boh zaplať všetkým organizátorom a rovnako aj všetkým pútnikom. 

Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pripravujú každý rok tábor pre miništrantov našej diecézy. Z jednotlivých farnosti sa do tábora môžu prihlásiť dvaja miništranti.
Tento rok sa tohto tábora zúčastnili aj dvaja miništranti našej farnosti, spolu s našim s bohoslovcom Jakubom. Tento rok sa miništrantský tábor niesol v duchu blahoslaveného Carla Acutisa, ktorý o Eucharistii povedal, že je „diaľnicou do neba“. Tieto nádherné slová sprevádzali miništrantov Spišskej diecézy po celý týždeň.
Súčasťou tábora bola každodenná služba pri oltári, večerné adorácie, modlitba sv. ruženca, či liturgické okienka. Okrem toho mali bohoslovci pre miništrantov pripravené rôzne súťaže, futbalové zápasy a výlety do okolia Spišského hradu a Popradského plesa. Miništranti mohli spoznať život bohoslovcov v kňazskom seminári a nájsť si nových kamarátov z rôznych farností našej diecézy. Sv. Dominik Savio a sv. Tarzícius, orodujte za našich miništrantov.

13. júna 2021 prijalo v našej farnosti Prvé sväté prijímanie 10 dievčat a štyria chlapci. Na tento mimoriadny deň sme sa pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky, a stretnutiami v kostole, tak ako nám to umožňovala pandemická situácia.
Témou tohtoročnej slávnosti a výzdoby bola myšlienka: „Zvon a srdce na pravom mieste“. Zvon bez kovového srdca zvoniť nebude. Musí by umiestnené na správnom mieste. Aj človek potrebuje dobré srdce, srdce na správnom mieste, aby jeho život prinášal radosť ľuďom a aby bol oslavou Boha. Svätá spoveď a sv. prijímanie nám pomáhajú, aby naše srdce bolo zdravé, aby bolo na správnom mieste a aby bol dobrý aj náš život.
Keď bude naše srdce na správnom mieste a bude dobré, náš život bude krásne zvoniť, ľuďom na radosť a Bohu na slávu. Nech nám zvony pripomínajú, že sa musíme starať o svoje srdcia, aby nám ich Pán pomáha premieňať.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše slávnostne oblečené a aktívne sa zapájali čítaním Božieho slova a spevom. Rozprávali sme si o dare Eucharistie, viere a radosti.
Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Martinke, Evke, Dominike a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Na pamiatku dostali deti mosadzný zvonček.
O mesiac neskôr, 10. júla 2021 sme sa s prvoprijímajúcimi deťmi stretli v pastoračnom centre pod kostolom. Prežili sme príjemný čas naplnený spevom, hrami a turnajom v stolnom futbale.
Fotografie: Sestrenek