+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Ľudovít Jozef Lužbeťák, SVD

Lužbeták, Louis Joseph, SVD

Iné mená:
Lužbeták, Ľudovít Jozef, SVD
Tituly:
pedagóg, antropológ, jazykovedec.
Životopisné dáta:
* 19. septembra 1918, Joliet, IL, USA – † 22. marca 2005, Techny, IL, USA

Životopis:
Jeho rodičia pochádzali z Oravy, otec z Brezovice a mama z Vasilova a do Ameriky odišli pred prvou svetovou vojnou. Základnú školu navštevoval v Joliete, vyššie vzdelanie získal u verbistov v Techny, IL, na Junior College v Girarde, PA (1932-1938). Noviciát absolvoval v Techny a v r. 1940 zložil rehoľné sľuby. Filozofiu a teológiu študoval v seminári v Techny, IL (1940-1945); za kňaza bol vysvätený v r. 1945.
Ďalšie štúdiá na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme ukončil licenciátom z teológie (1946) a z cirkevného práva (1947). Na univerzite vo Fribourgu (Švajčiarsko) ukončil štúdiá antropológie doktorátom filozofie „summa cum laude“ (1951). Vo Viedni študoval lingvistiku a archeológiu (1950-1951). Po návrate do USA pôsobil ako profesor antropológie, lingvistiky a sociológie v seminári v Techny.
V r. 1952 odišiel na Novú Guineu, kde pracoval ako vedec a misionár. Venoval sa štúdiu života domorodcov a ich jazykov. Po návrate do USA prednášal na tamojších univerzitách (Divine Word College, The Catholic University of America, Georgetown University). V r. 1955 sa stal riaditeľom ústavu Center for Applied Research in the Apostolate (Stredisko aplikovaného výskumu v apoštoláte). Bol nositeľom štipendia Fordovej nadácie Ford Foundation Research Fellowship (1952-1954).
V r. 1962 sa stal predsedom Catholic Anthropological Association a spoluvydavateľom štvrťročníka Anthropological Quaterly; v r. 1963 dostal osobitnú cenu Fordhamovej univerzity. Bol členom viacerých odborných učených spoločností, napr. Anthropos Institute, American Anthropological Association, Linguistic Society of America, Catholic Anthropological Association, Society for Applied Anthropology. Zomrel v sídle Spoločnosti Božieho Slova v Techny.
Do odborných časopisov napísal viacero štúdií, knižne vyšla jeho doktorská dizertácia Marriage and the Family in Caucasia (Manželstvo a rodina v Kaukazsku, Mödling - Viedeň 1951), Middle Waghi Phonology (Fonológia reči Waghov, Sydney 1956), The Church and Culture. An Applied Anthropology for the Religious Worker (Cirkev a kultúra. Aplikovaná antropológia pre náboženského pracovníka, Techny, IL, 1963).
Študoval nárečia primitívnych kmeňov na Novej Guinei a napísal ich prvé gramatiky (Middle Waghi Dialects Grammar - Gramatika nárečia Waghov, 1954; Tabare Dialect Grammar - Gramatika nárečia kmeňa Tabare, 1955). Bol priekopníkom aplikovanej antropológie v misionárskej práci a uverejnil niekoľko štúdií na túto tému, napríklad Towards an Applied Missionary Anthropology (Smerom k aplikovanej misionárskej antropológii, 1961; An Applied Missionary Anthropology for Catholic Missions (Aplikovaná antropológia pre katolícke misie, 1962) a i.

Pramene:
Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 841; internetový zdroj.

Pôvodná autorská tvorba (hlavná zodpovednosť)
Por. č.  Zodpovednosť     Názov     Rok
943893 Lužbeták, Louis Joseph, SVD Marriage and the Family in Caucasia, 1951
943896 Lužbeták, Louis Joseph, SVD Middle Waghi Dialects Grammar, 1954
943897 Lužbeták, Louis Joseph, SVD Tabare Dialect Grammar, 1955
943894 Lužbeták, Louis Joseph, SVD Middle Waghi Phonology, 1956
943898 Lužbeták, Louis Joseph, SVD Towards an Applied Missionary Anthropology, 1961
943899 Lužbeták, Louis Joseph, SVD An Applied Missionary Anthropology for Catholic Missions, 1962
943895 Lužbeták, Louis Joseph, SVD The Church and Culture, 1963
943900 Lužbeták, Louis Joseph, SVD The Church and Culturs, 1989