+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Kňazi rodáci

Z Brezovice pochádzajú títo kňazi:

Mgr. Pavol Hucík, nar. 4. 9. 1975, bol vysvätený 11. 9. 1999. Pôsobenie: 11.09.1999 kaplán v Spišskej Novej Vsi, 01.07.2000 kaplán v Spišskej Belej, 01.07.2004 kaplán vo Svite, 01.03.2006 farský administrátor v Bystranoch.


Mgr. Jaroslav Kaník, nar. 29. 10. 1974, bol vysvätený 7. 11. 1998. 08.11.1998 kaplán v Tvrdošíne, 01.07.2001 kaplán v Starej Ľubovni, 01.07.2002 farský administrátor v Ihľanoch, 01.07.2010 Ordinariát OS a OZ SR, 01.02.2011 kaplán v Poprade, 12.07.2012 farár vo Vydrníku


Mgr. Stanislav Kaník, nar. 1. 7. 1967 v Trstenej, rodák z Brezovice, bol vysvätený 19. 6. 1999 v Dolnom Kubíne. Od 1. 7. 1999 - 14. 3. 2004 - kaplán Dolný Kubín, Od 15. 3. 2004 - 14. 8. 2005 - správca farnosti Liptovská Teplá, 14. 8. 2005 - 31. 1. 2013 vojenský ordinár a od 1. 2. 2013 - farský administrátor v Iliašovciach

 

 

 


Mgr. Miroslav Litviak, nar. 17. 11. 1959, kňaz inštitútu Krista Veľkňaza, pôsobiaci v rožňavskej diecéze, ord. 17. 6. 1995, v r. 1993 bol poverený spravovaním filiálky Buzitka z farnosti Šavoľ, 1995 - kaplán Divín, 1996 - farár Žakarovce s povinnosťou vypomáhať vo farnosti Gelnica, 1998 - farár Stará Halič, 2001 - administrátor Holiša, 2005 - administrátor Cinobaňa excurrendo Holiša, 2005 - administrátor Cinobaňa


Mgr. Stanislav Kaník, nar. 25. 10. 1954. Bol vysvätený v roku 1980. Začínal ako kaplán v Kežmarku, po 4 rokoch bol preložený za kaplána do Vysokých Tatier, kde pôsobil jeden rok a sedem mesiacov, odiaľ bol preložený do Popradu. 17. júna 1986 bol preložený za farára do farnosti Šuňava, kde pôsobil 26. rokov. Od 22. 7. 2012 pôsobí vo farnosti Chlebnice.


PaedDr. Jozef Golvoň, nar. 7. 8. 1941 v Brezovici, zomrel 9. 10. 2012 a je pochovaný v Hladovke. Bol vysvätený 28. 6. 1964 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Rabči, (voj. zákl. služba 1964 - 1966 v Brne), Letanovciach, Spišskom Podhradí, Markušovciach. Od roku 1972 pôsobil ako duchovný správca v Letanovciach do 30. 6. 1994. Od 1. 7. 1994 až do svojej smrti bol farárom v Hladovke. V piatok 5. 10. 2012, neskoro v noci ho s krvácaním do mozgu previezli do dolnokubinskej nemocnice, kde 9. 10. 2012, krátko pred 21:00 hod. dokončil svoju životnú púť.

 


Martin Hrbča, ThDr. nar. 11. septembra 1924 v Brezovici, zomrel 29. 8. 2002 a je pochovaný v Brezovici. Bol vysvätený 2. 6. 1954. 1954 Sládkovičovo, 1956 Šahy, 1958 Želiezovce, 1962 Bratislava-Nové Mesto; biskupský ceremoniár, archivár, notár cirkevného súdu, sp.k. sv. Anny, cirkevný cenzor 1964 Trnava; administrátor 1971 Velčice; farár 1990 Šulekovo; 1991 sudca arcidiecézneho súdu; n.o. 2.7.2002. V septembri 1968 bol vysvätený za biskupa, no viazal ho sľub, že svoju biskupskú službu bude vykonávať len v prípade nebezpečenstva (napr. pri deportácií do ZSSR). (Posledná informácia doplnená zo zdroja: Petr Fiala a Jiři Hanuš: Skrytá cirkev.)


V Brezovici majú svoje korene ešte traja kňazi, ktorým sa tam aspoň jeden z rodičov narodil.

Medzi prvými je svetoznámy misiológ páter Ľudovít Ľužbeťák, SVD, ktorý sa narodil v Spojených štátoch (jeho otec pochádza z Brezovice, matka z Vasiľova). Študoval v Európe - v Ríme a vo Viedni, teraz prežíva roky staroby a odpočinku v Spojených Štátoch. Ako misionár pôsobil dlhé roky v Indonézii a na Novej Guinei. Viac informácii tu: Ľudovít jozef Lužbeťák, SVD

 

 


Ďalším je Jozef Leligdon z Pekelníka, syn Jozefa Leligdona a Anny Kaníkovej - Jasovej. Je doktorom posvätnej teológie, členom augustiánskeho rádu. Pôsobí v pastorácií ako farár v strednom Poľsku.


Posledným je prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD., ktorý sa narodil 27. 5. 1960 vTrstenej. Vysokoškolský profesor PFKU v Ružomberku. V súčasnosti pôsobí ako dekan - farár v Dolnom Kubíne a je autorom viacerých publikácií.

2013-04-14 11:19:30