+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Je milé a samozrejme vyplývajúce z nášho kresťanského povedomia aj zrejme, že zúčastniť sa sv. omše s kňazmi celého trstenského dekanátu spolu s prof. Ferkom Trstenským, ktorý bol predsedajúcim celebrantom a zároveň aj kazateľom je niečo úžasné. Náš pán dekan sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť tejto sv. omše. Po dobre využitom roku plného náboženských aktivít vyplývajúcich z úcty k sv. Martinovi je ukončenie jubilea pekným poďakovaním ipsa die v trstenskom kostole tohto svätca. Našou farnosťou bol objednaný a sponzorovaný autobus za účelom tejto púte. Autobusom sa zviezlo okolo tridsať veriacich a samozrejme boli aj na svojich autách. Teší ma vysoká účasť mojich veriacich na tejto slávnosti. Vo všeobecnosti som videl na veriacich nádherne prežívať tento rok sv. Martina o čom svedčia aktivity v plnej miere. Som na nich hrdý. Nech patrón našej diecézy sv. Martin nám naďalej pomáha rásť vo viere. Sv. Martin, oroduj za nás!

Naším sídelným otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom bol vyhlásený jubilejný rok sv. Martina z Tours a to k 1700 – výročiu od jeho narodenia. Celá naša diecéza si uctila tohto svätca a patróna, pod ktorého patrocinium patríme. Diecéza usporiadala mnohé púte a teda s tým spojené pozvania každého dekanátu so svojimi farnosťami. Tak, ako v diecéze, tak aj vo farnosti sme naplno prežívali tento jubilejný rok sv. Martina. Prvý krát s úmyslom uctiť si aj relikvie svätca, putovali sme celý autobus 18. decembra 2016 na Spišskú Kapitulu posvätiť obraz vyrobený rezbárom Jozefom Kovalíkom, kde nám ho otec biskup posvätil. Boli sme autobusom s dekanskou púťou, opäť na Spišskej Kapitule, uctiť si sv. Martina. Aj v našom kostole sme si spolu so žiakmi našej školy uctili relikvie sv. Martina. Po každej sv. omši sme sa modlili litánie k sv. Martinovi, či už to bol bežný deň, alebo po nedeľných svätých omšiach.. A na záver jubilejného slávenia pre nás kňazov, bola púť k ukončeniu roku sv. Martina spojená s kňazskou rekolekciou. Po nádhernej sv. omši, ktorú otec biskup obetoval za nás kňazov, bola prednáška. Homíliu mal prof.. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Potešila ma vysoká účasť kňazov. Teší ma, že sme tento jubilejný rok aj ako diecéza, tak aj naša farnosť prežili naplno. Sv. Martin, oroduj za nás!

Tak ako každý rok mám vo zvyku spovedať tri dni a tri hodiny po večernej sv. omši a hodinu pred sv. omšou, tak som to urobil aj toho roku. Spolu dohromady som vyspovedal okolo 360 veriacich. Vyzval som ich v nedeľných farských oznamoch k tomuto časovému harmonogramu spovedi. Veľké prekvapenie bolo, a samozrejme ešte trvá v účastiach na sv. omšiach. Vo sviatok Všetkých svätých dohromady na dvoch svätých omšiach pristúpilo k svätému prijímaniu okolo šesťsto veriacich a medzi nimi samozrejme aj veľa cudzincov a hosti. V nedeľu v dušičkovom čase bol taký istý počet na svätom prijímaní. Je to úžasné, že zvlášť intenzívnejšie si spomíname na týchto bojovníkov za svätosť a duše v očistci zachovávaním podmienok svätej spovede, svätého prijímania, zachovaním stavu posväcujúcej milosti, návštevy cintorína a modlitby na úmysel a za svätého otca k získaniu odpustkov za tieto duše v očistci. Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

V štyridsiatom druhom týždni sme s pánom kostolníkom začali natierať šindle strieškového tvaru na murive v okruhu celého obvodu kostolného pozemku. Zdalo sa, že práce pôjdu rýchlejšie, ale šindle bolo treba po štyroch rokoch od ich výmeny poriadne natrieť. Myslel som si, že sa to bude dať zvládnuť za dva dni, ale som sa mýlil. Viac krát sa museli ponatierať akútne miesta. Brigádu som nevyhlásil, ale veriaci si všimli, že s pánom kostolníkom natierame, tak sa ponúkli. Prišli hlavne ženy - dôchodkyne a muži - dôchodcovia. Ponatierali sme šindle okolo celého kostola za dva dni. Bolo nás dohromady asi jedenásť. Bolo milé počuť od týchto veriacich: "Pán farár, len sa nehanbite a nebojte vyhlásiť brigádu. My na ňu už dlhý čas čakáme." Naposledy som vyhlasoval brigádu asi pred dvoma rokmi a vidím, že niektorí majú veľkú ochotu poslúžiť takýmto spôsobom. Chcem im za túto službu srdečne poďakovať. Čaká nás ešte výmena misijného kríža, osadenie osvetlenia na vonkajšie murivo vstupného portálu pri vchode do kostola a osvetlenie súsošia sv. Cyrila a Metoda. Osadenie lavičiek v priestoroch kostolného dvora, pri kamennom chodníku, ktoré už máme zakúpené a natretie oplotenia farskej záhrady. Je veľká radosť spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú ochotu poslúžiť a pomôcť na oprave a realizácií farských aktivít. Ešte raz veľká vďaka.

Pred dvoma týždňami, zhruba ako pred jedným rokom som dostal listovú zásielku od Vášho rodáka a môjho priateľa Martina Turošáka, ktorý pôsobí na misiách na ďalekom Islande. Ako som Vás už informoval, jeho otcom biskupom je mons. Dávid Bartimej Tencer OFM, sídliaci v Reykjavíku. Náš Martin je už na tejto misií približne dva roky a tak ako minulého roku sa prihovoril k rodákom takýmto druhom korešpondencie, tak opäť myslí aj vo svojich modlitbách na Vás a opäť sa k Vám prihovára. Obsah tohto listu je ako príloha. Samozrejme, že aj my na Martina myslíme vo svojich modlitbách zvlášť cez tento rok zasvätenom sv. Martinovi v našej diecéze. O Martinovi Turošákovi aj tu.

Ako každý rok, tak aj v tomto roku sme si ako farnosť spomenuli zvláštnym spôsobom na starých, chorých a nevládnych ľudí. V nedeľu 29. 10. 2017 sme sa zišli v kostole na svätom ruženci o 13:30 hod. Ruženec sa modlili deti spolu s kňazom. Po ruženci nasledovala o 15:00 hod. korunka k Božiemu milosrdenstvu, ktorú sa modlili manželské páry - dôchodcovia a po nej bol príhovor kňaza asi v tomto znení: "Milí starí rodičia, rodičia, milí dôchodcovia. Dnešný deň, v mesiaci október, v nedeľu po ruženci a korunke sa Vám chcem prihovoriť milými slovami, vyjadrujúcimi úctu k Vášmu veku. Ako otca tejto farnosti ma teší Vaša oddanosť duchovného života obetovaná za Vaše deti. V tomto pokročilom veku robíte po duchovnej stránke maximum pre svoje rodiny, deti a vnúčatá a preto v tento okamih Vám chcem aj ja prejaviť úctu slovom, modlitbami a ružou, ktorá ma prejaviť silu vďaky k Vašej obetavosti." Ešte inými podobnými slovami som ich povzbudil do ďalších rokov ich jesenného života. Po slove bol prejavený úkon úcty objatím a ružičkou. Všemohúci a večný Bože, sprevádzaj, chráň a opatruj týchto starých ľudí, aby aj v tomto veku jesene života ostali verní v podávaní kresťanskej tradície svojim deťom a vnúčatám a aj naďalej im boli príkladom v duchovnom živote.

O krátku chvíľu, po dopísaní tohto článku, sa budem ponáhľať na zahájenie deviateho ročníka vybíjanej v našej farnosti s pánom farárom. Mám z toho športu radosť a je evidentné, že podobnú radosť prežívajú aj naše deti. Pred troma rokmi som  šesť rokov viedol túto vybíjanú ako krúžok dve hodiny týždenne. Teraz už druhý krát vediem tieto stretnutia vybíjanej bez záväznosti jednu hodinu týždenne. Musím utekať, článok dopíšem keď sa vrátim.
Nestihol som dopísať článok, tak teraz po vybíjanej ho dopisujem. Deti ma prekvapili. O piatej hodine ma čakalo prekvapenie pred telocvičňou našej školy. Tridsať detí s rozjasnenými tváričkami ma netrpezlivo čakalo pred piatou hodinou. Výskot s radosti podnecoval toto zahájenie športovej zábavy – vybíjanej. Dúfam, že to našim deťom vydrží a ďakujem aj ich rodičom za dôveru, že pustia deti na tento športový druh zábavy.

Opäť sa v našej farnosti v mesiaci október modlíme svätý ruženec. Vždy, ako je to v našej farnosti zvykom, svätému ružencu liturgický predsedá kňaz a modlí sa s veriacimi svätý ruženec. Nie je zvykom, že by sa ho v tomto mesiaci predmodlievali pred svätou omšou „ruženčiarky.“ Som ctiteľom svätého ruženca a preto mi robí potešenie aj liturgický predsedať tejto mariánskej pobožnosti. Podľa deviatnika fatimského odporúčania sa modlime svätý ruženec na nejaké úmysly. Modlili sme sa jeden týždeň za kňazov a teraz sa modlíme za rodiny našej farnosti. Predmodlievať sa dávam deťom a manželom farnosti. Úvodnú a záverečnú modlitbu ma vo zvyku tohto mesiaca kňaz. Nech nám opäť nebeská Matka Panna Mária pomáha a vyprosuje hojné požehnanie.

Oslovil som pani riaditeľku a pani učiteľky a požiadal ich, aby sme sa 18. 10. 2017 mohli (vo vyhlásený deň a hodinu) v kostole pomodliť svätý ruženec a tak sa zapojiť do projektu „Milión detí sa modli svätý ruženec.“ K tomuto projektu nás vyzvali aj otcovia biskupi. Do tejto akcie je zapojených 70 krajín sveta. O deviatej hodine už boli žiaci V., VI., VII., VIII., IX. ročníka v kostole a začali sme sa po úvodnom slove a príhovore kňaza modliť svätý ruženec. Deviataci sa modlili prvý desiatok slávnostného ruženca, ôsmaci druhý desiatok, siedmaci tretí desiatok, šiestaci štvrtý desiatok a piataci piaty desiatok. Som veľmi rád, že aj naši žiaci farnosti prispeli modlitbou ruženca za deti celého sveta. Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.
Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2017 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spojili do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o 09:00 hod. miestneho času budú práve nachádzať. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not) a od svojho vzniku v roku 2005 vo Venezuele sa stretáva so stále väčším ohlasom.

Dňa 16. 10. 2017 zavítali do našej farnosti opäť kňazi vo väčšom počte z nášho dekanátu. Naša farnosť hostila kňazov z okolitých farnosti. Najprv sme sa v kostole pomodlili modlitbu cez deň, posilnili sme sa malým pohostením a potom začala pracovná časť. Páter Pio, brat františkán nám porozprával o úlohe a službe Abraháma v starozákonných dejinách spásy. Vdp. Mgr. Marcel Bača, farár z farnosti Huty mal veľmi peknú prednášku o svätom ruženci. Ako sa má modlitba svätého ruženca modliť, ako prežívať a aké milosti plynú z tejto modlitby. Po prednáške bola diskusia. Pán dekan Dr. Ján Marhevka nám dal inštrukcie, povzbudil nás k horlivosti pastoračnej práci a diskutovali sme o termíne vysluhovania sviatosti zmierenia počas Vianoc. Stretnutie sme ukončili modlitbou a záverečným požehnaním.

Do našej farnosti zavítal otec Jozef z rehole bratov Lazaristov, aby nám posvätil kaplnky zázračnej medaily. Páter Jozef nám porozprával o sv. Kataríne Laboure a o zázračnej medaile, ako sa ma vo farnosti praktizovať modlenie a ako ma prebiehať priatie a odovzdanie kaplnky. Koľké a aké milosti plynú z tejto návštevy Panny Márie v našich rodinách. Priniesol ich tri a kým píšem tento článok s časovým odstupom, tak sa už záujemcami zapĺňa štvrtá kaplnka. Som veľmi rád, že o toto požehnanie zázračnej medaily stoji viac a viac veriacich. Po jeho prednáške sme sa pomodlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a prví zapísaní si už kaplnky s modlitbami odovzdania prebrali do svojich domovov.

Dňa 4. 9. 2017 sa aj pre našu školu začal nový školský rok. O 8:00 hod. sa začala svätá omša so vzývaním Ducha Svätého teda Veni Sanctae. Na začiatok školského roka k prvému piatku som povzbudil rodičov, aby poslali svoje deti k svätej spovedi. Bol som potešený, že na svätú spoveď prišlo okolo 70 detí. Takže s pocitom sviatostných iniciácií sme mohli začať nový školský rok. Duchovná časť otvorenia školského roka prebehla na posvätnej pôde Božieho chrámu a druhá časť v telocvični našej základnej školy. Prajem našim žiakom veľa síl do štúdia a pomoc Ducha Svätého.